Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

112 Anmälan och besvarande av frågor

113 Avsägelser och fyllnadsval

123 Information om eventuella förändringar gällande kommunplanen

§110 Anmälan av nya motioner

Dnr. 2011/KS 0364 001

2011/KS 0365 001

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) har lämnat in en motion angående Ta tillvara lärarnas kompetens (bifogas).

Peter Bylund (S), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) samt Ajda Asgari (MP) har lämnat in en motion angånde Att vara ett gott exempel och bl a samla in biologiskt avfall i kommunhuset.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

________

§111 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr. 2011/KS 0047 001

Ärendebeskrivning

Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bifogas) en interpellation gällande Bättre budget uppföljning (bifogas) från Jerry Svensson (S). Vidare yttrar sig Interpellanten Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S), Ida Antonsson (M) samt Peter Bylund (MP).

Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bifogas) en interpellation om konsekveneser av beslut om ändrad stadieindelning (bifogas) från Jerry Svensson (S). Vidare yttrar sig Interpellanten Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) samt Ida Antonsson (M).

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation angående regeringens planer på att spara på Gymnasieskolan (bifogas) till ordföranden i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Margaretha Ternstedt (FP). Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation angående indragningen av Försäkringskassans närvaro i servicecentret (bifogas) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Elisabeth Hedlund (V) lämnar in en interpellation angående Kvalitetsuppföljning i Tyresö kommun (bifogas) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

_____

§112 Anmälan och besvarande av frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor anmäldes vid sammanträdet.

_____

§113 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2011/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Jessica Schedvin (M) ersättare i kommunfullmäktige

Helena Bergman (M) ersättare i kommunfullmäktige

Jonas Borgman (KD) ledamot i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Walter Guldbrandzén (FP) ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Begär ny sammanräkning från länsstyrelsen

- Anita Mattsson (S) väljs till ledamot i Krisledningsnämnden, ledamot i Mälardalsrådet, ombud förbundsmötet i Kommunförbundet Stockholms län samt ledamot i Valberedningen.

- Emelie Eklånge (KD) väljs till ledamot i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

- Christina Melzén (FP) väljs till ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_______

§114 Kommunikationspolicy

Dnr. 2011/KS 0326 003

Ärendebeskrivning

Syftet med kommunikationspolicyn är att skapa effektivitet och helhetssyn i kommunens information och dialog med medborgare och omvärld. Kommunikationspolicyn anger den grundsyn och de värderingar som informationen och kommunikationen i Tyresö kommun ska präglas av. Kommunikationspolicyn ersätter Informationspolicyn (KF 2004-12-19 § 85). Kommunikationspolicyn omfattar även nya medier och ansvarsfördelningen har förtydligats. Dokumentet kommunikationspolicy har anpassats till den struktur för styrdokument som kommunens styrprocess anger.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Föreslagen kommunikationspolicy för Tyresö kommun antas.

  1. Kommunikationspolicyn ersätter Informationspolicyn (KF 2004-12-19 § 85).

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ytrrar sig Ann Sandin- Lindgren (S), Marie Åkesdotter (MP), Anna Steele (FP), Fredrik Saweståhl (FP), Elisabeth Hedlund (V), Martin Nilsson (S) samt Dick Bengtsson (M).

Yrkanden

Ann Sandin-Lindgren (S) yrkar att information på närradion ska sändas ut av informatör enligt samma rutiner som finns för information som går ut via pressmeddelanden och kommunens övriga informationskanaler.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen (bifogas).

Anna Steele (FP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till Miljöpartiets yrkande punkt nummer 2 gällande meddelarfrihet.

Elisabeth Hedlund (V) ansluter sig till såväl Miljöpartiets som socialdemokraternas tilläggs yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas förslag samt Miljöpartiets yrkande punkt 1. och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som bifaller yrkandet röstar ja.

- Den som avslår yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 24 ja och 25 nej samt 1 avstår och 1 är frånvarande. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet

Ordföranden ställer proposition på Miljöpartiets yrkande punkt 2. och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg i enlighet med Miljöpartiets yrkande punkt 2 att regleringen gällande medelarfrihet ändras till ”medelarfrihet och efterforskningskydd gäller i all kommunalt finansierd verksamhet”.

_________

§115 Alkohol- och drogpolicy

Dnr. 2011/KS 0396 003

Ärendebeskrivning

Ett förslag till alkohol- och drogpolicy har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från fyra förvaltningar. Policyn fokuserar på det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar.

Policyn ersätter kommunens alkoholpolitiska program från 1998. Kompletterande riktlinjer, mål och aktiviteter ska sedan tas fram av förvaltningarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Alkohol- och drogpolicyn antas.

  1. Det alkoholpolitiska programmet från 1998 upphävs.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____

§116 Taxa enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr. 2011/KS 0327 003

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 10 december 2009 en taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om vissa receptfria läkemedel. Ett förslag till ny taxa enligt alkohollagen och tobakslagen har nu tagits fram. Eftersom kommunen överlåtit ansvaret för kontroll av receptfria läkemedel till Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund utgår den delen av den gamla taxan.

Skälen till att en ny taxa tagits fram är dels att det behövs en anpassning till den nya alkohollagen och till ändringar i tobakslagen, och dels att överensstämmelsen mellan tidsåtgång och avgifter för olika typer av tillstånd och tillsyn behöver bli bättre. Ambitionen har varit att avgifterna ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för den prestation som kommunen utför och ligga på ungefär samma avgiftsnivå som i grannkommunerna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Ny taxa enligt alkohollagen och tobakslagen fastställs.
  1. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2012.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____

§117 Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr. 2011/KS 0067 006

Ärendebeskrivning

Förslag på revidering av Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter behandlades av kommunfullmäktige den 18 augusti 2011. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen med stöd av reglerna om minoritets återremiss, för att hämta in synpunkter från lämpliga remissinstanser och för att utreda alternativ indelning.

Inhämtat yttrande från närpolisen ger stöd för att det område som regleras i de föreslagna ordningsföreskrifterna bör kvarstå.

Kommunens brotts- och drogförebyggare tillstyrker förslaget.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) yrkar ändring av förslaget enligt reservation inlämnad till kommunstyrelsen 2011-05-31 § 93.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revideringen av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till tidigare reservation till kommunstyrelsen 2011-05-31 § 93.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Ann Ödlund (V), Jerry Svensson (M), Marie Åkedotter (MP), Leif Kennerberg (KD), Henrik Gustavsson (C) samt Matilda Lundh (M).

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremiteras och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige har avslagit de samma.

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 19 nej samt 1 avstår och 1 är frånvarande. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Vänsterpartiet lämnar en blank reservation.

_____

§118 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Dnr. 2011/KSTK 0218 083

Ärendebeskrivning

Som följd av upphandling av nya avfallsentreprenader, har renhållningsenheten arbetat fram ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller ett antal nytillkomna tjänster främst i syfte att, i enlighet med gällan­de avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Därför införs under 2012 så kallad behovs­hämtning och grad­vis under 2012 och 2013 även insamling av organiskt matavfall.

Förändringarna innebär ökade möjligheter för abonnenter att kunna på­verka sina avfalls­kostnader genom minskat behov av avfallshämtning, om ut­sor­­tering av matavfall och övrig återvinning av för­pack­ningar m.m. utförs.

Införande av matavfallsinsamling kommer även att prioriteras och påskyndas i kom­munens egna verksamheter i skolor, förskolor och motsvarande enheter.

Den föreslagna taxans konstruktion innehåller även ett antal förenklingar och exaktare debitering avseende hämtning av slam från enskilda avloppsanlägg­ningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.

  1. Taxan träder i kraft 2012-01-01.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP) samt Mats Larsson (FP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

____

§119 Detaljplan för bostäder vid Bollmora Allé, beslut om antagande

Dnr. 2008/KSM 0026

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår ur dagordningen.

______

§120 Inrättande av naturreservatet Dyviks lövängar

Dnr. 2011/KSTK 0127 090

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och trafikenheten, har tagit fram ett förslag för bildande av naturreservatet Dyviks lövängar.

Ett sextiotal myndigheter, fastighetsägare, företag och föreningar har fått förslaget på remiss. De 15 inkomna remissvaren är sammanställda i samrådsredogörelsen. Dessutom har fastighetsägarna inom Dyviksområdet skriftligen informerats om förslaget till naturreservatet Dyviks lövängar.

Skötselplanen har tagits fram av arbetsgruppen Dyviks lövängar och miljö- och trafikenheten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrätta Dyviks lövängars naturreservat vars omfattning framgår av bifoga de karta.

2. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutas med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under kapitlet Reservatsföreskrifter för Dyviks lövängar, Tyresö kommun, ska gälla.

3. Med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställs bifogade skötselplan.

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.

5. Naturreservatets namn ska vara Dyviks lövängars naturreservat.

Kommunstyrelsens beslut

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP) samt Mats Larsson (FP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsen förslag.

____

§121 Motion angående insatser mot klotter i den offentliga miljön

Dnr. 2011/KS 0230 001

Ärendebeskrivning

En motion har lämnats in av Socialdemokraterna 2011-08-17 till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera insatser mot klotter i den offentliga miljön i enlighet med innehåll i motion.

Kommunen har idag ett nätverk av olika aktörer i kommunen där problemet med skadegörelse diskuteras. De större aktörerna som finns i många kommuner har egna rutiner och policy när det gäller klotter.

Nuvarande avtal för klottersanering som kommunen har, lämnar inte något utrymme för att kunna erbjuda andra aktörer att avropa klottersanering. Andra aktörer kan dock vända sig till Svensk bevakningstjänst, som tillfrågats, för att själva teckna avtal kring klottersanering.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Först och främst är det mycket viktigt att alla är medvetna om att skadegörelse och klotter minskar i Tyresö – något som är mycket glädjande. Kommunens kostnader för sanering och för skadegörelse har gått ner under några år. Antalet anmälningar av klotter i Tyresö (inte bara på kommunens egendom utan totalt) går också ner. Ett aktivt arbete både med klottersanering, till följd av kommunens klotterpolicy, och andra åtgärder ger effekt.

Den klotterpolicy vi har i kommunen är en nolltolerans mot alla former av klotter. Det är en viktig komponent i ett framgångsrikt arbete. Tyresö Kommun bedriver sedan ett brett och kreativt arbete för att bekämpa skadegörelse och klotter. Detta sker i samarbete mellan kommunen, polisen, fastighetsägare, skolor och föreningar m. fl. Flera av Tyresös brotts- och skadegörelseförebyggande insatser har prisats nationellt. Senast det skedde var alldeles nyligen då projektet ”Ung Tunnel” vann den svenska uttagningen i tävlingen European Crime Prevention Award. Tyresö får nu tävla i den europeiska finalen i tävlingen - det är lite som att vinna Melodifestivalen och komma till Eurovision. Vi har alla som bor här i Tyresö anledningen att sträcka på oss och vara stolta över detta arbete!

Den motion som nu lämnats in tar upp viktiga aspekter av jobbet mot klotter och skadegörelse. De tankar som förs fram är bra. Det första förslaget om att bjuda in andra fastighetsägare till möten är något som redan sker löpande. I tjänsteutlåtandet beskrivs utförligt hur ofta och med vilka myndigheter, företag, organisationer etc. som dessa möten hålls. Även den politiska ledningen i Alliansen tar upp frågor om klotter och skadegörelse vid andra möten med andra aktörer så som Tyresö Centrum, Tyresö Bostäder med flera.

Det andra förslaget om att låta andra fastighetsägare i Tyresö avropa klottersanering från kommunens upphandlade avtal är i grunden ganska bra. Tyvärr är det inte juridiskt möjligt att göra så med det nuvarande avtalet. Vi är dock öppna för att vid kommande upphandlingar inom området pröva om en sådan modell kan skapas.

Vi föreslår mot bakgrund av svaret att motionen ska anses vara besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (S) med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen med tillägget att kommunen vid nästa upphandlingstillfälle tar upp ovannämnda modell i avtalsdiskussionerna.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Marita Bertilsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (S) reserverar sig mot beslutet (bilaga) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade bifallit Marita Bertilssons (S) tilläggsyrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sigFredrik Saweståhl (M) samt Martin Nilsson (S).

Yrkanden

Fredrik Saweståhl yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att i samband med nästa upphandling som berör klottersanering undersöka förutsättningarna att inkludera möjligheten för andra fastighetsägare än kommunen att avropa klottersanering via kommunens avtal.

Martin Nilsson yrkar bifall på tillägssyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås enligt kommunstyrelsens förslag men med tillägg att i samband med nästa upphandling som berör klottersanering undersöka förutsättningarna att inkludera möjligheten för andra fastighetsägare än kommunen att avropa klottersanering via kommunens avtal.

____

§122 Motion om att öka jämställdhetsarbetet i Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

En motion har lämnats in av Vänsterpartiet 2011-04-08 till kommunfullmäktige om att inrätta en jämställdhetsberedning och att upprätta kommunala jämställdhetsbokslut.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Utifrån resonemanget i mitt ordförandeutlåtande framkommer det att kommunen redan idag tar tillvara de aspekter omkring jämställdhet som motionärerna anser att en jämställdhetsberedning skulle ha till uppgift att bereda till kommunstyrelsen. Därför är det rimligt att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S), med instämmande av Marie Åkesdotter (MP), yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande och reserverat sig mot beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Elisabeth Hedlund (V), Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S), Eija Räty (S), Martin Nilsson (MP), Ajda Asgari (MP), Ann Ödlund (V), Karin Ljung (S), Anna Steele (FP), Dick Bengtsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (FP), Ida Antonsson (M) och Jerry Svensson (S).

Yrkanden

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till motionen.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen med ändringen att förslaget ska träda i kraft den 1 maj.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige har avslagit desamma.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

____

§123 Information om eventuella förändringar gällande kommunplanen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ordförande Fredrik Saweståhl (M) informerar om vilka ändringar som vidtagits gällande kommunplanen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige noterar informationen.

______