Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden och listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 april 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun (bilaga).

Jannice Rockstroh (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om nuvarande pengsystem för fritidsklubbsverksamheten (bilaga).

Bilagor
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf
Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf
Interpellation angående Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun.pdf
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om fritidsklubbar.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Helen Dwyer (C) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Centerparitet.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Lennart Berglund (MP) - ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Miljöpartiet.
Helen Dwyer (C) - vice ordförande i byggnadsnämnden.
Dan Grönstedt (C) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Centerparitet.

5 Tillförordnad ordförande och vice ordförande i socialnämnden under perioden

Dnr 2016/KS 0171 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Anna Lund (KD) utses till tillförordnad ordförande för socialnämnden under perioden 1 september - 31 oktober 2016.
2. Peter Freij (M) utses till tillförordnad 1:e vice ordförande för socialnämnden under perioden 1 september - 31 oktober 2016.

Beskrivning av ärendet
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt att vara föräldralediga enligt 6 § i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Om ledigheten överstiger en månad ska en ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren får årsarvode för den period som ersättaren tjänstgör i den föräldralediges ställe. Ersättaren ska godkännas av kommunfullmäktige.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) har ansökt om föräldraledighet för perioden 1 september - 31 oktober 2016. Anna Lund (KD) som är vice ordförande för socialnämnden föreslås överta Andreas Jonssons arbetsuppgifter som ordförande under perioden. Peter Freij (M) som är ledamot i socialnämnden föreslås överta Anna Lunds (KD) arbetsuppgifter som 1:e vice ordförande under perioden.

6 Godkännande av marköverlåtelseavtal för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1

Dnr 2016/KSM 0952 251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige 19 maj 2016. Detaljplaneförslaget möjliggör för en utökning av verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 genom att allmän platsmark i anslutning till fastigheten planläggs för industriändamål (av icke störande karaktär). Fastigheten gränsar till Petterboda parkstråk och omges av skog som fungerar som grön buffert mellan Petterboda verksamhetsområde och Petterboda parkstråk.

För att genomföra detaljplanen har ett marköverlåtelseavtal upprättats. Genom avtalet säljs ca 1288 kvm av kommunens fastighet Bollmora 2:1 till fastighetsägaren till Lastbilen 7 för en köpeskilling på 1 288 000 kronor. Avtalets syfte är också att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet. Till avtalet har ett PM för gestaltningsprinciper tagits fram för att den nya industribyggnaden ska utformas med hänsyn till intill liggande grönstråk.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtalet avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
§ 61 MSU Lastbilen marköverlåtelseavtal.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal Lastbilen 7_antagande inkl bilagor..pdf

7 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1

Dnr 2014/KSM 1040 214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggandsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1. Detaljplanen har upprättas enligt plan-och bygglagen, PBL (2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande. Samråd för planförslaget ägde rum 19 januari - 9 februari, men förlängdes på begäran till den 15 februari. Under samrådstiden inkom 13 yttranden, varav ett under den förlängda samrådstiden.

Länsstyrelsen inkom med en synpunkt gällande val av planförfarande vilket har lett till en ändring från begränsat standardförfarande till standardförfarande. I övrigt har inga ändringar gjorts efter samrådet.

Planförslaget ställdes ut för granskning 3 mars - 25 mars 2016. Totalt inkom 6 yttranden, varav ett med synpunkter och två med erinran. Efter granskningen har stycket om dagvatten i planbeskrivningen förtydligats.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
§ 62 MSU Lastbilen 7 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse Lastbilen 7 antagande.pdf
Planbeskrivning antagning Lastbilen 7 till KF.pdf
Detaljplan.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
PM Gestaltningsprinciper.pdf

8 Godkännande av marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2016/KSM 0613 253

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på del av fastigheten Näsby 4:1469 längs Kryddvägen har upprättats och förväntas antas av kommunfullmäktige i maj 2016. Detaljplanen möjliggör 2 flerfamiljhus med omkring 33 bostadslägenheter samt tillhörande parkeringsytor, miljöstation och cykelparkering.

Inför genomförandet av detaljplanen har ett marköverlåtelseavtal tagits fram mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Förslag till marköverlåtelseavtal innehåller sedvanliga villkor och reglerar byggherrens ansvar och ekonomiska åtaganden. Till avtalet finns bland annat ett kvalitetsprogram bilagt. Detta reglerar utformningen av projektet mer noggrant och beskriver till exempel materialval och utemiljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
§ 63 MSU Kryddvägen etapp 1 marköverlåtelseavtal.pdf
Tjänstesknivelse marköverlåtelseavtal Kryddvägen etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal Kryddvägen etapp1 160401.pdf
Plankarta Kryddvägen 1.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 - Dagvattenutredning 20151211.pdf
Bilaga 4 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning 20130118.pdf
Bilaga 5 - Trafikbullerutredning 150917.pdf

9 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 4:1469

Dnr 2015/KSM 0502 214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en öppen samrådsaktivitet hölls på plats i området. Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga orådet och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken och avser att bygga bostäder åt sina anställda.

De synpunkter som kom fram under samrådsskedet samt granskningen som har fått betydelse för arbetet med etapp 1 är bland annat att en bullerutredning och dagvattenutredning har tagits fram. Även en geoteknisk bedömning av markens lämplighet har utförts, för att säkerställa säkerheten med avseende på risk för blocknedfall/bergras.

Detaljplanen möjliggör två lamellhus i 6 våningar med ett tillhörande parkeringsgarage längs med Kryddvägens västra sida. Husen innehåller ca 33 lägenheter. Ett kvalitetsprogram har tagits fram och knyts till exploaterings­avtalet för att säkerställa att den nya bebyggelsen håller en hög arkitektonisk kvalitet.

Planområdet är 3200 kvm stort och består idag av skogdominerad naturmark. Marken är dock starkt kuperad, och har därför begränsad rekreativ användning. Naturmark för rekreation har i stället sparats i utvecklingsområdets södra delar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
§ 64 MSU Kryddvägen etapp 1 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Kryddvägen etapp 1.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Granskningsutlåtande.pdf

10 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015

Dnr 2016/KS 0125 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §57.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd sammanträdesprotokoll 2016-03-17 § 32 - Årsredovisning för 2015.pdf
Revisionsskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

11 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015

Dnr 2016/KS 0126 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §58.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll §19 årsredovisning.pdf
Årsredovisning 2015 slutversion signerad.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn §2 granskningsrapport.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2015 signerad.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

12 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015

Dnr 2016/KS 0127 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §59.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-03-18 § 13 Årsbokslut 2015.pdf
Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsrapport - Intern kontroll i leverantörsregister och -utbetalningar.pdf
Revisionsberättelse.pdf

13 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §95.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §13.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf

14 Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2015/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §96.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §31.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Svar på motion ang. medlemsskap i klimatkommuner.pdf
ProtokollsutdragMSU§13.pdf

15 Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Dnr 2015/KS 0463 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §97.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §32.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf
ProtokollsutdragMSU§11.pdf

16 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset.

Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §98.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §33.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §14.pdf
Tjänsteanteckning Svar från Företagarna på remiss av motion om handelshus.pdf

17 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §99.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §34.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §15.pdf

18 Svar på motion om Fairtrade city

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering.

Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §100.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §35.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §16.pdf

19 Svar på motion om fler bostäder och integration på samma gång

Dnr 2015/KS 0528 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Att-sats 1 anses besvarad.
2. Att-sats 2 avslås.
3. Att-sats 3 anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om fler bostäder och integration på samma gång. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:

Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.

Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.

Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Miljö -och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att att-sats 1 och 3 ska anses besvarade och att att-sats 2 ska avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §101.pdf
ProtokollsutdragMSU§10.pdf
Tjänsteskrivelse motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf

20 Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling

Dnr 2015/KS 0468 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, lämnade in en motion den 22 oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling. I motionen föreslås att det införs kvantitativa mål för hur mycket cyklingen i Tyresö ska öka samt att cykelplanen revideras med skärpta ambitioner enligt förslag i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar där det framgår att motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla. Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §102.pdf
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §52.pdf
Protokollsutdrag §35 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

21 Svar på motion om ätbar park i Tyresö

Dnr 2015/KS 0585 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, och Marcus Obligado, Vänsterpartiet, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §103.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §67.pdf
§ 49 PU motion om ätbar park.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på motion_ätbar park.pdf
Motion om ätbar park i Tyresö.pdf

22 Svar på motion om skönhetsråd

Dnr 2015/KS 0472 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Samtliga organ samt kommunstyrelsen föreslår efter att ha behandlat motionen att motionen avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §104.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §68.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 10.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-02-22 § 5.pdf
ProtokollsutdragMSU§12.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf

23 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort.

Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §105.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §69.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §44.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

24 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015/KS 0530 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §106.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §70.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 11.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf

§107 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§107_prot_20160519.pdf (177 kb)

§108 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation lämnas in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) närvarar inte på sammanträdet. Interpellationen bordläggs därför och kommer att besvaras på ett kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) närvarar inte på sammanträdet. Interpellationen bordläggs därför och kommer att besvaras på ett kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 april 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) närvarar inte på sammanträdet. Interpellationen bordläggs därför och kommer att besvaras på ett kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 19 maj 2016
Jannice Rockstroh (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om nuvarande pengsystem för fritidsklubbsverksamheten (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet.

Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Jerry Svensson (S), Dick Bentston (M), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 19 maj 2016
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om åtgärder för att förebygga självmord (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras på ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf
Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf
Interpellation angående Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun.pdf
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om fritidsklubbar.pdf
Svar om fritidsklubbar i Tyresö.pdf
Svar om borgensavgifter.pdf
Om åtgärder för att förebygga självmord interpellation.pdf

§109 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0191 001

Beskrivning av ärendet
En motion lämnas in till sammanträdet.
 
Marie Åkesdotter (MP) och Rickard Ljung (MP) lämnar in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov (bilaga).

Bilagor
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

§110 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Helen Dwyer (C) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Centerparitet.
 
Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Lennart Berglund (MP) - ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Miljöpartiet.
Helen Dwyer (C) - vice ordförande i byggnadsnämnden.
Dan Grönstedt (C) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Centerparitet.

Beslut/Protokollsutdrag
§110_prot_20160519.pdf (275 kb)

§111 Tillförordnad ordförande och vice ordförande i socialnämnden under perioden 1 september-30 november 2016

Dnr 2016/KS 0171 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anna Lund (KD) utses till tillförordnad ordförande för socialnämnden under perioden 1 september - 30 november 2016.
2. Peter Freij (M) utses till tillförordnad 1:e vice ordförande för socialnämnden under perioden 1 september - 30 november 2016.

Beskrivning av ärendet
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt att vara föräldralediga enligt 6 § i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Om ledigheten överstiger en månad ska en ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren får årsarvode för den period som ersättaren tjänstgör i den föräldralediges ställe. Ersättaren ska godkännas av kommunfullmäktige.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) har ansökt om föräldraledighet för perioden 1 september - 30 november 2016. Anna Lund (KD) som är vice ordförande för socialnämnden föreslås överta Andreas Jonssons arbetsuppgifter som ordförande under perioden. Peter Freij (M) som är ledamot i socialnämnden föreslås överta Anna Lunds (KD) arbetsuppgifter som 1:e vice ordförande under perioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§111_prot_20160519.pdf (219 kb)

§112 Godkännande av marköverlåtelseavtal för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1

Dnr 2016/KSM 0952 251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Pengarna från markförsäljningen ska användas till miljöstärkande åtgärder exempelvis dagvattendammar.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiets reservation från miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2015-08-12, § 97.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige 19 maj 2016. Detaljplaneförslaget möjliggör för en utökning av verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 genom att allmän platsmark i anslutning till fastigheten planläggs för industriändamål (av icke störande karaktär). Fastigheten gränsar till Petterboda parkstråk och omges av skog som fungerar som grön buffert mellan Petterboda verksamhetsområde och Petterboda parkstråk.

För att genomföra detaljplanen har ett marköverlåtelseavtal upprättats. Genom avtalet säljs ca 1288 kvm av kommunens fastighet Bollmora 2:1 till fastighetsägaren till Lastbilen 7 för en köpeskilling på 1 288 000 kronor. Avtalets syfte är också att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet. Till avtalet har ett PM för gestaltningsprinciper tagits fram för att den nya industribyggnaden ska utformas med hänsyn till intill liggande grönstråk.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtalet avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Marköverlåtelseavtal avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Pengarna från markförsäljningen ska användas till miljöstärkande åtgärder exempelvis dagvattendammar.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, utan tillägg.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkar:
- att pengarna från markförsäljningen ska användas till miljöstärkande åtgärder exempelvis dagvattendammar,

- att avtalet ska kompletteras med krav på infiltrationslösning som bekostas av köparen.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand avslag till kommunstyrelsens förslag och i andra hand bifall till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Anita Mattssons (S) tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena.
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §75.pdf
§ 61 MSU Lastbilen marköverlåtelseavtal.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal Lastbilen 7_antagande inkl bilagor..pdf

§113 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1

Dnr 2014/KSM1040.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiets reservation från miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2015-08-12. § 97.

Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggandsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1. Detaljplanen har upprättas enligt plan-och bygglagen, PBL (2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande. Samråd för planförslaget ägde rum 19 januari - 9 februari, men förlängdes på begäran till den 15 februari. Under samrådstiden inkom 13 yttranden, varav ett under den förlängda samrådstiden.
 
Länsstyrelsen inkom med en synpunkt gällande val av planförfarande vilket har lett till en ändring från begränsat standardförfarande till standardförfarande. I övrigt har inga ändringar gjorts efter samrådet.
 
Planförslaget ställdes ut för granskning 3 mars - 25 mars 2016. Totalt inkom 6 yttranden, varav ett med synpunkter och två med erinran. Efter granskningen har stycket om dagvatten i planbeskrivningen förtydligats.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att detaljplanen kompletteras med krav på infiltrationslösning.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §76.pdf
§ 62 MSU Lastbilen 7 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse Lastbilen 7 antagande.pdf
Planbeskrivning antagning Lastbilen 7 till KF.pdf
Detaljplan.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
PM Gestaltningsprinciper.pdf

§114 Godkännande av marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1 - ärendet utgår

§115 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 4:1469 - ärendet utgår

§116 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015

Dnr 2016/KS 0125 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.
 
I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Yttrande
Anna Lund (KD) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §84.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §57.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd sammanträdesprotokoll 2016-03-17 § 32 - Årsredovisning för 2015.pdf
Revisionsskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

§117 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015

Dnr 2016/KS 0126 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Jäv
Andreas Jonsson (M) deltar inte handläggningen av ärendet gällande beslut 2 på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.
 
I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Yttrande
Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §85.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §58.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll §19 årsredovisning.pdf
Årsredovisning 2015 slutversion signerad.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn §2 granskningsrapport.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2015 signerad.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

§118 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015

Dnr 2016/KS 0127 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.
 
I utskicket till kommunfullmäktige finns handlingar från kallelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 maj 2016. Justering av protokollet kommer att ske den 13 maj 2016. Efter justeringen kommer kommunfullmäktiges kallelse att kompetteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §87.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §59.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-03-18 § 13 Årsbokslut 2015.pdf
Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsrapport - Intern kontroll i leverantörsregister och -utbetalningar.pdf
Revisionsberättelse.pdf

§119 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S), Mats Lindblom (L) och Rickard Ljung (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S), Mats Lindblom (L) och Rickard Ljung (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §95.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §13.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf

§120 Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2015/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Yttrande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Åkesdotter (MP) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §96.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §31.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Svar på motion ang. medlemsskap i klimatkommuner.pdf
ProtokollsutdragMSU§13.pdf

§121 Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Dnr 2015/KS 0463 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Mikael Fallmo (S) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §97.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §32.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf
ProtokollsutdragMSU§11.pdf

§122 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset. Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Andereas Jonsson (M), Anita Mattsson (S), Anna Steele (L), Peter Söderlund (MP), Dick Bengtson (M), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Peter Odelvall (M) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Jonsson (M), Anna Steele (L), Peter Söderlund (MP), Dick Bengtson (M) och Peter Odelvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §98.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §33.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §14.pdf
Tjänsteanteckning Svar från Företagarna på remiss av motion om handelshus.pdf

§123 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Jerry Svensson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jerry Svensson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §99.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §34.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §15.pdf

§124 Svar på motion om Fairtrade city

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering.

Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yttrande
Anki Svensson (M), Sara Granestrand (S), Marie Åkesdotter (MP),
Åsa de Mander (L), Karin Ljung (S), Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S), Peter Freij (M), Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M), Åsa de Mander (L), Peter Freij (M), Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sara Granestrand (S), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S) och Mathias Tegnér (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,
- Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §100.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §35.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §16.pdf

§125 Svar på motion om fler bostäder och integration på samma gång

Dnr 2015/KS 0528 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att-sats 1 anses besvarad.
2. Att-sats 2 avslås.
3. Att-sats 3 anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om fler bostäder och integration på samma gång. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:
- Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.
- Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.
- Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Miljö -och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att att-sats 1 och 3 ska anses besvarade och att att-sats 2 ska avslås.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Mikael Fallmo (S), Anna Steele (L), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Fallmo (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att-sats 1 ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 1 ska bifallas.
Kommunfullmäktige beslutar att att-sats 1 anses besvarad.

Ordföranden ställer frågan om att-sats 2 ska avslås.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 2 ska bifallas.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats 2.

Ordföranden ställer frågan om att-sats 3 ska anses besvarad.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 3 ska bifallas.
Kommunfullmäktige beslutar att att-sats 3 anses besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §101.pdf
ProtokollsutdragMSU§10.pdf
Tjänsteskrivelse motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf

§126 Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling

Dnr 2015/KS 0468 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation från Miljöparteit i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 2 mars 2016, § 35 (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning. 

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, lämnade in en motion den 22 oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling. I motionen föreslås att det införs kvantitativa mål för hur mycket cyklingen i Tyresö ska öka samt att cykelplanen revideras med skärpta ambitioner enligt förslag i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar där det framgår att motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla. Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Mikael Ordenius (MP), Peter Freij (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis Pedersen (C) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Jonsson (M), Ulrica Riis Pedersen (C) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Ordenius (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §102.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-03-16 §52.pdf
Protokollsutdrag §35 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

§127 Svar på motion om ätbar park i Tyresö

Dnr 2015/KS 0585 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, och Marcus Obligado, Vänsterpartiet, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §103.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §67.pdf
§ 49 PU motion om ätbar park.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på motion_ätbar park.pdf
Motion om ätbar park i Tyresö.pdf

§128 Svar på motion om skönhetsråd

Dnr 2015/KS 0472 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för Sverigedemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Samtliga organ samt kommunstyrelsen föreslår efter att ha behandlat motionen att motionen avslås.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Anders Wickberg (SD), Peter Freij (M), Mats Lindblom (L) och Ulrica Riis Pedersen (C), Martin Nilsson (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anna Steele (L) och Rickard Ljung (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Ulrica Riis Pedersen (C), Martin Nilsson (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anna Steele (L) och Rickard Ljung (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §104.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §68.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 10.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-02-22 § 5.pdf
ProtokollsutdragMSU§12.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf

§129 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort.

Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §105.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §69.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §44.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

§130 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015/KS 0530 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §106.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §70.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 11.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf