Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-09-07

Sammanträde 2017-09-07

Datum
Klockan
13:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Eventuella inlämnade frågor bordläggs och behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in efter att kallelsen skickats ut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Interpellationerna bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 19 juni.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 19 juni
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om specialpedagoger inom skola och förskola i Tyresö kommun (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Interpellation om specialpedagoger i förskola och skola.pdf
Svar på interpellation om specialpedagoger i skolor och förskolor.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet. Motioner kan lämnas in efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ersättare i kommunfullmäktige
Nicklas Åberg (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gisela Wilkens.

Mikael Ebenholtz (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Susanne Sohlberg.

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Rode Kennerberg (KD)
ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Leif Kennerberg (KD)
ledamot i kommunstyrelsen
ersättare i krisledningsnämnden
avsägelserna gäller från och med den 16 september 2017

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Anna Lund (KD)
ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Leif Kennerberg från och med den 16 september 2017 och
ny ersättare i krisledningsnämnden efter Leif Kennerberg från och med den 16 september 2017

Marika Marklund (KD)
ny ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Rode Kennerberg.
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Lund från och med den 16 september 2017.

Lennart Berglund (MP)
ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden efter Ingmar Jansson (MP).

5 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0291 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns.

För att kommunen ska kunna bedriva tillsynen enligt den nya lagen behöver ansvarig nämnd utses. Kvalitetsenheten föreslår att kommunstyrelsen, som redan har hand om tobaks- och folkölstillsynen, ska ansvara för tillsynen av e-cigaretter. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför ändras enligt följande.

1.6.4 Uppgifter enligt alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lotterilag samt lag om kameraövervakning
14 § Styrelsen ansvarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen, enligt tobakslagen och enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Styrelsen avger yttrande enligt kameraövervakningslagen och lotterilagen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §134.pdf
Tjänsteskrivelse ändring av KS reglemente avseende e-cigaretter.pdf

6 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2018

Dnr 2017/KS 0275 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förlag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §145.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018.pdf

7 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a) Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b) Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2021. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Sedan kommunstyrelsens behandling har Kommunplanen fått en ny layout och mindre redaktionella ändringar har även gjorts i utformningen av texten. Vidare har två indikatorer tillkommit under det strategiska målet "Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner". Utöver indikatorn grundskola har även förskola och gymnasieskola tillkommit och indikatorerna är nu:
Grundskola - Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking.
Förskola - andel föräldrar som instämmer i påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät)
Gymnasieskola - andel elever (%) folkbokförda i Tyresö som fullföljer studierna utan avbrott eller program/skolbyte

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har ärendet även komplettrats med budgetförslag från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna samt med en ny version av Socialdemokraternas budgetalternativ (se bilagor).

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunstyrelsen att:
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a) Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b) Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §135.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2021.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-05-24 §36 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Föreslagna ändringar i plan- och bygglovtaxa inkl mät- och karttaxa från bygnadsnämnd och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Protokollsutdrag GAN 2017-05-22 § 38 Byte av namn på verksamhetsområde 8.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf
Protokoll Förhandling enligt § 11 MBL inför beslut om Kommunplan och budget för 2018.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2018.pdf
Miljöpartiets budgetalternativ.pdf
Vänsterpartiets budgetalternativ 2018.pdf
Sverigedemokraternas budgetalternativ 2018.pdf

8 Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum

Dnr 2017KSM0605 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av förskoleplatser i Strand och i Tyresö centrum identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.

Förskolan i Strand föreslås ligga på Breviksvägen 5, Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, där föreslagen byggnation är planenlig. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt hösten/vintern 2019.

Förskolan i centrum föreslås ligga på Akvarievägen del av Bollmora 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Denna förskola är delvis en ersättning för de förskoleplatser som försvinner i samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och rivningen av förskolan Båten. Beräknad byggstart är osäker beroende på detaljplanearbetet med en produktionstid på 16-18 månader.

Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 50 miljoner/förskola. Det ger en hyreskostnad på ca 4 miljoner kronor/förskola/år inklusive städ.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §136.pdf
Tjänsteskrivelse Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum.pdf
Typförskola Tyresö Tengbom 170502.pdf

9 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av två gruppbostäder LSS identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.

LSS-boendet i Strand föreslås ligga på Strandvägen/Tranmyravägen Tyresö 1:531, där fastigheten inte omfattas av någon detaljplan. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt sommaren 2019.

LSS-boendet i Hanviken föreslås ligga på Stjärnvägen 29 del av Hanviken 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Förslaget är ersättning för Granbacken som ska rivas under 2018 i samband med exploateringen av Wättingestråket. Tidplanen för exploateringen av området Granbacken förutsätter att Villa Granbacken rivs sommaren 2018. Det år en orimlig tidplan för att ersätta den med en ny byggnad, provisorier kan bli aktuellt om tidplanen inte kan skjutas på. Beroende på detaljplanearbetet och produktionstid på 14-18 månader.

Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 20 miljoner kronor/gruppbostad. Det ger en hyreskostnad på 1,3 miljoner kronor/gruppbostad/år.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §137.pdf
Tjänsteskrivelse med rättad fastighetsbeteckning Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken.pdf
20170531 LSS - Tyresö Kommun - Skede 2 - valt förslag (2).pdf

10 Nytt genomgångsboende på Töresjövägen 46-48

Dnr 2017KSM0740 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet i bostadsförsörjningsgruppen har behovet av genomgångsbostäder identifierats. Enligt beslut Dnr 2015/KS 0347 010 fick fastighetsenheten i uppdrag att arbeta vidare med förslag till byggnation på fastigheterna.

Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.

Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §138.pdf
Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48.pdf
Töresjövägen 46 - 48 - volymstudie160526.pdf

11 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017KSM0371 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Beskrivning av ärendet
Planerad byggnation av maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A 11 ge tillstånd för byggnation inom naturreservatet.

På grund av omfattande brister i arbetsmiljön i nuvarande lokaler samt brist på lokaler för maskiner och redskap är behovet av nya väl fungerande maskin- och personalutrymmen akut. Ett förslag på byggnation finns. Se bilagor.

I samband med investeringsprocessen för 2017 avsattes totalt 25 miljoner kronor i samlingsanslag för investeringar initierade av hyresgäster/brukare. Då denna investering inte ryms i detta anslag erfordras 20 miljoner kronor för maskinutrymmen och personalutrymmen. Det ger en hyreskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid. Beräknad byggstart är hösten 2017, produktionstid ca 12 månader.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §139.pdf
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf
Bilaga 1 Arbetsmiljö i utrymmen Naturvårdsenheten på Alby friluftsgård 20170327.pdf
Alby Samling.pdf
kommunekologens skiss.pdf
§ 16 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160321 - Investeringar Albyutvecklingen förslag 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-03-20 §15 Investeringar Albyutvecklingen 2017.pdf
Attraktiva Alby slutrapport.pdf

§76 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan bordläggs och behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet

Mikael Ordenius (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående fasta hinder i vägnätet.

Bilagor
Fråga angående fasta hinder i vägnätet.pdf

§77 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationerna bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 19 juni.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 19 juni
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om specialpedagoger inom skola och förskola i Tyresö kommun (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Interpellation om specialpedagoger i förskola och skola.pdf
Svar på interpellation om specialpedagoger i skolor och förskolor.pdf

§78 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§78_prot_20170907.pdf (111 kb)

§79 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ersättare i kommunfullmäktige
Nicklas Åberg (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gisela Wilkens.
 
Mikael Ebenholtz (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Susanne Sohlberg.

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Rode Kennerberg (KD)
ledamot i barn- och utbildningsnämnden
 
Leif Kennerberg (KD)
ledamot i kommunstyrelsen
ersättare i krisledningsnämnden
avsägelserna gäller från och med den 16 september 2017.
 
Selma Harki (S)
ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
ledamot i kommunfullmäktige

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Anna Lund (KD)
ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Leif Kennerberg från och med den 16 september 2017 och
ny ersättare i krisledningsnämnden efter Leif Kennerberg från och med den 16 september 2017
 
Marika Marklund (KD)
ny ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Rode Kennerberg.
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Lund från och med den 16 september 2017.
 
Lennart Berglund (MP)
ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden efter Ingmar Jansson (MP).
 
Agneta Hallbeck (S)
ny ordinarie ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 
Katarina Helling (S)
ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
 
Anders Linder (S)
ny ledamot i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund efter Kjell Andersson (S).
 
Lennart Jönsson (S)
ny ersättare i Svealands Kustvattenvårdsförbund efter Kjell Andersson (S).

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20170907.pdf (189 kb)

§80 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0291 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns.
 
För att kommunen ska kunna bedriva tillsynen enligt den nya lagen behöver ansvarig nämnd utses. Kvalitetsenheten föreslår att kommunstyrelsen, som redan har hand om tobaks- och folkölstillsynen, ska ansvara för tillsynen av e-cigaretter. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför ändras enligt följande.
 
1.6.4 Uppgifter enligt alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lotterilag samt lag om kameraövervakning
14 § Styrelsen ansvarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen, enligt tobakslagen och enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Styrelsen avger yttrande enligt kameraövervakningslagen och lotterilagen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §134.pdf
Tjänsteskrivelse ändring av KS reglemente avseende e-cigaretter.pdf

§81 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2018

Dnr 2017/KS 0275 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.
 
Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förlag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §145.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018.pdf

§82 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a) Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b) Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2021. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Sedan kommunstyrelsens behandling har Kommunplanen fått en ny layout och mindre redaktionella ändringar har även gjorts i utformningen av texten. Vidare har två indikatorer tillkommit under det strategiska målet "Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner". Utöver indikatorn grundskola har även förskola och gymnasieskola tillkommit och indikatorerna är nu:
Grundskola - Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking.
Förskola - andel föräldrar som instämmer i påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät)
Gymnasieskola - andel elever (%) folkbokförda i Tyresö som fullföljer studierna utan avbrott eller program/skolbyte
 
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har ärendet även komplettrats med budgetförslag från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna samt med en ny version av Socialdemokraternas budgetalternativ (se bilagor).
 
Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunstyrelsen att:
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a) Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b) Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.
 
Yttrande
Ärendets gång
Ärendet inleds med anföranden från kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och representanter för respektive parti i kommunfullmäktige. Därefter fortsätter ärendet att behandlas nämndsvis där tilläggs- och ändringsyrkanden som berör den aktuella nämndens arbetsområde behandlas efter avslutad debatt. Sist behandlas kommunstyrelsen och då fattas även beslut i ärendet.
 
Yttranden
Inledning
Inledningsanföranden hålls av Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattson (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Anders Wickberg (SD), Ulrica Riis Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD).
 
Socialnämnden
Anders Jonsson (M), Inger Gemicioglu (V), Christina Melzén (L), Anna Lund (KD), Per Carlberg (SD), Carl Johan Karlson (S), Lilian Nylinder (MP), Gerd Dufberg (M), Peter Freij (M), Susann Ronström (S), Ulrica Riis Pedersen (C) och Mikael Fallmo (S) yttrar sig.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Anna Steele (L), Anna Lund (KD), Kristjan Vaigur (S), Peter Odelvall (M), Sara Granestrand (S), Per Carlberg (SD), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Peter Bylund (MP) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Byggnadsnämnden
Annika Henningsson (M), Lennart Jönsson (S) och Johan Rydén yttrar sig.

Barn- och utbildningsnämnden
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Anna Lund (KD), Jannice Rockstroh (S), Åsa de Mander (L), Anders Wickberg (SD), Lilian Nylinder (MP), Christer Flodfält (M), Jerry Svensson (S), Mikael Fallmo (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.
 
Kultur- och fritidsnämnden
Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD), Erkki Vesa (M), Per Carlberg (SD), Karin Ljung (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Mikael Ordenius (MP), Mats Lindblom (L) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Kommunstyrelsen
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M), Leif Kennerberg (KD), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Liselotte Stjernfeldt (M), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis Pedersen (C), Mats Lindblom (L), Leif Lanke (L), Andreas Jonsson (M), Peter Bylund (MP), Christina Melzén (L), Mats Larsson (L) och Ulrica Riis Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Inledning
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis Pedersen (C) och Leif Kennerberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.
 
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunplan.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.
 
Yrkanden socialnämnden
Andreas Jonsson (M), Christina Melzén (L), Anna Lund (KD), Gerd Dufberg (M), Peter Freij (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör socialnämndens verksamhetsområden.
 
Ingrid Gemicioglu (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till kommunplan samt budgetram för socialnämndens verksamhetsområden. Vidare yrkar hon bifall till vänsterpartiets tilläggsyrkanden avseende socialnämndens verksamhetsområden.
 
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till kommunplan och till sverigedemokraternas tilläggsyrkanden avseende socialnämndens verksamhetsområden.

Carl Johan Karlson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till kommunplan samt bifall till socialdemokraternas tilläggsyrkanden avseende socialnämndens verksamhetsområden.
Tilläggsyrkanden avseende socialnämndens verksamhetsområden

Socialdemokraterna
1. Verksamhetsområde nr 3. Individ- och familjeomsorg
Individ och Familjeomsorgens förebyggande arbete förstärks med 2 500 000
2. Verksamhetsområde nr 4. Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighetsmiljon inrättas för att fler ska kunna delta i samhället.
3. Verksamhetsområde nr 5. Äldreomsorg
Socialnämndens budget förstärks för kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen. Kostnad 3 300 000 kronor.
4. Inför träffpunkter för äldre
 
Miljöpartiet
5. Verksamhetsområde Nr 3. Individ- och familjeomsorg
Satsningar: särskilda insatser på Individ- och familjeomsorgen, anställa fler socionomer samt förebyggande verksamhet, totalt 9,5 miljoner kronor.
6. Verksamhetsområde Nr 5. Äldreomsorg
Ta fram en plan som tillgodoser behovet i ett långsiktigt perspektiv som arbetats fram tillsammans med pensionärsorganisationerna.
7. Verksamhetsområde Nr 5. Äldreomsorg
Förbättra kommunikationen till äldre, anhöriga och personal, vid förändringar av omsorgen.
8. Verksamhetsområde Nr 4 och 5. Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg
Ordna fler hälsofrämjande mötesplatser för samvaro - för utövande och upplevelse av natur, kultur och fysisk aktivitet.
9. Verksamhetsområde Nr 5. Äldreomsorg
Genomföra en satsning på mat och måltider.
10. Verksamhetsområde Nr 5. Äldreomsorg
Förstärkt anhörigstöd och anställa en anhörigkonsult.
 
Vänsterpartiet
11. Förvaltningsgemensamt;
Socialnämnden anslår 1 miljon kronor för ökad digitalisering och modernisering av arbetslivet inom socialnämndens samtliga områden.
12. Verksamhetsområde 3. Individ och familjeomsorg
ökad bemanning och förstärkt rättssäkerhet 9 miljoner kronor
13. Verksamhetsområde 4. Omsorg om personer med funktionsnedsättning
socialnämnden får i uppdrag att avskaffa LOV inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
14. Verksamhetsområde 5. Äldreomsorg
500 tkr reserveras för att inrätta en tjänst som anhörigkonsulent med placering i centrala förvaltningen.
15. Socialnämnden anslår 10.mkr för generella kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen
16. Socialnämnden anslår 1.0 mkr för ökad digitalisering och modernisering av arbetslivet inom socialnämndens samtliga områden.
17. Socialnämnden anslår 2.0 mkr för insatser som ämnar öka den generella folkhälsan bland den äldre befolkningen och för att minska den sociala isoleringen av äldre.
 
Sverigedemokraterna
18. Verksamhetsområde nr 3. Individ- och familjeomsorg
att anslagen till individ- och familjeomsorgen utökas med 8 500 000 kronor
19. Verksamhetsområde nr 4. Omsorg om personer med funktionsnedsättning
att Socialnämnden ges i uppdrag att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
20. Verksamhetsområde nr 5. Äldreomsorg
att Socialnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är separerad från annan vårdverksamhet
21. att Socialnämnden ges i uppdrag att inrätta en regel för begäran av utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen
22. att Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla verksamheten med terapihundar inom äldreomsorgen
23. att Socialnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal inom äldreomsorgen ska kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska
24. att socialnämnden ges i uppdrag att införa träffpunkter enligt Haningemodellen
25. att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för att kompensera anställda inom vård och omsorg för lönebortfall till följd av karensdagar.

Yrkanden gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Anna Steele (L), Anna Lund (KD) och Peter Odelvall (M) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.
 
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas tilläggsyrkanden avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till vänsterpartiets tilläggsyrkanden avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.
 
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till miljöpartiets tilläggsrykanden avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.
 
Tilläggsyrkanden avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden

Socialdemokraterna
26. Verksamhetsområde nr 6. Gymnasieskola
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att med högsta prioritet analysera och formulera ett förslag om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning och förnyelse.
27. Verksamhetsområde nr 7. Vuxenutbildning
Vuxenutbildningens budgetram förstärks med ytterligare 1 400 000 kronor
28. Verksamhetsområde nr 8. Arbetscentrum (enl. beslutspunkt 5 ändras namnet till Arbete och Integration)
Tyresö kommun garanterar att alla ungdomar mellan 16-17 år som söker sommarjobb 2018, får det.
29. Kommunens arbete med integration prioriteras för att snabbt uppnå målet om jobb och egen försörjning för nyanlända. För detta utökas kostnaderna med 500 000 kronor.
 
Miljöpartiet
30. Verksamhetsområde Nr 6. Gymnasieskola
Stärka elevhälsan för ökat välmående och mindre psykisk ohälsa.
31. Verksamhetsområde Nr 6. Gymnasieskola
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott.
32. Verksamhetsområde Nr 8. Arbetscentrum
Erbjuda sommarjobb till alla 16-17-åringar i Tyresö kommun, inom kommunens verksamheter eller på företag i kommunen, samt kontinuerligt erbjuda praktikplatser och uppmuntra företag att ta emot praktikanter.
 
Vänsterpartiet
33. Verksamhetsområde 7. Vuxenutbildning
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anslår 1 miljon kronor för ett lokalt lärarlyft inom C3L
34. Verksamhetsområde 8. Arbetscentrum (numera Arbete och integration)
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anslår 1.5 mkr för en särskild satsning på feriearbete för ungdomar med neuropsykiatriska fuktionsskillnader.
 
Sverigedemokraterna
35. Verksamhetsområde nr 6. Gymnasieskola
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att avveckla de teoretiska linjerna i Tyresö gymnasium och förbättra de praktiska linjerna.
36. Verksamhetsområde nr 7. Vuxenutbildning
att ingen tolkhjälp som inte är lagreglerad ges utom under den tid en människa fortfarande studerar vid SFI med statliga bidrag.
37. Verksamhetsområde nr 8. Arbetscentrum (enl. beslutspunkt 5 ändras namnet till Arbete och Integration)
att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för främjande av assimilation istället för den nuvarande inriktningen på integration.
38. att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anpassar mottagning och service för invandrare till den mest ekonomiskt återhållsamma nivån.
39. att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för etablerandet att ett återvandringskontor.

Yrkanden byggnadsnämnden
Annika Henningsson (M) och Johan Rydén (MP) yrkar bifall de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Inga tilläggsyrkanden lämnades in avseende byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Yrkanden barn- och utbildningsnämnden
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD), Åsa de Mander (L), Christer Flodfält (M) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetram avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden samt bifall till vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till kommunplan avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Tilläggsyrkanden avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden
 
Socialdemokraterna
40. Verksamhetsområde nr 1. Förskola och pedagogisk omsorg
Kvalitetssatsningar i förskolan och skola, för att bidra till minskade barngrupper och klasser och ökat antal pedagoger och lärare.  Förstärkning med 10 000 000 kronor.
41. Verksamhetsområde nr 2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
Stärka det sociodemografiska tillägget och tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Kostnad 3 000 000 kronor.
42. Förstärka det centrala elevhälsoteamet. Förstärkning med 1 800 000.  Avser även förskolan.
43. Förstärkningar på inom- och utomhusmiljöer för att öka tryggheten och stärka den pedagogiska lärmiljön. Infrastrukturen för IT ska stärkas. Förstärkning med 4 500 000 kronor. Avser även förskolan.
Miljöpartiet
44. Verksamhetsområde nr 1. Förskola och pedagogisk omsorg
Göra förskolan giftfri, 50 procent ekologiska livsmedel, mat lagad från grunden och endast ekologisk frukt och grönt
45. Verksamhetsområde nr 2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
Utvärdera "en skola för var och en" och säkerställa att varje elev i tidiga årskurser får stöd och kan uppnå bra läs-, skriv- och mattekunskaper.
46. Verksamhetsområde nr 2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
Hälsofrämjande insatser för elever och personal, stärka elevhälsan, antimobbningsarbetet, förebygga och minska psykisk ohälsa.
47. Verksamhetsområde nr 1 och 2. Förskola och pedagogisk omsorg och grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
Minskade barngrupper och fler förskolelärare och fler behöriga lärare, totalt 14 miljoner kr.

Vänsterpartiet
48. Verksamhetsområde 1. Förskola och pedagogisk omsorg
1 mkr reserveras för att anställa två genuspedagoger till förskolan och förskoleklasser för att implementera genuspedagogiken.
49. Verksamhetsområde 2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden anslår 5.0 mkr för ökat centralt tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd.
50. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda urvalskriterierna för det sociodemografiska tillägget.
51. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att våra förskolor och grundskolor ersätts med den faktiska hyreskostnaden eller annat system som inte är lika känsligt vid minskat antal elever.
52. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att inför nästkommande budget särredovisa fritidshemmens och grundskolornas budgetar.
53. Barn- och utbildningsnämnden anslår 1.0 mkr för att slopa ensamstägningarna inom förskola och fritidshem.
 
Sverigedemokraterna
54. Verksamhetsområde nr 1. Förskola och pedagogisk omsorg att kommunen ser över möjligheterna att implementera den så kallade Nackamodellen inom barnomsorgen där föräldrar ska kunna kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.
55. Verksamhetsområde nr 2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem att anslaget till grundskolorna ökar med 11 000 000 kronor för att varje skola ska ha en sjuksköterska, studievägledare och kurator.

56. att undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och behov studerar tillsammans
57. att kommunen bedriver modersmålsundervisning efter skoltid
58. att kommunen endast anställer rektorer med yrkeserfarenhet inom pedagogiken.


Yrkanden kultur- och fritidsnämnden
Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD) och Erkki Vesa (M) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.
 
Karin Ljung (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till kommunplan avseende kultur- och fritidsnämdens verksamhetsområde.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till kommunplan avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till kommunplan avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Tilläggsyrkanden avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Socialdemokraterna
59. Verksamhetsområde nr 9. Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar
Förstärkt stöd till kultur- och föreningsliv, 2 700 000 kronor.
60. Sänkta avgifter till kulturskolan.
Miljöpartiet
61. Verksamhetsområde nr 9. Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar
Fritidsgårdar i alla kommundelar och förstärkt kultur- och föreningsliv, totalt 3,55 miljoner kronor.
62. Ta initiativ till att bilda ett kommunalförbund eller annat samarbete med närliggande kommuner, för att se över och försöka åstadkomma bättre nyttjande av idrotts- och kulturanläggningar.

Vänsterpartiet
63. Verksamhetsområde nr 9. Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar
Avgifterna på kulturskolan sänks i ett första steg med 1,5 mkr med sikte på en avgiftsfri kulturskola.
64. Pensionärsorganisationerna och funktionshinderorganisationerna garanteras gratis hyra av kommunens lokaler till en kostnad av 160 tkr.
65. Kultur- och fritidsnämnden anslår 450 tkr för att öppna centrumbiblioteket på söndagar.
66. Kultur- och fritidsnämnden anslår 300 tkr för uppförandet av en vägg avsedd för graffittikonst samt annan offentlig utsmyckning.
67. Kultur och fritidsnämnden anslår 1.0 mkr för driften av en mötesplats för pensionärer i centralt läge.
68. Kultur och fritidsnämnden anslår 1.0 mkr för utökad fältverksamhet inom fritidsgårdarna med inriktning på trygghetsskapande åtgärder.
 
 
Sverigedemokraterna
69. Verksamhetsområde nr 9. Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar
att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ge Tyresö kommun en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
70. att Kultur- och fritidsnämnden inte får rikta kulturstöd till att finansiera kultur eller kulturevenemang som underblåser eller romantiserar användandet av vandalism, droger eller våld.
71. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott i Tyresö kommun.
72. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av investeringar för ridklubbens verksamheter inom ramen för kultur och fritid.
 
Liberalerna
73. Verksamhetsområde nr 9. Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar
Liberalerna yrkar på att investeringsobjektet "Ishall i Tyresö C" utgår ur investeringsprogrammet, och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativa placeringar av en ny ishall.


Yrkanden kommunstyrelsen
Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M), Leif Kennerberg (KD), Liselotte Stjernfeldt (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.
 
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan och till liberalernas tilläggsyrkande om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likviderig av Tyresö Vindkraft AB. Fredrik Saweståhl (M), Anita Matsson (S) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) biträder liberalernas tilläggsyrkande.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till kommunplan och sverigedemokraternas samtliga tilläggsyrkanden avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till kommunplan.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till kommunplan.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Tilläggsyrkanden avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Socialdemokraterna
74. Verksamhetsområde nr 10. Plan och exploatering
Bygga minst 1000 nya hyresrätter mellan 2018-2022 och fram till 2035 påbörja 3000 nya hyresrätter.
75. Verksamhetsområde nr 12. Miljö och trafik
Se över och skärpa kommunens klimat- och energimål.
76. Utöka naturskolan till att gälla fler årskurser. För ändamålet avsätts 250 000 kronor
77. Verksamhetsområde nr 16. Näringsliv
Etablera en lokal företagshub där företagare kan få stöd och utvecklas genom varandra, bland annat med stöd av kommunens företagslots.
78. Verksamhetsområde nr 19. Politisk verksamhet
Införa öppna nämndsammanträden.
79. Verksamhetsområde nr 20. Tyresö Bostäder AB
Som ägare i Tyresö Bostäder ge direktiv om att inga ombildningar kommer att genomföras.

Miljöpartiet
80. Stärkt miljö- och klimatarbete 3,5 mkr.
81. Bidra till mångfald och minskad segregation på bostadsmarknaden genom minst 50 procent hyresrätter vid byggande av flerbostadshus.
82. Skärpa ambitionen i cykelplanen, satsa på cykling - ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ett bra skyltat cykelnät, fler separerade cykelvägar, mål om hur mycket cyklingen ska öka i förhållande till regionens mål om 20% till år 2030.
 
Vänsterpartiet
83. Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet
Tyresö kommun inrättar en tjänst som barnombudsman till en kostnad av 500 tkr.
84. Tjänsten som sekreterare i funktionshinderrådet utökas till en heltidstjänst, kostnad 375 tkr.
85. En tjänst som jämställdsutvecklare som ska arbeta med jämtegrering inrättas, kostnad 500 tkr.
86. En tjänst som arbetsmiljösamordnare inrättas, kostnad 500 tkr.
87. Verksamhetsområde 16 Näringsliv
Verksamhetsområde 16 Näringsliv ges i uppdrag att utarbeta en handledning för företag som ämnar drivas som arbetarkooperativ, andra typer av kooperativ eller andra alternativa ägandeformer.
88. Verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet
Verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet ges uppdrag att utarbeta riktlinjer för obligatoriska praktikveckor för kommunalråd med start nästa mandatperiod.
 
Sverigedemokraterna
89. Verksamhetsområde nr 12. Miljö och trafik
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att bygga fler infartsparkeringar
90. Verksamhetsområde nr 13. Vatten och avlopp
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att en maxtaxa på 200 000 kr ska gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen
91. Verksamhetsområde nr 17. Gemensam verksamhet
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet anställda kommunikatörer till fyra
92. Verksamhetsområde nr 19. Politisk verksamhet
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar till alla partier som är invalda i fullmäktige
93. att minska det sammanlagda partistödet till samtliga politiska partier med 500 000 kronor
94. Verksamhetsområde nr 20. Tyresö Bostäder AB
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ändra i ägardirektiven för Tyresö Bostäder så att 25 % av alla lediga hyresrätter inte längre går till nyanlända
95. Verksamhetsområde nr 21. Övriga bolag
att kommunstyrelsen ges i uppdrag undersöka möjligheten att avyttra den av kommunen ägda vindkraften.
 
Liberalerna
96. Verksamhetsområde 21. Övriga bolag:
Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB.

Övriga tilläggsyrkanden
Sverigedemokraterna
97. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheten för Tyresö kommun att lämna Mälardalsrådet.
98. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att skapa en plan för att avveckla modulbostäderna i Tyresö.
99. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att införa en klädpolicy/neutralitetspolicy för anställda inom Tyresö kommun som innebär förbud mot att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid.
100. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetsplatser inom kommunens gränser för alla anställda inom kommunen.
101. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att efterleva kommunens ordningsstadga ifråga om penningsinsamling.
102. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för att rikta mer resurser till grannsamverkansverksamheten i Tyresö kommun.
103. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av ett nytt bostadskösystem som prioriterar Tyresöbor.
104. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för stoppad mottagning av nyanlända migranter.
105. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa ett mångkulturellt bokslut som visar på de direkta och indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt för Tyresö kommun.
106. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett skönhetsråd.
107. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
108. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som är särskilt drabbade.

Ändringsyrkanden avseende kommunstyrelsens förslag till beslut
 
Ändringsyrkanden avseende beslutspunkt 1.
Socialdemokraterna yrkar att utdebiteringen för 2018 höjs till 19,65 kronor per skattekrona.
 
Miljöpartiet yrkar att utdebiteringen för 2018 höjs till 19,80 kronor per skattekrona.
 
Vänsterpartiet yrkar att utdebiteringen för 2018 höjs till 19,95 kronor per skattekrona.

Ändringsyrkanden avseende beslutspunkt 2.
Socialdemokraterna yrkar att inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs enligt socialdemokraternas förslag till kommunplan.
 
Miljöpartiet yrkar att inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs enligt miljöpartiets förslag till kommunplan.

Ändringsyrkanden avseende beslutspunkt 3.
Socialdemokraterna yrkar att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs enligt Socialdemokraternas förslag till kommunplan.
 
Miljöpartiet yrkar att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs enligt Miljöpartiets förslag till kommunplan.
 
Vänsterpartiet yrkar att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag till kommunplan. Vidare yrkar Vänsterpartiet att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 6,365 miljoner kronor i 2018-års budget i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag.
 
Sverigedemokraterna yrkar att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.
 
Ändringsyrkanden avseende beslutspunkt 4.
Miljöpartiet yrkar att anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut, med tillägg för miljöpartiets satsningar som anges i Miljöpartiets förslag till kommunplan.
 
Ändringsyrkanden avseende beslutspunkt 6.
Socialdemokraterna yrkar att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen räknas om och fastställs enligt det Socialdemokratiska budgetalternativet.
 
Ändringsyrkanden avseende beslutspunkt 7.
Miljöpartiet yrkar att kommunstyrelsens förslag till investeringsprogram återremitteras för att omarbetas enligt Miljöpartiets förslag.

Vänsterpartiet yrkar att kommunstyrelsens förslag till investeringsprogram återremitteras för att omarbetas enligt Vänsterpartiets förslag.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsens förslag till investeringsprogram återremitteras för att omarbetas med syfte att minska lånefinansieringsraden.

Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till investeringsplan utifrån det socialdemokratiska budgetalternativet.

Ändringyrkanden avseende beslutspunkt 8.
Miljöpartiet yrkar på att lån får tas upp inom en ram på 1 050 miljoner kronor.
 
Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsens förslag till investeringsprogram återremitteras för att omarbetas med minskad lånefinansieringsgrad.
 
Ändringsyrkanden avseende beslutspunkt 12.

Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a) Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b) Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa.
 
Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.
 
Beslutspunkt 14.
Socialdemokraterna yrkar att övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns enligt det socialdemokratiska förslaget till kommunplan.
 
Miljöpartiet yrkar att övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns enligt det miljöpartistiska förslaget till kommunplan.
 
Vänsterpartiet yrkar att övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns enligt det vänsterpartistiska förslaget till kommunplan.
 
Sverigedemokraterna yrkar övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns enligt det sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Beslutsgång
Beslutsgång tilläggsyrkanden
Yrkande 1
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 31 ja, 16 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 1.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 2
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 3
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 4
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 26 ja, 21 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 2.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 5
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 6
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 21 nej Se bifogat röstningsprotokoll, votering 3.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 7
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 8
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 9
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 10
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 11
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 12
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 13
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 2 nej och 19 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 4.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 14
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 15
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 16
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 17
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 2 nej och 19 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 5.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 18
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 40 ja, 4 nej och 7 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 6.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 19
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 20
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 21
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 22
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 23
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 24
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 26 ja, 4 nej och 21 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 7.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 25
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 26
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 27
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 28
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 8.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 29
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 9.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Yrkande 30
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 10.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 31
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 32
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 33
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 34
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 44 ja, 2 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 11.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 35
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 36
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 37
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 38
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 39
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 40
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 12.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 41
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 13.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 42
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

 

Yrkande 43
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 15 nej och 6 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 14.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 44
Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 15.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 45
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 46
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 47
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 48
Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 44 ja, 2 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 16.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 49
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 50
Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 17.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 51
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 52
Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 18.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 53
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 54
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 55
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 42 ja, 4 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 19.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 56
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 57
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 58
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 59
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 14 nej och 7 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 20.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 60

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 21.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 61
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 5 nej och 16 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 22.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 62
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 63
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 64
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 17 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 23.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet

Yrkande 65
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 66
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 67
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 68
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 2 nej och 19 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 24.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet

Yrkande 69
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 70
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 71
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 72
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 73

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 22 ja, 11 nej och 18 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 25.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 74
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 75
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 26.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 76
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 77
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 19 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 27.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 78
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 28.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 79
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 29.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 80
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 7 nej och 14 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 30.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 81
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 44 ja och 7 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 31.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 82
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 32.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 83
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 33.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 84
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 34.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 85
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 86
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 87
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 88
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 46 ja, 2 nej och 3 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 35.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 89
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 90
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 91
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 92
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 42 ja och 9 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 36.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 93
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 47 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 37.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 94
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 47 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 38.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 95
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 96
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
 
Yrkande 97
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 98
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 99
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 100
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 101
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 102
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 103
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 104
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 105
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 106
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 107
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 108
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutspunkt 1
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Socialdemokaternas förslag om att utdebiteringen för 2018 höjs till 19,65 kronor per skattekrona.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets förslag om att utdebiteringen för 2018 höjs till 19,80 kronor per skattekrona.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Västerpartiets förslag om att utdebiteringer för 2018 höjs till 19,95 kronor per skattekrona.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 per skattekrona.
 
Beslutspunkt 2
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Socialdemokraterna yrkande om att inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs enligt socialdemokraternas förslag till kommunplan.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets yrkande om att inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastsälls enligt miljöpartiets förslag till kommunplan.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 3
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Socialdemokraternas yrkande om att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs enligt Socialdemokraternas förslag till kommunplan.
 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets yrkande om att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs enligt Miljöpartiets förslag till kommunplan.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets yrkande om att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag till kommunplan.
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets yrkande om att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 6,365 miljoner kronor i 2018-års budget i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag.
 
Ordföranden ställer slutligen frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Sverigedemokraterna yrkande att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 4
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
 
Därefter ställer ordförandens frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets yrkande om att anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut, med tillägg för miljöpartiets satsningar.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 5
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fatta beslut enligt kommunstyrelsens förslag om att verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

 
Beslutspunkt 6
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen.
 
Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifallla Socialdemokraternas yrkande om att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen räknas om och fastställs enligt det Socialdemokratiska budgetalternativet.


Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 7
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill återremittera investeringsprogrammet för att omarbetas enligt Miljöpartiets förslag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill återremittera investeringsprogrammet för att omarbetas enligt Vänsterpartiets förslag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill återremittera investeringsprogrammet för att omarbetas i syfte att minska lånefinansieringsraden enligt Sverigedemokraternas förslag.

Ordförandens finner att fullmäktige vill fatta beslut om investeringsprogrammet idag.
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige vill fatta beslut en enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att fastställa investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen.
 
Ordförandens ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt Socialdemokraternas förslag att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till investeringsplan utifrån det socialdemokratiska budgetalternativet.
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 8
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill återremittera investeringsprogrammet för att omarbetas i syfte att minska lånefinansieringsraden enligt Sverigedemokraternas förslag.
 
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att frågan om låneram avgörs idag.


Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt Miljöpartiets förslag om att lån får tas upp inom en ram på 1 050 miljoner kronor.
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor.
 
Beslutspunkt 9
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.


Beslutspunkt 10
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fatta beslut enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
 
Beslutspunkt 11
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fatta beslut enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget.
 
Beslutspunkt 12
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a) Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b) Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt Socialdemokraternas förslag om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 13
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
 

Beslutspunkt 14
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fatta beslut om att kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta att övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns enligt det socialdemokratiska förslaget till kommunplan.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta att övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns enligt det miljöpartistiska förslaget till kommunplan.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta att övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns enligt det vänsterpartistiska förslaget till kommunplan.
 
Ordförandens ställer frågan om kommunfullmäktige vill besuta att övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns enligt sverigedemokraternas förslag till kommunplan.
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §135.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2021.pdf
Kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 till KF-utskicket.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-05-24 §36 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Föreslagna ändringar i plan- och bygglovtaxa inkl mät- och karttaxa från bygnadsnämnd och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Protokollsutdrag GAN 2017-05-22 § 38 Byte av namn på verksamhetsområde 8.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf
Protokoll Förhandling enligt § 11 MBL inför beslut om Kommunplan och budget för 2018.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2018.pdf
Miljöpartiets budgetalternativ.pdf
Vänsterpartiets budgetalternativ 2018.pdf
Sverigedemokraternas budgetalternativ 2018.pdf
Sverigedemokraternas budgetalternativ 2018 rev.pdf
Omröstningsprotokoll 2017-09-07 § 82 votering 1-38.pdf

§83 Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum

Dnr 2017KSM0605 301

Kommunfullmäktiges beslut
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.
Reservation
Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av förskoleplatser i Strand och i Tyresö centrum identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.
 
Förskolan i Strand föreslås ligga på Breviksvägen 5, Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, där föreslagen byggnation är planenlig. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt hösten/vintern 2019.
 
Förskolan i centrum föreslås ligga på Akvarievägen del av Bollmora 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Denna förskola är delvis en ersättning för de förskoleplatser som försvinner i samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och rivningen av förskolan Båten. Beräknad byggstart är osäker beroende på detaljplanearbetet med en produktionstid på 16-18 månader.
 
Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 50 miljoner/förskola. Det ger en hyreskostnad på ca 4 miljoner kronor/förskola/år inklusive städ.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §136.pdf
Tjänsteskrivelse Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum.pdf
Typförskola Tyresö Tengbom 170502.pdf
Reservation Vänsterpartiet KF § 83.pdf

§84 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunfullmäktiges beslut
1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av två gruppbostäder LSS identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.
 
LSS-boendet i Strand föreslås ligga på Strandvägen/Tranmyravägen Tyresö 1:531, där fastigheten inte omfattas av någon detaljplan. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt sommaren 2019.
 
LSS-boendet i Hanviken föreslås ligga på Stjärnvägen 29 del av Hanviken 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Förslaget är ersättning för Granbacken som ska rivas under 2018 i samband med exploateringen av Wättingestråket. Tidplanen för exploateringen av området Granbacken förutsätter att Villa Granbacken rivs sommaren 2018. Det år en orimlig tidplan för att ersätta den med en ny byggnad, provisorier kan bli aktuellt om tidplanen inte kan skjutas på. Beroende på detaljplanearbetet och produktionstid på 14-18 månader.
 
Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 20 miljoner kronor/gruppbostad. Det ger en hyreskostnad på  1,3 miljoner kronor/gruppbostad/år.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.

Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §137.pdf
Tjänsteskrivelse med rättad fastighetsbeteckning Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken.pdf
20170531 LSS - Tyresö Kommun - Skede 2 - valt förslag (2).pdf

§85 Nytt genomgångsboende på Töresjövägen 46-48

Dnr 2017KSM0740 301

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet i bostadsförsörjningsgruppen har behovet av genomgångsbostäder identifierats. Enligt beslut Dnr 2015/KS 0347 010 fick fastighetsenheten i uppdrag att arbeta vidare med förslag till byggnation på fastigheterna.
 
Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.
 
Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §138.pdf
Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48.pdf
Töresjövägen 46 - 48 - volymstudie160526.pdf

§86 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017KSM0371 301

Kommunfullmäktiges beslut
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhallens och personalutrymmenas placering fastställs av kultur- och fritidsnämnden.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Beskrivning av ärendet
Planerad byggnation av maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A 11 ge tillstånd för byggnation inom naturreservatet.
 
På grund av omfattande brister i arbetsmiljön i nuvarande lokaler samt brist på lokaler för maskiner och redskap är behovet av nya väl fungerande maskin- och personalutrymmen akut. Ett förslag på byggnation finns. Se bilagor.
 
I samband med investeringsprocessen för 2017 avsattes totalt 25 miljoner kronor i samlingsanslag för investeringar initierade av hyresgäster/brukare. Då denna investering inte ryms i detta anslag erfordras 20 miljoner kronor för maskinutrymmen och personalutrymmen. Det ger en hyreskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid. Beräknad byggstart är hösten 2017, produktionstid ca 12 månader.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att beslutspunkt 2 ersätts med "Maskinhallens och personalutrymmenas placering fastställs av kultur- och fritidsnämnden".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beslutspunkt 2 ska ändras till "Maskinhallens och personalutrymmenas placering fastställs av kultur- och fritidsnämnden" enligt yrkande från Fredrik Saweståhl (M) och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive ändring avseende beslutspunkt 2 och finner att fullmäktige beslutar enligt förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §139.pdf
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen  på Alby friluftsgård.pdf
Bilaga 1 Arbetsmiljö i utrymmen Naturvårdsenheten på Alby friluftsgård 20170327.pdf
Alby Samling.pdf
kommunekologens skiss.pdf
§ 16 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160321 - Investeringar Albyutvecklingen förslag 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-03-20 §15 Investeringar Albyutvecklingen 2017.pdf
Attraktiva Alby slutrapport.pdf