Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Inledning

Beskrivning av ärendet
Anders Linder, kommunfullmäktiges ålderspresident, öppnar mötet.

2 Valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige

Dnr 2014/KS 0412 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt resultatet för kommunfullmäktige i Tyresö kommun efter valet 2014. Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kapitlet i vallagen.

Enligt protokoll över slutgiltig röstsammanräkning och mandatfördelning från Länsstyrelsen i Stockholms län har ledamöterna och ersättarna som anges i bilagan utsetts till kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Ledamöterna och ersättarna anges partivis och i den ordning de har valts in för respektive parti.

Bilagor
Valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige efter valet 2014.pdf

3 Val av ordförande och vice ordförande till kommunfullmäktige

Dnr 2014/KS 0418 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Mats Fält (M) väljs till ordförande för kommunfullmäktige till och med den 15 oktober 2018.

2. Ida Antonsson (M) väljs till förste vice ordförande för kommunfullmäktige till och med den 15 oktober 2018.

3. Anders Linder (S) väljs till andre vice ordförande för kommunfullmäktige till och med den 15 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Val av fullmäktiges presidium, ordförande och vice ordförande, för mandattiden till och med den 15 oktober 2018 ska utses vid första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.

4 Val av valberedning

Dnr 2014/KS 0419 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Valberedning väljs till och med den 15 oktober 2018 enligt bifogat förslag.

Beskrivning av ärendet
För förberedelse av val till nämnder och andra organ kan kommunfullmäktige utse en särskild valberedning. I valberedningen i Tyresö kommun ska en ledamot och en ersättare per parti, som är representerat i kommunfullmäktige i Tyresö kommun, ingå.

Handlingar är under utarbetande.

5 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

6 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

7 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet.

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

8 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marie Linders (S) avsägelse i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

2. Marie Linders (S) avsägelse i kommunstyrelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Marie Linder (S) - ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
Marie Linder (S) - ledamot i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

9 Delårsrapport 2 2014 för Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0353 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2014 godkänns.

2. Nämnderna uppmanas till ekonomisk återhållsamhet resten av året för att undvika underskott i bokslut för 2014.

3. 1 394 tkr omfördelas från verksamhetsområde "Arbetscentrum" till verksamhetsområde "Vuxenutbildning".

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden
januari - augusti 2014 samt prognos för resultatet helåret 2014.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för tertial 2, 2014 och att nämnderna uppmanas till ekonomisk återhållsamhet resten av året för att undvika underskott i bokslut för 2014. 1 394 tkr föreslås även omfördelas från verksamhetsområde "Arbetscentrum" till verksamhetsområde "Vuxenutbildning".

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 143.pdf

10 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2014/KS 0378 012

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 22.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 22. Taxan föresås tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 144.pdf

11 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr 2014/KS 0379 012

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 21.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 21. Taxan föreslås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 145.pdf

12 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Dnr 2014/KS 0380 012

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 20.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 20. Taxan föresås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 146.pdf

13 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2014/KS 0381 012

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 19.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 19. Taxan föresås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 147.pdf

14 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom animaliska biprodukter

Dnr 2014/KS 0382 012

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 18.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter som beslutats av Smohf. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 18. Taxan föreslås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 148.pdf

15 Detaljplan för Brobänken, beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0361 214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Brobänken etapp 10.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brobänken, etapp 10 på Brevik. Planens syfte är att möjliggöra för permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande.

Samråd har hållits mellan 2013-12-27 och 2013-02-15. Synpunkter som inkommit under samrådet och ändringar som har gjorts efter samrådet är sammanfattade i samrådsredogörelsen. Granskning har hållits mellan 2014-03-11 och 2014-04-01. Synpunkter som inkommit under granskning och ändringar som har gjorts efter granskningen är sammanfattade i granskningsutlåtandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 3 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Brobänken etapp 10.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har ärendet kompletterats med följande handlingar:
Komplettering till granskningsyttrande KF Brobänken etapp 10
Reviderad 141008_DP-Brobanken_PK1_antagande_fokus dwg
Reviderad 141008_DP-Brobanken_PK2_antagande_fokus dwg
Reviderad 141008_Granskningsutlåtande-Brobänken-BILAGOR

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-09-16 § 129.pdf
Komplettering till granskningsyttrande KF Brobänken etapp 10.pdf
Reviderad 141008_DP-Brobanken_PK1_antagande_fokus dwg.pdf
Reviderad 141008_DP-Brobanken_PK2_antagande_fokus dwg.pdf
Reviderad 141008_Granskningsutlåtande-Brobänken-BILAGOR.pdf

16 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om antagande

Dnr 2012/KSM 0843 254

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredningen för Brobänken, etapp 10.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 21 207 264 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden vara 188 342 kronor för en befintlig fastighet och 282 512 kronor för en nytillkommande fastighet med index för december 2013 som bas.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 3 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredningen för Brobänken, etapp 10.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-09-16 § 130.pdf

17 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om antagande

Dnr 2014/KSM 1189 214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för område vid Dalskolan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för komplementbebyggelse och parkering vid Dalskolan. Planens syfte är att göra de förråd och miljöhus som uppförts på fastigheten med tillfälliga bygglov planenliga, samt förbereda för en eventuell framtida utökning av parkeringsytan. Planen tas fram med normalt förfarande och var ute på samråd mellan 2014-03-11 och 2014-04-01 samt på granskning mellan 2014-05-27 och 2014-06-27.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 3 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för område vid Dalskolan.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-09-16 § 131.pdf

18 Detaljplan för Malmstigen, beslut om antagande

Dnr 2012/KSM 0287 214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Malmstigen som omfattar fastigheterna Kumla 3:242 och Kumla 3:245 i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga parhus på fastigheterna.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar. Planförslaget anses således ligga i linje med kommunens ambitioner.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny detaljplan för Malmstigen som omfattar fastigheterna Kumla 3:242 och Kumla 3:245 i Tyresö.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-10-07 § 149.pdf

19 Exploateringsavtal för Malmstigen

Dnr 2014/KSM 0794

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Inför genomförandet av detaljplanen för Malmstigen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till ett exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Kommunfullmäktige föreslås även ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-10-07 § 150.pdf

20 Antagande av ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Dnr 2011/KSM 0361 214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige antar ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora. Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in.

Under granskningen inkom 16 yttranden. Länsstyrelsen har i yttrande som inkommit efter granskningstiden, och efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj, meddelat att det är osäkert om det går att klara vattentillgången inom ett delområde längs Ällmoravägen. Planenheten har med anledning av yttrandet undantagit tre fastigheter i planändringen samt vidtagit generella försiktighetsåtgärder i planområdet till antagandet.

Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärderna som godtagbara för att motverka vattenbrist där det lokalt kan uppstå.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-09-16 § 132.pdf

21 Biblioteksplan 2015-2019

Dnr 2013/KS 0428 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Biblioteksplanen för perioden 2015-2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden behandlade förslaget till ny biblioteksplan den 18 september 2014, kultur- och fritidsnämnden den 22 september 2014, barn- och utbildningsnämnden den 23 september 2014 och kommunstyrelsen den 7 oktober 2014. Alla organen föreslår att Biblioteksplan 2015-2019 antas.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 153.pdf

22 Svar på motion om åtgärder för att förebygga självmord

Dnr 2013/KS 0400 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in motionen "Åtgärder för att förebygga självmord" till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till socialnämnden för förslag till besvarande.

Socialnämnden behandlade ärendet den 29 januari 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014. Båda organen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 159.pdf

23 Svar på motion om ett mänskligare Tyresö

Dnr 2013/KS 0304 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om ett mänskligare Tyresö till kommunfullmäktige den 22 augusti 2013. Motionen remitterades till HR-chefen för förslag till besvarande.

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen som behandlade ärendet den 7 oktober 2014 föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 160.pdf

24 Svar på motion om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg

Dnr 2012/KS 0416 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 161.pdf

§95 Inledning

Beskrivning av ärendet
Anders Linder, kommunfullmäktiges ålderspresident, öppnar mötet.

Beslut/Protokollsutdrag
§95_prot_20141023.pdf (112 kb)

§96 Valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige

Dnr 2014/KS 0412 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt resultatet för kommunfullmäktige i Tyresö kommun efter valet 2014. Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kapitlet i vallagen.

Enligt protokoll över slutgiltig röstsammanräkning och mandatfördelning från Länsstyrelsen i Stockholms län har ledamöterna och ersättarna som anges i bilagan utsetts till kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Ledamöterna och ersättarna anges partivis och i den ordning de har valts in för respektive parti.

Bilagor
Valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige efter valet 2014.pdf

§97 Val av ordförande och vice ordförande till kommunfullmäktige

Dnr 2014/KS 0418 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mats Fält (M) väljs till ordförande för kommunfullmäktige till och med den 15 oktober 2018.

2. Ida Antonsson (M) väljs till förste vice ordförande för kommunfullmäktige till och med den 15 oktober 2018.

3. Anders Linder (S) väljs till andre vice ordförande för kommunfullmäktige till och med den 15 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Val av fullmäktiges presidium, ordförande och vice ordförande, för mandattiden till och med den 15 oktober 2018 ska utses vid första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.

Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20141023.pdf (153 kb)

§98 Val av valberedning

Dnr 2014/KS 0419 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedning väljs till och med den 15 oktober 2018 enligt bifogat förslag.

Beskrivning av ärendet
För förberedelse av val till nämnder och andra organ kan kommunfullmäktige utse en särskild valberedning.

Bilagor
Förslag på valberedning.pdf

§99 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0012 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Kristjan Vaigur (S) lämnar in en motion om bostäder och mark för framtida behov (bilaga).

Bilagor
Motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf

§100 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) ställer en fråga till Ann-Christin Svensson (M) om Kumla skola och vikten av ett starkt politiskt ledarskap (bilaga). Martin Nilsson (S) och Ann-Christin Svensson (M) yttrar sig.

Bilagor
Angående Kumla skola och vikten av ett starkt pedagogiskt ledarskap fråga till Ann-Christin Svensson (M) från Martin Nilsson (S).pdf

§101 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Sex interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 23 oktober 2014
Tom Nilstierna (MP) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om försenade barnavårdsutredningar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en interpellation till Ann- Christin Svensson (M) om Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats för blivande lärare (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) lämnar in en interpellation till Ann- Christin Svensson (M) om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om indraget stöd till lokalföreningen Hassela solidaritet Trollbäcken (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om hur alliansmajoriteten i Tyresö kommun arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om föreningen Tyresö FF, bolaget Tyresö FF och kommunens stöd (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Bilagor
Om försenade barnavårdsutredningar interpellation.pdf
Tyresö skolors attraktionskraft för lärare interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP).pdf
Om föreningen Tyresö FF interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Indraget stöd till Hassela Solidaritet Trollbäcken interpellation till Andreas Jonsson (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Angående Kumla skolas tidigare rektors avgång interpellation till Ann-Christin Svensson från Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf

§102 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marie Linders (S) avsägelse i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

2. Marie Linders (S) övriga avsägelser godkänns.

3. Paul Karlsson (S) väljs till lekmannarevisorsuppleant i Tyresö Vindkraft.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Marie Linder (S)
- ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
- ledamot i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.
- ledamot i Tyresö Näringslivsaktiebolag.

Förslag på fyllnadsval
Paul Karlsson (S) - lekmannarevisorssuppleant i Tyresö Vindkraft.

Beslut/Protokollsutdrag
§102_prot_20141023.pdf (156 kb)

§103 Delårsrapport 2 2014 för Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0353 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2014 godkänns.

2. Nämnderna uppmanas till ekonomisk återhållsamhet resten av året för att undvika underskott i bokslut för 2014.

3. 1 394 tkr omfördelas från verksamhetsområde "Arbetscentrum" till verksamhetsområde "Vuxenutbildning".

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 7 oktober 2014, § 147 (bilaga).

Röstförklaring
Inger Gemicioglu (V) meddelar att hon kommer att lämna in en röstförklaring (ej inlämnad till justeringen).

Protokollsanteckning
Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2014 samt prognos för resultatet helåret 2014.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för tertial 2, 2014 och att nämnderna uppmanas till ekonomisk återhållsamhet resten av året för att undvika underskott i bokslut för 2014. 1 394 tkr föreslås även omfördelas från verksamhetsområde "Arbetscentrum" till verksamhetsområde "Vuxenutbildning".

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Carl-Johan Karlsson (S), Ann-Christin Svensson (M), Kristjan Vaigur (S), Jerry Svensson (S), Inger Gemicioglu (V), Dick Bengtson (M), Alfonso Morales (S), Jannice Rockstroh (S), Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP), Martin Nilsson (S) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Dick Bengtson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 143.pdf

§104 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2014/KS 0378 012

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 22.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 22. Taxan föreslås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 144.pdf

§105 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr 2014/KS 0379 012

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 21.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 21. Taxan föreslås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 145.pdf

§106 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Dnr 2014/KS 0380 012

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 20.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 20. Taxan föresås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 146.pdf

§107 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2014/KS 0381 012

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 19.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som Smohf har beslutat. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 19. Taxan föresås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 147.pdf

§108 Fastställande av reviderad taxa 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom animaliska biprodukter

Dnr 2014/KS 0382 012

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 18.

2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns hälsoskyddsförbund (Smohf) måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet, då ett kommunalförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt att utfärda taxor som binder kommunens medborgare.

Smohf har genom direktionsbeslut den 16 juni 2014 hemställt att medlemskommunernas fullmäktige antar den taxa för arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter som beslutats av Smohf. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter i enlighet med bifogat beslut från förbundet den 2014-06-16, § 18. Taxan föreslås tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 148.pdf

§109 Detaljplan för Brobänken, beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0361 214

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Brobänken etapp 10.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brobänken, etapp 10 på Brevik. Planens syfte är att möjliggöra för permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande.

Samråd har hållits mellan 2013-12-27 och 2013-02-15. Synpunkter som inkommit under samrådet och ändringar som har gjorts efter samrådet är sammanfattade i samrådsredogörelsen. Granskning har hållits mellan 2014-03-11 och 2014-04-01. Synpunkter som inkommit under granskning och ändringar som har gjorts efter granskningen är sammanfattade i granskningsutlåtandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 3 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Brobänken etapp 10.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har ärendet kompletterats med följande handlingar
Komplettering till granskningsyttrande KF Brobänken etapp 10
Reviderad 141008_DP-Brobanken_PK1_antagande_fokus dwg
Reviderad 141008_DP-Brobanken_PK2_antagande_fokus dwg
Reviderad 141008_Granskningsutlåtande-Brobänken-BILAGOR

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-09-16 § 129.pdf
Komplettering till granskningsyttrande KF Brobänken etapp 10.pdf
Reviderad 141008_DP-Brobanken_PK1_antagande_fokus dwg.pdf
Reviderad 141008_DP-Brobanken_PK2_antagande_fokus dwg.pdf
Reviderad 141008_Granskningsutlåtande-Brobänken-BILAGOR.pdf

§110 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om antagande

Dnr 2012/KSM 0843 254

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredningen för Brobänken, etapp 10.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 21 207 264 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden vara 188 342 kronor för en befintlig fastighet och 282 512 kronor för en nytillkommande fastighet med index för december 2013 som bas.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 3 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredningen för Brobänken, etapp 10.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-09-16 § 130.pdf

§111 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om antagande

Dnr 2014/KSM 1189 214

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för område vid Dalskolan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för komplementbebyggelse och parkering vid Dalskolan. Planens syfte är att göra de förråd och miljöhus som uppförts på fastigheten med tillfälliga bygglov planenliga, samt förbereda för en eventuell framtida utökning av parkeringsytan. Planen tas fram med normalt förfarande och var ute på samråd mellan 2014-03-11 och 2014-04-01 samt på granskning mellan 2014-05-27 och 2014-06-27.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 3 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för område vid Dalskolan.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-09-16 § 131.pdf

§112 Detaljplan för Malmstigen, beslut om antagande

Dnr 2012/KSM 0287 214

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Malmstigen som omfattar fastigheterna Kumla 3:242 och Kumla 3:245 i Tyresö.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-04-16 § 59 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga parhus på fastigheterna.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar. Planförslaget anses således ligga i linje med kommunens ambitioner.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny detaljplan för Malmstigen som omfattar fastigheterna Kumla 3:242 och Kumla 3:245 i Tyresö.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-10-07 § 149.pdf

§113 Exploateringsavtal för Malmstigen

Dnr 2014/KSM 0794

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Inför genomförandet av detaljplanen för Malmstigen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till ett exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Kommunfullmäktige föreslås även ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-10-07 § 150.pdf

§114 Antagande av ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Dnr 2011/KSM 0361 214

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora. Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in.

Under granskningen inkom 16 yttranden. Länsstyrelsen har i yttrande som inkommit efter granskningstiden, och efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj, meddelat att det är osäkert om det går att klara vattentillgången inom ett delområde längs Ällmoravägen. Planenheten har med anledning av yttrandet undantagit tre fastigheter i planändringen samt vidtagit generella försiktighetsåtgärder i planområdet till antagandet.

Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärderna som godtagbara för att motverka vattenbrist där det lokalt kan uppstå.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 september 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-09-16 § 132.pdf

§115 Biblioteksplan 2015-2019

Dnr 2013/KS 0428 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Biblioteksplanen för perioden 2015-2019 antas.

2. Biblioteksplanen ersätter tidigare biblioteksplan från 6 november 2006.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden behandlade förslaget till ny biblioteksplan den 18 september 2014, kultur- och fritidsnämnden den 22 september 2014, barn- och utbildningsnämnden den 23 september 2014 och kommunstyrelsen den 7 oktober 2014. Alla organen föreslår att Biblioteksplan 2015-2019 antas.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 153.pdf

§116 Svar på motion om åtgärder för att förebygga självmord

Dnr 2013/KS 0400 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in motionen "Åtgärder för att förebygga självmord" till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till socialnämnden för förslag till besvarande.

Socialnämnden behandlade ärendet den 29 januari 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014. Båda organen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Peter Bylund (MP), Christer Flodfält (M), Carl-Johan Karlsson (S) och Alfonso Morales (S) yttrar sig.

Ordförandeutlåtande
Till att börja med vill jag uttrycka mitt fulla stöd till motionärernas beskrivning av allvaret i frågeställningen och hur angeläget det är att samhället prioriterar och jobbar aktivt med att förebygga självmord och självmordsbeteende samt ger stöd till personer som upplevt självmord i sin närhet.

Att människor begår självmord är ett misslyckande från samhällets sida som är förknippat med stor tragik. Detta då upptäckten endera inte gjorts i tid eller att stödet varit otillräckligt. Bortsett från den djupa sorgen som givetvis lämnas efter hos anhöriga innebär det en kostnad för samhället i form av produktionsförluster och medicinsk behandling. Det gör att varje människoliv som går om intet berör oss alla, på ett eller annat sätt.

Huvudansvaret för suicidnära patienter vilar inte på kommunen utan åligger i enlighet med HSL (hälso- och sjukvårdslagen) i första hand landstingets psykiatri. Där finns kompetens, erfarenhet och erforderliga rutiner för att ta emot och behandla patienter samt för att ge anhörigstöd. I Tyresö jobbar socialtjänsten nära öppenpsykiatrin Capio Tyresö och ska slå larm så fort ett destruktivt och självskadligt beteende där risk för suicid misstänks. I enlighet med HSL och SoL (socialtjänstlagen) finns också ett tätt samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning vilka anses vara en riskgrupp. Härutöver är det kommunens ansvar att främja goda levnadsförhållanden för dess invånare och erbjuda såväl direkt utsatta som anhöriga relevant stöd i enlighet med SoL. Något som ytterligare får betraktas som ett långsiktigt preventivt arbete för att motverka till exempel självmord.

Sedan flera år finns framtagna riktlinjer, omfattande program och överenskommelser på såväl nationell som regional nivå där samverkan sker för att förebygga suicid och ge nödvändigt stöd till anhöriga. Att självmordstalen sjunkit kraftigt sedan 1980-talet är en framgång men att nedgången avtagit under senare år är en viktig påminnelse om att utvecklingsarbetet aldrig får avstanna. I likhet med socialnämnden och socialförvaltningen är det dock min uppfattning att den typen av åtgärder och insatser som föreslås i motionen redan pågår inom befintliga verksamheter, i såväl Tyresö kommun som i Stockholms läns landsting. Vi föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens föslag.
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 159.pdf

§117 Svar på motion om ett mänskligare Tyresö

Dnr 2013/KS 0304 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen (bilaga).
Marcus Obligado (V) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om ett mänskligare Tyresö till kommunfullmäktige den 22 augusti 2013. Motionen remitterades till HR-chefen för förslag till besvarande. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen som behandlade ärendet den 7 oktober 2014 föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Obligado (V) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Ordförandeutlåtande
Låt mig inledningsvis tacka Miljöpartiet i Tyresö för att ni också väljer att engagera er i frågor om hbtq-personers rättigheter och möjligheter i Tyresö. Det är för mig glädjande med ytterligare stöd för mitt och vårt arbete. Ni är hjärtligt välkomna.

I december 2012 antogs en Likabehandlingspolicy i Tyresö. Med stöd i den, och i samband med att den antogs, fick kommunens HR-chef i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för kommunens arbete med hbtq-frågor. Dessa riktlinjer antogs sedan av kommunstyrelsen i slutet av 2013. Arbetet har sedan tagit fart bland annat med utbildningar för kommunens chefer. Hbtq-frågor stod helt i fokus vid den senaste stora chefsdagen i kommunen.

Det arbete som lagts ner kommer att återkopplas inom ramen för verksamhetsberättelserna från våra förvaltningar. Den första återkopplingen kommer våren 2015 och avser då det arbete som genomförts under helåret 2014.

Utöver de riktlinjer som kommunen redan jobbar efter tog Alliansen ytterligare initiativ under hösten 2014. Initiativet var kopplat till att Alliansen i regeringen avsatte pengar till Socialstyrelsen för att undrelätta för kommuner att arbeta med hbtq-frågor utifrån de kriterier som ställs upp i den Hbt-strategi för Sverige som Alliansen fick på plats i inledningen av 2014. För övrigt den första samlade hbt-strategin i Sverige någonsin.

Kommunstyrelsen beslutade att Tyresö kommun ska ansöka om statligt stöd från Socialstyrelsen för att intensifiera vårt lokala arbete med hbtq-frågor. Vi vill se ett arbete som leder till att ett antal verksamheter i Tyresö blir hbtq-certifierade. Detta innebär dock inte att det enbart är de utvalda verksamheterna som har ett ansvar att arbeta efter de antagna hbt-riktlinjerna - det ansvaret vilar på alla. Oavsett vilken verksamhet man vänder sig till eller använder sig av som Tyresöbo ska man få ett bra bemötande alldeles oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

I ansökan om stöd för att fördjupa arbetet med hbt-frågor som uppdraget ska mynna ut i prioriterar vi särskilt ungdomars situation i skolan och tillgång till bra fritidsverksamhet samt ungas hälsa. Vi lyfter även fram arbetet inom Socialtjänsten.

Prioriterade verksamheter:
"X Elevhälsan
"X Grundskolor, skolår 7-9
"X Kultur och Fritid (särskilt verksamhet riktad till ungdomar) samt Fritidsgårdsverksamheten
"X Individ och Familjeomsorgen


Tyresö tar ansvar för arbetet med hbtq-frågor. Vi kommer att fortsätta utveckla och fördjupa detta arbete framöver. Vi kommer att leva upp till våra målsättningar och se till att Tyresö ligger långt framme även på detta område. Det är glädjande att det finns ett brett stöd för detta arbete. Med tanke på det pågående arbetet utefter de riktlinjer som finns föreslår vi att Miljöpartiets motion anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 160.pdf

§118 Svar på motion om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg

Dnr 2012/KS 0416 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om kollektivfil mellan Strandtorget och Tyresö motorväg. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har ärendet kompletterats med en lägesrapport om förberedelserna för att kunna bygga ett tredje körfält på Tyresövägen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 oktober 2014 och föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till utredningen och åtgärdsplanerna för Tyresövägen.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M) och Anna Steele (FP) yttrar sig.

Ordförandeutlåtande
Ett av Tyresös största projekt är de stora satsningarna på Tyresövägen. Alliansen har sett till att ta tag i frågan om framkomlighet och förbättringar för kollektivtrafik, cykel och biltrafik. Beslut om att dra igång detta omfattande projekt togs redan i 2012 och åtgärdsprogrammet startade redan 2013. Varför Vänsterpartiets motion nog mer bör ses som ett inspel i projektets detaljutformning än som ett nytt förslag.

Varje år framåt kommer avsevärda pengar investeras i åtgärder som förbättrar framkomligheten för såväl privatbilism, kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik. Det skapas sammanhängande gång- och cykelstråk hela vägen från Östra Tyresö till Tyresö Centrum. Vägen breddas steg för steg till tre körfält. Vi skapar nya infartsparkeringar, ser till att busshållplatser förlängs så att fler bussar ryms och bygger bort farthinder och farliga passager från vägen. Projektet drivs enligt och planeras enligt Trafikverkets fyrstegsprincip där både mer mjuka åtgärder blandas med byggande.

De åtgärder som redan vidtagits har enligt de trafikmätningar som genomförs haft positiva effekter på trafikflödet. Just nu pågår arbete med nödvändiga planändringar på några platser längs vägen för att möjliggöra nya steg i satsningen. En stor åtgärd som ligger planerad för 2016 är att flytta och gräva ner den stora kraftledningen vid Petterboda.

Flera åtgärder är omfattande och kräver planering som tar tid, varför det inte är möjligt att på en kort tid lösa allt. Det är ett orealistiskt önsketänkande att tro något annat och att försöka förespegla en sådan bild till andra.

Vårt mål är med projektet och dessa stora satsningar är tydligt. Framkomligheten ska bli bättre, kollektivtrafiken få bättre och mer attraktiva förutsättningar och cykeltrafiken få goda möjligheter att öka kraftigt.

Med detta anser vi att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 161.pdf