Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående planerna på en permanent flis- masshanteringsplan i Tyresö

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående valdeltagandet – en prioriterad fråga?

5 Samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté (KS 2009-11-24, § 169)

6 Verksamhetsberättelse för demokratiberedningen 2009 (KS 2010-02-23, § 23)

7 Verksamhetsprogram för demokratiberedningen 2010 (KS 2010-02-23, § 24)

8 Extra kommunfullmäktigesammanträde (KS 2010-02-23, § 26)

9 Revidering av byggnadsnämndens reglemente (KS 2010-02-23, § 27)

10 Miljöredovisning 2009 (KS 2010-02-23, § 29)

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

12 Motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun (KS 2009-11-24, § 190) **

13 Motion angående en effektivare lokalanvändning (KS 2009-12-15, § 202) **

14 Motion om friskvårdscentrum (KS 2010-02-02, § 8) **

15 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet (KS 2010-02-02, § 9) **

16 Motion om att minska köttkonsumtionen (KS 2010-02-02, § 11) **

17 Motion om att satsa på skolmaten (KS 2010-02-02, § 12) **

18 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek (KS 2010-02-02, § 13) **

19 Motion angående öppen källkod (KS 2010-02-02, § 14) **

Mötesinformation

 

§29 Motion om "Tak över huvud-garanti"

Dnr 10/KS 0067 003

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion med rubriken ”Tak över huvud-garanti”.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§30 Motion om Lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 10/KS 0068 91

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om Lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§31 Interpellationer

Dnr 2010/KS 022 001

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) angående planerna på en permanent flis- och masshanteringsanläggning i Tyres. Vidare yttrar sig interpellanten, kommunstyrelsens ordförande, Mats Larsson (FP), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Bengt Bergström (C).

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om valdeltagandet är en prioriterad fråga?. Denna interpellation dras tillbaka av interpellanten.

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation (bilaga) till socialnämndens ordförande med rubriken ”Varför lägger kommunen ner anhörigstödet?”

Anders Linder (S) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående studieförbundens verksamhet.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

______

§32 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Kerstin Bergsman (M), ledamot i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Berit Assarsson (M), ombud vid förbundsstämman i Tyresåns Vattenvårdsförbund

Ingvar Persson (FP), ersättare i Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Lars Eriksson (FP), ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Fredrik Saweståhl (M) utses till ombud vid förbundsstämman i Tyresåns Vattenvårdsförbund

- Susann Ronström (S) utses till ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Åke Johansson (FP) utses till ersättare i Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Christina Melzén (FP) utses till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

________


§33 Samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Dnr 09/KS 0209

Ärendebeskrivning

Det sedan många år väl etablerade, men till stor del informella, samarbetet på ledningsnivå mellan Södertörnskommunerna föreslås i detta ärende få en fastare form såtillvida att Södertörnskommunernas samarbetskommitté bildas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté godkänns

- Kostnaden enligt avtalets § 8 ska finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Martin Nilsson (S-gruppen) ej deltar i beslutet.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Mats Larsson (FP) och Berit Assarsson (M).

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar återremiss av ärendet.

Yrkandet avslås utan omröstning

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag


Reservation

Peter Bylund (MP-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Susann Ronström (S-gruppen) och Inger Gemicioglu (V-gruppen) ej deltar i beslutet.

Särskilt yttrande

Susann Ronström (S-gruppen) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (V-gruppen) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

_____

§34 Verksamhetsberättelse för demokratiberedningen 2009

Dnr 10/KS 0048

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen redovisar i bailaga verksamhetsberättelse för 2009.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens verksamhetsberättelse godkänns

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§35 Verksamhetsprogram för demokratiberedningen 2010

Dnr 10/KS 0049

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen redovisar i bilaga verksamhetsprogram för 2010.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens verksamhetsprogram godkänns

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP), Elisabet Hedlund (V), Fredrik Saweståhl (M), Mats Fält (M), Anna SteeleKarlström (FP), Sara Albornoz (S) och Inger Gemicioglu (V).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______


§36 Extra kommunfullmäktigesammanträde

Dnr 10/KS 0051

Ärendebeskrivning

Med anledning av höstens val behöver ett extra kommunfullmäktige-sammanträde hållas under hösten. Den 4 november föreslås som datum för detta möte.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ett extra kommunfullmäktigesammanträde hålls den 4 november

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______


§37 Revidering av byggnadsnämndens reglemente

Dnr 10/KS 0052

Ärendebeskrivning

Med anledning av en lagändring behöver byggnadsnämndens reglemente justeras. Ändringen redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Byggnadsnämndens reglemente justeras enligt förslag

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Larsson (FP).

Yrkande

Mats Larsson (FP) yrkar ändring under paragraf 1 i reglementet, sista strecksatsen, så att den får följande lydelse: ”Besluta om belägenhetsadress och lägenhetsnummer enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.”

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt yrkandet

______


§38 Miljöredovisning 2009

Dnr 09/KSM 0531

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har under hösten 2009 gjort en inventering av kommunens miljöarbete. Sammanställningen ger underlag för framtida uppföljning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen noteras

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S), Kjell Andersson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______


§39 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funtionshindrade)

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

________


§40 Motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Klimatfrågan finns just nu på allas läppar, inte minst mot bakgrund av det stora klimatmötet i Köpenhamn. Det finns precis som påtalas i såväl motionen som i remissyttrandet från Demokratiberedningen anledning att fortsatt lägga fokus på klimatfrågan. En kampanj från kommunen kan vara ett verktyg i detta arbete och fungera som en inspiration för Tyresöborna och som ett komplement till kommunens dagliga arbete på miljöområdet. Kampanjen bör precis som påpekats utformas seriöst och trovärdigt. Kampanjen bör utformas av tekniska kontoret och fungera som ett led i implementeringen av den klimatstrategi som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram för Tyresö kommun.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Att Tyresö kommun, via tekniska kontoret, genomför en kampanj kring klimatfrågor som en del i arbetet med implementeringen av Tyresö kommuns klimatstrategi

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).


Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP) och Anders Linder (S).

Yrkande

Anders Linder (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Anders Linder (S-gruppen), Marie Åkesdotter (MP-gruppen), och Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar gemensam skriftlig reservation (bilaga).

_________

§41 Motion angående en effektivare lokalanvändning

Ärendebeskrivning

Lennart Jönsson (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion om effektivare lokalanvändning i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Kommunens lokalanvändning är en viktig fråga. Vi har ett ansvar att vara effektiva med skattebetalarnas pengar samtidigt som vi har ett ansvar mot kommunens alla anställda att erbjuda vettiga lokaler att arbeta i. Lokalbehovet och användningen av lokaler ses löpande över och det finns alltid en strävan efter kostnadseffektivitet.

Just nu pågår ett utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar kring lokalanvändningen. Utredningen ska vara klar och presenteras i februari 2010. Utöver det har den kontinuerliga kortsiktiga översynen lett till omflyttningar för att samla förvaltningsledningar i kommunhuset och samtidigt tillskapa nya arbetsplatser i våra utrymmen på C3L.

Vår ambition är att sänka kommunens lokalkostnader.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrande bedöms motionens syfte i väsentliga delar uppfyllt och motionen kan anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Anders Linder (S), Mathias Tegnér (S), Anna SteeleKarlström (FP), Hans Lindberg (M) och Inger Gemicioglu (V).

Yrkande

Anita Mattsson (S-gruppen) yrkar bifall till motionens första att-sats. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§42 Motion om friskvårdscentrum

Ärendebeskrivning

Motionen behandlades i komunfullmäktige 2009-09-10 och återremitterades då för behandling i socialnämnden. Socialnämnden har nu behandlat motionen och lämnat möjlighet till kommunala pensionärsrådet att yttra sig.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Susanne Ronström (s-gruppen) yrkar bifall.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för Susanne Ronströms (S-gruppen) yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Susanne Ronströms (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (S), Anna SteeleKarlström (FP), Elisabet Hedlund (V), Alfonso Morales (S), Lilian Nylinder (MP) och Berit Assarsson (M).

Yrkande

Elisabet Hedlund (V-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________


§43 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet. Motionen har behandlats i barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag

Att-satserna 1-3 anses besvarade och att-sats 4 avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar i första hand återremiss och i andra hand att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till pågående utredning

- Motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- Motionens tredje att-sats anses besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- Motionens fjärde att-sats avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (S), Hans Lindberg (M), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V).

Yrkanden

Marita Bertilsson (S-gruppen) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand bifall till motionen. Återremissyrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen återremiteras

Jäv

Lena Arvidsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

_______

§44 Motion om att minska köttkonsumtionen

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att minska kött konsumtionen.

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt besvarats av centralköket och tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna två och tre.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP), Sara Albornoz (S), Elisabet Hedlund (V), Hans Lindberg (M), Anna SteeleKarlström (M) och Peter Bylund (MP).


Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar bifall till motionen och att alla att-satser ställs under proposition. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Sara Albornoz (S-gruppen) yrkar bifall till att-satserna två och tre.

Samtliga att-satser i motionen avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Sara Albornoz (S-gruppen) och Elisabet Hedlund (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.

_____

§45 Motion om att satsa på skolmaten

Ärendebeskrivning

Johan Rydén (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att satsa på skolmaten.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1-4 och 6-8.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (M), Marie Åkesdotter (MP), Mathias Tegnér (S), Inger Gemicioglu (V) och Peter Bylund(MP).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar bifall till motionen med justering i att-sats 5, att procentsatsen ändras från 25 till 15 procent. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Mathias Tegnér (S-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1-4 och 6-8.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om bifall till att-sats 3.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 21 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll nr 1.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om bifall till att-sats 4.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 21 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll nr 2.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om bifall till att-sats 8.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll nr 3.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Den justerade att-sats 5 bifalls utan omröstning.

Att-satserna 1, 2, 6 och 7 avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Genomföra målet om 15 procent ekologisk mat i offentliga kök senast 2010

- Motionen anses i övrigt besvarad med hänvisning till pågående arbete

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Mathias Tegnér (S-gruppen) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen.

________

§46 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek.

Motionen har behandlats av kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Mathias Tegnér (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade stött Mathias Tegnérs (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Dick Bengtson (M) och Martin Nilsson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§47 Motion angående öppen källkod

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Gunnar Frisell (S) har lämnat in en motion om öppen källkod i Tyresö kommun.

Motionen har besvarats av servicekontoret.

Ordförandeutlåtande

Diskussionen om vilka operativsystem som ska användas är en diskussion som ständigt bör föras i syfte att hitta de bästa möjliga lösningarna till det fördelaktigaste priset och med största möjliga användarvänlighet. Mot den bakgrunden är det bra att det skrivits en motion i ärendet – vilket leder till att förvaltningens annars löpande arbete kring våra plattformslösningar också når en politisk nivå för behandling.

Principiellt har nog inget politiskt parti i Tyresö några bestämda uppfattningar i ärendet. Vi vill alla ha fungerande IT-lösningar – vilket vi också har idag.

Av förvaltningens svar framgår att 90 % av serverplattformen idag använder öppen källkod. Vidare framgår att kommunen idag i befintliga system kan läsa och klara kommunikation i öppna dokumentformat. Slutligen bedöms att det in nuläget inte leder till några besparingar att dra igång ett stort projekt att byta officepaket då vi idag inte har några löpande kostnader för det befintliga officepaketet, medan ett byte som är en stor apparat kan leda till kringkostnader.

Mot bakgrund av förvaltningens utredning ser vi därför i dagsläget inget trängande behov av att byta officepaket. Ett sådant byte kommer dock förr eller senare att bli aktuellt och då kommer givetvis en bred utvärdering göras för att hitta en bra lösning.

Ordförandeförslag

Att-sats 1 bifalls och att-satserna 2 och 3 avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att att-sats 2 anses besvarad och att-sats 3 bifalls.


Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats 1 bifalls

- Att-satserna 2 och 3 avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP), Mathias Tegnér (S) och Peter Bylund (MP).

Yrkanden

Mathias Tegnér (S-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Mathias Tegnér (S-gruppen) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (V-gruppen) reserverar sig mot beslutet.