Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-10-13

Sammanträde 2011-10-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

86 Anmälan och besvarande av interpellationer

87 Anmälan och besvarande av frågor

88 Avsägelser och fyllnadsval samt information om valbarhetshinder

97 Svar på motion "Inrättande av inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende"

§85 Anmälan av nya motioner

Dnr. 2011/KS 0300 001

Dnr. 2011/KS 0302 001

Dnr. 2011/KS 0299 001

Dnr. 2011/KS 0301 001

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Ajda Asgari (MP) har lämnat in en motion angående kollektivhus i Tyresö.

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Ajda Asgari (MP) har lämnat in en motion angående en resepolicy för Tyresö kommun.

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Ajda Asgari har lämnat in en motion ”Satsa på sociala företag!”.

Martin Nilsson (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit).

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§86 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr. 2011/KS 0047 001

Ärendebeskrivning

Andreas Jonsson (M) svarar muntligt på en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) angående Brännpunktens framtid. Vidare yttrade sig interpellanten Peter Bylund (MP) samt Dick Bengtsson (M).

§87 Anmälan och besvarande av frågor

Ärendebeskrivning

Inga nya frågor anmäldes vid sammanträdet.

§88 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr.2011/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse föreligger: Martin Nilsson (S) begär entledigande från uppdraget som oppositionsråd från och med den 17 november 2011.

Länsstyrelsen har skickat uppgift om personer med valbarhetshinder. Li Björk (M) är inte folbokförd i kommunen, men enligt Fredrik Saweståhl (M) är studerande undantagna från regeln om folkbokföring.

Miljöpartiet anmäler Luis Arias Vera (MP) som reserv till Nacka tingsrätt.

Ordförandeposten i Näringslivsbolagets styrelse är vakant efter Hans Lindberg (M). Andreas Jonsson (M) föreslår Ida Antonsson (M) som ny ordförande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen

- Noterar information om valbarhetshinder

- Väljer Luis Arias Vera enligt Miljöpartiets anmälan

- Väljer Ida Antonsson enligt Moderaternas anmälan

§89 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012

Dnr. 2011/KS 0238 001

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

31 januari 16 februari

21 februari 8 mars

27 mars 19 april

24 april 10 maj

29 maj (budget) 14 juni (budget)

12 juni (reserv)

28 augusti 23 augusti

25 september 13 september (reserv)

23 oktober 11 oktober

27 november 15 november

18 december 13 december

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 14 juni inleds dock kl. 15:00).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tidplan för sammanträden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2012 antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§90 Delårsbokslut per 31 augusti 2011 med prognos för helåret

Dnr. 2011/KS 258 10

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut per den 31 augusti 2011 och helårsprognos. Rapporten omfattar resultat för perioden januari – augusti 2011 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

Särskilt Yttrande i kommunstyrelsen

Susann Ronström (S) lämnar särskilt yttrande, Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Godkänna delårsbokslutet och notera helårsprognosen

Jäv i kommunfullmäktige

Ida Antonsson (M), ersättare Sonja Gustavsson (M).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges hantering av ärendet yttrade sig Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Ann-Christine Svensson (M), Elisabet

Hedlund (V), Jerry Svensson (S), Mats Larsson (FP), Peter Bylund (MP) och Andreas Jonsson (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilt yttrande i kommunfullmäktige

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar skriftligen särskilt yttrande i ärendet.

§91 Kopieringstaxa för Tyresö kommun

Dnr. 2011/KS 0160 12

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 16 maj 2002, § 46, kopieringstaxa för Tyresö kommun. Kopieringstaxan bör revideras och även utökas så att taxa finns för material som inte faller under ramen för allmänna handlingar. Det gäller exempelvis besökares önskemål om att kopiera och göra datautskrifter vid bibliotek och servicecenter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till ny kopieringstaxa, se bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kopieringstaxa för Tyresö kommun fastställs enligt förslag, att gälla från och med den 1 november 2011.

- Vid ikraftträdandet upphör kopieringstaxa fastställd av kommunfullmäktige den 16 maj 2002, § 46, att gälla.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§92 Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder

Dnr. 2011/KS 0233 003

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder ABs bolagsordning antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2010 och därefter av bolagsstämman den 15 mars 2011.

Bolagsverket har haft vissa synpunkter på bolagsordningen och därför föreslås några ändringar enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas

- Tillägg om att arbetstagarrepresentanter ingår i styrelsen (§ 9) tas bort ur förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§93 Ersättning till suppleanter i styrelsen för Tyresö Bostäder

Dnr. 2011/KS 0273 001

Ärendebeskrivning

Tyresö bostäders bolagsstämma beslutade efter direktiv från kommunfullmäktige i mars 2011 att införa två suppleanter i styrelsen. Dessa suppleanters rätt till arvode är inte reglerad. I bilagda tjänsteskrivelse föreslås att suppleanterna erhåller arvode motsvarande 60 % av årsarvode för ledamöter, dvs 3600 kr per år. Utöver detta tillkommer sammanträdesarvode enligt kommunens arvodesregler.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Suppleanter i Styrelsen för Tyresö bostäder AB erhåller arvode med 3600 kr per år. Utöver detta tillkommer sammanträdesarvode enligt kommunens arvodesregler.

- Beslutet ska gälla från och med att stämman beslutat införa suppleanter i styrelsen den 15 mars 2011.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§94 Ersättning till ordföranden i byggnadsnämnden

Dnr. 2011/KS 0244 003

Ärendebeskrivning

Förtroendevalda med ordförandeuppdrag i kommunen erhåller ett årsarvode för sitt uppdrag. Ersättningen regleras i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” och beslutas om av kommunfullmäktige.

Med anledning av ökad arbetsbelastning för byggnadsnämndens verksamhet föreslår kommunstyrelsens ordförande att ordföranden i byggnadsnämnden under perioden 1 juli 2011 till och med 30 juni 2012 erhåller årsarvode motsvarande 35 % av ett heltidsarvode till skillnad från dagens 20 %.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ordföranden i byggnadsnämnden erhåller under perioden 1 juli 2011 till och med 30 juni 2012 årsarvodet 0,35 av heltidsarvode.

Jäv i kommunfullmäktige

Matilda Lundh (M), ersättare Sonja Gustavsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§95 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Dnr. 2011/KSTK 0050 006

Ärendebeskrivning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram ett förslag till nya gemensamma lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön i de tre medlemskommunerna.

För Tyresö kommun innebär det nya förslaget små förändringar. Eldningsveckorna under hösten förskjuts en vecka framåt och tillståndsplikt för bad-, disk- och tvättavlopp införs för kommunens mest glesbefolkade områden. I övrigt innebär förslaget endast mindre förenklingar av regelverket.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges hantering av ärendet yttrade sig Mats Larsson (FP).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§96 Rapportering av ej verkställda beslut i socialnämnden

Dnr. 2011/KS 0081 016

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 30 juni 2011 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS. Ärendena behandlades i socialnämnden den 31 augusti 2011.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ej verkställda beslut i socialnämnden noteras.

§97 Svar på motion ”Inrättande av inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende”

Dnr. 2011/KS 0059 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har inkommit med en motion om att inrätta en inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende. I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till inomkommunal klimatfond utifrån motionens intentioner.

Miljö- och trafikenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar yttrande angående motionen, se bilaga, och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande och förslag


Miljöpartiet har i en motion föreslagit att Tyresö Kommun ska inrätta en klimatfond där kompensation för personalens tjänsteresor med bil och flyg betalas in. De pengar som finns i fonden ska sedan kunna sökas av förvaltningar i kommunen för att jobba med minskad miljöpåverkan. Idén är god som sådan och det finns några kommuner som valt att jobba med detta som ett av sina verktyg.

När samhällsbyggnadsförvaltningen nu räknat på vad ett inrättande av en sådan fond skulle få för effekt i Tyresö så visar det sig att intäkterna skulle bli relativt sett små. Den beräknade årliga intäktssumman ligger på ca 185000 kronor. Det finns därför en risk att det inte blir så mycket som kan användas samtidigt som vi skapar mer administration och fler system.

Med tanke på de låga summor som skulle genereras med det system som föreslås är det i vår mening rimligt att avslå motionen.

Jag föreslår mot bakgrund av detta att motionen avslås.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S),

Elisabet Hedlund (V) samt Marie Åkesdotter (MP).

Yrkanden i kommunstyrelsen

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på motionen.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Elisabet Hedlund (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på förslagen om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige har avslagit densamma.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation i kommunfullmäktige

Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet

Martin Nilsson (S) lämnar blank reservation mot beslutet

Elisabet Hedlund (V) lämnar blank reservation mot beslutet

§98 Svar på motion angående insatser för ökad jämställdhet

Dnr. 2011/KS 0110 001

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) och Karin Ljung (S) har lämnat in en motion angående insatser för ökad jämställdhet. Motionärerna föreslår att följande insatser vidtas:

  1. Kommunen bör fatta ett principbeslut om att styrelser, nämnder, beredningar och utskott ska bestå av minst 40 % av vardera könet. Om inte valberedningen i ett första skede klarar att presentera ett sådant förslag bör fullmäktige, eller det organ som fattar beslut, bordlägga frågan för att efter ytterligare beredning behandla frågan på kommande möte.
  2. Vid bifall av ovanstående bör fullmäktige begära av kommunstyrelsen att den gör om valet till kommunstyrelsens särskilda utskott och beaktar de av fullmäktige antagna principerna.
  3. Kommunen bör arrangera och erbjuda alla partier utbildning i frågor som rör jämställdhet. Inte minst gäller det kring frågor som maktstrukturer och betydelsen av jämställd representation.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit insatser för att åstadkomma mer jämställda styrelser och nämnder inom kommunen. Idén som sådan är i grunden god då det fortfarande finns jämställdhetsproblem i Sverige och utifrån problem som motionsställarna tar upp i motionen. En dålig jämställdhet drabbar dessutom både män och kvinnor och hela samhället, och det är viktigt att vi anstränger oss för att lösa detta.

Jämställdhet handlar i grunden om likabehandling, att ha lika rättigheter och skyldigheter. Utgångspunkten måste därför alltid vara att likabehandling i alla avseenden är rätt. Särskilt satt i perspektiv till att diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning skapar mer problem än vad önskvärt är. Vi ser inte heller att jämställdhet handlar om att fysiskt sitta vid styrelsebordet, utan framför allt om att bli respekterad och lyssnad till. Vi ser könskvotering till nämnder och styrelser i mångt och mycket en symbolfråga som stjäl uppmärksamhet från mer relevanta jämställdhetsproblem.

Framför allt måste politiker inse att lagar och regler inte kan lösa alla problem i samhället. Fördomar, dåliga attityder och förutfattade meningar kan inte lagstiftas bort. Ett jämställt samhälle måste i stället växa fram underifrån.

Kvotering däremot utifrån kön kan ses som ett frånsteg från den centrala principen om individens lika rättigheter. Kvotering innebär att en kvinnlig politiker är mer intressant som representant för ett könskollektiv än som enskild politisk företrädare. Jämställdhet kan aldrig uppnås om de faktorer som egentligen ska sakna betydelse, i detta fall kön, paradoxalt nog tillmäts störst betydelse. När fokus läggs på en ledamots kön, istället för på meriter och politisk agenda, övervärderas det förstnämnda på det sistnämndas bekostnad. Det gynnar knappast jämställdheten.

Jämställdhet handlar om att se varje människa som en individ och inte som en del av ett kollektiv, vare sig det rör sig om ett kollektiv baserat på kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller något annat. I det sammanhanget kan man fundera på partiernas nominering till ledande uppdrag i nämnder, styrelser och bolagsstyrelser också utifrån etnisk bakgrund och sexuell läggning till exempel. Det är av denna anledning som det är viktigt att fundera kring vilka signaler man sänder när man föreslår så ingående åtgärder som kvotering.

Partiernas fokus bör i detta sammanhang vara mer på reformer som ökar kvinnors möjlighet att vilja ta på sig uppdrag i kommunala nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser. Flexiblare barnomsorg, bättre möjligheter att köpa hushållsnära tjänster och ökad lönsamhet i företagande ser vi som den rätta vägen att nå en högre jämställdhet generellt.

Vi vill inte spekulera i oppositionens intellektuella kapacitet – det är aldrig ointelligent att väcka en fråga. Men ansvaret för en jämn representation utifrån kön i bolagsstyrelser, styrelser och nämnder är inte kommunens, kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens. Det är de lokala partierna som sköter nomineringsprocessen och därmed avgör sammansättning. Kommunen ska vara aktsam med att peta i partiernas inre liv. Alliansen kritiserar inte Socialdemokraternas nomineringar och det omvända borde också gäll. Det är i vår mening därför rimligt att avslå motionen.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Motionen avslås.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Susann Ronström (S), Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Reservation i kommunstyrelsen

Susann Ronström (S) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Fredrik Saweståhl (M), Karin Ljung (S), Ajda Asgari (MP), Ann Ödlund (V), Kjell Andersson (S), Anna Steele Karlström (FP), Eija Räty (S), Martin Nilsson (S), Dick Bengtsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (FP), Leif Kennerberg (KD), Elisabet Hedlund (V), Anders Linder (S), Ida Antonsson (M), Marianne Kronberg (M) samt Lilian Edberg (M).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på motionen.

Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.

Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till motionen.

Ann Ödlund (V) yrkar bifall till motionen.

Kjell Andersson (S) yrkar bifall till motionen.

Anna Steele Karlström (FP) yrkar avslag på motionen.

Eija Räty (S) yrkar bifall till motionen.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Dick Bengtsson (M) yrkar avslag på motionen.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Christina Melzén (FP) yrkar avslag på motionen.

Leif Kennerberg (KD) yrkar avslag på motionen.

Elisabet Hedlund (V) yrkar bifall till motionen.

Anders Linder (S) yrkar bifall till motionen.

Ida Antonsson (M) yrkar avslag på motionen.

Marianne Kronberg (M) yrkar avslag på motionen.

Lilian Edberg (M) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Orförande ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige har avslagit det samma. Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet om bifall till motionen röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet om bifall till motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit bifallsyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Martin Nilsson (S) lämnar blank reservation mot beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar blank reservation mot beslutet.

Elisabet Hedlund (V) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet.