Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-09-06

Sammanträde 2018-09-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet. En fråga lämnades in och bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 juni

Marie Åkesdotter (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.

Bilagor
Fråga till Fredrik Saweståhl (M) angående medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer lämnades in till sammanträdet den 26 april och bordlades vid sammanträdena 17 maj samt 14 juni. Interpellationerna listas nedan.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering inom hemtjänsten (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation till Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering.pdf
Svar på interpellation om medicindelegering.pdf
Interpellation angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats till sammanträdet. Motioner kan lämnas efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2 Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och lämnas in till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3 Övriga avsägelser godkänns.
4 Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Lennart Berglund (MP)
har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter Jesús Alejandro Ozano da Silva (MP).

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Peter Bylund (MP)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
ersättare i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
ersättare i Mälardalsrådet
ersättare för ombud till förbundsmöte i kommunförbundet Stockholms län
ersättare till ombud i Tyresåns vattenvårdsförbund

Jesper McNae (S)
ersättare i socialnämnden

Marika Marklund (KD)
ersättare i kommunstyrelsen

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Per Linden (KD)
ny ersättare i kommunstyrelsen

5 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering inom projekt Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB

Dnr KSM-2018-705-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och vårdboende vid Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB godkänns.
2 Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för bostäder och vårdboende vid Apelvägen till tre olika bolag i Wallenstamkoncernen. I avtalet regleras villkor för försäljning av tre områden, som utgör delar av fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478, 1:787 samt 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen, till Wallenstam Fastigheter 114 AB (hyresrätt), Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening (bostadsrätt) respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB (vårdboende). I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bolagen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.

När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av byggrätter samt redovisning av ekonomiska konsekvenser av en kommande ändring. I det förslag som nu tagits fram har en våning tagits bort i hus 6 och 7 mot Päron- och plommongränd. Justeringen innebär en minskning av köpeskillingen med 508 000 kronor.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1 Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och vårdboende vid Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB godkänns.
2 Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §123.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Wallenstam.pdf
Genomförandeavtal - Apelvägen.pdf
Bilaga 1, plankarta.pdf.pdf
Bilaga 2a, köpeavtal lott A.pdf
Bilaga 2b, köpeavtal lott B.pdf
Bilaga 2c, köpeavtal lott C.pdf
Bilaga 4, överenskommelse.pdf
Bilaga 3, karta.pdf
Bilaga 5_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6, trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 7, dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8, tidplan.pdf
Bilaga 9, skiss.pdf

6 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering, Apelvägen, BoAktivt i Sverige AB

Dnr KSM-2018-706-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för seniorbostäder vid Apelvägen godkänns.
2 Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för seniorbostäder vid Apelvägen. I avtalet är reglerat att försäljning av fastigheterna Tyresö 1:540 och 1:541 samt del av Tyresö 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen ska ske till Bo Aktivt i Sverige AB. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bo Aktivt förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.

När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av byggrätter samt redovisning av ekonomiska konsekvenser av en kommande ändring. I det förslag som nu tagits fram har hus C en minskad byggrätt med 65 kvm. Justeringen innebär en minskning av köpeskillingen med 420 000 kronor.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1 Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för seniorbostäder vid Apelvägen godkänns.
2 Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §124.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE BoAktivt.pdf
Bilaga 1 plankarta.pdf
Bilaga 2 köpeavtal Bo Aktivt.pdf
Bilaga 3 Q program Bo Aktivt.pdf
Bilaga 4 dagvattenutredning Bo Aktivt.pdf
Bilaga 5 tidplan.pdf
Genomförandeavtal Bo Aktivt.pdf
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf

7 Beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för Apelvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden. Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av husens höjder, så att alla har en nockhöjd på 38 meter mot Äppelgränd samt för uppdelning av planområdet i två delar och översyn av de ekonomiska kalkylerna. Det modifierade förslaget till detaljplan presenteras i bifogad tjänsteskrivelse samt övriga bilagor.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Apelvägen antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §125.pdf
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Plankarta_DP_20180706.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Apelvägen180813.pdf

8 Antagande av strategi för Östra Tyresö

Dnr KSM 2017 418

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Strategin för Östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035 gavs stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som ska knyta an till nya översiktsplanen och ersätta den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Tyresö (2003).

Sedan våren 2017 har arbetet pågått med strategin. I september 2017 beslutades delbeslut/inriktningsbeslut på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om ny etappindelning, tidplan och byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik. I januari 2018 hölls informationsmöten vid tre separata tillfällen för boende på yttre Brevik med syfte att informera om kommunens beslut kring huvudmannaskap för vägar och VA på yttre Brevik. Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april hölls en informationspunkt för att klargöra sista frågor inför antagande av strategin i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj gällande byggrätter, gatukostnader, ny etappindelning och föreslagen justering av busslinjedragning på inre Brevik.

Ett förslag till strategi behandlades på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen i maj 2018, då ärendet återremitterades för komplettering av underlaget. En ny version av strategin har nu arbetats fram med förtydliganden och justeringar av huvudvägar och vilka huvudvägar som ska trafikeras med busstrafik samt förtydligande kring Dyviksudds utveckling kopplat till översiktsplanen. Utöver det har redaktionella ändringar gjorts.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att strategin för Östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §126.pdf
Östra Tyresö-strategin.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §105.pdf
PU från MSU 2018-05-14 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse,antagande av Strategi för östra Tyresö.pdf

9 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 2018/KS 0208 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2 § 14 första meningen i kommunstyrelsens reglemente utgår.
3 § 1 sjätte strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.
4 Beslutet föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genomfört en utredning som visar att det finns samverkansvinster om ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och även lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att myndighetsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019. Som en följd av detta föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Som en följd föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår. Besluten föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §130.pdf
Tjänsteskrivelse Myndighetsutövning alkohol tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente.pdf

10 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Dnr 2018/KS 0231 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 De lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 De lokala ordningsföreskrifterna träder i kraft efter kungörelse genom tillkännagivande på Tyresö kommuns anslagstavla av det justerade protokollet och ersätter de lokala ordningsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj 2013.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören den 9 januari 2018 i uppdrag att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Återrapportering av detta uppdrag presenterades i kommunstyrelsen den 29 maj 2018 som i samband med detta även beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter. Se dnr 2018/KS 0080 005 och kommunstyrelsens protokoll § 117 daterat den 29 maj 2018.

Med anledning av ovanstående har kommunstyrelseförvaltningen gått igenom de lokala ordningsföreskrifterna. Ändringarna som föreslås avser krav på Polismyndighetens tillstånd för användning av pyrotekniska varor inom områden med samlad bebyggelse inom kommunen, undantaget dock vissa klockslag på nyårsafton/nyårsdagen samt att användning av pyrotekniska varor aldrig ska tillåtas inom vissa av kommunens områden i enlighet med nya bifogade kartbilagor 5A-5D till de lokala ordningsföreskrifterna som ersätter de tidigare kartbilagorna 5A-5D.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i övrigt ett fåtal ändringar i de lokala föreskrifterna av språklig eller förtydligande karaktär. Samtliga föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet med tillhörande nya kartbilagor 5A-5D.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun revideras i enlighet med kommunkansliets förslag samt att kommunfullmäktige beslutar om ikraftträdande efter tillkännagivande av justerat protokoll och att de reviderade ordningsföreskrifterna ersätter de som antogs 16 maj 2013.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har området avseende pyroteknikförbud i kartbilaga 5 B anpassats föra att överensstämma med det planerade vård- och omsorgsboendet inom ny detaljplan för Apelvägen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §131.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av lokala ordningsföreskrifter.pdf
Lokala ordningsföreskrifter - ändringsmarkerad version från 2013-05-16.pdf
Till KF Lokala ordningsföreskrifter - version 2018-08-22.doc.pdf
Till KF Lokala ordningsföreskrifter - version 2018-08-22.pdf
Kartbilaga 1A.pdf
Kartbilaga 1B.pdf
kartbilaga_2A.pdf
Kartbilaga_2B.pdf
Kartbilaga_2C.pdf
Kartbilaga_3A.pdf
Kartbilaga_3B.pdf
Kartbilaga 4A_ny.pdf
Kartbilaga 4B_ny.pdf
Kartbilaga 4C.pdf
Kartbilaga 4D.pdf
Ny kartbilaga 5A Tyresö centrum.pdf
Gammal version 5A_fyrverkeri.pdf
Till KF Kartbilaga 5B Strandtorget med omnejd.pdf
Gammal version 5B_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5C Trollbäckens centrum och Fornudden.docx.pdf
Gammal version 5C_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5D Östra Farmarstigen, Krusmyntans äldreboende och Villa Basilika.docx.pdf
Gammal version 5D_fyrverkeri.pdf

11 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0198 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till:
Tillkännagivanden ska finnas Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats www.sbff.se. Anslagstavlan ska innehålla:

1. tillkännagivanden om direktionens sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning,
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap Kl.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

2. Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa frågor angående årsredovisningen med:
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet
En ny kommunallag (2017:725) har trätt ikraft den 1 januari 2018. Enligt den nya lagen ska det i kommunalförbunds förbundsordningar anges var förbundets digitala anslagstavla finns. Södertörns brandförsvars direktion föreslår att förbundsordningen anger att tillkännagivanden ska finnas på anslagstavlan på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats www.sbff.se.

Förbundsordningen ska även ange om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och förutsättningarna för det.
Direktionen föreslår att tillägg görs i förbundsordningen om att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förslaget från direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §132.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag.pdf.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag §38.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund tjänsteutlåtande Förändring av förbundsordning §38.pdf
Nu gällande förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

12 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2019

Dnr 2018/KS 0203 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2019 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att fastställa fullmäktiges sammanträden under 2019 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §135.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för komunledningsutkskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019.pdf

13 Svar på motion om överfulla återvinningsstationer

Dnr 2017/KS 0520 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om överfulla återvinningsstationer och föreslår att åtgärder ska vidtas för att dels utöka återvinningsstationernas kapacitet och dels minimera att stationerna blir fulla. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen och föreslår att denna ska anses besvarad. Tyresö kommun har ett tecknat samverkansavtal med FTI AB som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintligt samverkansavtal redan omfattar tillräckliga åtgärder för att undvika överfulla återvinningsstationer.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-05-17 §54.pdf
Protokollsutdrag från MSU, motion om överfulla återvinningsstationer.pdf
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf

14 Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum

Dnr 2017/KS 0465 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en mer attraktiv lek- och aktivitetsplats i Tyresö centrum och verka för en möjlighet till kortare tillsyn av barnen, medan föräldrarna gör sina inköp i centrum genom samarbete med centrumledningen.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att förslaget att verka för lek- och aktivitetsplats och barntillsyn i ett privatägt centrum inte kan anses vara en uppgift för kommunen enligt kommunallagens andra kapitel som reglerar vad som faller inom den kommunala kompetensen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §119.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.pdf
Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum.pdf

§65 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001
 
Beskrivning av ärendet
Två nya frågor har lämnats in till sammanträdet. En fråga lämnades in och bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 juni.
 
Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.
 
Martin Nilsson (S) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om Sofiebergsskolans framtid. Anki Svensson (M) besvarar frågan.
 
Anders Wickberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående antalet inflyttade migranter i kommunen. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.
 
Bilagor
Fråga till Fredrik Saweståhl (M) angående medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.pdf
Fråga till Fredrik Saweståhl (M) om antalet inflyttade flyktingar i kommunen.pdf
Fråga till Fredrik Saweståhl (M) om inflyttande migranter.pdf
Fråga till Anki Svensson (M) angående Sofiebergsskolans framtid.pdf

§66 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer lämnades in till sammanträdet den 26 april och bordlades vid sammanträdena 17 maj samt 14 juni. Interpellationerna listas nedan.
 
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering inom hemtjänsten (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Carl Johan Karlson (S), Dick Bengtson (M), Susanne Ronström (S) och Alfonso Morales (S) yttrar sig.
 
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Eija Räty (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.
 
Bilagor
Interpellation till Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering.pdf
Svar på interpellation om medicindelegering.pdf
Interpellation angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier.pdf

§67 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner lämnats till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20180906.pdf (111 kb)

§68 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2 Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och lämnas in till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3 Övriga avsägelser godkänns.
4 Förslaget på fyllnadsval godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Lennart Berglund (MP)
har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter Jesús Alejandro Ozano da Silva (MP).
 
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Peter Bylund (MP)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
ersättare i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
ersättare i Mälardalsrådet
ersättare för ombud till förbundsmöte i kommunförbundet Stockholms län
ersättare till ombud i Tyresåns vattenvårdsförbund
 
Jesper McNae (S)
ersättare i socialnämnden
 
Marika Marklund (KD)
ersättare i kommunstyrelsen
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Per Linden (KD)
ny ersättare i kommunstyrelsen
Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20180906.pdf (176 kb)

§69 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering inom projekt Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB

Dnr KSM-2018-705-251
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och vårdboende vid Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB godkänns.
2 Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Reservation
Mats Lindblom (L) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande liberalernas räkning (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Kristjan Vaigur (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Fredrik Saweståhl (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för bostäder och vårdboende vid Apelvägen till tre olika bolag i Wallenstamkoncernen. I avtalet regleras villkor för försäljning av tre områden, som utgör delar av fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478, 1:787 samt 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen, till Wallenstam Fastigheter 114 AB (hyresrätt), Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening (bostadsrätt) respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB (vårdboende). I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bolagen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.
 
När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av byggrätter samt redovisning av ekonomiska konsekvenser av en kommande ändring. I det förslag som nu tagits fram har en våning tagits bort i hus 6 och 7 mot Päron- och plommongränd. Justeringen innebär en minskning av köpeskillingen med 508 000 kronor.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1 Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och vårdboende vid Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB godkänns.
2 Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Yttrande
Anders Wickberg (S), Kristjan Vaigur (S), Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar på återremiss för att dela detaljplanen i två delar och återuppta dialogen med byggföretagen, främst BoAktiv, samt att efter genomförd dialog skicka ut planförslagen på nya granskningar.
 
Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Mats Fält (M) meddelar att inlägg beträffande §§ 69 - 71 sker samlat under § 69.
 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Mats Lindblom (L). Kommunfullmäktige beslutatar att ärendet ska avgöras idag.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
Den som vill ärendet återremitteras enligt yrkande från Mats Lindblom (L) röstar nej.
 
Resultat: 45 ja, 4 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 1.
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag.
 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §123.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Wallenstam.pdf
Genomförandeavtal - Apelvägen.pdf
Bilaga 1, plankarta.pdf.pdf
Bilaga 2a, köpeavtal lott A.pdf
Bilaga 2b, köpeavtal lott B.pdf
Bilaga 2c, köpeavtal lott C.pdf
Bilaga 4, överenskommelse.pdf
Bilaga 3, karta.pdf
Bilaga 5_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5_Kvalitetsprogram (2).pdf
Bilaga 6, trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 7, dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8, tidplan.pdf
Bilaga 9, skiss.pdf
MP Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
S Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
M Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2018-09-06, §§ 69-71.pdf

§70 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering, Apelvägen, BoAktivt i Sverige AB

Dnr KSM-2018-706-251
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för seniorbostäder vid Apelvägen godkänns.
2 Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Reservation
Mats Lindblom (L) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande liberala ledamöternas räkning (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Kristjan Vaigur (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Fredrik Saweståhl (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för seniorbostäder vid Apelvägen. I avtalet är reglerat att försäljning av fastigheterna Tyresö 1:540 och 1:541 samt del av Tyresö 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen ska ske till Bo Aktivt i Sverige AB.  I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bo Aktivt förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.
 
När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av byggrätter samt redovisning av ekonomiska konsekvenser av en kommande ändring. I det förslag som nu tagits fram har hus C en minskad byggrätt med 65 kvm. Justeringen innebär en minskning av köpeskillingen med 420 000 kronor.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1 Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för seniorbostäder vid Apelvägen godkänns.
2 Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Yttrande
Anders Wickberg (S), Kristjan Vaigur (S), Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar på återremiss för att dela detaljplanen i två delar och återuppta dialogen med byggföretagen, främst BoAktiv samt att efter genomförd dialog skicka ut planförslagen på nya granskningar.
 
Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Mats Fält (M) meddelar att inlägg beträffande §§ 69 - 71 sker samlat under § 69.
 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Mats Lindblom (L). Kommunfullmäktige beslutatar att ärendet ska avgöras idag.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
Den som vill ärendet återremitteras enligt yrkande från Mats Lindblom (L) röstar nej.
 
Resultat: 45 ja, 4 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll ,
votering 2.
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag.
 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §124.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE BoAktivt.pdf
Bilaga 1 plankarta.pdf
Bilaga 2 köpeavtal Bo Aktivt.pdf
Bilaga 3 Q program Bo Aktivt.pdf
Bilaga 4 dagvattenutredning Bo Aktivt.pdf
Bilaga 5 tidplan.pdf
Genomförandeavtal Bo Aktivt.pdf
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf
Reservation kommunfullmäktige 2018-09-06 §§ 69-71.pdf
MP Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
S Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
M Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2018-09-06, §§ 69-71.pdf

§71 Beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för Apelvägen antas.
 
Reservation
Mats Lindblom (L) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande liberala ledamöternas räkning (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Kristjan Vaigur (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Fredrik Saweståhl (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 21 augusti 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.
 
Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden. Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.
 
När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av husens höjder, så att alla har en nockhöjd på 38 meter mot Äppelgränd samt för uppdelning av planområdet i två delar och översyn av de ekonomiska kalkylerna. Det modifierade förslaget till detaljplan presenteras i bifogad tjänsteskrivelse samt övriga bilagor.
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Apelvägen antas.
 
Yttrande
Anders Wickberg (S), Kristjan Vaigur (S), Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar på återremiss för att dela detaljplanen i två delar och återuppta dialogen med byggföretagen, främst BoAktiv samt att efter genomförd dialog skicka ut planförslagen på nya granskningar.
 
Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Mats Fält (M) meddelar att inlägg beträffande §§ 69 - 71 sker samlat under § 69.
 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Mats Lindblom (L). Kommunfullmäktige beslutatar att ärendet ska avgöras idag.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
Den som vill ärendet återremitteras enligt yrkande från Mats Lindblom (L) röstar nej.
 
Resultat: 45 ja, 4 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 3.
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag.
 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §125.pdf
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Plankarta_DP_20180706.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Apelvägen180813.pdf
Reservation kommunfullmäktige 2018-09-06 §§ 69-71.pdf
MP Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
S Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
M Särskilt yttrande Apelvägen.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2018-09-06, §§ 69-71.pdf

§72 Antagande av strategi för Östra Tyresö

Dnr KSM 2017 418
 
Kommunfullmäktiges beslut
Strategin för Östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.
 
Reservation
Kristjan Vaigur (S) hänvisar till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen 2018-08-21, § 126.

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till miljöpartiets reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-05-14 § 65.
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig.
 
Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) hänvisar till liberalernas särskilda yttrande i kommunstyrelsen 2018-08-21 § 126.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035 gavs stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som ska knyta an till nya översiktsplanen och ersätta den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Tyresö (2003).
 
Sedan våren 2017 har arbetet pågått med strategin.  I september 2017 beslutades delbeslut/inriktningsbeslut på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om ny etappindelning, tidplan och byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik. I januari 2018 hölls informationsmöten vid tre separata tillfällen för boende på yttre Brevik med syfte att informera om kommunens beslut kring huvudmannaskap för vägar och VA på yttre Brevik. Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april hölls en informationspunkt för att klargöra sista frågor inför antagande av strategin i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj gällande byggrätter, gatukostnader, ny etappindelning och föreslagen justering av busslinjedragning på inre Brevik.
 
Ett förslag till strategi behandlades på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen i maj 2018, då ärendet återremitterades för komplettering av underlaget. En ny version av strategin har nu arbetats fram med förtydliganden och justeringar av huvudvägar och vilka huvudvägar som ska trafikeras med busstrafik samt förtydligande kring Dyviksudds utveckling kopplat till översiktsplanen. Utöver det har redaktionella ändringar gjorts.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att strategin för Östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.
 
Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anders Wickberg (SD), Mats Lindblom (L), Kristjan Vaigur (S), Mikael Fallmo (S), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) samt Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.
 
Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkanden:
1) att strategin inte ska stänga möjligheten för samfälligheter eller grupper av fastighetsägare att, som ett alternativ till kommunalt VA, driva lokala anläggningar för dricksvattenproduktion och lokala reningsverk för avloppsrening samt 2) att de större byggrätterna på 200/150/120 kvm efter detaljplanering ska kunna ges även till de områden som har valt att gå fram med lokala VA-lösningar.
Kristjan Vaigur (S) yrkar 1) att utöka möjligheten att stycka sin fastighet, minsta tomtstorlek efter styckning ska tillåtas vara 2000 kvadratmeter istället för 3000 kvadratmeter, och 2) att minska byggrätten från 200 kvadratmeter till 160 kvadratmeter, för att öka likvärdigheten och följa den standard som utarbetats i redan genomförda detaljplaner i östra Tyresö samt 3) att kommunen ska ha en generös inställning till uppskov för inbetalning av gatukostnader för fastigheter där pantbrev inte erhållits. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. Mikael Ordenius (MP) biträder Kristjan Vaigurs yrkande 2 om att minska byggrätten från 200 kvadratmeter till 160 kvadratmeter.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkanden 1) ett kostnadstak för gatukostnader samt 2) anstånd med gatukostnader tills fastigheten säljs.
 
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men stödjer socialdemokraternas yrkanden avseende minskning av tomtstorlek efter styckning samt storlek på byggrätten.
 
Beslutsgång
Beslutsgång för Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande 1). Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
 
Resultat: 37 ja, 8 nej, 4 avstår och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 4.
Kommunfullmäktige avslår Mats Lindbloms (L) yrkande 1).
 
Beslutsgång för Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande 2). Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
 
Resultat: 41 ja, 4 nej, 4 avstår och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 5.
Kommunfullmäktige avslår Mats Lindbloms (L) yrkande 2).

Beslutsgång för Kristjan Vaigurs (S) yrkande om byggrätter på 160 kvadratmeter, för att öka likvärdigheten och följa den standard som utarbetats i redan genomförda detaljplaner i östra Tyresö. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
 
Resultat: 30 ja, 19 nej, och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 6
Kommunfullmäktige avslår Kristjan Vaigurs (S) yrkande angående byggrätter.
 
Beslutsgång för Kristjan Vaigurs (S) yrkande om att minsta tomtstorlek efter styckning ska tillåtas vara 2000 kvadratmeter. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
 
Resultat: 34 ja, 15 nej, och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll, votering 7.
Kommunfullmäktige avslår Kristjan Vaigurs (S) yrkande angående tomtstorlek efter styckning.
 
Beslutsgång för Kristjan Vaigurs (S) yrkande om att kommunen ska ha en generös inställning till uppskov för inbetalning av gatukostnader för fastigheter där pantbrev inte erhållits. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Beslutsgång för Anders Wickbergs (SD) yrkande om kostnadstak för gatukostnader. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
 
Resultat: 45 ja, 4 nej, och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll,
votering 8.
Kommunfullmäktige avslår Anders Wickbergs (SD) yrkande.
 
Beslutsgång för Anders Wickbergs (SD) yrkande om anstånd med gatukostnader tills fastigheten säljs.  Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om att anta strategin. Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag avslås.
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §126.pdf
Östra Tyresö-strategin.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §105.pdf
PU från MSU 2018-05-14 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse,antagande av Strategi för östra Tyresö.pdf
Reservation kommunfullmäktige 2018-09-06 §§ 69-71.pdf
S Reservation Strategi för Östra Tyresö.pdf
MP Reservation Strategi för Östra Tyresö.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2018-09-06, § 72.pdf

§73 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 2018/KS 0208 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
 
2 § 14 första meningen i kommunstyrelsens reglemente utgår.
3 § 1 sjätte strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.
Beslutet föreslås gälla från och med 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genomfört en utredning som visar att det finns samverkansvinster om ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och även lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att myndighetsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019. Som en följd av detta föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Som en följd föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår. Besluten föreslås gälla från och med 1 januari 2019.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §130.pdf
Tjänsteskrivelse Myndighetsutövning alkohol tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente.pdf

§74 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Dnr 2018/KS 0231 006
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 De lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 De lokala ordningsföreskrifterna träder i kraft efter kungörelse genom tillkännagivande på Tyresö kommuns anslagstavla av det justerade protokollet och ersätter de lokala ordningsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj 2013.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören den 9 januari 2018 i uppdrag att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Återrapportering av detta uppdrag presenterades i kommunstyrelsen den 29 maj 2018 som i samband med detta även beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter. Se dnr 2018/KS 0080 005 och kommunstyrelsens protokoll § 117 daterat den 29 maj 2018.
 
Med anledning av ovanstående har kommunstyrelseförvaltningen gått igenom de lokala ordningsföreskrifterna. Ändringarna som föreslås avser krav på Polismyndighetens tillstånd för användning av pyrotekniska varor inom områden med samlad bebyggelse inom kommunen, undantaget dock vissa klockslag på nyårsafton/nyårsdagen samt att användning av pyrotekniska varor aldrig ska tillåtas inom vissa av kommunens områden i enlighet med nya bifogade kartbilagor 5A-5D till de lokala ordningsföreskrifterna som ersätter de tidigare kartbilagorna 5A-5D.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i övrigt ett fåtal ändringar i de lokala föreskrifterna av språklig eller förtydligande karaktär. Samtliga föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet med tillhörande nya kartbilagor 5A-5D.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun revideras i enlighet med kommunkansliets förslag samt att kommunfullmäktige beslutar om ikraftträdande efter tillkännagivande av justerat protokoll och att de reviderade ordningsföreskrifterna ersätter de som antogs 16 maj 2013.
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har området avseende pyroteknikförbud i kartbilaga 5 B anpassats föra att överensstämma med det planerade vård- och omsorgsboendet inom ny detaljplan för Apelvägen.
 
Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §131.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av lokala ordningsföreskrifter.pdf
Lokala ordningsföreskrifter - ändringsmarkerad version från 2013-05-16.pdf
Till KF Lokala ordningsföreskrifter - version 2018-08-22.doc.pdf
Till KF Lokala ordningsföreskrifter - version 2018-08-22.pdf
Kartbilaga 1A.pdf
Kartbilaga 1B.pdf
kartbilaga_2A.pdf
Kartbilaga_2B.pdf
Kartbilaga_2C.pdf
Kartbilaga_3A.pdf
Kartbilaga_3B.pdf
Kartbilaga 4A_ny.pdf
Kartbilaga 4B_ny.pdf
Kartbilaga 4C.pdf
Kartbilaga 4D.pdf
Ny kartbilaga 5A Tyresö centrum.pdf
Gammal version 5A_fyrverkeri.pdf
Till KF Kartbilaga 5B Strandtorget med omnejd.pdf
Gammal version 5B_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5C Trollbäckens centrum och Fornudden.docx.pdf
Gammal version 5C_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5D Östra Farmarstigen, Krusmyntans äldreboende och Villa Basilika.docx.pdf
Gammal version 5D_fyrverkeri.pdf

§75 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0198 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till:
Tillkännagivanden ska finnas Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats www.sbff.se. Anslagstavlan ska innehålla:
1 tillkännagivanden om direktionens sammanträden,
2 tillkännagivanden av justerade protokoll,
3 tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
4 justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5 upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap Kl.
 
Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
 
2. Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa frågor angående årsredovisningen med:
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.
 
Beskrivning av ärendet
En ny kommunallag (2017:725) har trätt ikraft den 1 januari 2018. Enligt den nya lagen ska det i kommunalförbunds förbundsordningar anges var förbundets digitala anslagstavla finns. Södertörns brandförsvars direktion föreslår att förbundsordningen anger att tillkännagivanden ska finnas på anslagstavlan på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats www.sbff.se.
 
Förbundsordningen ska även ange om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och förutsättningarna för det.
Direktionen föreslår att tillägg görs i förbundsordningen om att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förslaget från direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §132.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag.pdf.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag §38.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund tjänsteutlåtande Förändring av förbundsordning §38.pdf
Nu gällande förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§76 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2019

Dnr 2018/KS 0203 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2019 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att fastställa fullmäktiges sammanträden under 2019 enligt kommunkansliets förslag.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §135.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för komunledningsutkskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019.pdf

§77 Svar på motion om överfulla återvinningsstationer

Dnr 2017/KS 0520 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.
 
Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om överfulla återvinningsstationer och föreslår att åtgärder ska vidtas för att dels utöka återvinningsstationernas kapacitet och dels minimera att stationerna blir fulla. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen och föreslår att denna ska anses besvarad. Tyresö kommun har ett tecknat samverkansavtal med FTI AB som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintligt samverkansavtal redan omfattar tillräckliga åtgärder för att undvika överfulla återvinningsstationer.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP), Erkki Vesa (M) samt Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
 
Mikael Ordenius (MP) yrkar att motionen ska bifallas.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad.
 
Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-05-17 §54.pdf
Protokollsutdrag från MSU, motion om överfulla återvinningsstationer.pdf
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf

§78 Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum

Dnr 2017/KS 0465 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) lämnar skriftlig reservation.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en mer attraktiv lek- och aktivitetsplats i Tyresö centrum och verka för en möjlighet till kortare tillsyn av barnen, medan föräldrarna gör sina inköp i centrum genom samarbete med centrumledningen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att förslaget att verka för lek- och aktivitetsplats och barntillsyn i ett privatägt centrum inte kan anses vara en uppgift för kommunen enligt kommunallagens andra kapitel som reglerar vad som faller inom den kommunala kompetensen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yttrande
Anders Wickberg (SD), Fredrik Saweståhl (M) samt Michael Ordenius (MP) yttrar sig.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §119.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.pdf
Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum.pdf
SD Skriftlig reservation kommunfullmäktige 2018-09-06 § 78.pdf