Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-04-22

Sammanträde 2021-04-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga frågor lämnats till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari. Interpellationen bordlades åter vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Interpellation från sammanträdet den 18 februari
Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende. Anita Mattsson (S) överlämnar interpellationen till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande. Äldre- och omsorgsnämndens ordförande lämnar ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende.pdf
Svar från äldre- och omsorgsnämndens ordf Tony Thorén (L) på interpellation om Björkbackens äldreboende.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Dick Bengtson och Anki Svensson har lämnat in en motion om servicegarantier till de lokala företagen.

Sverigedemokraterna Per Carlberg, Henrik Mellström och Jörgen Nilsson har lämnat in en motion om gemensam distribution av personvalsedlar.

Bilagor
Motion angående servicegarantier till det lokala näringslivet (M).pdf
Motion om gemensam distribution av personvalsedlar (SD).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
3. Förslaget på ny nämndeman godkänns och överlämnas till Nacka Tingsrätt.

Beskrivning av ärendet

Avsägelse som lämnats in till sammanträdet

Bjarne Vifell (SD)
ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Bjarne Vifell (SD)
ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jonathan Fritzdorf (SD)

Bjarne Vifell (SD)
ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter
Jonathan Fritzdorf (SD)

Jörgen Nilsson (SD)
ny ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Bjarne Vifell (SD)

Elisabet Mellström (SD)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Bjarne Vifell (SD)

Förslag på ny nämndeman som lämnats in till sammanträdet

Lars Kumlin (S)
ny nämndeman i Nacka Tingsrätt efter Ingvar Olsson (S). Valet avser innevarande mandatperiod dvs till och med den 31 december 2023.

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2020

Diarienummer 2021/KS 0092 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 32 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.
4. Styrelsen och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *

* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2020. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning om den förväntade utvecklingen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 2 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.

Lekmannarevisorernas revisionsberättelse och redogörelse för 2020-års granskningar samt revisionsrapport från Ernst & Young AB har lämnats till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att fullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 80.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2020.pdf
Revisionsberättelse för år 2020, Tyresö kommun.pdf
Revisorernas redogörelse för år 2020, Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.docx
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf
Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf
GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf
Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf
Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf
Bilagor
5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf (149 kb) 5 Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf (95 kb) 5 Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf (505 kb) 5 BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf (1 498 kb) 5 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf (115 kb) 5 GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf (985 kb) 5 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 29.pdf (168 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 80.pdf (189 kb) 5 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf (117 kb) 5 Revisionsberättelse för år 2020, Tyresö kommun.pdf (334 kb) 5 Revisionsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020.pdf (511 kb) 5 Revisorernas redogörelse för år 2020, Tyresö kommun.pdf (371 kb) 5 Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf (71 kb) 5 Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf (388 kb) 5 Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf (686 kb) 5 Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf (1 611 kb) 5 Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf (53 kb) 5 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf (135 kb) 5 Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf (125 kb) 5 Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 270 kb) 5 Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf (1 037 kb) 5 Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 374 kb) 5 Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf (1 395 kb) 5 Årsredovisning Tyresö kommun 2020.pdf (4 164 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf (144 kb)

6 Beslut om kapitaliseringen av Kommuninvest

Diarienummer 2020/KS 0228 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Beskrivning av ärendet
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och i enlighet med stämmobeslut i föreningen måste Tyresö kommun delta i kapitalisering av Kommuninvest. Det innebär att kommunen under fyra år måste betala in 18,4 mnkr i insatsbelopp i Kommuninvest som ska ses som en finansiell investering. Kommuninvest har för avsikt att betala ränta på insatskapitalet. Att delta i kapitaliseringen av Kommuninvest är en förutsättning för fortsatt medlemskap. Det är därför inte något alternativ att avstå från att delta.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 81.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Kapitalisering av kommuninvest.pdf

7 Genomförande av projekt Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, i bilaga 1.
2. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infratruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars återremitterades ärendet, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en mer noggrann redogörelse för de poster som ökat från tidigare kalkyler. Den till ärendet bilagda tjänsteskrivelsen har därefter uppdaterats.

Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus och tillhörande infrastruktur. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021. Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes tidigt i detaljplanearbetet. Kalkylen borde ha utvecklats under planarbetets gång, vilket inte har skett. I samband med projekteringen har en genomlysning av de tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp lagts till. Genomlysningen visar att ett flertal poster saknas i den tidiga kalkylen och att denna inte täcker kommunens åtaganden enligt antagen detaljplan och kvalitetsprogram. Kommunens åtaganden är exempelvis utbyggnad av vatten och avlopp, anläggning av gång- och cykelbana längs Granitvägen samt utformning av gaturummet med exempelvis shared space-yta. Den nya kalkylen visar på ett investeringsbehov om 55 500 000 kr.
Under projektets gång har förvaltningens kalkylarbete utvecklats tillsammans med investeringsstrateg, detta innebär att alla utgifter och intäkter redovisas samlat vilket tidigare inte skett.

I och med att upphandling har genomförts och anbud har inkommit finns inte längre behov av sekretess i ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Granitvägen uppdaterad efter återremiss.pdf
Bilaga 1 Uppdaterad prognos samt tidigare budget.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 48.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf

8 Bemyndigande med anledning av kommuners möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats i enlighet med begränsningsförordningen (2021:8)

Diarienummer 2021/KS 0128 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det finns en påtaglig risk för trängsel, delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens utfärdande av sådana föreskrifter som anges i punkt 1 ovan ska vara tidsbegränsade och får som längst gälla till dess att protokollet från nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde har justerats.
3. Beslutet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Den 10 januari 2021 trädde den så kallade "covid-19-lagen" (såsom den definieras nedan) i kraft. Lagen omfattar genom "begränsningsförordningen" (såsom den definieras nedan) ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om särskilda begränsningar avseende vissa verksamheter och platser som omfattas av lagen. Från och med den 11 mars 2021 får kommunerna med stöd av begränsningsförordningen en möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet anses inte inskränka det kommunala självbestämmandet eftersom det är frivilligt för kommunerna att tillämpa. En utfärdad föreskrift om förbud innebär en inskränkning i människors rörelsefrihet. Kommunen behöver före utfärdandet av en sådan föreskrift beakta och bedöma att föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket eller utgör obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Enskilda förbud som anses väl avvägda var för sig, kan gemensamt i ett sammanhang anses innebära en inskränkning i medborgarnas rörelsefrihet på ett sätt som inte anses förenligt med 13 § i covid-19-lagen.

Pandemin ställer ofta krav på snabba beslutsvägar. Det anses därför nödvändigt att ge kommunstyrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om att utfärda föreskrifter om förbud i enlighet med 8 kap. 1 § begränsningsförordningen. Något som också möjliggör att ordföranden i kommunstyrelsen kan fatta ett beslut i särskilt brådskande fall på kommunstyrelsens vägnar. Kommunen är skyldigt att ge både smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter som ska utfärdas samt om kommunen avser att upphäva en redan utfärdad föreskrift i förtid. Föreskriften ska kommuniceras till medborgarna på kommunens anslagstavla, på hemsidan samt fysiskt på den aktuella platsen som förbudet avser med information om vad som gäller. Därutöver ska beslutet och tillhörande handlingar skickas till Polismyndigheten, den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Polismyndigheten utövar tillsynen avseende kommunens utfärdade förskrifter om förbud om att vistas på en viss plats. En person som bryter mot ett sådant förbud kan dömas till penningböter.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse - Bemyndigande om att utfärda föreskrifter om förbud enligt begränsningsförordningen.pdf

9 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM-2019-544.051

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2022. Tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer ses över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås endast indexregleras enligt PKV inför 2022 när denna blir känd hösten 2021, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. Således kommer de slutliga priserna i taxan för 2022 att beräknas i slutet av 2021.
Ärendet har beretts av byggnadsnämnden, stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 88.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01_SU.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022_ej indexreglerad.pdf
Taxetabell för lov och anmälan Tyresö 2021 PA1.pdf
Ändring av timmar, revidering av taxa.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information signerad.pdf

10 Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna

Diarienummer 2021/KS 0095 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Södertörns brandförsvarsförbund förslag på frister för rengöring (sotning) med ikraftträdande 2021-07-01 antas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har genomfört en översyn av sotnings- och brandskyddskontrollverksamheten. I samband med det har Södertörns brandförsvarsförbund ställt sig bakom förslag till föreskrifter för rengöring (sotning) och föreslår respektive medlemskommun att besluta om frister för rengöring (sotning) i enlighet med förslaget.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att Södertörns brandförsvarsförbund förslag på frister för rengöring (sotning) med ikraftträdande 2021-07-01 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 102.pdf
Sbff Bilaga 1 - Protokollsutdrag 2021-02-12 §6 - Frister sotning och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Tjänsteutlåtande för beslut i KF.pdf
Sbff Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande - Frister sotning och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Bilaga 3 - Protokollsutdrag 2021-02-12 § 7 - Taxa rengöring och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Bilaga 4 - Tjänsteutlåtande - Taxa rengöring och brandskyddskontroll.pdf

11 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 17.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

12 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.

Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 18.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

13 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 19.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

14 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.
En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 20.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

15 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
* skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
* kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
* skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej signerad.pdf

16 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
* Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

17 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken.
Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

§65 Anmälan och besvarande av frågor

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats till sammanträdet.

§66 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari. Interpellationen bordlades åter vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Interpellation från sammanträdet den 18 februari
Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende. Anita Mattsson (S) överlämnar interpellationen till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande. Äldre- och omsorgsnämndens ordförande lämnar ett skriftligt svar (bilaga). Peter Freij (M) och Tony Thorén (L) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende.pdf
Svar från äldre- och omsorgsnämndens ordf Tony Thorén (L) på interpellation om Björkbackens äldreboende.pdf

§67 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Dick Bengtson och Anki Svensson har lämnat in en motion om servicegarantier till de lokala företagen.

Sverigedemokraterna Per Carlberg, Henrik Mellström och Jörgen Nilsson har lämnat in en motion om gemensam distribution av personvalsedlar.

Bilagor
Motion angående servicegarantier till de lokala näringslivet (M).pdf
Motion om gemensam distribution av personvalsedlar (SD).pdf

§68 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
4. Valet av ny nämndeman godkänns och överlämnas till Nacka Tingsrätt.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Margareta Larssen (SD)
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jonathan Fritzdorf (SD)

Avsägelse som lämnats in till sammanträdet

Bjarne Vifell (SD)
ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden
ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Jörgen Nilsson (SD)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Anders Nystedt (MP)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Bo Furugård (S)
ersättare i äldre- och omsorgsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Bjarne Vifell (SD)
ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jonathan Fritzdorf (SD)
ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Jonathan Fritzdorf (SD)

Jörgen Nilsson (SD)
ny ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Bjarne Vifell (SD)

Elisabet Mellström (SD)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Bjarne Vifell (SD)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Jörgen Nilsson (SD)

Förslag på ny nämndeman som lämnats in till sammanträdet

Lars Kumlin (S)
ny nämndeman i Nacka Tingsrätt efter Ingvar Olsson (S). Valet avser innevarande mandatperiod dvs till och med den 31 december 2023.

§69 Årsredovisning för Tyresö kommun 2020

Diarienummer 2021/KS 0092 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 32 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.
4. Styrelsen och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *
5. Sammanträdet ajourneras kl 19:33-19:44.

Jäv
* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2020. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning om den förväntade utvecklingen.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 2 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.

Lekmannarevisorernas revisionsberättelse och redogörelse för 2020-års granskningar samt revisionsrapport från Ernst & Young AB har lämnats till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att fullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Susann Ronström (S), Christoffer Holmström (S), Åsa de Mander (L), Tony Thorén (L), Per Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Jannice Rockstroh (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Åsa de Mander (L), Tony Thorén (L) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 11 minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 80.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2020.pdf
Revisionsberättelse för år 2020, Tyresö kommun.pdf
Revisorernas redogörelse för år 2020, Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.docx
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf
Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf
GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf
Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf
Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf

Bilagor
§ 69 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf (149 kb) § 69 Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf (95 kb) § 69 Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf (505 kb) § 69 BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf (1 498 kb) § 69 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf (115 kb) § 69 GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf (985 kb) § 69 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 29.pdf (168 kb) § 69 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 80.pdf (189 kb) § 69 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf (117 kb) § 69 Revisionsberättelse för år 2020, Tyresö kommun.pdf (334 kb) § 69 Revisionsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020.pdf (511 kb) § 69 Revisorernas redogörelse för år 2020, Tyresö kommun.pdf (371 kb) § 69 Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf (71 kb) § 69 Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf (388 kb) § 69 Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf (686 kb) § 69 Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf (1 611 kb) § 69 Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf (53 kb) § 69 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf (135 kb) § 69 Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf (125 kb) § 69 Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 270 kb) § 69 Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf (1 037 kb) § 69 Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (904 kb) § 69 Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf (1 395 kb) § 69 Årsredovisning Tyresö kommun 2020 slutversion.pdf (5 257 kb) § 69 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf (144 kb)

§70 Beslut om kapitaliseringen av Kommuninvest

Diarienummer 2020/KS 0228 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Beskrivning av ärendet
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och i enlighet med stämmobeslut i föreningen måste Tyresö kommun delta i kapitalisering av Kommuninvest. Det innebär att kommunen under fyra år måste betala in 18,4 mnkr i insatsbelopp i Kommuninvest som ska ses som en finansiell investering. Kommuninvest har för avsikt att betala ränta på insatskapitalet. Att delta i kapitaliseringen av Kommuninvest är en förutsättning för fortsatt medlemskap. Det är därför inte något alternativ att avstå från att delta.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 81.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Kapitalisering av kommuninvest.pdf

§71 Genomförande av projekt Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, i bilaga 1.
2. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infratruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars återremitterades ärendet, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en mer noggrann redogörelse för de poster som ökat från tidigare kalkyler. Den till ärendet bilagda tjänsteskrivelsen har därefter uppdaterats.

Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus och tillhörande infrastruktur. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021. Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes tidigt i detaljplanearbetet. Kalkylen borde ha utvecklats under planarbetets gång, vilket inte har skett. I samband med projekteringen har en genomlysning av de tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp lagts till. Genomlysningen visar att ett flertal poster saknas i den tidiga kalkylen och att denna inte täcker kommunens åtaganden enligt antagen detaljplan och kvalitetsprogram. Kommunens åtaganden är exempelvis utbyggnad av vatten och avlopp, anläggning av gång- och cykelbana längs Granitvägen samt utformning av gaturummet med exempelvis shared space-yta. Den nya kalkylen visar på ett investeringsbehov om 55 500 000 kr.

Under projektets gång har förvaltningens kalkylarbete utvecklats tillsammans med investeringsstrateg, detta innebär att alla utgifter och intäkter redovisas samlat vilket tidigare inte skett.

I och med att upphandling har genomförts och anbud har inkommit finns inte längre behov av sekretess i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-04-15 § 108.pdf
§ 56 (M) Reservation.pdf
Tjänsteskrivelse - Granitvägen uppdaterad efter återremiss.pdf
Bilaga 1 Uppdaterad prognos samt tidigare budget.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 48.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf

§72 Bemyndigande med anledning av kommuners möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats i enlighet med begränsningsförordningen (2021:8)

Diarienummer 2021/KS 0128 006

Kommunfullmäktiges beslut
1. Beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det finns en påtaglig risk för trängsel, delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens utfärdande av sådana föreskrifter som anges i punkt 1 ovan ska vara tidsbegränsade och får som längst gälla till dess att protokollet från nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde har justerats.
3. Beslutet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Den 10 januari 2021 trädde den så kallade "covid-19-lagen" (såsom den definieras nedan) i kraft. Lagen omfattar genom "begränsningsförordningen" (såsom den definieras nedan) ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om särskilda begränsningar avseende vissa verksamheter och platser som omfattas av lagen. Från och med den 11 mars 2021 får kommunerna med stöd av begränsningsförordningen en möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet anses inte inskränka det kommunala självbestämmandet eftersom det är frivilligt för kommunerna att tillämpa. En utfärdad föreskrift om förbud innebär en inskränkning i människors rörelsefrihet. Kommunen behöver före utfärdandet av en sådan föreskrift beakta och bedöma att föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket eller utgör obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Enskilda förbud som anses väl avvägda var för sig, kan gemensamt i ett sammanhang anses innebära en inskränkning i medborgarnas rörelsefrihet på ett sätt som inte anses förenligt med 13 § i covid-19-lagen.

Pandemin ställer ofta krav på snabba beslutsvägar. Det anses därför nödvändigt att ge kommunstyrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om att utfärda föreskrifter om förbud i enlighet med 8 kap. 1 § begränsningsförordningen. Något som också möjliggör att ordföranden i kommunstyrelsen kan fatta ett beslut i särskilt brådskande fall på kommunstyrelsens vägnar. Kommunen är skyldigt att ge både smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter som ska utfärdas samt om kommunen avser att upphäva en redan utfärdad föreskrift i förtid. Föreskriften ska kommuniceras till medborgarna på kommunens anslagstavla, på hemsidan samt fysiskt på den aktuella platsen som förbudet avser med information om vad som gäller. Därutöver ska beslutet och tillhörande handlingar skickas till Polismyndigheten, den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Polismyndigheten utövar tillsynen avseende kommunens utfärdade förskrifter om förbud om att vistas på en viss plats. En person som bryter mot ett sådant förbud kan dömas till penningböter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse - Bemyndigande om att utfärda föreskrifter om förbud enligt begränsningsförordningen.pdf

§73 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM-2019-544.051

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2022. Tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer ses över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås endast indexregleras enligt PKV inför 2022 när denna blir känd hösten 2021, vilket beskrivs i taxan.

Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. Således kommer de slutliga priserna i taxan för 2022 att beräknas i slutet av 2021.

Ärendet har beretts av byggnadsnämnden, stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 88.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01_SU.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022_ej indexreglerad.pdf
Taxetabell för lov och anmälan Tyresö 2021 PA1.pdf
Ändring av timmar, revidering av taxa.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information signerad.pdf

§74 Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna

Diarienummer 2021/KS 0095 005

Kommunfullmäktiges beslut
* Södertörns brandförsvarsförbund förslag på frister för rengöring (sotning) med ikraftträdande 2021-07-01 antas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har genomfört en översyn av sotnings- och brandskyddskontrollverksamheten. I samband med det har Södertörns brandförsvarsförbund ställt sig bakom förslag till föreskrifter för rengöring (sotning) och föreslår respektive medlemskommun att besluta om frister för rengöring (sotning) i enlighet med förslaget.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att Södertörns brandförsvarsförbund förslag på frister för rengöring (sotning) med ikraftträdande 2021-07-01 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 102.pdf
Sbff Bilaga 1 - Protokollsutdrag 2021-02-12 §6 - Frister sotning och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Tjänsteutlåtande för beslut i KF.pdf
Sbff Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande - Frister sotning och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Bilaga 3 - Protokollsutdrag 2021-02-12 § 7 - Taxa rengöring och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Bilaga 4 - Tjänsteutlåtande - Taxa rengöring och brandskyddskontroll.pdf

§75 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.
3. Sammanträdet ajourneras kl 20:33-20:38.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Yttrande
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Ajda Asgari (MP), Jannice Rockstroh (S), Jeanette Hellmark (M), Åsa de Mander (L), Anna Steele (C), Christoffer Holmström (S), Eva von Vogelsang (M), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Ajda Asgari (MP), Jannice Rockstroh (S), Åsa de Mander (L), Christoffer Holmström (S) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M), Anna Steele (C), Eva von Vogelsang (M) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen anses besvarad samt att kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i fem minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 17.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

§76 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.
Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Yttrande
Gunilla Andersson (V), Christoffer Holmström (S), Agneta Hansson (L), Annika Örtenstrand (C), Ulf Perbo (KD), Tina Rosén (V) och Anna Steele (C) yttrar sig.

Yrkande
Christoffer Holmström (S) och Agneta Hansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gunilla Andersson (V), Annica Örtenstrand (C), Ulf Perbo (KD) och Anna Steele (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 43 ja och 8 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 18.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-04-22 § 76.pdf

§77 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Yttrande
Per Carlberg (SD), Martin Nilsson (S), Ulf Perbo (KD), Ajda Asgari (MP), Anders Wickberg (SD), Inger Gemicioglu (V) och Bjarne Vifell (SD) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 43 ja och 8 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 2.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 19.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-04-22 § 77.pdf

§78 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.

En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Yttrande
Anki Svensson (M), Ajda Asgari (MP), Anita Mattsson (S) och Åsa de Mander (L) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ajda Asgari (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 20.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

§79 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
* skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
* kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
* skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Beslutsgång
Ordförande Sonja Gustafson (M) föreslår att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller att ärendet bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej signerad.pdf

§80 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
* Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Beslutsgång
Ordförande Sonja Gustafson (M) föreslår att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller att ärendet bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

§81 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.

Beslutsgång
Ordförande Sonja Gustafson (M) föreslår att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller att ärendet bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf