Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-10-19

Sammanträde 2023-10-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr: 2023/GVN 0012

Ärende 1
Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om följande:
- Tyresö Gymnasium berättar om sitt likabehandlingsarbete.

2 Analys kränkande behandling

Dnr: 2023/GVN 0011

Ärende 2
Diarienummer 2023/GVN 0011 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att Tyresö gymnasium säkerställer att kränkningsanmälning sker till huvudman på ett systematiskt sätt inom tre månader.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar. Tyresö gymnasium har enbart anmält två kränkningar till huvudman under vårterminen 2023, vilket inte är tillräckligt för att kunna genomföra en analys över statistiken. Under en längre period har det funnits få anmälningar av kränkningar från Tyresö gymnasium. I flera månader har det inte funnits några anmälningar alls vilket förvaltningen bedömer vara orimligt. En anledning kan vara att det inte alls sker kränkningar men också kan det handlar om mörkertal eller brist bland personalen om hur och när anmälan ska göras. Förvaltningen har därför gett Tyresö gymnasium i uppdrag att analysera orsaken till att det har anmälts få kränkningar till huvudman och om det finns mörkertal. Tyresö gymnasium har också fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att anmälan till huvudman görs systematiskt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Analys kränkande behandling.docx

3 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Dnr: 2023/GVN 0047

Ärende 3
Diarienummer 2023/GVN 0047 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordinarie sammanträdestider föreslås förläggas torsdagar klockan 18:00, med vissa undantag avseende veckodag enligt det följande:
* 25 januari
* 22 februari
* 28 mars
* 29 april (måndag)
* 30 maj
* 27 juni (reservdatum)
* 22 augusti
* 26 september
* 22 oktober (tisdag)
* 28 november
* 16 december (reservdatum, måndag)

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024.docx

4 Månadsrapport 2023

Dnr: 2023/GVN 0004

Ärende 4
Diarienummer 2023/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning för september 2023.

Bilagor
Månadsrapport 2023 september GVN.docx

5 Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr: 2023/GVN 0054

Ärende 5
Diarienummer 2023/GVN 0054

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande fem (5) pågående uppdrag.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023.docx
Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

6 Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2024

Dnr: 2023/GVN 0049

Ärende 6
Diarienummer 2023/GVN 0049

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
På rekommendation av Storsthlm föreslår barn- och utbildningsförvaltningen gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:
1. Fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2024 baserad på en uppräkning om 3,4 procent.
2. Fastslå uppräkning av strukturtillägget om 3,4 procent enligt Storsthlms förslag.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning utifrån kommunernas ekonomiska läge och andra aspekter som påverkar utvecklingen av den gemensamma gymnasieregionen.

Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med 3,4 procent inför 2024.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2024.docx
Rekommendation prislista för gymnasieskolan 2024.pdf
Rekommendation uppräkning programpriser strukturtillägg gymnasieskola 2024.pdf

7 Redovisning av statsbidrag 2023

Dnr: 2023/GVN 0005

Ärende 7
Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-10-04.pdf

8 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Dnr: 2023/GVN 0006

Ärende 8
Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Kränkande behandling gy vux Oktober 2023.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Dnr: 2023/GVN 0003

Ärende 9
Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut verksamhetschef barn- och elevhälsan juni 23.doc
Skolchef Delegationsbeslut GVN september-oktober 2023.doc

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Dnr: 2023/GVN 0002

Ärende 10
Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar muntligen gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om viktiga händelser inom verksamheten.

11 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr: 2023/GVN 0001

Ärende 11
Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

§73 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om följande:
- Tegist Eriksson, biträdande rektor vid vid Tyresö gymnasium, berättar om gymnasiets likabehandlingsarbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§74 Analys kränkande behandling

Diarienummer 2023/GVN 0011 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att Tyresö gymnasium säkerställer att kränkningsanmälning sker till huvudman på ett systematiskt sätt inom tre månader.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar. Tyresö gymnasium har enbart anmält två kränkningar till huvudman under vårterminen 2023, vilket inte är tillräckligt för att kunna genomföra en analys över statistiken. Under en längre period har det funnits få anmälningar av kränkningar från Tyresö gymnasium. I flera månader har det inte funnits några anmälningar alls, vilket förvaltningen bedömer vara orimligt. En anledning kan vara att det inte alls sker kränkningar, men det kan också handla om mörkertal eller brist bland personalen om hur och när anmälan ska göras. Förvaltningen har därför gett Tyresö gymnasium i uppdrag att analysera orsaken till att det har anmälts få kränkningar till huvudman och om det finns mörkertal. Tyresö gymnasium har också fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att anmälan till huvudman görs systematiskt.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att:
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att Tyresö gymnasium säkerställer att kränkningsanmälning sker till huvudman på ett systematiskt sätt inom tre månader.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Analys kränkande behandling.docx
Beslutet skickas till
Elisabet Schultz
Martin Lundell

§75 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2023/GVN 0047 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordinarie sammanträdestider föreslås förläggas torsdagar klockan 18:00, med vissa undantag avseende veckodag enligt det följande:
* 25 januari
* 22 februari
* 28 mars
* 29 april (måndag)
* 30 maj
* 27 juni (reservdatum)
* 22 augusti
* 26 september
* 22 oktober (tisdag)
* 28 november
* 16 december (reservdatum, måndag)

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024.docx

§76 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning för september 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport 2023 september GVN.docx

§77 Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0054

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande fem (5) pågående uppdrag.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023.docx
Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

§78 Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2024

Diarienummer 2023/GVN 0049

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Bifogad prislista för gymnasieskolan 2024 baserad på en uppräkning om 3,4 procent fastställs.
2. Uppräkningen av strukturtillägget om 3,4 procent enligt Storsthlms förslag fastställs.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning utifrån kommunernas ekonomiska läge och andra aspekter som påverkar utvecklingen av den gemensamma gymnasieregionen.

Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med 3,4 procent inför 2024.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
1. Fastslår bifogad prislista för gymnasieskolan 2024 baserad på en uppräkning om 3,4 procent.
2. Fastslår uppräkning av strukturtillägget om 3,4 procent enligt Storsthlms förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2024.docx
Rekommendation prislista för gymnasieskolan 2024.pdf
Rekommendation uppräkning programpriser strukturtillägg gymnasieskola 2024.pdf
Beslutet skickas till
Storsthlm
Elisabet Schultz
Martin Lundell

§79 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-10-04.pdf

§80 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen (2010:800) kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Kränkande behandling gy+vux Oktober 2023.pdf

§81 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut verksamhetschef barn- och elevhälsan juni 23.doc
Skolchef Delegationsbeslut GVN september-oktober 2023.doc

§82 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar muntligen gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om:
- Kommunhusets övergång till flexbaserade arbetsplatser.
- Gymnasiemässan, som sker den 21-23 november.
- Konferensen med Storsthlm gällande yrkesutbildning.
- Öppet hus på Tyresö gymnasium, som sker den 28 november.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§83 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen att det inte har inkommit några skriftliga meddelanden.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.