Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-05-07

Sammanträde 2015-05-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in tas upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer och interpellationssvar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och interpellationssvar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 16 april 2015
Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om prognostiserat underskott för barn- och utbildningsnämnden (bilaga). Anki Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnade in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om betyg från årskurs fyra (bilaga). Anki Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen (bilaga).

Bilagor
Angående prognostiserat underskott Interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation om prognostiserat underskott för barn- och utbildningsnämnden till Jerry Svensson (S) från Anki Svensson (M).pdf
Gällande betyg från årskurs 4 interpellation till Anki Svensson (M) från Marcus Obligado (V).pdf
Svar på interpellation om betyg från årskurs fyra till Marcus Obligado (V) från Anki Svensson (M).pdf
Angående Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval har hittills lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag på fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag på fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014

Dnr 2015/KS 0151 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015 och behandlades av kommunstyrelsen den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §69.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014

Dnr 2015/KS 0152 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015 och behandlades av kommunstyrelsen den 21 april 2015. På mötet med kommunledningsutskottet hade handlingarna från Södertörns brandförsvarsförbund inte inkommit. Utskottet noterade därav endast att ärendet med handlingar skulle komma upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet med fullständiga handlingar den 21 april 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §70.pdf

7 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014

Dnr 2015/KS 0153 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015 och behandlades av kommunstyrelsen den 21 april 2015. På mötet med kommunledningsutskottet hade handlingarna från Södertörns överförmyndarnämnd inte inkommit. Utskottet noterade därav endast att ärendet med handlingar skulle komma upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet med samtliga handlingar förutom revisionsrapporten den 21 april 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Revisionsrapporten har tillkommit inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §71.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd 2014.pdf

8 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014

Dnr 2015/KS 0154 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015 och behandlades av kommunstyrelsen den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 och att ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §72.pdf

9 Ny plan- och bygglovstaxa

Dnr 2015/KS 0156 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
2. För ansökningar om plan- och bygglov som har inkommit före den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
3. Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa är i behov av att revideras. Den nuvarande taxan har inte reviderats sedan den togs fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avvaktat en justering då SKL har informerat om att arbete med en rekommenderad taxa pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör nu bedömningen att revidering av taxan inte längre bör avvaktas och har tagit fram förslag till revidering.

Byggnadsnämnden behandlade förslaget till revidering av bygglovstaxan på sitt sammanträde den 26 mars 2015.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och vid kommunledningsutskottet den 2 april 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015.

Samtliga organen föreslår kommunfullmäktige att
- Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
- För ansökningar om plan-och bygglov som har inkommit före den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
- Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §73.pdf

10 Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal

Dnr 2015/KSM 0233

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Riktlinjerna för markanvisningar i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Förslag till riktlinjer är nu framtagna.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att riktlinjerna för markanvisningar i Tyresö kommun antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 74.pdf

11 Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal

Dnr 2015/KSM 0234

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Riktlinjerna för exploateringsavtal i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Förslag till riktlinjer är nu framtagna.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att riktlinjerna för exploateringsavtal i Tyresö kommun antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 74.pdf

12 Antagande av detaljplan för Bussen 5

Dnr 2013/KSM 0678

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5, fastigheten Bussen 2 och del av Bollmora 2:1 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bussen 5, Bussen 2 och del av Bollmora 2:1. Syftet är att ändra användningen från småindustri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet. Läget görs också lämpligt för leklandsverksamheten genom krav på olika säkerhetsåtgärder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5, fastigheten Bussen 2 och del av Bollmora 2:1 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 76.pdf

13 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Dnr 2013/KS 0358 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft. I motionen föreslås:
- att maten lagas ifrån grunden av utbildade kockar i tillagningsköken.
att arbeta utifrån SMART-mat-koncept - välja miljösmarta alternativ och utveckla strategier för miljön och klimatet.
- att attraktiva vällagade vegetariska måltider finns varje dag.
- att ombesörja att köksperonalen har utbildning i vegetarisk matlagning.
- att minska tillsatser och kemikaler i skolmaten (genom mer ekologiska livsmedel och lagad mat ifrån grunden).
- att all skolmat som slängs samlas upp och går till biogasproduktion.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar motionen i ett ordförandeutlåtande och nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. En komplettering till barn- och utbildningsnämndens svar vad gäller matavfall har lämnats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 11 mars 2015.

Upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret besvarar de upphandlingsrelaterade delarna av motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 37.pdf

14 Svar på motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande

Dnr 2014/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder
2. Kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande. Motionen föreslår att förvaltning och Tyresö Bostäder ska ges i uppdrag att pröva förutsättningar att ansöka om stöd från "Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga".

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäders styrelse har besvararat motionen med yttrande om att bolaget utreder möjligheten att söka stödet för innovativt byggande av bostäder för unga.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen tillsammans med yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att man gärna prövar förutsättningarna att söka stödet från Boverket tillsammans med byggherre, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder och att kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 38.pdf

15 Svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0422 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att utveckla samverkansformer mellan skolor och arbetsliv, samt att Tyresö kommun ska förbinda sig att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt HR-enheten.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen om insatser som redan gjorts och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från utvecklingsförvaltningen om PRAO och samverkan med arbetslivet och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

HR-enheten har yttrat sig över motionen och föreslår att första att-satsen ska anses besvarad och andra att-satsen ska avslås med hänvisning till yttrandet.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 39.pdf

16 Svar på motion om jämställd snöröjning

Dnr 2013/KS 0486 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om jämställd snöröjning. Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på Karlskoga som exempel. Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioriteras bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och hållet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är färdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 61.pdf

17 Svar på motion om mer tillgänglig återvinning

Dnr 2015/KS 0036 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om mer tillgänglig återvinning, med förslag om att återvinningscentralen i Petterboda hålls öppen på söndagar.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som behandlade ett svar från samhällsbyggnadsförvaltningen vid utskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 41.pdf

18 Svar på motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp

Dnr 2013/KS 0448 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp, med förslag om:

att minst 50 procent av nyprojekterade flerbostadshus blir hyresrätter
att stopp för utförsäljning av hyresrätter införs i första hand inom Tyresö bostäders bestånd
att krav på andel hyresrätter finns med redan vid anbudsupphandlingar samt att detta skrivs in vid tecknande av exploateringsavtal.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt till Tyresö bostäder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015 och utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Tyresö bostäders styrelse yttrade sig i ärendet vid sitt sammanträde den 6 februari 2014.

Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med ett ordförandeutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens första och andra att-satser och anser motionens tredje att-sats besvarad.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 42.pdf

19 Svar på motion om skalskyddsförstärkning

Dnr 2014/KS 0487 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 21 november 2014 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skalskyddsförstärkning på Björkbackens äldreboende i form av nattliga övervakningskameror på byggnadens utsidor samt förstärkning av kodlås och låsta ytterdörrar större delen av dygnet. Motionen remitterades till säkerhetschefen för förslag till besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet. Mot bakgrund av detta har beslut tagits i samråd med verksamhetsansvarig att utvändig kameraövervakning för närvarande inte är aktuellt på Björkbackens äldreboende. För att hindra obehöriga tillträde till lägenheter och avdelningar görs nu en översyn att sätta in så kallade hotellås. I samband med det kommer övriga befintliga låssystem att ses över. Med hänvisning till detta föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §79.pdf

20 Svar på motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten

Dnr 2013/KS 0482 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §80.pdf

21 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till komunfullmäktige den 13 september 2012 om ökad kunskap och stärkt profilering. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §81.pdf

22 Svar på motion om en giftfri förskola

Dnr 2013/KS 0355 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om giftfri förskola till kommunfullmäktige den 9 oktober 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 82.pdf

23 Svar på motion om en förskola fri från farliga ämnen

Dnr 2013/KS 0359 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 10 oktober 2013 om en förskola fri från farliga ämnen. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §83.pdf

24 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/KS 0440 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 om bostäder och mark för framtida behov. I motionen föreslås att Tyresö kommun:
- Utarbetar en plan för bostadsförsörjning, dvs att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för.
- Ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen tillgodoses.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Samtliga föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunen arbetar brett och intensivt med att på såväl kort som lång sikt skapa en hållbar och framgångsrik mark- och bostadsplanering, vilket beskrivs i nämndernas yttranden. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till detta pågående arbete att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §84.pdf

§43 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20150507.pdf (111 kb)

§44 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor lämnas in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.

Frågor som ställs på sammanträdet den 7 maj 2015
Mikael Ordenius (MP) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om att se cyklister som riktiga trafikanter (bilaga). Frågan besvaras av Fredrik Saweståhl (M).

Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om solkartor (bilaga). Frågan besvaras av Fredrik Saweståhl (M).

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor
Fråga om att se cyklister som riktiga trafikanter till Fredrik Saweståhl (M) från Mikael Ordenius (MP).pdf
Fråga om solkartor till Fredrik Saweståhl (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf

§45 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 16 april 2015
Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om prognostiserat underskott för barn- och utbildningsnämnden (bilaga). Anki Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Anki Svensson (M), Jerry Svensson (S), Lilian Nylinder (MP), Anna Steele (FP) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Marcus Obligado (V) lämnade in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om betyg från årskurs fyra (bilaga). Anki Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Anki Svensson (M), Marcus Obligado (V), Anna Steele (FP), Nina Dahl (MP), Jannice Rockstroh (S), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har valt att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för Tyresö Bostäder Leif Kennerberg (KD). Leif Kennerberg (KD) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras på ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 7 maj 2015
Eija Räty (S) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om när diskrimineringen av vissa elever ska stoppas (bilaga). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras på ett kommande sammanträde.

Per Carlberg (SD) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den nerlagda polisstationen (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras på ett kommande sammanträde.

Bilagor
Angående prognostiserat underskott Interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation om prognostiserat underskott för barn- och utbildningsnämnden till Jerry Svensson (S) från Anki Svensson (M).pdf
Gällande betyg från årskurs 4 interpellation till Anki Svensson (M) från Marcus Obligado (V).pdf
Svar på interpellation om betyg från årskurs fyra till Marcus Obligado (V) från Anki Svensson (M).pdf
Angående Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar på interpellation om kollektivhus till Peter Bylund (MP) från Leif Kennerberg (KD).pdf
Om diskriminering av elever interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Eija Räty (S).pdf
Om den nerlagda polisstationen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Per Carlberg (SD).pdf

§46 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
En avsägelse lämnas in till sammanträdet.

Avsägelse
Örjan Hansson (M) - Nämndeman Nacka tingsrätt.

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20150507.pdf (152 kb)

§47 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014

Dnr 2015/KS 0151 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.*

* Ledamöter som är styrelseledamöter i Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015 och behandlades av kommunstyrelsen den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), ordförande för Samordningsförbundet Östra Södertörn, yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §69.pdf

§48 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014

Dnr 2015/KS 0152 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

* Ledamöter som är anställda eller ledamöter i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015 och behandlades av kommunstyrelsen den 21 april 2015. På mötet med kommunledningsutskottet hade handlingarna från Södertörns brandförsvarsförbund inte inkommit. Utskottet noterade därav endast att ärendet med handlingar skulle komma upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet med fullständiga handlingar den 21 april 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §70.pdf

§49 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014

Dnr 2015/KS 0153 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

* Ledamöter som är ledamöter i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015 och behandlades av kommunstyrelsen den 21 april 2015. På mötet med kommunledningsutskottet hade handlingarna från Södertörns överförmyndarnämnd inte inkommit. Utskottet noterade därav endast att ärendet med handlingar skulle komma upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet med samtliga handlingar förutom revisionsrapporten den 21 april 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. Revisionsrapporten har tillkommit inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §71.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd 2014.pdf

§50 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014

Dnr 2015/KS 0154 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

* Ledamöter som är ledamöter i Södertörns miljö- och hållsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 redovisas i bilagor.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015 och behandlades av kommunstyrelsen den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 och att ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §72.pdf

§51 Ny plan- och bygglovstaxa

Dnr 2015/KS 0156 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
2. För ansökningar om plan- och bygglov som har inkommit före den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
3. Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Martin Nilsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa är i behov av att revideras. Den nuvarande taxan har inte reviderats sedan den togs fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avvaktat en justering då SKL har informerat om att arbete med en rekommenderad taxa pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör nu bedömningen att revidering av taxan inte längre bör avvaktas och har tagit fram förslag till revidering.

Byggnadsnämnden behandlade förslaget till revidering av bygglovstaxan på sitt sammanträde den 26 mars 2015.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och vid kommunledningsutskottet den 2 april 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Samtliga organen föreslår kommunfullmäktige att
- Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
För ansökningar om plan-och bygglov som har inkommit före den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
- Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Yttrande
Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till taxa med inriktning att öka självfinansieringsgraden för verksamheten.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Martin Nilssons (S) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §73.pdf

§52 Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal

Dnr 2015/KSM 0233

Kommunfullmäktiges beslut
- Riktlinjerna för markanvisningar i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Förslag till riktlinjer är nu framtagna.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att riktlinjerna för markanvisningar i Tyresö kommun antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 74.pdf

§53 Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal

Dnr 2015/KSM 0234

Kommunfullmäktiges beslut
- Riktlinjerna för exploateringsavtal i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Förslag till riktlinjer är nu framtagna.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att riktlinjerna för exploateringsavtal i Tyresö kommun antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 74.pdf

§54 Antagande av detaljplan för Bussen 5

Dnr 2015/KSM 0678

Kommunfullmäktiges beslut
- Ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5, fastigheten Bussen 2 och del av Bollmora 2:1 antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 april 2015 § 64 (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig för Sverigedemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen den 21 april 2015 § 76 (bilaga).

Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bussen 5, Bussen 2 och del av Bollmora 2:1. Syftet är att ändra användningen från småindustri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet. Läget görs också lämpligt för leklandsverksamheten genom krav på olika säkerhetsåtgärder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015. Både utskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5, fastigheten Bussen 2 och del av Bollmora 2:1 antas.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 76.pdf

§55 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Dnr 2013/KS 0358 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft. I motionen föreslås:
- att maten lagas ifrån grunden av utbildade kockar i tillagningsköken.
- att arbeta utifrån SMART-mat-koncept - välja miljösmarta alternativ och utveckla strategier för miljön och klimatet.
- att attraktiva vällagade vegetariska måltider finns varje dag.
- att ombesörja att köksperonalen har utbildning i vegetarisk matlagning.
- att minska tillsatser och kemikaler i skolmaten (genom mer ekologiska livsmedel och lagad mat ifrån grunden).
-att all skolmat som slängs samlas upp och går till biogasproduktion.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar motionen i ett ordförandeutlåtande och nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. En komplettering till barn- och utbildningsnämndens svar vad gäller matavfall har lämnats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 11 mars 2015.

Upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret besvarar de upphandlingsrelaterade delarna av motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Yttrande
Anki Svensson (M), Lilian Nylinder (MP), Anna Steele (FP), Jannice Rockstroh (S), Marie Åkesdotter (MP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Steele (FP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkande att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 37.pdf

§56 Svar på motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande

Dnr 2014/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder
2. Kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande. Motionen föreslår att förvaltning och Tyresö Bostäder ska ges i uppdrag att pröva förutsättningar att ansöka om stöd från "Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga".

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäders styrelse har besvararat motionen med yttrande om att bolaget utreder möjligheten att söka stödet för innovativt byggande av bostäder för unga.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen tillsammans med yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att man gärna prövar förutsättningarna att söka stödet från Boverket tillsammans med byggherre, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder och att kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Ordenius (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 38.pdf

§57 Svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0422 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen den 24 mars 2015, § 60 (bilaga).

Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att utveckla samverkansformer mellan skolor och arbetsliv, samt att Tyresö kommun ska förbinda sig att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt HR-enheten.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen om insatser som redan gjorts och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från utvecklingsförvaltningen om PRAO och samverkan med arbetslivet och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.
HR-enheten har yttrat sig över motionen och föreslår att första att-satsen ska anses besvarad och andra att-satsen ska avslås med hänvisning till yttrandet.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Yttrande
Anki Svensson (M), Karin Ljung (S), Nina Dahl (MP), Anders Erixon (V), Anna Steele (FP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Edberg (M), Eija Räty (S), Jannice Rockstroh (S), Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Steele (FP), Lilian Edberg (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Karin Ljung (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som röstar bifall till motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 39.pdf

§58 Svar på motion om jämställd snöröjning

Dnr 2015/SBF 0040

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen den 24 mars 2015 § 61 (bilaga).

Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om jämställd snöröjning. Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på Karlskoga som exempel. Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioriteras bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och hållet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är färdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 61.pdf

§59 Svar på motion om mer tillgänglig återvinning

Dnr 2015/KS 0036 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om mer tillgänglig återvinning, med förslag om att återvinningscentralen i Petterboda hålls öppen på söndagar. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som behandlade ett svar från samhällsbyggnadsförvaltningen vid utskottets sammanträde den 11 mars 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Nilsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 41.pdf

§60 Svar på motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp

Dnr 2013/KS 0448 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) hänvisar till röstförklaring i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 11 mars 2015 § 54 för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp, med förslag om:
- att minst 50 procent av nyprojekterade flerbostadshus blir hyresrätter
att stopp för utförsäljning av hyresrätter införs i första hand inom Tyresö bostäders bestånd
- att krav på andel hyresrätter finns med redan vid anbudsupphandlingar samt att detta skrivs in vid tecknande av exploateringsavtal.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt till Tyresö bostäder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015 och utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Tyresö bostäders styrelse yttrade sig i ärendet vid sitt sammanträde den 6 februari 2014.

Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med ett ordförandeutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens första och andra att-satser avslås och att motionens tredje att-sats anses besvarad.

Kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet för behandling på mötet den 16 april 2015 men bordlade då ärendet på grund av tidsbrist.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anders Erixon (V), Peter Freij (M), Kristjan Vaigur (S), Tom Nilstierna (MP), Lilian Edberg (M), Leif Kennerberg (KD) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Erixon (V) och Tom Nilstierna (MP) yrkar bifall till motionen med tillägget att andra att-satsen ändras till "att ett stopp för utförsäljning av hyresrätter införs för lägenheter inom Tyresö Bostäders bestånd".

Kristjan Vaigur (S) och Martin Nilsson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen med tillägget att andra att-satsen ändras till "att ett stopp för utförsäljning av hyresrätter införs för lägenheter inom Tyresö Bostäders bestånd".
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 42.pdf

§61 Svar på motion om skalskyddsförstärkning

Dnr 2014/KS 0487 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 21 november 2014 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skalskyddsförstärkning på Björkbackens äldreboende i form av nattliga övervakningskameror på byggnadens utsidor samt förstärkning av kodlås och låsta ytterdörrar större delen av dygnet. Motionen remitterades till säkerhetschefen för förslag till besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet. Mot bakgrund av detta har beslut tagits i samråd med verksamhetsansvarig att utvändig kameraövervakning för närvarande inte är aktuellt på Björkbackens äldreboende. För att hindra obehöriga tillträde till lägenheter och avdelningar görs nu en översyn att sätta in så kallade hotellås. I samband med det kommer övriga befintliga låssystem att ses över. Med hänvisning till detta föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §79.pdf

§62 Svar på motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten

Dnr 2013/KS 0482 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §80.pdf

§63 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till komunfullmäktige den 13 september 2012 om ökad kunskap och stärkt profilering. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §81.pdf

§64 Svar på motion om en giftfri förskola

Dnr 2013/KS 0355 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om giftfri förskola till kommunfullmäktige den 9 oktober 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-04-21 § 82.pdf

§65 Svar på motion om en förskola fri från farliga ämnen

Dnr 2013/KS 0359 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 10 oktober 2013 om en förskola fri från farliga ämnen. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §83.pdf

§66 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/KS 0440 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 om bostäder och mark för framtida behov. I motionen föreslås att Tyresö kommun:
- Utarbetar en plan för bostadsförsörjning, dvs att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för.
- Ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen tillgodoses.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Samtliga föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunen arbetar brett och intensivt med att på såväl kort som lång sikt skapa en hållbar och framgångsrik mark- och bostadsplanering, vilket beskrivs i nämndernas yttranden. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till detta pågående arbete att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 2 april 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2015. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §84.pdf