Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till
sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval
lämnats in till sammanträdet.

5 Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ

Dnr 2018/KS 0336 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige väljer revisorer för mandatperioden 2019-2022 enligt till
fullmäktige lämnat förslag.
2 Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande till kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.
3 Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun för mandatperioden 2019-2020
enligt till fullmäktige lämnat förslag.
4 Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare och ombud till råd och bolag samt till
andra organ för Tyresö kommuns räkning enligt till fullmäktige lämnat förslag för
gällande mandattid för respektive organ.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning ska redovisa förslag på val av revisorer, val till
nämnder, styrelser och andra organ till kommunfullmäktige. Vid tidpunkten för
valberedningens sammanträde den 14 november saknas ett antal nomineringar i
underlaget till beslut. Bilagt till kallelsen följer den ofullständiga nomineringslista som
hanterades vid valberedningens sammanträde. En fullständig lista på nomineringar
lämnas som underlag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde den 22
november.

Bilagor
Protokollstudrag Valberedningen 2018-11-14 § 1.pdf

6 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0361 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- För mandatperioden 2019-2022 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares
tjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning ska redovisa förslag på regler för ersättares
tjänstgöring till kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår fullmäktige fastställa
regler för ersättares tjänstgöring för mandatperioden 2019-2022 enligt bifogat förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag Valberedningen 2018-11-14 § 2.pdf
Regler för ersättares tjänstgöring.docx

7 Fastställande av skattesats för år 2019 *

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunfullmäktiges förslag till nästa instans för förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Beslutspunkten justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt beslut 2018-06-14 skattesatsen till 19,50 per
skattekrona. Enligt kommunallagen ska det tillträdande fullmäktige fatta beslut om
kommunens budget och skattesats för följande budgetår efter ett nyval. Normalt ska
beslutet fattas i november månad. Beslutet om budget kan avvakta till december
månad, men då måste kommunfullmäktige fatta beslut om skattesatsen under
november månad. Fullmäktige kan i så fall ändra sitt beslut om skattesats under
december månad om den föreslagna budgeten förutsätter detta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Skattesats 2019.pdf

8 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2018/KS 0332 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt
strålskyddslagen, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-10-23, § 40, antas.
2 Taxan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
medlemskommunernas kommunfullmäktige antar reviderad taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen för år 2019. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår
att fullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
direktion samt att taxan tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §186.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa 2019 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Protokollsutdrag §40 2018-10-23 Taxa
enligt strålskyddslagen.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa enligt strålskyddslagen.pdf
Taxa enligt strålskyddslagen.pdf

9 Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder

Dnr 2018/KS 0273 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder revideras i
enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i det gemensamma reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom
Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade
utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma
reglementet för nämnder.

Innehållet i förslaget till det reviderade gemensamma reglementet är till största delen
detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är
redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren
att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i
kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i
kommunkansliets förslag till det gemensamma reglementet.

De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är
följande.

I 2 § första stycket föreslås en reglering som avser varje nämnds ansvar såsom
anställningsmyndighet för sina respektive frågor för det fall personal inom en
förvaltning arbetar för flera nämnder.

I 17 § första stycket föreslås en kompletterande lydelse som anger att nämnden får
utse en annan ledamot som ersättare för det fall ordförande eller annan i presidiet
närvarar vid möte men ändå är förhindrad att fullgöra uppdraget som ordförande. Ett
exempel på en sådan situation är när ordförande inte kan närvara vid justering av
protokollet.

I 18 § föreslås att fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd istället för att
det anges ett specifikt antal i reglementet. Detta överensstämmer även med
fullmäktiges beslut den 14 juni 20108 om ny nämndorganisation, se 62 § i
fullmäktiges protokoll.

I 25 § första stycket föreslås en reglering som återspeglar den praxis som redan nu
råder, det vill säga att protokoll ska föras av mötesordförande från majoriteten och
justeras av en person från oppositionen eller vice versa.

I 30 § första stycket föreslås att fullmäktige beslutar om vilka utskott och/eller
beredningar som ska finnas inom den kommunala organisationen, vilket innebär att
detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.
I 30 § andra stycket föreslås att mandatperioden för ordförande, vice ordförande,
övriga ledamöter och ersättare inom utskott och beredningar är ett år räknat från och
med den 1 januari till och med den 31 december, vilket innebär att detta även gäller
för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och
nämnder revideras i enlighet med kommunkansliets förslag. Vidare föreslås
kommunfullmäktige besluta att reglementet träder i kraft den 1 januari 2019. Sedan
kommunstyrelsens behandling har förslaget till reglemente uppdaterats i § 13 med det
bifallna tilläggsyrkandet i kommunstyrelsen om nämndordförandens närvaro- och
yttranderätt i kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §192.pdf
Till KF gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.docx
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente i Tyresö kommun.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig. juni 2018.pdf

10 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 2018/KS 0272 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med kommunkansliets
förslag.
2 Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom
Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade
utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma
reglementet för nämnder.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kommunstyrelsen är till största
delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är
redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren
att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i
kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i
kommunkansliets förslag till kommunstyrelsens reglemente.

De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är
följande.
I 6 § första stycket punkterna 4-5 föreslås en kompletterande lydelse med anledning
av att en ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den
1 januari 2019.
I 7§ första stycket punkterna 8-12 föreslås ett förtydligande vad avser
kommunstyrelsens bemyndigande från fullmäktige vad avser initiativtagande, samråd,
granskning, antagande och upphävande av detaljplaner samt att ge beslut om
planbesked.
I 17 § berörs i förslaget endast ansvaret för uppgifter enligt lotterilagen. Ansvar för
uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att kommunstyrelsens reglemente revideras i enlighet med
kommunkansliets förslag samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §193.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig. juni 2018.pdf

11 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2018/KS 0300 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglementet för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets
förslag.
2 Bestämmelserna i äldre- och omsorgsnämndens reglemente träder i kraft den 1
januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom
Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram
reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en
äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige antar reglementet för äldre- och omsorgsnämnden samt att
det ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §194.pdf
Reglemente äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

12 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/KS 0295 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas i enlighet med
kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente träder i kraft
den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny
nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat
och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i fullmäktige innebär att
en arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anta reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden
samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §195.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

13 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr 2018/KS 0278 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas i enlighet med
kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente träder i
kraft den 1 januari 2019

Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny
nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat
och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige
innebär att en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med den 1
januari 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige antar reglementet för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §196.pdf
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

14 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2018/KS 0287 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras i enlighet med
kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i kultur- och fritidsnämndens reglemente träder i kraft den 1
januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom
Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kultur- och fritidsnämnden är
till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. Vissa ändringar som
föreslås är endast av redaktionell karaktär.

De materiella förändringar som föreslås är följande.
I 1 § första stycket föreslås en generell lydelse om att nämnden har att följa tillämplig
lagstiftning och annan författning samt att nämnden utgör myndighet i förhållande till
nämndens uppgifter.
I 1 § tredje stycket föreslås ytterligare precisering av prioriterade målgrupper för
nämnden i form av unga som upplever utanförskap, personer med
funktionsnedsättningar samt personer som är nyanlända i Sverige.
I 2 § första stycket fjärde punkten föreslås en kompletterande lydelse avseende
nämndens ansvar för kultur att förvalta, underhålla och utveckla kommunens
konstinnehav.
I 3 § första stycket tredje och fjärde punkterna föreslås kompletterande lydelser
avseende nämndens ansvar för fritidsverksamhet att ombesörja bokning av
kommunens lokaler samt ombesörja skötsel och drift av kommunens idrotts- och
friluftsanläggningar.
§ 4 i nuvarande version av reglementet för nämnden utgår eftersom beslutanderätt
enligt lotterilagen åvilar kommunstyrelsen och kommer att ingå i kommunstyrelsens
reglemente.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige reviderar reglementet för kultur- och fritidsnämnden samt att
reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §197.pdf
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

15 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/KS 0288 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med
kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1
januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom
Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för barn- och
utbildningsnämnden är av redaktionell karaktär med undantag för att den reglering
som avser individutskott utgår, eftersom ett sådant utskott inte finns inom nämnden. I
övrigt föreslås inte några materiella förändringar.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige reviderar reglementet för barn- och utbildningsnämnden samt
att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §198.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf

16 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2018/KS 0289 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglementet för byggnadsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets
förslag.
2 Bestämmelserna i byggnadsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom
Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för byggnadsnämnden är till
största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.

Vissa ändringar är dels redaktionella, dels återfinns lydelse i det gemensamma
reglementet och har tagits bort i förslaget till reviderat reglemente.

De materiella förändringar som föreslås är följande:
Den tidigare förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem har upphört. 1 §
andra stycket punkt fyra har med anledning av detta omformulerats. Dessutom finns
ett gränssnitt gentemot de uppgifter som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
ansvarar för vilka undantas från nämndens ansvar.
Lydelsen i nuvarande 1 § sjätte strecksatsen i nämndens reglemente utgår med
anledning av att ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i sin helhet överflyttas till Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund.
I 1 § andra stycket punkt sex föreslås ett förtydligande vad avser namnsättning av
gator, vägar, parkvägar, broar, torg, parker och andra allmänna platser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige reviderar reglementet för byggnadsnämnden samt att det
reglementet träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §199.pdf
Reglemente för byggnadsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för byggnadsnämnden.pdf

17 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2018/KS 0298 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglementet för valnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i valnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom
Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för valnämnden är endast
av redaktionell karaktär och några innehållsmässiga förändringar föreslås inte.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige reviderar reglementet för valnämnden samt att reglementet
ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §200.pdf
Reglemente för valnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för valnämnden.pdf

18 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Dnr 2018/KS 0304 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Reglementet för krisledningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets
förslag.
2 Bestämmelserna i krisledningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari
2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom
Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för krisledningsnämnden är till
största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.

De materiella förändringar som föreslås är att nuvarande 10-11 §§ utgår då dessa
regleringar anges i det gemensamma reglementet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige reviderar reglementet för krisledningsnämnden samt att
reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §201.pdf
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för krisledningsnämnden.pdf

19 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Dnr 2018/KS 0317 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i och med den nya
kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. Det är i princip
uteslutande redaktionella ändringar som har företagits där laghänvisningar har
korrigerats. Därutöver har arbetsordningen gåtts igenom och jämförts med Sveriges
kommuners och landstings (SKL) förslag till arbetsordning för fullmäktige, ett underlag
för lokala bedömningar. Utifrån denna jämförelse har smärre justeringar och
förtydliganden gjorts. Viss information har stått på två ställen och har då tagits bort
på ena stället.

I sak är det inga förändringar vad gäller kommunfullmäktiges arbetssätt förutom att
det i § 11 har lagts till att kommunfullmäktiges presidium samlas dagen före
fullmäktigesammanträdet för genomgång av ärenden samt inkomna motioner,
interpellationer och frågor samt att det i 36 § har lagts till att presidiet bereder
revisorernas budget.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige antar den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige i
Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §202.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.pdf
Arbetsordning Kommunfullmäktige med synliga ändringar.pdf

20 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0307 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reviderade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Bestämmelser om lokalt partistöd föreslås i detta ärende revideras. Det rör sig om
redaktionella ändringar med anledning av den nya kommunallagen och ett
förtydligande av partiernas eget ansvar att lämna redovisningar av partistöd inom
föreskriven tid.

Rätten till partistöd är enligt lagen kopplat till om partiet är representerat i fullmäktige.
Kommunen har möjlighet att trappa ner stödet vid så kallade "tomma stolar", det vill
säga om det inte längre finns några kandidater kvar när en ledamot i fullmäktige
avsäger sig sin plats. Stödet får som längst utgå under ett kalenderår efter det att
representationen upphörde.

Det finns krav i lagen på att partierna ska redovisa hur partistödet används. Avsikten
med partiernas redovisning är inte att kommunstyrelsen ska göra en materiell
prövning av redovisningen, om stödet använts ändamålsenligt. Dock blir rapporten
offentlig vilket gör att kommunmedborgare får insyn i hur partistödet använts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna för kommunalt partistöd.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §205.pdf
Tjänsteskrivelse bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun med
ändringsmarkeringar.pdf

21 Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019

Dnr 2018/KS 0188 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2 Lokalt partistöd för år 2019 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade
i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen
samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager
lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att
partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala
demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år
som redovisningen avser.

Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige
minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Eftersom samtliga partier
representerade i fullmäktige har lämnat in redovisning för 2017 föreslås att
fullmäktige fattar beslut om att utbetala partistöd till samtliga berörda partier enligt de
fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala
bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige noterar bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt
partistöd samt beslutar att lokalt partistöd för år 2019 utbetalas till samtliga partier
som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i
Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §206.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år
2019.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av kommunlat partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd - Liberalerna.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet.docx.pdf
Redovisnimng av kommunlat partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd till Kristdemokraterna Tyresö 2017.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
2017 Centerpartiet Redovisning av partistöd i Tyresö kommun.docx.pdf
C-Budget2018.docx.pdf
C-Resultat-Balans-2017.docx.pdf

22 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0316 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan
under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag
om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i
kommunfullmäktige under förutsättning att
1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.

2 Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning
över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som
gällt under tidigare mandatperiod. En förutsättning för att få bidraget är att
ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt
ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet.
Chefen för kommunkansliet föreslås få delegation att hantera ansökningarna i enlighet
med de förutsättningar som fullmäktige har beslutat.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att:

1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan
under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag
om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i
kommunfullmäktige under förutsättning att
1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning
över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §207.pdf
Tjänsteskrivelse Bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2018-2022.pdf

23 Ändring av mandattiden för Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1) Kommunfullmäktige ändrar mandattiden för barn- och utbildningsnämnden,
byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 23
november 2018 till och med den 31 december 2019. Från och med den 1 januari 2020
gäller en mandattid om ett år för barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden.
2) Beslutspunkten justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än styrelsen, se 6 kap 19 §
kommunallagen ("KL"). Det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet får
fullmäktige ändra mandattiden för en nämnd utan föregående beredning i enlighet
med 5 kap 30 § KL. Det innebär att nämndernas tjänstgöringstid kan börja före den 1
januari året efter ett valår. Regleringen möjliggör för fullmäktige att på så sätt få ett
snabbare valgenomslag. Det finns ingen begränsning enligt kommunallagen att detta
måste ske vid det första fullmäktigesammanträdet efter valet. Med hänvisning till det
som anges här ovan förkortas mandattiden för barn- och utbildningsnämnden,
byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Mandattiden för dessa nämnder
föreslås löpa från och med den 23 november 2018 till och med den 31 december
2019. Därefter föreslås en återgång till en mandattid om ett år för dessa nämnder från
och med den 1 januari 2020.

§103 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§103_prot_20181122.pdf (111 kb)

§104 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Inga interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§104_prot_20181122.pdf (111 kb)

§105 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§105_prot_20181122.pdf (111 kb)

§106 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges beslut
1 Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2 Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Alexander Enkvist (L)
har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter Angelica Vallén (L)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Marcus Svanfeldt Obligado (V)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, avsägelsen gäller från och med måndagen den 26 november 2018.

Tom Nilstierna (C)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.

Beslut/Protokollsutdrag
§106_prot_20181122.pdf (174 kb)

§107 Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ

Dnr 2018/KS 0336 001

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige väljer revisorer för mandatperioden 2019-2022 enligt till fullmäktige lämnat förslag.
2 Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.
3 Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun för mandatperioden 2019-2020 enligt till fullmäktige lämnat förslag.
4 Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare och ombud till råd och bolag samt till andra organ för Tyresö kommuns räkning enligt till fullmäktige lämnat förslag för gällande mandattid för respektive organ.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning ska redovisa förslag på val av revisorer, val till nämnder, styrelser och andra organ till kommunfullmäktige. Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde den 14 november saknas ett antal nomineringar i underlaget till beslut. Bilagt till kallelsen följer den ofullständiga nomineringslista som hanterades vid valberedningens sammanträde. En fullständig lista på nomineringar lämnas som underlag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november.

Bilagor
Protokollstudrag Valberedningen 2018-11-14 § 1.pdf
KF Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ.pdf

§108 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0361 001

Kommunfullmäktiges beslut
- För mandatperioden 2019-2022 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning ska redovisa förslag på regler för ersättares tjänstgöring till kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår fullmäktige fastställa regler för ersättares tjänstgöring för mandatperioden 2019-2022 enligt bifogat förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag Valberedningen 2018-11-14 § 2.pdf
Regler för ersättares tjänstgöring.docx

§109 Fastställande av skattesats för år 2019

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunfullmäktiges beslut
1 Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
2 Beslutspunkten justeras omedelbart.

Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) lämnar in en skriftlig reservation å sina respektive partiers vägnar (bilaga).

Oliver Frimodig (SD) reserverar sig för tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Särskilt yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) lämnar en röstförklaring för tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt beslut 2018-06-14 skattesatsen till 19,50 per skattekrona. Enligt kommunallagen ska det tillträdande fullmäktige fatta beslut om kommunens budget och skattesats för följande budgetår efter ett nyval. Normalt ska beslutet fattas i november månad. Beslutet om budget kan avvakta till december månad, men då måste kommunfullmäktige fatta beslut om skattesatsen under november månad. Fullmäktige kan i så fall ändra sitt beslut om skattesats under december månad om den föreslagna budgeten förutsätter detta.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anders Wickberg (SD), Anna Lund (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Mikael Ordenius (MP), Lilian Nylinder (MP), Maria Alves Persson (S) och Oliver Frimodig (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 per skattekrona. Anders Wickberg (SD), Anna Lund (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M) Peter Freij (M) och Oliver Frimodig (SD) biträder yrkandet.

Anita Mattsson (S) yrkar att skattesatsen höjs med 45 öre till 19,95 kronor per skattekrona för år 2019. Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Martin Nilsson (S) och Mikael Ordenius (MP) biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet från Anita Mattsson (S) med flera om höjd skattesats om 19,95 kronor per skattekrona. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anita Mattsson (S) med fleras yrkande.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag på skattesats på 19,50 kronor per skattekrona röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet från Anita Mattsson (S) med flera avseende skattesats på 19,95 per skattekrona röstar nej.

Resultat: 23 ja och 26 nej samt 2 frånvarande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt yrkande från Anita Mattsson (S) med flera att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-21 § 211.pdf
Tjänsteskrivelse Skattesats 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Skattesats 2019.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige den 22 november 2018 §§ 109, 125.pdf
Reservation M, C, KD, Fastställande av skattesats KF 2018-11- 22 § 109.pdf
Röstförklaring V, Fastställande av skattesats 2019 KF 20181122 § 109.pdf

§110 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2018/KS 0332 12

Kommunfullmäktiges beslut
1 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-10-23, § 40, antas.
2 Taxan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att medlemskommunernas kommunfullmäktige antar reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen för år 2019. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att fullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxan tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §186.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Protokollsutdrag §40 2018-10-23 Taxa enligt strålskyddslagen.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa enligt strålskyddslagen.pdf
Taxa enligt strålskyddslagen.pdf

§111 Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder

Dnr 2018/KS 0273 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i det gemensamma reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.

Innehållet i förslaget till det reviderade gemensamma reglementet är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till det gemensamma reglementet.

De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.

I 2 § första stycket föreslås en reglering som avser varje nämnds ansvar såsom anställningsmyndighet för sina respektive frågor för det fall personal inom en förvaltning arbetar för flera nämnder.

I 17 § första stycket föreslås en kompletterande lydelse som anger att nämnden får utse en annan ledamot som ersättare för det fall ordförande eller annan i presidiet närvarar vid möte men ändå är förhindrad att fullgöra uppdraget som ordförande. Ett exempel på en sådan situation är när ordförande inte kan närvara vid justering av protokollet.

I 18 § föreslås att fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd istället för att det anges ett specifikt antal i reglementet. Detta överensstämmer även med fullmäktiges beslut den 14 juni 20108 om ny nämndorganisation, se 62 § i fullmäktiges protokoll.

I 25 § första stycket föreslås en reglering som återspeglar den praxis som redan nu råder, det vill säga att protokoll ska föras av mötesordförande från majoriteten och justeras av en person från oppositionen eller vice versa.

I 30 § första stycket föreslås att fullmäktige beslutar om vilka utskott och/eller beredningar som ska finnas inom den kommunala organisationen, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.

I 30 § andra stycket föreslås att mandatperioden för ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare inom utskott och beredningar är ett år räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder revideras i enlighet med kommunkansliets förslag. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att reglementet träder i kraft den 1 januari 2019. Sedan kommunstyrelsens behandling har förslaget till reglemente uppdaterats i § 13 med det bifallna tilläggsyrkandet i kommunstyrelsen om nämndordförandens närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §192.pdf
Till KF gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.docx
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente i Tyresö kommun.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig. juni 2018.pdf

§112 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 2018/KS 0272 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kommunstyrelsen är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till kommunstyrelsens reglemente.

De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.

I 6 § första stycket punkterna 4-5 föreslås en kompletterande lydelse med anledning av att en ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019.

I 7§ första stycket punkterna 8-12 föreslås ett förtydligande vad avser kommunstyrelsens bemyndigande från fullmäktige vad avser initiativtagande, samråd, granskning, antagande och upphävande av detaljplaner samt att ge beslut om planbesked.

I 17 § berörs i förslaget endast ansvaret för uppgifter enligt lotterilagen. Ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsens reglemente revideras i enlighet med kommunkansliets förslag samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §193.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig. juni 2018.pdf

§113 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2018/KS 0300 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglementet för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i äldre- och omsorgsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för äldre- och omsorgsnämnden samt att det ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §194.pdf
Reglemente äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§114 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/KS 0295 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i fullmäktige innebär att en arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §195.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§115 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr 2018/KS 0278 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019

Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §196.pdf
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

§116 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2018/KS 0287 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i kultur- och fritidsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kultur- och fritidsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. Vissa ändringar som föreslås är endast av redaktionell karaktär.

De materiella förändringar som föreslås är följande.
I 1 § första stycket föreslås en generell lydelse om att nämnden har att följa tillämplig lagstiftning och annan författning samt att nämnden utgör myndighet i förhållande till nämndens uppgifter.

I 1 § tredje stycket föreslås ytterligare precisering av prioriterade målgrupper för nämnden i form av unga som upplever utanförskap, personer med funktionsnedsättningar samt personer som är nyanlända i Sverige.

I 2 § första stycket fjärde punkten föreslås en kompletterande lydelse avseende nämndens ansvar för kultur att förvalta, underhålla och utveckla kommunens konstinnehav.

I 3 § första stycket tredje och fjärde punkterna föreslås kompletterande lydelser avseende nämndens ansvar för fritidsverksamhet att ombesörja bokning av kommunens lokaler samt ombesörja skötsel och drift av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.

§ 4 i nuvarande version av reglementet för nämnden utgår eftersom beslutanderätt enligt lotterilagen åvilar kommunstyrelsen och kommer att ingå i kommunstyrelsens reglemente.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för kultur- och fritidsnämnden samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §197.pdf
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

§117 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/KS 0288 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden är av redaktionell karaktär med undantag för att den reglering som avser individutskott utgår, eftersom ett sådant utskott inte finns inom nämnden. I övrigt föreslås inte några materiella förändringar.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för barn- och utbildningsnämnden samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §198.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf

§118 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2018/KS 0289 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglementet för byggnadsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i byggnadsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för byggnadsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.

Vissa ändringar är dels redaktionella, dels återfinns lydelse i det gemensamma reglementet och har tagits bort i förslaget till reviderat reglemente.

De materiella förändringar som föreslås är följande:
Den tidigare förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem har upphört. 1 § andra stycket punkt fyra har med anledning av detta omformulerats. Dessutom finns ett gränssnitt gentemot de uppgifter som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för vilka undantas från nämndens ansvar.
Lydelsen i nuvarande 1 § sjätte strecksatsen i nämndens reglemente utgår med anledning av att ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i sin helhet överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
I 1 § andra stycket punkt sex föreslås ett förtydligande vad avser namnsättning av gator, vägar, parkvägar, broar, torg, parker och andra allmänna platser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för byggnadsnämnden samt att det reglementet träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §199.pdf
Reglemente för byggnadsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för byggnadsnämnden.pdf

§119 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2018/KS 0298 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglementet för valnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i valnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för valnämnden är endast av redaktionell karaktär och några innehållsmässiga förändringar föreslås inte.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för valnämnden samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §200.pdf
Reglemente för valnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för valnämnden.pdf

§120 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Dnr 2018/KS 0304 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Reglementet för krisledningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2 Bestämmelserna i krisledningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för krisledningsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.

De materiella förändringar som föreslås är att nuvarande 10-11 §§ utgår då dessa regleringar anges i det gemensamma reglementet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige reviderar reglementet för krisledningsnämnden samt att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §201.pdf
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för krisledningsnämnden.pdf

§121 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Dnr 2018/KS 0317 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i och med den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. Det är i princip uteslutande redaktionella ändringar som har företagits där laghänvisningar har korrigerats. Därutöver har arbetsordningen gåtts igenom och jämförts med Sveriges kommuners och landstings (SKL) förslag till arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar. Utifrån denna jämförelse har smärre justeringar och förtydliganden gjorts. Viss information har stått på två ställen och har då tagits bort på ena stället.

I sak är det inga förändringar vad gäller kommunfullmäktiges arbetssätt förutom att det i § 11 har lagts till att kommunfullmäktiges presidium samlas dagen före fullmäktigesammanträdet för genomgång av ärenden samt inkomna motioner, interpellationer och frågor samt att det i 36 § har lagts till att presidiet bereder revisorernas budget.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §202.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.pdf
Arbetsordning Kommunfullmäktige med synliga ändringar.pdf

§122 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0307 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Bestämmelser om lokalt partistöd föreslås i detta ärende revideras. Det rör sig om redaktionella ändringar med anledning av den nya kommunallagen och ett förtydligande av partiernas eget ansvar att lämna redovisningar av partistöd inom föreskriven tid.

Rätten till partistöd är enligt lagen kopplat till om partiet är representerat i fullmäktige. Kommunen har möjlighet att trappa ner stödet vid så kallade "tomma stolar", det vill säga om det inte längre finns några kandidater kvar när en ledamot i fullmäktige avsäger sig sin plats. Stödet får som längst utgå under ett kalenderår efter det att representationen upphörde.

Det finns krav i lagen på att partierna ska redovisa hur partistödet används. Avsikten med partiernas redovisning är inte att kommunstyrelsen ska göra en materiell prövning av redovisningen, om stödet använts ändamålsenligt. Dock blir rapporten offentlig vilket gör att kommunmedborgare får insyn i hur partistödet använts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna för kommunalt partistöd.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §205.pdf
Tjänsteskrivelse bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun med ändringsmarkeringar.pdf

§123 Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019

Dnr 2018/KS 0188 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2 Lokalt partistöd för år 2019 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisning för 2017 föreslås att fullmäktige fattar beslut om att utbetala partistöd till samtliga berörda partier enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt beslutar att lokalt partistöd för år 2019 utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §206.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av kommunlat partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd - Liberalerna.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet.docx.pdf
Redovisnimng av kommunlat partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd till Kristdemokraterna Tyresö 2017.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
2017 Centerpartiet Redovisning av partistöd i Tyresö kommun.docx.pdf
C-Budget2018.docx.pdf
C-Resultat-Balans-2017.docx.pdf

§124 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0316 003

Kommunfullmäktiges beslut
1 Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att
1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.

2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet. Chefen för kommunkansliet föreslås få delegation att hantera ansökningarna i enlighet med de förutsättningar som fullmäktige har beslutat.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1 Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att
1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.

2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 §207.pdf
Tjänsteskrivelse Bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2018-2022.pdf

§125 Ändring av mandattiden för Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2018/KS 0377 001

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige ändrar mandattiden för Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 23 november 2018 till och med den 31 december 2019. Från och med den 1 januari 2020 gäller en mandattid om ett år för Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
2 Beslutspunkten justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än styrelsen, se 6 kap 19 § kommunallagen ("KL"). Det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet får fullmäktige ändra mandattiden för en nämnd utan föregående beredning i enlighet med 5 kap 30 § KL. Det innebär att nämndernas tjänstgöringstid kan börja före den 1 januari året efter ett valår. Regleringen möjliggör för fullmäktige att på så sätt få ett snabbare valgenomslag. Det finns ingen begränsning enligt kommunallagen att detta måste ske vid det första fullmäktigesammanträdet efter valet. Med hänvisning till det som anges här ovan förkortas mandattiden för barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Mandattiden för dessa nämnder föreslås löpa från och med den 23 november 2018 till och med den 31 december 2019. Därefter föreslås en återgång till en mandattid om ett år för dessa nämnder från och med den 1 januari 2020.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Martin Nilsson (S), Anders Wickberg (SD), Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD), Peter Freij (M), Inger Gemicioglu (V), Susann Ronström (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Dick Bengtson (M) yrkar avslag till förslaget till beslut. Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Peter Freij (M) biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla förslaget till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå förslaget till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla förslaget till beslut röstar ja.
Den som vill avslå förslaget till beslut röstar nej.

Resultat: 26 ja och 23 nej samt 2 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget till beslut.

Bilagor
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige den 22 november 2018 §§ 109, 125.pdf

§126 Investeringsram för Fornuddens skola

Dnr 2018/KS 0372 12

Kommunfullmäktiges beslut
1 Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2 19 000 000 kronor anslås för köp av fastigheten Kumla 3:656. I anslaget ingår kostnader för rivning och marksanering.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utökat anslag för markköp, rivning och sanering för 19 miljoner kronor för fastigheten Kumla 3:656.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen godkänner att kostnaden för Fornuddens skola och idrottshall överstiger anslagen ram med upp till 10 procent eller 353 miljoner kronor.

Yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska tas upp som ett extra ärende. Ordföranden finner att kommunfullmäktige är enigt i att ta upp ärendet som ett extra ärende.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutrag 2018-11-21 §214.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsram Fornuddens skola.pdf