Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-02-16

Sammanträde 2012-02-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

3 Anmälan och besvarande av frågor

8 Detaljplan för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde, beslut om antagande

12 Svar på motion om att minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa

13 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt inom ett år från det motionen väckts

§1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2012/KS 0067 001

2012/KS 0069 001

2012/KS 0068 001

Beskrivning av ärendet

Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP), Ajda Asgari (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion angående policy för främjande av sociala företag i Tyresö.

Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP), Ajda Asgari (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion angående att inrätta en social investeringsfond.

Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP), Ajda Asgari (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion angående markanvisningspolicy i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

2012/KS0011 001

Beskrivning av ärendet

Peter Bylund (MP) har sedan tidigare lämnat in en interpellation angående regeringens planer för att spara på Gymnasieskolan till ordföranden i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Margaretha Ternstedt (FP). Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Ann Ödlund (V) har lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående hyresrätter vid Bollmora allé. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Fredrik Saweståhl besvarar en interpellation från Marie Åkesdotter (MP) angående Försäkringskassans närvaro i servicecenter. Vidare yttrade sig Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (FP) och Andreas Jonsson (M).

Fredrik Saweståhl besvarar en interpellation från Elisabeth Hedlund (V) angående kvalitetsuppföljning i Tyresö. Vidare yttrade sig Anders Erixon (V), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Andreas Jonsson (M) samt Susanne Ronström (S).

Elisabeth Hedlund (V) lämnar in en interpellation angånde kvalitetsuppföljning (bifogas) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Andreas Jonsson (M) besvarar en interpellation (bifogas) angående bemanningen i äldreomsorgen i Tyresö (bifogas) från Marie Åkesdotter (MP). Vidare yttrade sig interpellanten Marie Åkesdotter (MP) samt Ann Ödlund (V).

§3 Anmälan och besvarande av frågor

Beskrivning av ärendet

Inga frågor anmäldes vid sammanträdet.

§4 Avsägelser och fyllnadsval

2012/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Henrik Gustavsson (C) ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Pedro Nygren (MP) ersättare i Kommunfullmäktige samt ledamot i demokratiberedningen

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Noterar ny sammanräkning från länsstyrelsen

- Begär ny sammanräkning från länsstyrelsen

- Petter Samuelsson (C) väljs till ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

- Karin Sällberg (S) väljs till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

§5 Detaljplan för bostäder vid Bollmora allé, beslut om antagande

Dnr KSM 2008/0026

Beskrivning av ärendet

Planen syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektivtrafik- nära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Därför kan bebyggelsen närmast Tyresövägen få en mer utmanande och spännande arkitektur. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget skapas en stadsmässighet med tydliga kvarter i området.

Beslut om planuppdrag gavs av planberedningen 9 juni 2010. Förslaget har varit ute på samråd 23 februari - 17 mars 2011. Under samrådstiden inkom 12 synpunkter.

Förslaget har sedan varit på utställning 14 juni - 5 augusti 2011. Under utställningstiden inkom nio synpunkter.

Ett tillägg har gjorts efter utställningen som innebär att ett dike ska finnas på parkmarken vid Tyresövägen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Bollmora allé.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, 2011-09-14, §80.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Fredrika Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Anita Matsson (S), Ann Ödlund (V), Mats Larsson (FP), Anders Linder (S) och Ajda Asgari (MP).

Yrkanden

Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Ann Ödlund (V) och Ajda Asgari (MP) yrkar att minst 30 % av bostäderna ska bestå av hyresrätter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och denna röstordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Särskilda yttranden

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hänvisar till sina respektive särskilda yttranden i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§6 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden

Dnr: 2011/KS 0359 003

Beskrivning av ärendet

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska en kommun utse ordinarie ledamöter och ersättare till en nämnd som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid - så kallad krisledningsnämnd.

Kommunfullmäktige fastställde 2002-12-12 nuvarande reglemente för Krisledningsnämnd i Tyresö. Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för krisledningsnämnden antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§7 Reviderade bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr 2011/KS 0181 003

Beskrivning av ärendet

I dokumentet ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” regleras ersättningsnivåer och villkor för ersättning som betalas till förtroendevalda för uppdrag i Tyresö kommun. På uppdrag av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige föreslås ett antal förtydliganden och tillägg i bestämmelserna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda antas

- Bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2012.

- Bestämmelser om pensionsavsättning för årsarvoderade som inte är kommunalråd gäller från och med den 1 januari 2011.

Kommunfullmäktiges beslut

- I enlighet med kommunstyrelsens förslag

§8 Detaljplan för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0179

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en utvidgning av Lindalens industriområde.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för småindustriändamål inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Hanviken 2:1 samt till att modernisera befintliga bestämmelser från område för industriändamål (J) till område för småindustriändamål (Jm). Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för parkering mellan fastigheten Smeden 1 och Bagaren 5 samt att hitta en permanent lösning för uppställning och förvaring av bland annat fordon och arbetsredskap för kommunens tekniska förråd.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande och har varit på samråd 14 juni — 31 augusti 2011 och på utställning 13 december 2011 — 15 januari 2012. Under samrådsskedet inkom 14 synpunkter. Samrådsskedet ledde till vissa förändringar i planförslaget. Under utställningsskedet inkom 9 yttranden. Utställningsskedet har inte medfört några ändringar i planförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde.

Reservation i kommunstyrelsen


Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig och hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskotttet 2012-01-18 § 4 (bilaga).

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S) och Mats Larsson (FP).

Yrkanden

Marie Åkesdotter yrkar avslag på detaljplanen.

Kommunfullmäktiges beslut

- I enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Särskilda yttranden

Anita Mattsson (S) hänvisar till sitt särskilda yttrande i kommunstyrelsen.

§9 Rapportering av ej verkställda beslut i socialnämnden

Dnr: 0087/11-006

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 31 december 2011 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS. Ärendena behandlades i socialnämnden den 25 januari 2012.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ej verkställda beslut noteras.

§10 Svar på motion om resepolicy

Dnr: 2011/KS 0302 001

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet de Gröna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till kommun­styrelsen att omgående ta fram en resepolicy för Tyresö kommun.

En av åtgärderna i kommunens nyligen antagna energieffektiviserings­strategi är att ta fram en resepolicy. Åtgärden är högt prioriterad och ska genomföras under 2011 – 2012.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet anser därmed att miljöpatiets motion ska bifallas.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

En resepolicy har som det sägs i motionen diskuterats tidigare och också varit aktuell att ta fram i samarbete med några av våra grannkommuner. Det är också ett åtagande i Tyresö kommuns energieffektiviseringsstrategi och ligger i linje med vår klimatstrategi som arbetades fram under våren 2010. Energieffektiviseringsstrategin är en viktig och prioriterad strategi som är betydelsefull för Tyresö – det är därför naturligt att en resepolicy kring kommunens tjänsteresor tas fram av samhällsbyggnadsförvaltningen under de närmaste månaderna och därefter implementeras.

Mot den bakgrunden är det rimligt att bifalla den aktuella motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Miljöpartiet de Grönas motion ”Inför omgående en resepolicy” bifalls.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Frerik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) samt Anders Linder (S).

Kommunstyrelsens beslut

- I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§11 Svar på motion om att göra cyklandet mer attraktivt

Dnr: 2011/KS 0207 001

Beskrivning av ärendet

I motionen beskrivs cykelns fördelar som transportmedel med avseende på klimat och hälsa och 11 förslag till beslut som syftar till att öka cykelns attraktionskraft framförs. Alla förslag är möjliga att genomföra men flertalet är också förenade med en kostnad. Varje förslag kommenteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen föreslår att cykelsatsningar prioriteras inom ramen för en cykelplan.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Att cykla blir allt mer populärt igen. Det är en mycket positiv utveckling som vi i Alliansen välkomnar. När fler väljer att cykla till och från jobb och skola innebär det vinster både för miljön och för folkhälsan. Vi har därför i alla investeringsprogram undre en rad år haft med nya cykelbanor och förbättringar för cyklister. Där möjlighet funnits har även statliga medel sökts för att kunna bygga mer cykelbana. Vi har också genom framtagandet av cykelkartor och andra insatser sökt marknadsföra möjligheterna till att cykla i Tyresö.

Några exempel på cykelsatsningar de senaste åren är ombyggnaden av Alléplan med nya cykelställ och cykelpump och förbättrad cykelbana genom Trollbäcken längs Gudöbroleden. Nya cykelvägar har också byggts eller är under byggnad längs bland annat Strandallén, Bondevägen, Tyresövägen, Bollmora Allé och så vidare. Vid flera busshållplatser runt om i kommunen har bättre cykelparkeringar anlagts och vid Strandtorget har liknande förbättringar för cyklister som vid Alléplan genomförts. Nu planeras också en förbättrad cykelparkering nära bussterminalen vid Tyresö Centrum.

Kommunen planerar och arbetar vidare för att bättre koppla samman Tyresö med våra grannkommuner för cyklister. Förbindelsen till Haninge över Gudöå har förbättrats i och med att det nu finns en säker cykelväg längs Gudöbroleden genom Trollbäcken. Kopplingen till Nacka och Stockholm kommer att bli avsevärt mycket bättre när den nya förlängningen av Skrubba Malmväg och trafikplats Hedvigslund, som vi jobbat för att få till i många år, öppnas under 2012. Kommunen jobbar dessutom med att förbättra skyltningen.

Vi tar planeringen för mer cyklande på allvar och därför har ansvarig personal i kommunen utbildats i att planera för cyklande. Kommunen har ännu en gång sökt statliga medel för att bygga nya cykelbanor nu längs Myggdalsvägen. Dessutom planerar vi för ett bättre sammanhängande cykelstråk längs Tyresövägen mellan Bollmora och Tyresö Strand. Dessa båda projekt kommer att förverkligas etappvis under kommande år. Nya cykelbanor anläggs naturligtvis även i kommunens östra delar längs huvudvägarna i takt med att de nya detaljplanerna antas och byggs ut.

Det finns alltså all anledning att sträcka på sig och konstatera att Tyresö satsar på cyklandet. Med det sagt är det ändå rimligt att arbetet kring cyklande prioriteras och samlas i en ny cykelplan under 2012. Detta är även något som kommer till uttryck i de mål som Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet fastställt för 2012.

I den motion som Miljöpartiet skrivit lyfts en rad olika förslag för att stärka cyklandet – det är bra och vi ser positivt på i princip alla förslagen. Som visas ovan och i det tillhörande tjänsteutlåtandet så pågår redan en hel del arbete med nästan alla de förslag som förs fram.

Ett beslut som redan tagits men som på grund av svårigheter att få besked och komma överrens med ägaren för Tyresö Centrum dragit ut på tiden rör att installera en ny cykelpump för allmänheten vid Centrum – detta borde kunna lösas inom kort då kommunens Miljöchef arbetar intensivt med att nå en överenskommelse.

Det förslag som förs fram om att ordna cykelutlåning i samarbete med landstinget i Tyresö Centrum är intressant och vi föreslår därför att en plats för en sådan utlåningsstation reserveras i Centrum när planläggningen nu går vidare. Enligt de kontakter vi tagit med landstinget och med det företag som driver cykelutlåningen i Stockholms stad så är det inte just nu aktuellt att expandera till kranskommunerna. Verksamheten kommer dock att börja byggas ut från innerstaden mot förorterna och därefter mot kranskommunerna så inom några år borde det vara aktuellt även i Tyresö. Vi kommer att fortsätta flagga för vårt intresse för att få till stånd detta i Tyresö gentemot landstinget.

Med ovanstående som bakgrund är det Alliansen uppfattning att anse motionen besvarad och att uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012, samt att förvaltningen får i uppdrag att reservera plats för en framtida cykelutlåning i planeringen av Tyresö Centrum.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Anita Mattsson (S) att att-satsen om att installera fler stöldsäkra cykelställ ska bifallas.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-12-07 § 136 (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att reservera plats för en eventuell framtida cykelutlåning när Tyresö centrum omvandlas.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Kjell Andersson (S).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall på andra att satsen i motionen.

Kjell Andersson (S) yrkar bifall på Marie Åkesdotters förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§12 Svar på motion om att minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa

Dnr: 2010/KS 0312 91

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 4 november 2010 om att ”Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa”.

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen som har yttrat sig över hur kommunen arbetar i frågan. Bland annat följer kommunens upphandlingsenhet Miljöstyrningsrådets rekommendationer inom de produktgrupper där Miljöstyrningsrådet har utarbetat kriterier.

Då motionen föreslår att filmen ”Underkastelsen” ska visas för alla elever och personal har motionen även remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt personalenheten för besvarande av att-sats nr. 2.

Barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt personalenheten föreslår att den andra att-satsen vad gäller visning av filmen ”Underkastelsen” avslås.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

I mitt ordförandeutlåtande yrkar jag att den första att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande och arbete samt att den andra att-satsen ska avslås.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen, men med ändring av att-sats 2 till:

- att filmen ”Underkastelsen” visas i kommunens högstadieskolor och för anställda, där intresse finns.

Anita Mattsson (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget. Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Den första att-satsen anses besvarad.

2. Den andra att-satsen vad gäller visning av filmen ”Underkastelsen” för alla elever och personal avslås.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Anders Erixon (V) och Anita Mattsson (S).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till andra att-satsen, Anita Mattsson (S) yrkar att andra att-satsen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§13 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt inom ett år från det motionen väckts

Dnr: 2012/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet

I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kanslienheten har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

För två motioner har beredningen pågått i över ett år:

Dnr

Motion

Datering

Status

2010/KS 0068 91

Motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

2010-03-25

Ärendet är remitterat till Tekniska kontoret och Tyresö Bostäder

2010/KS 0120 12

Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

2010-05-20

Ärendet bereds i BUN 2012-02-15, i KS 2012-03-27

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av motioner noteras.

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag