Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-10-11

Sammanträde 2012-10-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

93 Anmälan och besvarande av frågor

94 Avsägelser och fyllnadsval

100 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

§91 Anmälan av nya motioner

2012/KS 0355 001

2012/KS 0356 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion angående lokalt läslyft i Tyresö kommun (bilaga).

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion ”Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning” (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§92 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående tolkning och ställningstagande till folkomröstningsresultatet.

Marie Åkesdotter (MP) har tidigare lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om ansvar och organisation.

Peter Bylund (MP) har tidigare lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående arbetet med Tyresö Naturskyddsförenings ”Vision för Nyfors-Tyresö Flaten”.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) har tidigare lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Arne Wilhelmsson (M) med anledning av kommande folkomröstning om omsorgstaxan för äldre och personer med funktionshinder den 23 september 2012.

Kommunfullmäktiges beslut

- Samtliga interpellationer besvaras vid ett senare sammanträde.

§93 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Inga frågor har inkommit till sammanträdet.

§94 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser i kommunfullmäktige föreligger:

Sara Albornoz (S)

- Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Christina Tallberg (S)

- Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

- 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Marianne Gustavsson (C)

- Ersättare i kommunfullmäktige

Följande övriga avsägelser föreligger:

Sara Albornoz (S)

- Ersättare i kommunstyreslen

Christina Tallberg (S)

- Ordinarie ledamot av Mälardalsrådets Kulturutskott

Ajda Asgari (MP)

- Ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägleserna.

- Begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen, gällande avsägelserna i kommunfullmäktige.

- Noterar fyra nya sammanräkningar från Länsstyrelsen enligt vilka:

Anders Erixon (V) blir ny ledamot för Vänsterpartiet i stället för Ann Ödlund (V) och Gunilla Andersson (V) blir ny ersättare.

Lillian Nylinder (MP) blir ny ledamot för Miljöpartiet i stället för Ajda Asgari (MP) och Frida Bengtsdotter (MP) blir ny ersättare.

Carl-Johan Karlson (S) blir ny ersättare för Socialdemokraterna i stället för Leif Holmgren (S).

Hans Wallner (M) blir ny ersättare för Moderaterna i stället för Ted Bondefalk (M).

§95 Delårsbokslut per augusti 2012

Dnr 2012/KS 0317 10

Ärendebeskrivning

Budgetchef Anders Elfving föredrar delårsrapporten per augusti 2012. Rapporten innehåller ett delårsutfall för perioden januari – augusti 2012 samt en prognos för helårsresultatet.

Siffrorna för beslutspunkt 3 har justerats i förhållande till siffrorna i tjänsteskrivelsen.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Delårsrapporten godkänns.
  2. Socialnämndens underskott på sammantaget högst 8,0 miljoner kronor, fördelat med 3,0 miljoner kronor för funktionshindrade, 2,6 miljoner kronor för äldreomsorgen samt 2,4 miljoner kronor för individ- och familjeomsorgen, godkänns.
  3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens underskott på sammantaget högst 3,0 miljoner kronor godkänns. Detta fördelar sig med ett underskott för gymnasiet på 5,0 miljoner kronor, som uppvägs av överskott för arbetscentrum på 0,5 miljoner kronor och för vuxenutbildning på 1,5 miljoner kronor.

Yttranden i kommunfullmäktige

Mats Larsson (FP), Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Kristjan Vaigur (S), Susann Ronström (S), Peter Bylund (MP), Christina Melzén (FP), Ann-Christine Svensson (M), Jerry Svensson (S), Dick Bengtson (M), Ida Antonsson (M) och Alfonso Morales (S) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige
Mats Larsson (FP) och Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Särskilda yttranden i kommunfullmäktige
Anita Mattsson (S) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande från Miljöpartiet i kommunstyrelsen 2012-09-25, § 132.

Kommunfullmäktiges beslut

- I den sista meningen i kommunstyrelsens förslag, under punkt tre, byts ordet överskott ut mot ordet omfördelning. I övrigt tas beslut enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilaga som inkommit till kommunfullmäktige

- Granskning av delårsrapport 2012 (utlåtande från revisorerna).

§96 Antagande av exploateringsavtal tillhörande detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen

Dnr 2012 KSM 0155 251

Ärendebeskrivning

Under 2011 och 2012 har förhandlingar pågått för att uppnå en överenskommelse rörande exploateringen av fastigheten Näsby 4:1472, som idag ägs av JM AB. Vid förhandlingarna har två parter deltagit, Tyresö kommun och fastighetsägaren (JM AB). Parternas överenskommelse om hur detta projekt ska genomföras framgår av exploateringsavtalet mellan Tyresö kommun och JM AB.

Särskilda yttranden i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiet de grönas särskilda yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 12 september 2012 § 109 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 8 februari 2012 § 14 (bilaga).

Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 8 februari 2012 § 14 (bilaga).


Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade anslutit sig till Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattsons (S) särskilda yttranden vad gäller hyresrätter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Exploateringsavtalet avseende bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen, Näsby 4:1472, m.fl. godkänns.
  2. Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Yttranden i kommunfullmäktige

Mats Larsson (FP), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Gunilla Andersson (V), Andreas Jonsson (M) och Anders Linder (S) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Mats Larsson (FP) och Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Nilsson (S) yrkar, med stöd från Gunilla Andersson (V), att minst 30 % av de nya bostäderna ska vara hyresrätter och att det skrivs in i planeringsunderlaget.

Särskilda yttranden i kommunfullmäktige

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande från Socialdemokraterna i kommunstyrelsen 2012-09-25, § 133.

Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande från Miljöpartiet i kommunstyrelsen 2012-09-25, § 133.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet att minst 30 % av de nya bostäderna ska vara hyresrätter och att det skrivs in i planeringsunderlaget och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§97 Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen

Dnr 2011 KSM 0134 214

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen i Bollmora. Planen tas fram med normalt planförfarande och enligt nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus (cirka 190 lägenheter) och radhus/parhus eller kedjehus (cirka 20 stycken) inom Näsby 4:1472. Samtidigt säkerställs ett delområde med parkmark intill Bergfotens skola, för rekreation och naturlek. Detaljplanen syftar även till att ändra befintliga bestämmelser inom fastigheten Målaren 1 från industriändamål (J) till område för småindustri- och kontorsändamål samt möjliggöra för en ny brandstation inom området. Gatumark planläggs för en cirkulationsplats på Njupkärrsvägen.

Under samrådet inkom 16 yttranden (varav fyra yttranden inkom under samråd för Detaljplan för "Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde" men redovisades i denna detaljplan i samband med att Målaren 1 kompletterades till detta planområde). Under utställningen inkom nio yttranden, varav 8 från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar.

Särskilda yttranden i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiet de grönas särskilda yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 12 september 2012 § 110 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 8 februari 2012 § 14 (bilaga).

Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 8 februari 2012 § 14 (bilaga).


Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade anslutit sig till Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattsons (S) särskilda yttranden vad gäller hyresrätter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen antas.

Yttranden i kommunfullmäktige

Mats Larsson (FP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Särskilda yttranden i kommunfullmäktige

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande från Socialdemokraterna i kommunstyrelsen 2012-09-25, § 134.

Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande från Miljöpartiet i kommunstyrelsen 2012-09-25, § 134.

Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande från Folkpartiet i kommunstyrelsen 2012-09-25, § 134.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§98 Antagande av detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs

Dnr 2011 KSM 0252 214

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Planen har varit ute på samråd 28 november – 19 december 2011. Under samrådet inkom 15 yttranden. Samtliga yttranden finns sammanställda i samrådsredogörelsen. Förslaget var utställt för granskning 13 augusti – 10 september 2012. Under granskningen inkom 22 yttranden. Samtliga yttranden som inkom under granskningen finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs antas.

Yttranden i kommunfullmäktige

Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§99 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2012/KS 0318 003

Ärendebeskrivning

Ett antal förändringar och uppdateringar föreslås i reglementena för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden med anledning av tidigare beslutade förändringar av ansvarsfördelning mellan nämnderna. För kommunstyrelsens reglemente föreslås även ett antal uppdateringar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.
  2. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§100 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

2012/SN 0004 006

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.

Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 juni 2012. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige noterar rapporten.

§101 Svar på motion om policy för främjande av sociala företag i Tyresö

Dnr 2012/KS 0067 001

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om en policy för främjande av sociala företag. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för besvarande.

Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Yrkanden i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång i kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Reservationer i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkande och reserverat sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Yttranden i kommunfullmäktige

Peter Söderlund (MP), Andreas Jonsson (M) Marie Åkesdotter (MP), Gunilla Andersson (V), Kristjan Vaigur (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Peter Söderlund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Gunilla Andersson (V) och Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Protokollsanteckning i kommunfullmäktige

Gunilla Andersson (V) hänvisar till protokollsanteckning i kommunstyrelsen 2012-09-25, § 141.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer i kommunfullmäktige

Peter Bylund (MP) reserverar sig mot beslutet.

§102 Svar på motion om att satsa på sociala företag

Dnr 2011/KS 0299 001

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att via minoritetsåterremiss återremittera svaret på motionen om att satsa på sociala företag för att eventuellt samarbete med Knutpunkten skulle ses över. Motionen återremitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att den återremitterade motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkanden i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång i kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Yttranden i kommunfullmäktige

Kristjan Vaigur (S), Peter Söderlund (MP), Gunilla Andersson (V), Andreas Jonsson (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Kristjan Vaigrur (S), Peter Söderlund (MP) och Gunilla Andersson (V) yrkar bifall till motionen.

Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja

- Den som röstar i enlighet med yrkandet att bifalla motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet att bifalla motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer i kommunfullmäktige

Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP) och Gunilla Andersson (V) hänvisar till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reservation lämnad i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-09-06, § 51.