Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-01-28

Sammanträde 2016-01-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fem interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 17 december 2015
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om kommunens klimatarbete (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om situationen inom socialförvaltningen (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 26 november 2015
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den så kallade stadsparken i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Bifogat finns även information från samhällsbyggnads-förvaltningen (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 oktober 2015
Niclas Åberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tiggeriförbud (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om tiggeriförbud.pdf
Svar angående tiggeriförbud.pdf
Angående tillgängligheten i den så kallade stadsparken i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om tillgängligheten till Stadsparken.pdf
Om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda.pdf
Svar angående tid i förskolan.pdf
Om situationen inom socialförvaltningen interpellation till Andreas Jonsson (M).pdf
Svar om situationen inom socialförvaltningen.pdf
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen angående tillgängligheten till Stadsparken.pdf
Om kommunens klimatarbete interpellation till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar om klimatarbete.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Fyllnadsvalet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Cecilia Perbo (KD) - ledamot i barn och utbildningsnämnden för Kristdemokraterna.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Mattias Eriksson (KD) - ledamot i barn och utbildningsnämnden för Kristdemokraterna.

5 Fastställande av taxor hos Södertörns brandförsvarsförbund gällande tillsyn och tillstånd

Dnr 2015/KS 0620 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. De av Södertörns brandförsvarsförbund beslutade taxehöjningarna - beslut 2015-10-16 § 53 - fastställs samt att beslutad beräkningsmodell beslutad 2014-04-25 § 31 får tillämpas.
2. De nya taxorna tillämpas i Tyresö kommun från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2015-10-16
§ 53 beslutades om uppräkning av taxor för 2016.

Taxorna är bindande först efter fastställelse i kommunfullmäktige i de olika medlemskommunerna. Den nya taxan för tillsyn är 943 kr/timme både för tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om skydd mot olyckor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att de av Södertörns brandförsvarsförbund beslutade taxehöjningarna - beslut 2015-10-16 § 53 - fastställs samt att beslutad beräkningsmodell beslutad 2014-04-25 § 31 får tillämpas.

De nya taxorna föreslås tillämpas i Tyresö kommun från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §2.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE fastställande av taxor.pdf
beslutsunderlag från brandskyddsförbundet.pdf

6 Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 8 december 2015. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet via minoritetsåterremiss den 17 december med motiveringen att ägarförhållandena ska klargöras innan beslut.

Tyresö Bostäder har kompletterat handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016. Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt den 12 januari 2016 och föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §3.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö Bostäders avsikt att sälja fastigheter till HSB Brf Pärlröksgången.pdf
Komplettering från Tyresö Bostäder AB 2016-01-05 återremitterat ärende om försäljning.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-17 § 161.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2016-01-12 § 3.pdf
Reservation S Tyresö Bostäders försäljning till HSB Brf Pärlröksgången.pdf
Ersättaryttrande V Tyresö Bostäders försäljning till HSB Brf Pärlröksgången.pdf

7 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS 0542 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bifogat reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande reglemente ändrades senast 2012 och behöver därför ses över. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också under året kommit med ett nytt cirkulär/vägledning för reglemente för kommunstyrelsen som beaktar alla lagändringar i kommunallagen som tillkommit de senaste åren.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med en bilaga till tjänsteskrivelsen där ändringsförslagen beskrivs mer i detalj och några språkliga justeringar har gjorts i reglementet.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §6.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 195.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse kommunstyrelsens reglemente.pdf

8 Revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0558 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bifogat reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
De föreslagna ändringarna är små och huvudskäl till revideringen är att en bestämmelse om personalpolitik har överförs från det gemensamma reglementet till det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen. En mindre justering har också gjorts på grund av den nya tjänstemannaorganisationen som gäller inom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2016 då fastighetsavdelningen i stället kommer att tillhöra tekniska kontoret.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §7.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 196.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat gemensamt reglemente.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

9 Program för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0277 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas med följande justering i avsnitt 6.1 för dialogverktyget Tyresöinitiativet:
"Om minst 25 personer stödjer ett förslag så skickas förslaget vidare till aktuell nämnd som ett ärende" ersätts med:
Beredningen för medborgardialog och mångfald får besluta om hur många privatpersoner som ska stödja ett förslag för att det ska skickas vidare till aktuell nämnd som ett ärende.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsplanen för kommunövergripande verksamheter för år 2015 finns målet att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet och beslut ska öka. En insats som är tänkt att bidra till att målet uppnås är att Tyresö kommun framöver ska arbeta utifrån ett program för medborgardialog.

Förslaget på program för medborgardialog har arbetats fram av kommunkansliet under år 2015. I arbetet har kommunikation främst skett med beredningen för medborgardialog och mångfald och med förvaltningarna inom Tyresö kommun kring de former för medborgardialog och brukardialog som finns idag och kring önskemål på nya former och innehåll i programmet. Kommunledningskontorets chefsgrupp har även varit involverad i arbetet. För utformningen av programmet har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) material om medborgardialog varit vägledande.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:
Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas med följande justering i avsnitt 6.1 för dialogverktyget Tyresöinitiativet:
"Om minst 25 personer stödjer ett förslag så skickas förslaget vidare till aktuell nämnd som ett ärende" ersätts med:
Beredningen för medborgardialog och mångfald får besluta om hur många privatpersoner som ska stödja ett förslag för att det ska skickas vidare till aktuell nämnd som ett ärende.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §208.pdf
Program för medborgardialog version efter KS 2015-12-09.pdf
tyresöinitiativet.docx
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-11-24 § 53.pdf

10 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2015/KS 0570 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har två nyligen avslutade uppdrag tagits bort från ärendebalanslistan, och status uppdaterats på det första uppdraget rörande AB Vårljus.

Inför kommunfullmäktiges behandling har protokollsutdrag från kommunstyrelsens ärende 2015-11-12 § 184 Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö lagts till ärendet, för att informera om kommunstyrelsens beslut att inte genomföra det föreslagna projektet med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §8.pdf
Ärendebalanslista KS och KF.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 197.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag El Sistema 2015-11-12 § 184.pdf

11 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2015/KS 0583 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning (bilaga).

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Inför kommunfullmäktiges behandling har ärendet kompletterats med en uppdaterad lista över pågående motioner. I listan har motioner som har behandlats på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2015 tagits bort samt att listan har kompletterats med motioner som lämnades in till sammanträdet den 17 december 2015.

Bilagor
Redovisning av pågående motioner uppdaterad lista 2016-01-19.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §9.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 198.pdf

12 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 170.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §124.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utveckling av Trollbäcken.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §136.pdf

13 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 171.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §146.pdf
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §147.pdf

14 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 172.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §147.pdf
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Svar på motion om whistleblower-funktion.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §148.pdf

15 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 173.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §148.pdf
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Framgångsrika skolkommuner - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf

16 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunlednings- kontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 175.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §150.pdf
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §151.pdf

17 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 5 mars 2015 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 176.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §151.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-06.pdf

18 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 16 april 2015. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 177.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §152.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §169.pdf

19 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 178.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §153.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf

20 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar,
- arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 179.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §154.pdf
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §156.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 186.pdf

21 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:
- uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående,
- återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 180.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §155.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §157.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 187.pdf

22 Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Dnr 2012/KS 0205 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 181.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §156.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Reservation Socialdemokraterna 2015-10-29 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 47.pdf
Reservation MP Svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 188.pdf

24 Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

Dnr 2014/KS 0484 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-12-08 § 217.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 185.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf

25 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:
- De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
- Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
- Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelen och kommunfullmäktige var att avslå motionen.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §218.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 186.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf

26 Svar på motion om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö

Dnr 2015/KS 0329 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering. Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §10.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 199.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om hälsoträdgård.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-20 § 73.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-11-25 §165.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Socialnämndens svar på motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö - protokollsutdrag 2015-10-21 § 1082 .pdf
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

27 Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna

Dnr 2015/KS 0461 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att stävja näthat och mobbning till kommunfullmäktige. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ordförandeutlåtandet.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §11.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 200.pdf
Motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt länge ned i åldrarna.pdf
Röstförklaring S Svar på motion om att stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna.pdf

28 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §12.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 201.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf

29 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §13.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf

§1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
En fråga behandlas på sammanträdet.

Fråga
Jannice Rockstroh (S) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om förskoleplatser (bilaga). Anki Svensson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Om antal förskoleplatser fråga till Anki Svensson (M).pdf

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Fem interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 28 januari 2016
Anita Mattsson (S) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om ombyggnad av Sofiebergsskolans kök (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Marie Åkesdotter lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om kommunens arbete med HBTQ (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 17 december 2015
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om kommunens klimatarbete (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om situationen inom socialförvaltningen (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 26 november 2015
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).
Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Jerry Svensson (S), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den så kallade stadsparken i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Bifogat finns även information från samhällsbyggnads-förvaltningen (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Mikael Ordenius (MP), Susann Ronström (S), Mats Larsson (L) och Anna Steele (L) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 oktober 2015
Niclas Åberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tiggeriförbud (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation om tiggeriförbud.pdf
Svar angående tiggeriförbud.pdf
Om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda.pdf
Svar angående tid i förskolan.pdf
Angående tillgängligheten i den så kallade stadsparken i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om tillgängligheten till Stadsparken.pdf
Om kommunens klimatarbete interpellation till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om situationen inom socialförvaltningen interpellation till Andreas Jonsson (M).pdf
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen angående tillgängligheten till Stadsparken.pdf
Svar om klimatarbete.pdf
Svar om situationen inom socialförvaltningen.pdf
Interpellation om Sofiebergsskolans kök.pdf
Interpellation ang kommunens arbete med HBTQ till F Saweståhl (M).pdf

§3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två motioner lämnas in till sammanträdet. Motionerna listas nedan.

Motioner som lämnas in till sammanträdet den 28 januari 2016
Carl-Johan Karlson (S), Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnar in en motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnar in en motion om att slopa ensamstängningarna (bilaga).

Bilagor
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf
Motion om att slopa ensamstängningarna.pdf

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Gunilla Johanssons (M) avsägelse noteras och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser noteras.
3. Fyllnadsvalen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Cecilia Perbo (KD) - ledamot i barn och utbildningsnämnden för Kristdemokraterna.

Gunilla Johansson (M)
- ersättare i socialnämnden för Moderaterna.
- ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Ida Antonsson (M) - nämndeman Nacka Tingsrätt.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Mattias Eriksson (KD) - ledamot i barn och utbildningsnämnden för Kristdemokraterna.

Fredrik Melin (S) - ersättare i socialnämnden för Socialdemokraterna.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20160128.pdf (157 kb)

§5 Fastställande av taxor hos Södertörns brandförsvarsförbund gällande tillsyn och tillstånd

Dnr 2015/KS 0620 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. De av Södertörns brandförsvarsförbund beslutade taxehöjningarna - beslut 2015-10-16 § 53 - fastställs samt att beslutad beräkningsmodell beslutad 2014-04-25 § 31 får tillämpas.
2. De nya taxorna tillämpas i Tyresö kommun från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2015-10-16
§ 53 beslutades om uppräkning av taxor för 2016.

Taxorna är bindande först efter fastställelse i kommunfullmäktige i de olika medlemskommunerna. Den nya taxan för tillsyn är 943 kr/timme både för tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om skydd mot olyckor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att de av Södertörns brandförsvarsförbund beslutade taxehöjningarna - beslut 2015-10-16 § 53 - fastställs samt att beslutad beräkningsmodell beslutad 2014-04-25 § 31 får tillämpas.

De nya taxorna föreslås tillämpas i Tyresö kommun från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §2.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE fastställande av taxor.pdf
beslutsunderlag från brandskyddsförbundet.pdf

§6 Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) lämnar in en skriftlig reservation för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 8 december 2015. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet via minoritetsåterremiss den 17 december med motiveringen att ägarförhållandena ska klargöras innan beslut.

Tyresö Bostäder har kompletterat handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016. Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt den 12 januari 2016 och föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

Yttrande
Leif Kennerberg (KD), Inger Gemicioglu (V), Anders Linder (S), Tom Nilstierna (MP), Leif Lanke (L), Anders Wickberg (SD), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Martin Nilsson (S), Lilian Nylinder (MP), Peter Freij (M), Lotta Stjernfeldt (M) Dick Bengtson (M) och Anna Steele (L) yttrar sig.

Yrkande
Leif Kennerberg (KD), Leif Lanke (L), Anders Wickberg (SD), Peter Freij (M), Lotta Stjernfeldt (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Inger Gemicioglu (V), Anders Linder (S), Tom Nilstierna (MP), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Martin Nilsson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla avslagsyrkandet.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
- Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.

Resultat 30 ja och 21 nej (se bifogat protokoll).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §3.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö Bostäders avsikt att sälja fastigheter till HSB Brf Pärlröksgången.pdf
Komplettering från Tyresö Bostäder AB 2016-01-05 återremitterat ärende om försäljning.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-17 § 161.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2016-01-12 § 3.pdf
Reservation S Tyresö Bostäders försäljning till HSB Brf Pärlröksgången.pdf
Ersättaryttrande V Tyresö Bostäders försäljning till HSB Brf Pärlröksgången.pdf

§7 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS 0542 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifogat reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande reglemente ändrades senast 2012 och behöver därför ses över. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också under året kommit med ett nytt cirkulär/vägledning för reglemente för kommunstyrelsen som beaktar alla lagändringar i kommunallagen som tillkommit de senaste åren.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med en bilaga till tjänsteskrivelsen där ändringsförslagen beskrivs mer i detalj och några språkliga justeringar har gjorts i reglementet.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §6.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 195.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse kommunstyrelsens reglemente.pdf

§8 Revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0558 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifogat reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
De föreslagna ändringarna är små och huvudskäl till revideringen är att en bestämmelse om personalpolitik har överförs från det gemensamma reglementet till det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen. En mindre justering har också gjorts på grund av den nya tjänstemannaorganisationen som gäller inom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2016 då fastighetsavdelningen istället kommer att tillhöra tekniska kontoret.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §7.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 196.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE  reviderat gemensamt reglemente.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§9 Program för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0277 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas med följande justering i avsnitt 6.1 för dialogverktyget Tyresöinitiativet:
"Om minst 25 personer stödjer ett förslag så skickas förslaget vidare till aktuell nämnd som ett ärende" ersätts med:
Beredningen för medborgardialog och mångfald får besluta om hur många privatpersoner som ska stödja ett förslag för att det ska skickas vidare till aktuell nämnd som ett ärende.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsplanen för kommunövergripande verksamheter för år 2015 finns målet att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet och beslut ska öka. En insats som är tänkt att bidra till att målet uppnås är att Tyresö kommun framöver ska arbeta utifrån ett program för medborgardialog.

Förslaget på program för medborgardialog har arbetats fram av kommunkansliet under år 2015. I arbetet har kommunikation främst skett med beredningen för medborgardialog och mångfald och med förvaltningarna inom Tyresö kommun kring de former för medborgardialog och brukardialog som finns idag och kring önskemål på nya former och innehåll i programmet. Kommunledningskontorets chefsgrupp har även varit involverad i arbetet. För utformningen av programmet har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) material om medborgardialog varit vägledande.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:
Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas med följande justering i avsnitt 6.1 för dialogverktyget Tyresöinitiativet:
"Om minst 25 personer stödjer ett förslag så skickas förslaget vidare till aktuell nämnd som ett ärende" ersätts med:
Beredningen för medborgardialog och mångfald får besluta om hur många privatpersoner som ska stödja ett förslag för att det ska skickas vidare till aktuell nämnd som ett ärende.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Ulrica Riis Pedersen (C), Peter Bylund (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.
Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §208.pdf
Program för medborgardialog version efter KS 2015-12-09.pdf
tyresöinitiativet.docx
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-11-24 § 53.pdf

§10 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2015/KS 0570 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har två nyligen avslutade uppdrag tagits bort från ärendebalanslistanMichaela Steners (M) avsägelse noteras och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Michaela Steners (M) avsägelse noteras och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Michaela Steners (M) avsägelse noteras och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. och status uppdaterats på det första uppdraget rörande AB Vårljus.

Inför kommunfullmäktiges behandling har protokollsutdrag från kommunstyrelsens ärende 2015-11-12 § 184 Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö lagts till ärendet, för att informera om kommunstyrelsens beslut att inte genomföra det föreslagna projektet med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §8.pdf
Ärendebalanslista KS och KF.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 197.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag El Sistema  2015-11-12 § 184.pdf

§11 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2015/KS 0583 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning (bilaga).

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Inför kommunfullmäktiges behandling har ärendet kompletterats med en uppdaterad lista över pågående motioner. I listan har motioner som har behandlats på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2015 tagits bort samt att listan har kompletterats med motioner som lämnades in till sammanträdet den 17 december 2015.

Bilagor
Redovisning av pågående motioner uppdaterad lista 2016-01-19.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §9.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 198.pdf

§12 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2015-08-25, § 136.

Jörgen Bengtson (SD) reserverar sig för Sverigedemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Leif Kennerberg (KD), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Mats Larsson (L), Peter Freij (M), Andreas Jonsson (M), Jannice Rockstroh (S), Mats Lindblom (L), Kristjan Vaigur (S), Anna Steele (L), Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Jenny Jonsson (M), Dick Bengtson (M), Ulrica Riis Pedersen (C) och Carl-Johan Karlson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Obligado (V), Kristjan Vaigur (S) och Carl-Johan Karlson (S) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (L), Peter Freij (M), Andreas Jonsson (M), Mats Lindblom (L), Anna Steele (L), Jenny Jonsson (M), Dick Bengtson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
- Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat 26 ja och 25 nej (se bifogat protokoll).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 170.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §124.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utveckling av Trollbäcken.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §136.pdf

§13 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 171.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §146.pdf
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §147.pdf

§14 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 172.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §147.pdf
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Svar på motion om whistleblower-funktion.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §148.pdf

§15 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 173.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §148.pdf
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Framgångsrika skolkommuner  - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf

§16 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 175.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §150.pdf
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §151.pdf

§17 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 5 mars 2015 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 176.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §151.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-06.pdf

§18 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige den 16 april 2015. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 177.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §152.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §169.pdf

§19 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 178.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §153.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf

§20 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar,
- arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 179.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §154.pdf
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §156.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 186.pdf

§21 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:
- uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående,
- återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 180.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §155.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §157.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 187.pdf

§22 Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Dnr 2012/KS 0205 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 181.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §156.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Reservation Socialdemokraterna 2015-10-29 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 47.pdf
Reservation MP Svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 188.pdf

§23 Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

Dnr 2014/KS 0484 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-12-08 § 217.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 185.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf

§24 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:
- De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
- Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
- Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelen och kommunfullmäktige var att avslå motionen.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §218.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 186.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf

§25 Svar på motion om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö

Dnr 2015/KS 0329 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering. Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §10.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 199.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om hälsoträdgård.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-20 § 73.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-11-25 §165.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Socialnämndens svar på motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö - protokollsutdrag 2015-10-21 § 1082 .pdf
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

§26 Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna

Dnr 2015/KS 0461 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att stävja näthat och mobbning till kommunfullmäktige. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ordförandeutlåtandet.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §11.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 200.pdf
Motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt länge ned i åldrarna.pdf
Röstförklaring S Svar på motion om att stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna.pdf

§27 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §12.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 201.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf

§28 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §13.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf