Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-03-30

Sammanträde 2017-03-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
En fråga har lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Anders Wickberg (SD) ställer en fråga angående informationsmöten i samband med byggnation av modulbostäder (bilaga). Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Bilagor
Fråga angående informationsmöten i samband med byggnation av modulbostäder.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut.

Två interpellationer anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari. Interpellationerna listas nedan.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående framtidsplanerna för Björkbackens äldreboende (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående ohälsa bland personal inom äldreomsorgen (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående Björkbackens äldreboende.pdf
Interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf
Svar på interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet. Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Björn Kangas (M)
ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna

Märta Berglund (MP)
ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet

Lars-Owe Larsson (C)
ersättare i byggnadsnämnden för Centerpartiet
ersättare i socialnämnden för Centerpartiet

Christer Källström(S)
Nämndeman i Nacka tingsrätt

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Peter Freij (M)
ombud i Svealands Kustvattenvårdsförbund

Elisabet Stålhem (M)
nämndeman i Nacka tingsrätt

5 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB)

Dnr 2016 KSM 1715.251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på ca 5,4 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB ca 8,3 miljoner kronor till kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Exploateringsavtalen samt detaljplanen för bostäder vid Södergården behandlades därmed av kommunstyrelsen 2017-03-13 utan ytterligare ändringar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §37 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §37 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §2.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §153.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

6 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården BoCenter (BRF ELP 15)

Dnr 2016/KSM 1716 250

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på ca 5,3 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Exploateringsavtalen samt detaljplanen för bostäder vid Södergården behandlades därmed av kommunstyrelsen 2017-03-13 utan ytterligare ändringar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §38 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §38 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §3.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §154.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf
Kvalitetsprogram.pdf

7 Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101. 214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är ca 14000 kvm och möjliggör ca 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/Slättvägen. Planen upprättas med normalt planförfarande. Planen var utställd för granskning den 14 juni till den 30 september 2016.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Detaljplanen för bostäder vid Södergården med tillhörande exploateringsavtal behandlades därmed av kommunstyrelsen 2017-03-13 utan ytterligare ändringar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §39.pdf
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §4.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §155.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården_granskningsutlåtande_antagande2.pdf

8 Antagande av ändring av detaljplan för Linde 13:9

Dnr 2016KSM1390.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Linde 13:9 (Villa Linde). Ändringen innebär att bestämmelsen kring störningsskydd tas bort då det inte krävs enligt lag. Att ta bort bestämmelsen bedöms skapa en bättre boendemiljö för de boende på Villa Linde. Förslaget var utställt för samråd 10 november - 24 november 2016 och för granskning 24 januari - 14 februari 2017. Ändringen av detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §40.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §16.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan Linde 13_9 antagande.pdf
planbeskrivning-ändringavdetaljplan-antagande-Linde.pdf
DP-Linde13-9_PK_Antagande_FOKUS.pdf
PLANBES Laga kraft 2002.pdf
Granskningsutlåtande Linde 13_9 - antagande.pdf

9 Antagande av detaljplan för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen

Dnr 2015KSM0719.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar. Detaljplanen omfattar ett område som är 4 300 m² stort och som ligger i Lindalen precis vid kommungränsen till Stockholm.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att reglera en skala på husen med som mest tre våningar och genom att husvolymerna saxas och bryts upp. Byggnader ska anpassas till topologin genom att trappas och byggas i suterräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §41.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §17.pdf
Tjänsteskrivelse Töresjövägen.pdf
Dp_Töresjövägen_planbeskr_antagande.pdf
DP_Töresjövägen_PK_antagande_FOKUS-Plankarta_A3_1_1000.pdf
Dp_Töresjövägen_Granskningsutlåtande.pdf

10 Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av taxan

Dnr 2017/KS 0103 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Den föreslagna uppräkningen till 966 kronor/timme avseende avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs att gälla från och med 2017-05-01.
2. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att från och med 2018 årligen reglera punkterna 9 A-C i taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis", sektor "Kommuner", och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbunds direktion beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2017, § 4 dnr: 2017-000271, att godkänna en uppräkning om 2,48 procent avseende:
avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Uppräkningen innebär att avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut enligt ovan höjs från 943 till 966 kronor/timme. Brandförsvarsförbundet föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppräkning som förbundsdirektionen godkänt från och med den 1 april 2017.

Direktionen beslutade även att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt förbundet att från och med 2018 årligen reglera taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas. Det innebär att när taxan för 2018 bestäms räknas höjningen fram genom att index oktober 2017 jämförs med index oktober 2016 och så vidare kommande år.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att 1.) Den föreslagna uppräkningen till 966 kronor/timme avseende avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs att gälla från och med 2017-05-01 och 2) Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att från och med 2018 årligen reglera punkterna 9 A-C i taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis", sektor "Kommuner", och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §46.pdf
Tjänsteskrivelse Fastställande av taxa för Södertörns brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av taxan.pdf
Direktionsbeslut 2017-02-03, § 4.pdf
Skrivelse från Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Nuvarande taxa Sbff.pdf

11 Revidering av finanspolicy

Dnr 2017/KS 0073 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag den 17 juni 2014. Policyn anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning. Tyresö bostäder har inkommit med en skrivelse till Tyresö kommun avseende avsteg från ägardirektiv vad gäller räntebindning.

Med anledning av skrivelsen har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad finanspolicy till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Föreslagna revideringar är gulmarkerade i bifogat policyförslag.

I separat ärende föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §47.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av finanspolicy.pdf
Förslag till revidering av finanspolicy.pdf

12 Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB

Dnr 2016/KS 0387 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Det finns en gemensam finanspolicy för kommunen och dess helägda bolag beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Denna anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning.

För att renodla de två styrdokumenten, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag. Förvaltningen föreslår även ett tillägg om lån.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §48.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §23.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB.pdf
Ägardirektiv Tyresö bostäder.pdf
PM avseende avsteg från ägardirektiv avseende räntebindning.pdf
Protokollsutdrag från styrelsen för Tyresö Bostäder om Finanspolicy (ändrad räntebindningsstrategi).pdf

13 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom bolagen inte längre kommer ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.

Ärendet återremitterades den 7 februari 2017 av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning. Reviderade förslag till bolagsordningar har arbetats fram.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §49.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §24.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB reviderad.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB reviderad.pdf

14 Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.
2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.
3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.
4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg Björk, Lena Britt-Marie
5. Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se

Beskrivning av ärendet
Styrelsesuppleanten i Tyresö Näringslivs AB och styrelsesuppleanten i Tyresö Vindkraft AB har båda avslutat sina anställningar i kommunen. Av denna anledning behöver fyllnadsval ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår följande till kommunfullmäktige:

1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.

2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.

3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.

4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg Björk, Lena Britt-Marie
5. Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §50.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB.pdf

15 Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Dnr 2017/KS 0011 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Mats Fält utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se.
2. Sonja Gustafsson utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
3. Anders Linder utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
4. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Internet. Direktsändningar via Internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen behöver därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Eftersom webbsändningarna dessutom kan ses i efterhand på kommunens hemsida måste reglerna i personuppgiftslagen iakttas när det gäller medgivanden och personuppgiftsansvar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Mats Fält, kommunfullmäktiges ordförande, till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se. Som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält föreslås Sonja Gustafsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, samt Anders Linder, andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §52.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf

16 Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner

Dnr 2016/KS 0336 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson, Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 20 oktober 2016 om uppföljning av genomförandet av motioner. I motionen föreslås:

- Att en uppföljningsrutin snarast upprättas så att alla motioner som bifallits i kommunfullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige av hur de har genomförts.
- Att denna återrapportering sker samlat minst en gång om året och innehåller alla motioner som beviljats av kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullständigt genomförda.

Den rutin som tillämpas idag är att uppdrag om att genomföra bifallna motioners intentioner återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige årligen tillsammans med övriga pågående uppdrag.

Som ett komplement till detta föreslår kommunkansliet att uppföljningen av bifallna motioner integreras i den årliga redovisningen till kommunfullmäktige av motioner som är under beredning. I redovisningen föreslås en kort beskrivning läggas till om hur bifallna motioner har verkställts eller planeras att verkställas.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §56.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf
Motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf

17 Svar på motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen

Dnr 2016/KS 0368 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, lämnade in en motion den 24 november 2016 om att Njupkärrsvägen och Bollmoravägen är mycket hårt trafikerad och att trafiken delvis är skymd. För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och för att skapa miljövinster föreslås att nämnd korsning utformas med en cirkulationsplats.

Vid kommunstyrelsen sammanträdde den 6 december 2016 § 188 fick kommundirektören ett ordförandeuppdrag av kommunstyrelsens ordförande om att påbörja planering av ny trafiklösning vid korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning.

I och med det aktuella ordförandeuppdraget arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att hitta en bättre trafiklösning av korsningen. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §57.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §20.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion rondell vid Njupkärrsvägen och Bollmoravägen (2).pdf
Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen.pdf

§22 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
En fråga har lämnats in till sammanträdet. Frågan bordläggs på grund av svarandens frånvaro.
 
Anders Wickberg (SD) ställer en fråga angående informationsmöten i samband med byggnation av modulbostäder (bilaga). Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). 

Bilagor
Fråga angående informationsmöten i samband med byggnation av modulbostäder.pdf

§23 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. 
Två interpellationer anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 februari
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående framtidsplanerna för Björkbackens äldreboende (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Carl Johan Karlson (S), Andreas Jonsson (M), Jerry Svensson (S) och Peter Söderlund (MP) yttrar sig.
 
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående ohälsa bland personal inom äldreomsorgen (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).
Interpellationen bordläggs till kommande sammanträde på grund av interpellantens frånvaro.
 
Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 30 mars
Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående avtal om stombusstrafik (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående matavfallsinsamling (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Per Carlberg (SD) lämnar in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om fiskekontroll (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation angående Björkbackens äldreboende.pdf
Svar på interpellation om Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf
Interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf
Svar på interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf
Interpellation angående avtal om stombusstrafik.pdf
Interpellation angående matavfallsinsamling.pdf
Interpellation angående fiskekontroll.pdf

§24 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats till sammanträdet
 
Alfonso Morales (S), Sara Granestrand (S) och Carl-Johan Karlson (S) lämnar in en motion angående avtal inom hälsokommunikation (bilaga).
 
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP), Mikael Ordenius (MP) och Peter Söderlund (MP) lämnar in en motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018 (bilaga).

Bilagor
Motion angående avtal inom hälsokommunikation.pdf
Motion om att inrätta ett miljömålsråd efter valet 2018.pdf

§25 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Björn Kangas (M)
ersättare i kommunfullmäktige
 
Märta Berglund (MP)
ersättare i kommunfullmäktige
 
Lars-Owe Larsson (C)
ersättare i byggnadsnämnden
ersättare i socialnämnden
 
Christer Källström(S)
nämndeman i Nacka tingsrätt
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Peter Freij (M)
ombud i Svealands Kustvattenvårdsförbund
 
Elisabet Stålhem (M)
nämndeman i Nacka tingsrätt

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20170330.pdf (178 kb)

§26 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB)

Dnr 2016 KSM 1715.251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig för de tjänstgörande liberala ledamöternas räkning (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för det tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 39 (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Anita Mattson (S) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården.  Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på ca 5,4 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB ca 8,3 miljoner kronor till kommunen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Exploateringsavtalen samt detaljplanen för bostäder vid Södergården behandlades därmed av kommunstyrelsen 2017-03-13 utan ytterligare ändringar.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Anita Mattson (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Kristjan Vajgur (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (L), Mikael Ordenius (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Jerry Svensson(S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lindblom (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. I andra hand yrkar Mats Lindblom på avslag samt att en ny detaljplan för Södergården tas fram enligt liberalernas förslag som beskrivs i bilagt yrkande med tillhörande illustrationsskiss inlämnad till kommunstyrelsen 2017-03-13. Inger Gemicioglu (V) och Anders Wickberg (SD) biträder Mats Lindblom förstahandsyrkande om återremiss. I andra hand yrkar Inger Gemicioglu (V) och Anders Wickberg (SD) på avslag.

Beslutsgång
Ordförande Mats Fält (M) ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkande från Mats Lindblom (L) med flera om återremiss för omarbetning av förslaget i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill avslå yrkande från Mats Lindblom (L) med flera om att ärendet återremitteras röstar ja.
- Den som vill bifalla förstahandsyrkande från Mats Lindblom (L) med flera om att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter, röstar ja.
 
Resultat: 36 ja, 10 nej och 5 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1).
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla andrahandsyrkande från Mats Lindblom (L) om att en ny detaljplan för Södergården tas fram i linje med bilagd illustrationsskiss. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige vill avslå yrkandet från Mats Lindblom (L). Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §37 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §37 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §2.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §153.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf
Reservation Liberalerna § 26.pdf
Reservation Vänsterpartiet § 26.pdf
Reservation SD Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna § 26.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet § 26.pdf
Liberalernas yrkande Södergården.pdf
Röstningsprotokoll 2017-03-30 § 26 votering 1.pdf

§27 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården BoCenter (BRF ELP 15)

Dnr 2016/KSM 1716 250

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig för de tjänstgörande liberala ledamöternas räkning (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för det tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 39 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattson (S) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på ca 5,3 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Exploateringsavtalen samt detaljplanen för bostäder vid Södergården behandlades därmed av kommunstyrelsen 2017-03-13 utan ytterligare ändringar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Anita Mattson (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Kristjan Vajgur (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (L), Mikael Ordenius (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Jerry Svensson(S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lindblom (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter.
I andra hand yrkar Mats Lindblom på avslag samt att en ny detaljplan för Södergården tas fram enligt liberalernas förslag som beskrivs i bilagt yrkande med tillhörande illustrationsskiss inlämnad till kommunstyrelsen 2017-03-13. Inger Gemicioglu (V) och Anders Wickberg (SD) biträder Mats Lindblom förstahandsyrkande om återremiss. I andra hand yrkar Inger Gemicioglu (V) och Anders Wickberg (SD) på avslag.

Beslutsgång
Ordförande Mats Fält (M) ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkande från Mats Lindblom (L) med flera om återremiss för omarbetning av förslaget i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill avslå yrkande från Mats Lindblom (L) med flera om att ärendet återremitteras röstar ja.
- Den som vill bifalla förstahandsyrkande från Mats Lindblom (L) med flera om att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter, röstar ja.
 
Resultat: 36 ja, 10 nej och 5 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 2).
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla andrahandsyrkande från Mats Lindblom (L) om att en ny detaljplan för Södergården tas fram i linje med bilagd illustrationsskiss. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige vill avslå yrkandet från Mats Lindblom (L). Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §38 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §38 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §3.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §154.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf
Kvalitetsprogram.pdf
Reservation Liberalerna § 27.pdf
Reservation Vänsterpartiet § 27.pdf
Reservation SD Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna § 27.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet § 27.pdf
Liberalernas yrkande Södergården.pdf
Röstningsprotokoll 2017-03-30 § 27 votering 2.pdf

§28 Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101. 214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig för de tjänstgörande liberala ledamöternas räkning (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för det tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 39 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattson (S) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är ca 14000 kvm och möjliggör ca 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/Slättvägen. Planen upprättas med normalt planförfarande. Planen var utställd för granskning den 14 juni till den 30 september 2016.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 12 december 2016. Därefter återremitterades detaljplanen för bostäder vid Södergården tillsammans med tillhörande exploateringsavtal av kommunstyrelsen den 10 januari till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har med anledningen av återremissen gjort bedömningen att de ändringar som gjordes inför antagandet är tillräckliga och att förslaget väl uppfyller de krav på ny bebyggelse som ställs i plan- och bygglagen. Detaljplanen för bostäder vid Södergården med tillhörande exploateringsavtal behandlades därmed av kommunstyrelsen 2017-03-13 utan ytterligare ändringar.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Anita Mattson (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Kristjan Vajgur (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (L), Mikael Ordenius (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Jerry Svensson(S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lindblom (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. I andra hand yrkar Mats Lindblom på avslag samt att en ny detaljplan för Södergården tas fram enligt liberalernas förslag som beskrivs i bilagt yrkande med tillhörande illustrationsskiss inlämnad till kommunstyrelsen 2017-03-13. Inger Gemicioglu (V) och Anders Wickberg (SD) biträder Mats Lindblom förstahandsyrkande om återremiss. I andra hand yrkar Inger Gemicioglu (V) och Anders Wickberg (SD) på avslag.

Beslutsgång
Ordförande Mats Fält (M) ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkande från Mats Lindblom (L) med flera om återremiss för omarbetning av förslaget i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill avslå yrkande från Mats Lindblom (L) med flera om att ärendet återremitteras röstar ja.
- Den som vill bifalla förstahandsyrkande från Mats Lindblom (L) med flera om att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning i följande hänseenden 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter, röstar ja.

Resultat: 36 ja, 10 nej och 5 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 3).
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla andrahandsyrkande från Mats Lindblom (L) om att en ny detaljplan för Södergården tas fram i linje med bilagd illustrationsskiss. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige vill avslå yrkandet från Mats Lindblom (L). Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §39.pdf
Tjänsteskrivelse, uppdaterad till KS.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 §4.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §155.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården_granskningsutlåtande_antagande2.pdf
Reservation Liberalerna § 28.pdf
Reservation Vänsterpartiet § 28.pdf
Reservation SD Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna § 28.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet § 28.pdf
Liberalernas yrkande Södergården.pdf
Röstningsprotokoll 2017-03-30 § 28 votering 3.pdf

§29 Antagande av ändring av detaljplan för Linde 13:9

Dnr 2016KSM1390.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Linde 13:9 (Villa Linde). Ändringen innebär att bestämmelsen kring störningsskydd tas bort då det inte krävs enligt lag. Att ta bort bestämmelsen bedöms skapa en bättre boendemiljö för de boende på Villa Linde. Förslaget var utställt för samråd 10 november - 24 november 2016 och för granskning 24 januari - 14 februari 2017. Ändringen av detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Carl Johan Karlson (S) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) och Carl Johan Karlson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §40.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §16.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan Linde 13_9 antagande.pdf
planbeskrivning-ändringavdetaljplan-antagande-Linde.pdf
DP-Linde13-9_PK_Antagande_FOKUS.pdf
PLANBES Laga kraft 2002.pdf
Granskningsutlåtande Linde 13_9 - antagande.pdf

§30 Antagande av detaljplan för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen

Dnr 2015KSM0719.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar. Detaljplanen omfattar ett område som är 4 300 m² stort och som ligger i Lindalen precis vid kommungränsen till Stockholm.
 
Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att reglera en skala på husen med som mest tre våningar och genom att husvolymerna saxas och bryts upp. Byggnader ska anpassas till topologin genom att trappas och byggas i suterräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §41.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §17.pdf
Tjänsteskrivelse Töresjövägen.pdf
Dp_Töresjövägen_planbeskr_antagande.pdf
DP_Töresjövägen_PK_antagande_FOKUS-Plankarta_A3_1_1000.pdf
Dp_Töresjövägen_Granskningsutlåtande.pdf

§31 Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av taxan

Dnr 2017/KS 0103 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Den föreslagna uppräkningen till 966 kronor/timme avseende avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs att gälla från och med 2017-05-01.
2. Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att från och med 2018 årligen reglera punkterna 9 A-C i taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis", sektor "Kommuner", och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbunds direktion beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2017, § 4 dnr: 2017-000271, att godkänna en uppräkning om 2,48 procent avseende:
avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
 
Uppräkningen innebär att avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut enligt ovan höjs från 943 till 966 kronor/timme. Brandförsvarsförbundet föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppräkning som förbundsdirektionen godkänt från och med den 1 april 2017.
 
Direktionen beslutade även att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt förbundet att från och med 2018 årligen reglera taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas. Det innebär att när taxan för 2018 bestäms räknas höjningen fram genom att index oktober 2017 jämförs med index oktober 2016 och så vidare kommande år.
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att 1.) Den föreslagna uppräkningen till 966 kronor/timme avseende avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs att gälla från och med 2017-05-01 och 2) Södertörns brandförsvarsförbund ges i uppdrag att från och med 2018 årligen reglera punkterna 9 A-C i taxan med ett index baserat på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis", sektor "Kommuner", och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §46.pdf
Tjänsteskrivelse Fastställande av taxa för Södertörns brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av taxan.pdf
Direktionsbeslut 2017-02-03, § 4.pdf
Skrivelse från Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Nuvarande taxa Sbff.pdf

§32 Revidering av finanspolicy

Dnr 2017/KS 0073 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag den 17 juni 2014. Policyn anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning. Tyresö bostäder har inkommit med en skrivelse till Tyresö kommun avseende avsteg från ägardirektiv vad gäller räntebindning.
 
Med anledning av skrivelsen har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad finanspolicy till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Föreslagna revideringar är gulmarkerade i bifogat policyförslag.
 
I separat ärende föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att finanspolicyn revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V) och Leif Kennerberg (KD) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Inger Gemicioglu (V) att sista meningen i stycke 6 i finanspolicyn stryks och ersätts av meningen "Borgensavgiftens storlek räknas individuellt för varje lån." Leif Kennerberg (KD) yrkar avslag på ändringsyrkandet från Inger Gemicioglu (V).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkande från Inger Gemicioglu (V). Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §47.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av finanspolicy.pdf
Förslag till revidering av finanspolicy.pdf

§33 Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB

Dnr 2016/KS 0387 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Begreppet "affärsmässiga grunder" ändras till "affärsmässiga principer" i stycke 1 punkt 1 i ägardirektiven för Tyresö bostäder.

Beskrivning av ärendet
Det finns en gemensam finanspolicy för kommunen och dess helägda bolag beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Denna anger regler kring finansiering och kapitalförvaltning. I ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB finns också ett avsnitt som omfattar finansiering och kapitalförvaltning.
 
För att renodla de två styrdokumenten, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder AB, vad gäller finansiering och kapitalförvaltning, anger att bolaget ska följa finanspolicyn för kommunen och dess helägda bolag. Förvaltningen föreslår även ett tillägg om lån.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att ägardirektiven för Tyresö bostäder revideras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Yttrande
Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar att begreppet "affärsmässiga grunder" ändras till "affärsmässiga principer" i stycke 1 punkt 1 om bolagets ändamål i ägardirektivet för Tyresö bostäder AB. Yrkandet biträds av Inger Gemicioglu (V) och Dick Bengtson (M).
 
Beslutsgång
Ordförandet ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkande från Mats Lindblom (L) med flera och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det inklusive ändring av begreppet "affärsmässiga grunder" till "affärsmässiga principer."

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §48.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §23.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Tyresö bostäder AB.pdf
Ägardirektiv Tyresö bostäder.pdf
PM avseende avsteg från ägardirektiv avseende räntebindning.pdf
Protokollsutdrag från styrelsen för Tyresö Bostäder om Finanspolicy (ändrad räntebindningsstrategi).pdf

§34 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom bolagen inte längre kommer ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.
 
Ärendet återremitterades den 7 februari 2017 av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning. Reviderade förslag till bolagsordningar har arbetats fram.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §49.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §24.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB reviderad.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB reviderad.pdf

§35 Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.
2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.
3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.
4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg Björk, Lena Britt-Marie
5. Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se

Beskrivning av ärendet
Styrelsesuppleanten i Tyresö Näringslivs AB och styrelsesuppleanten i Tyresö Vindkraft AB har båda avslutat sina anställningar i kommunen. Av denna anledning behöver fyllnadsval ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår följande till kommunfullmäktige:
 
1. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Näringslivs AB.
 
2. Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB.
 
3. Verkställande direktör tillsätts inte i något av bolagen.
 
4. För båda bolagen tecknas firman av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av:
- Renman, Bo Rikard
- Lundberg Björk, Lena Britt-Marie
5. Firmans e-postadress ska för båda bolagen vara bo.renman@tyreso.se
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §50.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Fyllnadsval till Tyresö näringslivs AB och Tyresö vindkraft AB.pdf

§36 Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Dnr 2017/KS 0011 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Mats Fält utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se.
2. Sonja Gustafsson utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
3. Anders Linder utses som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält.
4. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Jäv
Mats Fält (M), Sonja Gustafsson (M) och Anders Linder (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Anna Steele (L) tjänstgör som ordförande för punkten.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Internet. Direktsändningar via Internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen behöver därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Eftersom webbsändningarna dessutom kan ses i efterhand på kommunens hemsida måste reglerna i personuppgiftslagen iakttas när det gäller medgivanden och personuppgiftsansvar.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Mats Fält, kommunfullmäktiges ordförande, till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.tyreso.se. Som ersättare till ansvarig utgivare för Mats Fält föreslås Sonja Gustafsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, samt Anders Linder, andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §52.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf

§37 Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner

Dnr 2016/KS 0336 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson, Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 20 oktober 2016 om uppföljning av genomförandet av motioner. I motionen föreslås:
 
Att en uppföljningsrutin snarast upprättas så att alla motioner som bifallits i kommunfullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige av hur de har genomförts.

Att denna återrapportering sker samlat minst en gång om året och innehåller alla motioner som beviljats av kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullständigt genomförda.
 
Den rutin som tillämpas idag är att uppdrag om att genomföra bifallna motioners intentioner återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige årligen tillsammans med övriga pågående uppdrag.
 
Som ett komplement till detta föreslår kommunkansliet att uppföljningen av bifallna motioner integreras i den årliga redovisningen till kommunfullmäktige av motioner som är under beredning. I redovisningen föreslås en kort beskrivning läggas till om hur bifallna motioner har verkställts eller planeras att verkställas.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.                                                                                    

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §56.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf
Motion om uppföljning av genomförandet av motioner.pdf

§38 Svar på motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen

Dnr 2016/KS 0368 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, lämnade in en motion den 24 november 2016 om att Njupkärrsvägen och Bollmoravägen är mycket hårt trafikerad och att trafiken delvis är skymd. För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och för att skapa miljövinster föreslås att nämnd korsning utformas med en cirkulationsplats. Vid kommunstyrelsen sammanträdde den 6 december 2016 § 188 fick kommundirektören ett ordförandeuppdrag av kommunstyrelsens ordförande om att påbörja planering av ny trafiklösning vid korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning.
 
I och med det aktuella ordförandeuppdraget arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att hitta en bättre trafiklösning av korsningen. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Mikael Ordenius (MP), Anders Wickberg (SD) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §57.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-02-20 §20.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion rondell vid Njupkärrsvägen och Bollmoravägen (2).pdf
Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen.pdf