Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-09-10

Sammanträde 2009-09-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående att BuP inte längre tar mot remisser från Tyresö skolor

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående Nationaldagsfirandet

4 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om inköp av danskt kött i Tyresö kommun

5 Socialnämndens ordförande besvarar en interpellation angående ökande arbetslöshet

7 Motion om en tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö (KS 2009-05-26, § 104) bordlagt 2009-06-11

8 Motion om namnsättning av väg mellan Rapsvägen och Renlavsgången (KS 2007-11-28, § 206)

9 Motion om hållbar jämställdhet (KS 2009-08-25, § 116)

10 Motion angående medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism (KS 2009-08-25, § 117)

11 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet (KS 2009-08-25, § 118)

12 Motion om att inrätta friskvårdscentrum i det nya trygghetsboendet (KS 2009-08-25, § 119)

Mötesinformation

 

§91 Motion angående öppen källkod

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Gunnar Frisell (S) har lämnat in en motion angående öppen källkod.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

________

§92 Motion; ”Satsa på skolmaten - nu”

Ärendebeskrivning

Lilian Nylinder (MP), Johan Rydén (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion med benämningen ”Satsa på skolmaten - nu”.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§93 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (M) besvarar skriftligen (bilaga) en interpellation (bilaga) från Susann Ronström (S) och Alfonso Morales (S) angående att BuP inte längre tar mot remisser från Tyresös skolor. I samband därmed yttrar sig Alfonso Morales (S), Anna SteeleKarlström (FP), Martin Nilsson (S), Mats Fält (M) och Marie Åkesdotter (MP).

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (M) besvarar skriftligen (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Linder (S) angående Nationaldagsfirandet. I samband därmed yttrar sig Marie Linder (S), Hans Lindberg (M), Elisabet Hedlund (V), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Anna SteeleKarlström (FP).

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (M) besvarar skriftligen (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (MP) om inköp av Danskt kött i Tyresö kommun. I samband därmed yttrar sig Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Anna SteeleKarlström (FP) besvarar (bilaga) en interpellation från Alfonso Morales (S) och José Blanco Garcia (S) angående ökande arbetslöshet. I samband därmed yttrar sig Alfonso Morales (S), Anna SteeleKarlström (FP) och José Blanco Garcia (S).

Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation (bilaga) till Socialnämndens ordförande angående Rehabcenter i Tyresö.

Denna interpellation besvaras vid nästa sammanträde.

________

§94 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Ingela Carlsson (S), ledamot av kommunfullmäktige.

Jenny Magnusson (C), ledamot av kommunfullmäktige.

Lovisa Lagerström Lantz (S), ledamot av barn- och utbildningsnämnden.

Björn E Stenström (MP), ersättare i byggnadsnämnden.

Olle Karlström (FP), vice ordförande i Tyresö Näringslivs AB.

Anna SteeleKarlström (FP), ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Dick Bengtsson (M) utses till ledamot av kommunstyrelsen

- Johan Rydén (MP) utses till ersättare i byggnadsnämnden.

- Thomas Holmberg (FP) utses till vice ordförande i Tyresö Näringslivs AB

- Mats Lindblom (FP) utses till ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen

- Douglas Mörth (FP) utses till ersättare i demokratiberedningen.

_________

§95 Motion om en tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö

Ärendebeskrivning

Ingela Carlsson (s), Susann Ronström (s), Kristjan Vaigur (s), Lennart Jönsson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion angående kommuns politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeutlåtande

Socialdemokraterna har skrivit en mycket lång och mångordig motion om den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen, som Sverige också påverkas av. Vi inom allianspartierna i Tyresö kan instämma i mycket av den beskrivning av läget som görs i motionen. Men vi kan inte instämma i den svepande kritiken av regeringens hittillsvarande insatser för att söka dämpa krisen och återskapa förtroendet för det finansiella systemet. Vi kan inte heller instämma i motionärernas spekulationer och förmenta slutsatser. Regeringens budget för 2009 innebar mycket stora stimulanser för både hushållens ekonomi och näringslivet med fortsatta skattesänkningar, satsningar på infrastruktur och forskning, olika s k krispaket bl a för bilindustrin m m. Regeringen har också gett besked om rätt stora tillskott av statsbidrag till kommuner och landsting 2010 och 2011.

Vi tar starkt avstånd från spekulationerna och påståendena i motionen om bl a sämre skola och förskola i Tyresö. Vi kommer i det längsta att söka undvika neddragningar i omsorgen och skolan i Tyresö kommun p g a krisen. Vi har förtroende för regeringens sätt och förmåga att hantera krisen. Svensk ekonomi stod starkare än många andra länders när krisen kom. Det fanns resurser att klara Sverige över den värsta krisen. Men den kommer naturligtvis inte att gå obemärkt förbi. Regeringen har uttalat att det inte blir fråga om några skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden.

Beträffande de att-satser som motionen mynnar ut i vill jag ge följande kommentarer:

- Vi behöver inte något uppdrag från fullmäktige att återkomma med ett reviderat investeringsprogram. Vi aviserade redan i samband med budgetmötet i november att vi skulle återkomma ett par gånger under året med revideringar och uppdateringar av investeringsprogrammet. Ett reviderat program har nu godkänts av kommunfullmäktige. Det är det mest omfattande investeringsprogram som tagits i Tyresö. Vi kommer dock inte att äventyra en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen framöver. Den s k finansiering som motionärerna föreslår för att täcka de ökade kapitalkostnaderna 2009 som investeringsförslagen i motionen medför (bl a att bokföra intäkten från 2009 års fastighetsavgift) behövs för att täcka del av de minskande skatteintäkterna och därmed undvika nerdragningar i den viktiga kommunala servicen.

- Vi är naturligtvis angelägna om att det planerade bostadsbyggandet i Tyresö kommer igång. Jag har kontinuerliga kontakter med de fyra byggherrar som är aktuella – JM, HSB, Seniorgården och Tyresö Bostäder. Jämkningar i tidpunkter för reglering av exploateringsavgifterna har gjorts för att underlätta igångstart av ett par av byggena. Vi har gett högsta prioritet åt arbetet med detaljplanen för Tyresö Bostäders planerade projekt i Östra Farmarstigen. Vi har en antagen detaljplan som är överklagad och ligger hos Regeringen, Strandängarna. Detaljplanen för Varvsvägen har nu vunnit laga kraft och arbete pågår med förberedelser för en markanvisning till lämplig byggherre. Via Kommunförbundet Stockholms Län har en begäran sänts till både Länsstyrelsen och Regeringen med anhållan om skyndsam behandling av kommunernas överklagade detaljplaner. Alternativet att de planerade bostäderna byggs som hyresrätter har vi ingenting emot. Det finns också numera en ny upplåtelseform, ägarlägenheter. Att låta Tyresö Bostäder ta över projekt kan endast bli aktuellt om de går att räkna hem för bolaget.

- Det behövs inget uppdrag till utvecklingsförvaltningen för att förbereda en ökad volym inom vuxenutbildningen. En sådan beredskap finns redan och det talade vi om redan under budgetdebatten i höstas. Ännu har inte alla platser fyllts. Motionärernas kritik av de s k neddragningar som gjorts är obefogad. Självklart satsas mindre på arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning i tider med låg arbetslöshet och mer när arbetslösheten stiger. Så har tidigare (s)-regeringar alltid gjort. Regeringen har i vårpropositionen satsat ytterligare ca 10 miljarder för att möta effekterna av den ökande arbetslösheten och har aviserat ytterligare satsningar på arbetsmarknadsutbildning.

- När det gäller att samverka med andra myndigheter och aktörer sker det redan. Möjligheterna att ingå i ett s k samordningsförbund med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utreds, eventuellt

tillsammans med Haninge och Nynäshamn. Tyresö kommun har genom Utvecklingsförvaltningen och Arbetscentrum regelbundna kontakter med Arbetsförmedlingen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får månatliga rapporter om arbetsmarknadsläget och tillströmningen av sökanden till vuxenutbildningen. Själv träffar jag chefen för Arbetsförmedlingen i Tyresö varannan månad. Vid vårt senaste möte i maj uttryckte hon sin uppskattning över det goda samarbetet med Tyresö kommun.

Med dessa kommentarer och med hänvisning till tjänsteyttrandet föreslår jag att motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande och att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat återremiss.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Johan Rydén (MP), Inger Gemicioglu (V), Hans Lindberg (M), Fredrik Saweståhl (M) Olle Chevalier (M) och Marie Åkesdotter (MP).

Yrkanden

Johan Rydén (MP-gruppen) yrkar återremiss av motionen för ytterligare beredning i nämnderna.

Inger Gemicioglu (V-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Johan Rydén (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Marita Bertilsson (S-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

_________

§96 Motion om namnsättning av väg mellan Rapsvägen och Renlavsgången

Dnr 07/KS 150 311

Ärendebeskrivning

Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om namnsättning av vägar mellan Rapsvägen och Renlavsgången. Motionärerna föreslår att kommunen namnsätter den aktuella sträckan och att gatunamnskyltar sätts upp.

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslaget mot yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (S) och Hans Lindberg (M).

Yrkanden

Marita Bertilsson (S-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Marita Bertilsson (S-gruppen) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

________

§97 Motion om hållbar jämställdhet

Dnr 09/KS 192 101

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) lämnade 2008-10-16 in en motion om hållbar jämställdhet.

Ett yttrande angående motionen har sammanställts vid kommunstyrelseförvaltningen i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1, 2, 4, 5, 6 och 8 samt att följande tillägg görs: att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppta diskussioner med Nestor om att initiera en undersökning som kartlägger hur resurser inom hemtjänsten i Tyresö kommun fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit desamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrandet bedöms motionens syfte i väsentliga delar uppfyllt och motionen kan därmed anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP), Elisabet Hedlund (V), Martin Nilsson (S), Anna SteeleKarlström (FP), Hans Lindberg (M) och Susann Ronström (S).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar i första hand återremiss av motionen för ytterligare beredning i nämnderna.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar i andra hand bifall till motionen. Yrkandet biträds av Vänsterpartiet.

Susann Ronström (S-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1, 2, 4, 5, 6 och 8 samt att följande tillägg görs: att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppta diskussioner med Nestor om att initiera en undersökning som kartlägger hur resurser inom hemtjänsten i Tyresö kommun fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Samtliga yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Susann Ronström (S-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Elisabet Hedlund (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

_________

§98 Motion angående medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism

Dnr 07/KS 165 106

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ansöka om medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare.

Ordförandeutlåtande

Utöver det som framgår av tjänsteyttrandet vill jag framhålla projektet ”Matchning Södertörn”, som de åtta Södertörnskommunerna samarbetar kring. Vi har fått icke obetydliga EU-bidrag för detta projekt. Syftet är att matcha ihop arbetssökande med företag som har behov av olika kompetenser. Arbetssökande med utländsk bakgrund prioriteras till att börja med. Kommunstyrelsen har fått information om detta projekt tidigare.

I Södertörnskommunernas gemensamma utvecklingsplan finns ett avsnitt om Olikhet och Mångfald, som också kan framhållas. Vid en konferens nyligen med kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna diskuterades innehåll i en uppdaterad version av utvecklingsplanen. Vi skall bl a försöka ange konkreta åtgärdsförslag med syfte att öka övergångsfrekvensen till högre utbildning, där gruppen ungdomar med invandrarbakgrund är en viktig målgrupp. Vi vill också se ett perspektivbyte där vi mer lyfter fram mångfalden på Södertörn som en tillgång i stället för att betona diskriminering. Vi vill lyfta fram de möjligheter som befolkningssammansättningen innebär. Det tror vi är en mer framgångsrik väg.

Jag vill också nämna det samarbete mot främlingsfientlighet och rasism som de politiska partierna har sedan ett antal år.

Från Allianspartiernas sida ser vi inte att ett medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism känns motiverat. Som framgår av beskrivningen i yttrandet över vad som görs i kommunen för att motverka rasism och främlingsfientlighet anser vi inte heller att en särskild handlingsplan, enligt förslag i Miljöpartiets motion skulle tillföra något.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen avslår motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (V), Kristjan Vaigur (S), Fredrik Saweståhl (M), Lilian Nylinder (MP), José Blanco Garcia (S), Marie Åkesdotter (MP), Andreas Jonsson (M) och Elisabet Hedlund (V).

Yrkanden

Lilian Nylinder (MP-gruppen) yrkar i första hand återremiss av ärendet för ytterligare beredning i nämnderna.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Inger Gemicioglu (V-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Kristjan Vaigur (S-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

_________

§99 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet

Dnr 08/KS 237 003

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet.

Ärendets beredning

Motionen har tidigare besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare.

Vid behandling i kommunfullmäktige återremitterades motionen för att den skulle kunna beredas i samband med Inger Gemicioglus (v) motion om medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism (dnr 07/KS 165 106). Även svar på denna har nu sammanställts av Maria Hagbom. Svaret bifogas även detta ärende som bilaga.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen avslår motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrandet bedöms motionens syfte i väsentliga delar uppfyllt och motionen kan därmed anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP), Sara Albornoz (S), Fredrik Saweståhl (M), Elisabet Hedlund (V), Johan Rydén (MP), Anna SteeleKarlström (FP), Inger Gemicioglu (V), Marie Linder (S), Martin Nilsson (S) och Jerry Svensson (S).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar i första hand återremiss av motionen för ytterligare beredning i nämnderna.

Återremissyrkandet avslås utan omröstning.

Sara Albornoz (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Fredrik Saweståhl (M-gruppen) yrkar ändring i kommunstyrelsens förslag på så sätt att motionen i stället avslås.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Sara Albornoz (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_______

§100 Motion om att inrätta ett friskvårdscentrum i det nya trygghetsboendet

Dnr 09/KS 078 735

Ärendebeskrivning

Susann Ronström (s) har lämnat in en motion om att det ska planeras för ett friskvårdscentrum för personer över 65 år i det nya trygghetsboendet.

Ärendets beredning

Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Socialnämndens beredning har tagit upp motionen och beslutat att avstå från att yttra sig. Istället hänvisas till ärendet om planering av trygghetsboende vid Björkbacken som behandlades i kommunstyrelsen 2009-04-28 § 69.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen avslår motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (S), Anna SteeleKarlström (FP), Lilian Nylinder (MP), Elisabet Hedlund (V), Andreas Jonsson (M), Anders Linder (S), Mats Larsson (FP), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V).

Yrkanden

Susann Ronström (S-gruppen) yrkar i första hand återremiss av ärendet för behandling i socialnämnden och för att erbjuda PRO och SPF möjligheten att lämna yttrande. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Susann Ronström (S-gruppen) yrkar i andra hand bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Yrkandet om återremiss bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras för beredning i enlighet med yrkandet

__________