Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-05-16

Sammanträde 2013-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats

48 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

49 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Söderlund (MP) har den 12 februari lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Brännpunktens fortsatta framtid (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Bylund (MP) har den den 16 april lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående bland annat Earth Hour i Tyresö kommun 2013 (bilaga).

Alfonso Morales (S) har den 17 april lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående kulturhus i Tyresö centrum (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

50 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade frågor listas nedan.

Tidigare inlämnade frågor
Elisabeth Hedlund (V) har den 16 april lämnat in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Mats Larsson (FP) om handikappssekreterare (bilaga).

Karin Ljung (S) har den 17 april lämnat in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om kommunala sommarjobb (bilaga).

Alfonso Morales (S) har den 17 april lämnat in en fråga till Dick Bengtsson (M) om Medeltidsdagarna (bilaga).

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

51 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser har hittils lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

52 Årsredovisning och revisionsberättelse för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0110 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 redovisas i bilaga.

53 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0111 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 noteras.

2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 redovisas i bilaga.

54 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2012

Dnr 2013/KS 0157 10

Förslag till beslut

1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 noteras.

2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 redovisas i bilaga.

55 Indexreglering av Kulturskolans avgifter

Dnr 2013/KS 0159 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kulturskolans avgifter ska årligen räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI), med juni 2009 som bastal.

2. Årliga indexjusteringar görs per 1 juli med start 1 juli 2013.

3. Beslut om årlig uppräkning av Kulturskolans avgifter delegeras till kommunstyrelsen som kan vidaredelegera till berörd nämnd.

Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2012 gavs utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till princip om indexreglering av Kulturskolans avgifter. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förvaltningens förslag till indexreglering fastslås. Nämndens beslutsformulering har förtydligats inför kommunstyrelsens beslut.

56 Justering av kopieringstaxa

Dnr 2013/KS 0036 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Kopieringstaxan justeras enligt förslag, att gälla från och med den 1 juni 2013.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande kopieringstaxa, beslutades av kommunfullmäktige 2011-10-13 (§ 91). Ett nytt förslag till kopieringstaxa har tagits fram. Enligt det nya förslaget är det rimligt att ett fåtal utskrifter/kopior kan göras utan kostnad. Exempelvis ett CV under 10 sidor ska kunna skrivas ut/kopieras utan att avgift tas ut. Detta till följd av att kommunen vill uppmuntra arbetsansökningar.

Vidare anger tidigare kopieringstaxa generellt att dubbelsidiga utskrifter räknas som två sidor/handlingar. Eftersom det är rimligt att uppmuntra dubbelsidiga utskrifter med hänvisning till pappersbesparing och de miljöfördelar som det innebär, bör kopieringstaxan justeras så att dubbelsidiga utskrifter räknas som en handling.

57 Höjning av arvode till kommunal begravningsförrättare

Dnr 2013/KS 0154 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Arvodet för de av Tyresö kommun utsedda borgliga begravningsförrättarna höjs från 85 kr/timme till 168 kr/timme.

2. Ersättningen ska gälla från och med 1 januari 2013.

Beskrivning av ärendet
Vissa kommuner, däribland Tyresö kommun, har särskilt utsedda borgliga begravningsförrättare, även benämnda begravningsofficianter. Kommunen bestämmer arvodet för dessa officianter. Det finns inga särskilda regler som styr hur arvodet ska bestämmas.

Arvodet är för närvarande 85 kr/timme, vilket får betecknas som lågt i jämförelse med andra ersättningar inom kommunen. Förslagsvis bör därför arvodet höjas. Det anses lämpligt att arvodet följer den ersättning som ges till förtroendevalda, som för närvarande är 168 kr/timme.

58 Resursfördelningsmodell

Dnr 2013/KS 0130 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Metod för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av fasta anslag fastställs.

2. Metod och modell för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

3. Modell för avräkning av budget för verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

4. Ovan redovisade metoder och modeller ska tillämpas vid fördelning av resurser i kommunplan 2014-2016.

5. Ovan redovisade metoder och modeller ska utvärderas efter två år.

Beskrivning av ärendet
Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets- och ekonomistyrningen i kommunen arbetat fram ett förslag till metod och modell för fördelning av resurser från kommunfullmäktige till de olika verksamhetsområdena. Fördelning av resurser delas in i två kategorier; fördelning genom fasta anslag och fördelning genom demografibaserade anslag som baseras på à-priser. Metod och modell har tagits fram i samråd med ett konsultföretag, varvid inspiration hämtats från SKL samt Karlstads, Järfälla och Vara kommun.

Syftet har varit att ta fram en enkel och transparent modell som tar hänsyn till förändrade verksamhetsvolymer samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.

59 Justering (årlig prövning) av felparkeringsavgifter och kontrollavgifter, taxor och avgifter för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, upplåtelse av allmän platsmark och flyttning, uppställning och skrotning av fordon

Dnr 2013 KSM 0213 051
2013 KSM 0214 051
2013 KSM 0215 051
2013 KSM 0216 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Felparkeringsavgiften, kontrollavgiften, avgifter och viten för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schaktningstillstånd höjs från och med den 1 juli 2013 i enlighet med bifogade förslag.

2. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc, flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak höjs från och med den 1 januari 2014 i enlighet med bifogade förslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat ökade kostnader för parkeringsövervakning (höjd tim-/lappdebitering) från 2012 med cirka 60 tkr.

Antalet felaktigt och långtidsuppställda fordon och fordonsvrak har ökat från 193 stycken år 2011 till 236 stycken år 2012.

Antalet ansökningar om schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) har ökat från 44 stycken år 2010 till 91 stycken år 2012. Med schaktningstillstånden följer också ökad hantering med granskning av TA-planer.

Förvaltningen har även konstaterat att kvaliteten och efterlevnaden av TA-planerna ofta är låg och att tiderna för dem ofta överskrids. Detta är oacceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kräver en noggrannare granskning av schaktningstillstånd och TA-planer samt tätare efterkontroller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför (och i linje med Kommunplanen och ekonomihandboken) gjort en översyn av de taxor och avgifter som ligger under verksamhetens ansvar.

Förslaget medför en ökning av intäkterna med 250 - 300 tkr per år vilket är i samma storleksordning som ökade personal- och bevakningskostnader.

60 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun enligt bifogat förslag.

2. Föreskrifterna träder i kraft dagen efter att det anslagits på kommunens anslagstavla att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Beskrivning av ärendet
En förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun har genomförts, efter att förslaget till föreskrifter återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2013.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Den första versionen av revidering antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2010. Föreskrifterna anmäldes av Tyresö kommun till Länsstyrelsen den 17 februari 2011, och Länsstyrelsen fattade beslut om upphävande den 14 mars 2011.

Efter viss korrigering, antogs nya föreskrifter av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Föreskrifterna upphävdes ännu en gång av Länsstyrelsen den 23 januari 2012.

Därefter har en omarbetad version tagits fram, som lades fram för kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Dock återremitterades ärendet på grund av oklarhet främst gällande områden som pekats ut för rastning av hundar utan koppel.

61 Förslag till resepolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0209 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslaget till resepolicy för Tyresö kommun antas.

2. Resepolicy för Tyresö kommun träder i kraft den 1 september 2013.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till resepolicy för Tyresö kommun.

Resepolicyn ska utgöra en rekommendation hur de anställdas resor i tjänsten, samt till och från arbetsplatsen, bör göras på ett klimat-, energi- och tidseffektivt sätt.

Resepolicyn visar hur anställda och förtroendevalda bör resa i tjänsten för Tyresö kommuns räkning. Tyresö kommun ska som arbetsgivare underlätta för anställda och förtroendevalda att resa miljösmart sätt till och från arbetsplatsen.

Resepolicyn kommer att kompletteras med tillhörande riktlinjer som mer detaljerat beskriver hur kommunens resor ska utföras.

62 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2013/SN 0069 006

Förslag till beslut

* Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.

Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2013.

63 Ärende till kommunfullmäktige om svaret på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola

Dnr 2012/KS 0394 016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Sammanställningen av ärendet om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunfullmäktige 18 april noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören avrapporterar härmed det uppdrag som han fick av kommunstyrelsen den 19 februari att sammanställa ett ärende om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunstyrelsen 26 mars och kommunfullmäktige 18 april.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2013 att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola. I arbetet med att sammanställa svaret till revisorerna tog kommundirektörens stab fram det underlag för beslut som låg till grund för beslutet att bygga nya Nyboda skola. Dessa underlag finns sammanställda som bifogade handlingar i detta ärende.

64 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade den 13 december 2012 in en motion till kommunfullmäktige om ökad öppenhet och transparens. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Se ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 19 februari 2013 (bilaga).

65 Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr 2012/KS 0069 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.

2. Att i övrigt anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Motionen remitterades för besvarande till samtliga nämnder, vilkas svar bifogas ärendet tillsammans med ett yttrande från kommundirektörens stab.

66 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering av lokala folkomröstningar.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2012-10-11 om "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning".
Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

67 Svar på motion om cykelförmåner

Dnr 2012/KS 0414 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om cykelförmåner. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och personalavdelningen för besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet föreslår att motionen förklaras besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, som konstaterar att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Personalavdelningens bedömning är att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling, ligger i linje med kommunens friskvårdssatsning och även kan bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

§48 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0205 001

2013/KS 0206 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Luis Arias Vera (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om förslag att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter (bilaga).

Anders Erixon (V) lämnar in en motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat (bilaga).


§49 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet och tre interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Interpellationerna listas nedan.

Inlämnade interpellationer till sammanträdet den 16 maj 2013

Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om verksamhetsåret 2012 (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Anita Mattsson (S) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Tyresö gymnasium (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer

Peter Söderlund (MP) har den 12 februari lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Brännpunktens fortsatta framtid (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Peter Bylund (MP), Alfonso Morales (S), Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ann-Christin Svensson (M) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) har den den 16 april lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående bland annat Earth Hour i Tyresö kommun 2013 (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Alfonso Morales (S) har den 17 april lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående kulturhus i Tyresö centrum (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

§50 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet

En ny fråga har lämnats in till sammanträdet och tre frågor är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Frågorna listas nedan.

Ärendet läggs efter § 63 på dagordningen.

Inlämnade frågor till sammanträdet den 16 maj 2013

Marita Bertilsson (S) lämnar in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om bysshållplatser vid Granängstorget (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Marita Bertilsson (S) yttrar sig.

Tidigare inlämnade frågor

Elisabeth Hedlund (V) har den 16 april lämnat in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Mats Larsson (FP) om handikappssekreterare (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Mats Larsson (FP). Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Karin Ljung (S) har den 17 april lämnat in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om kommunala sommarjobb (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Karin Ljung (S) yttrar sig.

Alfonso Morales (S) har den 17 april lämnat in en fråga till Dick Bengtson (M) om Medeltidsdagarna (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Dick Bengtson (M). Alfonso Morales (S) yttrar sig.

§51 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Paragrafen justeras omedelbart.

2. Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen noteras.

3. Avsägelserna godkänns.

4. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

Två nya sammanräkningar från Länsstyrelsen har kommit in (bilaga)

Håkan R Ericsson (C) blir ny ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige i stället för Tommy Johannesson (C).

Susanne Sohlberg (M) blir ny ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige i stället för Dan Bekking (M) och Julia Björk (M) blir ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige i stället för Susanne Sohlberg (M).

Övriga avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Alfonso Morales (S) – ledamot för Socialdemokraterna i socialnämnden och socialutskottet.

Nomi Lind (FP) – ersättare för Folkpartiet i valnämnden.

Förslag på fyllnadsval

Barbro Rådberg (S) – ledamot för Socialdemokraterna i Socialnämnden.

Bertil Johansson (S) – ersättare för Socialdemokraterna i Socialnämnden.

Nomi Lind (FP) – ledamot för Folkpartiet i valnämnden.

Agneta Hansson (FP) – ersättare för Folkpartiet i valnämnden.

Christina Melzén (FP) – ledamot och vice ordförande i Tyresö Näringslivs AB


§52 Årsredovisning och revisionsberättelse för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0110 10

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 noteras.

 1. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Protokollsanteckning

Ledamöter som sitter med i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslut nummer två.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 noteras.
 2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Yttranden

Ann-Christin Svensson (M), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP), Kjell Andersson (S) och Kristjan Vaigur (S) yttrar sig.

§53 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0111 10

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 noteras.

 1. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Protokollsanteckning

Ledamöter som sitter med i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslut nummer två.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 noteras.

 1. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

§54 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2012

Dnr 2013/KS 0157 10

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 noteras.

 1. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Protokollsanteckning

Ledamöter som sitter med i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslut nummer två.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 noteras.

 1. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Yttranden

Anna Lund (KD) yttrar sig.

§55 Indexreglering av Kulturskolans avgifter

Dnr 2013/KS 0159 003

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Kulturskolans avgifter ska årligen räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI), med juni 2009 som bastal.

 1. Årliga indexjusteringar görs per 1 juli med start 1 juli 2013.

 1. Beslut om årlig uppräkning av Kulturskolans avgifter delegeras till kommunstyrelsen som kan vidaredelegera till berörd nämnd.

Protokollsanteckning

Peter Bylund (MP) vill föra till protokollet att han yrkade avslag till det förslag som gavs i kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, § 3. Detta framgick inte av det protokoll som fanns med i handlingarna i utskicket inför sammanträdet (se korrigerat protokoll som bilaga).


Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2012 gavs utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till princip om indexreglering av Kulturskolans avgifter. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förvaltningens förslag till indexreglering fastslås. Nämndens beslutsformulering har förtydligats inför kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kulturskolans avgifter ska årligen räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI), med juni 2009 som bastal.

 1. Årliga indexjusteringar görs per 1 juli med start 1 juli 2013.

 1. Beslut om årlig uppräkning av Kulturskolans avgifter delegeras till kommunstyrelsen som kan vidaredelegera till berörd nämnd.

Yttranden

Dick Bengtson (M), Alfonso Morales (S), Elisabeth Hedlund (V), Peter Bylund (MP), Lilian Edberg (M) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Dick Bengtson (M) och Lilian Edberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Alfonso Morales (S), Elisabeth Hedlund (V), Peter Bylund (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på att förslaget avslås röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

§56 Justering av kopieringstaxa

Dnr 2013/KS 0036 12

Kommunfullmäktiges beslut

- Kopieringstaxan justeras enligt förslag, att gälla från och med den 1 juni 2013.

Beskrivning av ärendet

Nu gällande kopieringstaxa, beslutades av kommunfullmäktige 2011-10-13 (§ 91). Ett nytt förslag till kopieringstaxa har tagits fram. Enligt det nya förslaget är det rimligt att ett fåtal utskrifter/kopior kan göras utan kostnad. Exempelvis ett CV under 10 sidor ska kunna skrivas ut/kopieras utan att avgift tas ut. Detta till följd av att kommunen vill uppmuntra arbetsansökningar.

Vidare anger tidigare kopieringstaxa generellt att dubbelsidiga utskrifter räknas som två sidor/handlingar. Eftersom det är rimligt att uppmuntra dubbelsidiga utskrifter med hänvisning till pappersbesparing och de miljöfördelar som det innebär, bör kopieringstaxan justeras så att dubbelsidiga utskrifter räknas som en handling.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Kopieringstaxan justeras enligt förslag, att gälla från och med den 1 juni 2013.

Yttranden

Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

§57 Höjning av arvode till kommunal begravningsförrättare

Dnr 2013/KS 0154 003

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Arvodet för de av Tyresö kommun utsedda borgliga begravningsförrättarna höjs från 85 kr/timme till 168 kr/timme.

 1. Ersättningen ska gälla från och med 1 januari 2013.

Beskrivning av ärendet
Vissa kommuner, däribland Tyresö kommun, har särskilt utsedda borgliga begravningsförrättare, även benämnda begravningsofficianter. Kommunen bestämmer arvodet för dessa officianter. Det finns inga särskilda regler som styr hur arvodet ska bestämmas.

Arvodet är för närvarande 85 kr/timme, vilket får betecknas som lågt i jämförelse med andra ersättningar inom kommunen. Förslagsvis bör därför arvodet höjas. Det anses lämpligt att arvodet följer den ersättning som ges till förtroendevalda, som för närvarande är 168 kr/timme.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Arvodet för de av Tyresö kommun utsedda borgliga begravningsförrättarna höjs från 85 kr/timme till 168 kr/timme.

 1. Ersättningen ska gälla från och med 1 januari 2013.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.


§58 Resursfördelningsmodell

Dnr 2013/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Metod för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av fasta anslag fastställs.

 1. Metod och modell för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

 1. Modell för avräkning av budget för verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

 1. Ovan redovisade metoder och modeller ska tillämpas vid fördelning av resurser i kommunplan 2014-2016.

 1. Ovan redovisade metoder och modeller ska utvärderas efter två år.

Beskrivning av ärendet
Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets- och ekonomistyrningen i kommunen arbetat fram ett förslag till metod och modell för fördelning av resurser från kommunfullmäktige till de olika verksamhetsområdena. Fördelning av resurser delas in i två kategorier; fördelning genom fasta anslag och fördelning genom demografibaserade anslag som baseras på à-priser. Metod och modell har tagits fram i samråd med ett konsultföretag, varvid inspiration hämtats från SKL samt Karlstads, Järfälla och Vara kommun.

Syftet har varit att ta fram en enkel och transparent modell som tar hänsyn till förändrade verksamhetsvolymer samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Metod för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av fasta anslag fastställs.

 1. Metod och modell för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

 1. Modell för avräkning av budget för verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.
 2. Ovan redovisade metoder och modeller ska tillämpas vid fördelning av resurser i kommunplan 2014-2016.

 1. Ovan redovisade metoder och modeller ska utvärderas efter två år.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Margareta Ternstedt (FP), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (FP) och Anders Erixon (V) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M), Margareta Ternstedt (FP) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Nilsson (S) yrkar:

 1. Att grundprincipen är att tillkommande investeringar till 25 procent ska finansieras inom ramen för den demografibaserade resursfördelningen.
 2. Att utvärderingen av modellen som föreslås i kommunstyrelsens förslag specifikt ska redovisa administrativt merarbete till följd av modellen.
 3. Att i övrigt fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Marie Åkesdotter (MP) och Anders Erixon (V) yrkar bifall till Martin Nilssons (S) yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla Martin Nilssons (S) förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.


§59 Justering (årlig prövning) av felparkeringsavgifter och kontrollavgifter, taxor och avgifter för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, upplåtelse av allmän platsmark och flyttning, uppställning och skrotning av fordon

Dnr 2013 KSM 0213 051
2013 KSM 0214 051
2013 KSM 0215 051
2013 KSM 0216 051

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Felparkeringsavgiften, kontrollavgiften, avgifter och viten för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schaktningstillstånd höjs från och med den 1 juli 2013 i enlighet med bifogade förslag.

 1. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc, flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak höjs från och med den 1 januari 2014 i enlighet med bifogade förslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat ökade kostnader för parkeringsövervakning (höjd tim-/lappdebitering) från 2012 med cirka 60 tkr.

Antalet felaktigt och långtidsuppställda fordon och fordonsvrak har ökat från 193 stycken år 2011 till 236 stycken år 2012.

Antalet ansökningar om schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) har ökat från 44 stycken år 2010 till 91 stycken år 2012. Med schaktningstillstånden följer också ökad hantering med granskning av TA-planer.

Förvaltningen har även konstaterat att kvaliteten och efterlevnaden av TA-planerna ofta är låg och att tiderna för dem ofta överskrids. Detta är oacceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kräver en noggrannare granskning av schaktningstillstånd och TA-planer samt tätare efterkontroller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför (och i linje med Kommunplanen och ekonomihandboken) gjort en översyn av de taxor och avgifter som ligger under verksamhetens ansvar.

Förslaget medför en ökning av intäkterna med 250 – 300 tkr per år vilket är i samma storleksordning som ökade personal- och bevakningskostnader.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Felparkeringsavgiften, kontrollavgiften, avgifter och viten för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schaktningstillstånd höjs från och med den 1 juli 2013 i enlighet med bifogade förslag.

 1. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc, flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak höjs från och med den 1 januari 2014 i enlighet med bifogade förslag.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
§60 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Kommunfullmäktige reviderar de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun enligt bifogat förslag.

 1. Föreskrifterna träder i kraft dagen efter att det anslagits på kommunens anslagstavla att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Beskrivning av ärendet
En förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun har genomförts, efter att förslaget till föreskrifter återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2013.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Den första versionen av revidering antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2010. Föreskrifterna anmäldes av Tyresö kommun till Länsstyrelsen den 17 februari 2011, och Länsstyrelsen fattade beslut om upphävande den 14 mars 2011.

Efter viss korrigering, antogs nya föreskrifter av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Föreskrifterna upphävdes ännu en gång av Länsstyrelsen den 23 januari 2012.

Därefter har en omarbetad version tagits fram, som lades fram för kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Dock återremitterades ärendet på grund av oklarhet främst gällande områden som pekats ut för rastning av hundar utan koppel.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun enligt bifogat förslag.

 1. Föreskrifterna träder i kraft dagen efter att det anslagits på kommunens anslagstavla att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Yttranden

Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att ärendet återsänds till kommunstyrelsen för omarbetande i enlighet med inriktningen i Socialdemokraternas reservation

i kommunstyrelsen 2012-12-18, § 205 (bilaga).

Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Martin Nilssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att återsända ärendet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att besluta om ärendet på mötet.

Kommunfullmäktige beslutar att besluta om ärendet på mötet.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet att återsända ärendet och beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.


§61 Förslag till resepolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0209 91

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Förslaget till resepolicy för Tyresö kommun antas.

 1. Resepolicy för Tyresö kommun träder i kraft den 1 september 2013.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till resepolicy för Tyresö kommun.

Resepolicyn ska utgöra en rekommendation hur de anställdas resor i tjänsten, samt till och från arbetsplatsen, bör göras på ett klimat-, energi- och tidseffektivt sätt.

Resepolicyn visar hur anställda och förtroendevalda bör resa i tjänsten för Tyresö kommuns räkning. Tyresö kommun ska som arbetsgivare underlätta för anställda och förtroendevalda att resa miljösmart sätt till och från arbetsplatsen.

Resepolicyn kommer att kompletteras med tillhörande riktlinjer som mer detaljerat beskriver hur kommunens resor ska utföras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Förslaget till resepolicy för Tyresö kommun antas.

 1. Resepolicy för Tyresö kommun träder i kraft den 1 september 2013.

Yttranden

Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
§62 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2013/SN 0069 006

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.

Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2013.


§63 Ärende till kommunfullmäktige om svaret på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola

Dnr 2012/KS 0394 016

Kommunfullmäktiges beslut

- Sammanställningen av ärendet om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunfullmäktige 18 april noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören avrapporterar härmed det uppdrag som han fick av kommunstyrelsen den 19 februari att sammanställa ett ärende om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunstyrelsen 26 mars och kommunfullmäktige 18 april.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2013 att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola. I arbetet med att sammanställa svaret till revisorerna tog kommundirektörens stab fram det underlag för beslut som låg till grund för beslutet att bygga nya Nyboda skola. Dessa underlag finns sammanställda som bifogade handlingar i detta ärende.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Sammanställningen av ärendet om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunfullmäktige 18 april noteras.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Alfonso Morales (S), Margareta Ternstedt (FP), Jerry Svensson (S), Elisabeth Hedlund (V), Mats Larsson (FP), Leif Kennerberg (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkanden

Anita Mattsson (S) yrkar:

 1. Att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté för att följa alla investeringsobjekt som överstiger 50 miljoner kronor.
 2. Att, gentemot den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten, väsentligt fördyrande beslut eller händelser ska redovisas på därpå följande kommunfullmäktige.
 3. Att de förslag som PwC i övrigt föreslår i revisionsrapporten utgör grunden för en reviderad investerings- och lokalförsörjningsprocess.
 4. Att i övrigt notera sammanställningen av ärendet om revisionssvaret om Nyboda skola.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkanden.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på Anita Mattssons (S) förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 28 ja, 22 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
§64 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade den 13 december 2012 in en motion till kommunfullmäktige om ökad öppenhet och transparens. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Se ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 19 februari 2013 (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Motionen anses besvarad.


§65 Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr 2012/KS 0069 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Motionen remitterades för besvarande till samtliga nämnder, vilkas svar bifogas ärendet tillsammans med ett yttrande från kommundirektörens stab.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.

 1. Att i övrigt anse motionen besvarad.


§66 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2012-10-11 om "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning".

Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering av lokala folkomröstningar.

§67 Svar på motion om cykelförmåner

Dnr 2012/KS 0414 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om cykelförmåner. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och personalavdelningen för besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet föreslår att motionen förklaras besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, som konstaterar att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Personalavdelningens bedömning är att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling, ligger i linje med kommunens friskvårdssatsning och även kan bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Motionen anses besvarad.