Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-06-15

Sammanträde 2021-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya avsägelser eller fyllnadsval lämnats in till sammanträdet.

5 Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0164 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad Bilaga 1 Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024 fastställs och läggs till grund för uppföljningen av målen från och med delårsrapport 1.
2. Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 1. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.

Efter att följt måluppföljningen under de tre första månaderna konstateras att Bilaga 1 (Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024), som definierar hur måluppföljningen ska bedömas, behöver revideras.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad Bilaga 1 Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024 fastställs och läggs till grund för uppföljningen av målen från och med delårsrapport 1.
2. Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 134.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T1 2021 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25.pdf
Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25 Ändringsmarkerat.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 42.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Delårsrapport 1 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Särskilt yttrande (M) § 42.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24 Delårsrapport 1.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-05-25 § 28.pdf
Byggnadsnämnden 2021-05-26 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf
Byggnadsnämnden 2021-05-25 Delårsrapport för tertial 1.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 36.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-05-25 § 1039.pdf
Delårsrapport 1 2021 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 Delårsrapport 1 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 1.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-05-26 § 55.pdf
Delårsrapport 1 BUN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-05-27 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse, Delår 1 GVN.pdf
Bilaga 1 Sjukfrånvaro GVN.pdf
Bilaga 2 Kommunala aktivitetsansvaret.pdf
Delår 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 134.pdf
Bilagor
5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-05-25 § 1039.pdf (163 kb) 5 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-05-26 § 55.pdf (234 kb) 5 Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25 Ändringsmarkerat.pdf (420 kb) 5 Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25.pdf (418 kb) 5 Bilaga 1 Sjukfrånvaro GVN.pdf (136 kb) 5 Bilaga 2 Kommunala aktivitetsansvaret.pdf (125 kb) 5 Byggnadsnämnden 2021-05-25 Delårsrapport för tertial 1.pdf (815 kb) 5 Byggnadsnämnden 2021-05-26 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf (125 kb) 5 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-05-25 § 28.pdf (161 kb) 5 Delår 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (872 kb) 5 Delårsrapport 1 2021 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf (839 kb) 5 Delårsrapport 1 BUN.pdf (3 068 kb) 5 Delårsrapport T1 2021 Tyresö kommun.pdf (1 046 kb) 5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-05-27 § 41.pdf (232 kb) 5 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 61.pdf (115 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 134.pdf (166 kb) 5 Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24 Delårsrapport 1.pdf (1 681 kb) 5 Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf (137 kb) 5 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 36.pdf (123 kb) 5 Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 134.pdf (76 kb) 5 Tjänsteskrivelse 2021-05-11 Delårsrapport 1 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (166 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun.pdf (148 kb) 5 Tjänsteskrivelse, Delår 1 GVN.pdf (153 kb) 5 Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 1.pdf (169 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Delårsrapport 1 2021.pdf (1 529 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Särskilt yttrande (M) § 42.pdf (30 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1.pdf (269 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 42.pdf (139 kb)

6 Kommunens mål 2022-2032

Diarienummer 2021/KS 0187 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Målområden och mål för 2022-2032 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på reviderade mål för Tyresö kommun för 2022-2032. Förslaget innebär att befintliga mål står fast men mål 4 kompletteras med "klimatneutralt" och att målen blir långsiktiga.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att målområden och mål för 2022-2032 fastställs.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 135.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunens mål 2022-2032.pdf
Bilaga 1 Bedömning av barnets bästa.pdf

7 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Detaljplan för Bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen antas.
2. Återremitteringen för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55 boende kan antas av kommunfullmäktige anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Då ärendet är återremitterat från kommunfullmäktige den 25 mars 2021 § 51 redovisas både konsekvenserna av att anta hela detaljplanen respektive konsekvenserna av att endast anta den södra delen av planområdet.
Planförslagets utformning och syfte har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativ påverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Lamellhuset mot Tyresövägen har en våning lägre. Byggrätt för transformatorstation har tillkommit.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.
En formell prövning av barnets bästa har inte genomförts men planbeskrivningen redogör för planförslagets konsekvenser gällande miljö, hälsa, trygghet och säkerhet.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Detaljplan för Bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen antas.
2. Återremitteringen för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55 boende kan antas av kommunfullmäktige anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 132.pdf
Tjänsteskrivelse för detaljplan Apelvägen.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 1.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 2.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 3.pdf
Reservation (L) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf
Särskilt yttrande (KD) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 119.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 51.pdf
Särskilt yttrande (L) 2021-03-25 § 51.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf
Granskningsutlåtande Apelvägen hela.pdf
Granskningsutlåtande Apelvägen södra delen.pdf
Plankarta Apelvägen hela.pdf
Plankarta Apelvägen södra delen.pdf
Planbeskrivning Apelvägen hela.pdf
Planbeskrivning Apelvägen södra delen.pdf
16085 Rapport D Apelvägen FK 180327 inkl ritn.pdf
269600 Utlåtande geo_berg DPL Apelvägen.pdf
Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar.pdf
Dagvattenutredning Apelvägen Wallenstam Tyresö_170901.pdf
Dagvattenutredning BoAktivt Tyresö samrådshandling 2016-05-13.pdf
Föreoreningsanalys.pdf
PM brandskydd förstudie_tyresö REV C.PDF
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf
PM Geoteknik Apelvägen.pdf
Gestaltningsprinciper för Apelvägen södra delen.pdf
Bilagor
7 16085 Rapport D Apelvägen FK 180327 inkl ritn.pdf (924 kb) 7 269600 Utlåtande geo_berg DPL Apelvägen.pdf (11 954 kb) 7 Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar.pdf (254 kb) 7 Dagvattenutredning Apelvägen Wallenstam Tyresö_170901.pdf (3 931 kb) 7 Dagvattenutredning BoAktivt Tyresö samrådshandling 2016-05-13.pdf (1 247 kb) 7 Föreoreningsanalys.pdf (185 kb) 7 Gestaltningsprinciper för Apelvägen södra delen.pdf (3 230 kb) 7 Granskningsutlåtande Apelvägen hela.pdf (765 kb) 7 Granskningsutlåtande Apelvägen södra delen.pdf (1 054 kb) 7 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 51.pdf (200 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 119.pdf (221 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 132.pdf (238 kb) 7 Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf (17 823 kb) 7 Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf (16 kb) 7 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 1.pdf (585 kb) 7 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 2.pdf (585 kb) 7 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 3.pdf (585 kb) 7 Planbeskrivning Apelvägen hela.pdf (5 176 kb) 7 Planbeskrivning Apelvägen södra delen.pdf (1 629 kb) 7 Plankarta Apelvägen hela.pdf (401 kb) 7 Plankarta Apelvägen södra delen.pdf (355 kb) 7 PM brandskydd förstudie_tyresö REV C.pdf (502 kb) 7 PM Geoteknik Apelvägen.pdf (1 186 kb) 7 Reservation (L) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf (142 kb) 7 Särskilt yttrande (KD) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf (212 kb) 7 Särskilt yttrande (L) 2021-03-25 § 51.pdf (89 kb) 7 Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf (62 kb) 7 Tjänsteskrivelse för detaljplan Apelvägen.pdf (486 kb)

8 Reviderad finanspolicy

Diarienummer 2021/KS 0193 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad finanspolicy har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget innebär att koncernperspektivet tydliggörs ytterligare i finanspolicyn. Ett mål förs in om att finansieringsverksamheten ska eftersträva stabila finansieringskostnader över tid. Finansiella placeringar får inte ske. Kommuninvest tillåts som ensam finansieringskälla. Ränte- och finansieringsrisk begränsas genom ett nytt mått för medelbindningstid samt krav på en spridning i förfallostrukturen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad finanspolicy.pdf
Finanspolicy förslag revidering 2021-05-07.pdf
Finanspolicy Förslag revidering 2021-05-07 Ändringsmarkerad.pdf

9 Reviderad investeringspolicy

Diarienummer 2021/KS 0159 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Kommunens investeringspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-01. Sedan dess tillämpas policyn i arbetet med investeringsprojekt. I syfte att förenkla och förbättra föreslås revideringar i policyn på några områden.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 137.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad investeringspolicy 20210422.pdf
Investeringspolicy version 2021-04-22.pdf

10 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Diarienummer 2021/KS 0163 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunens reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner fastställdes av kommunfullmäktige 2016-10-20 och gäller sedan 2017-01-01.
Två förändringar föreslås i reglementet:
Kravet på att beslutsattestanter och ersättare ska lämna in namnteckning stryks samt att betalning av låneräntor får ske via autogiro.
Förslaget till beslut innebär inga kostnader och behöver inte finansieras.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 138.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse Attestreglemente.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner - med ändringar.pdf

11 Investeringsprogram för 2021-2032

Diarienummer 2021/KS 0161

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
2. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 514 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. Varav 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
2. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 514 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. Varav 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 142.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2022-2032.pdf
Investeringsprogram version 20210527 em.pdf

12 Bolagsstyrningsrapport för Tyresö Bostäder 2020

Diarienummer 2021/KS 0207 010

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Bolagsstyrningsrapporten för Tyresö Bostäder 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäders styrelse har fastställt bolagsstyrningsrapporten för Tyresö Bostäder 2020, vilken ska godkännas av kommunfullmäktige. Bolagsstyrningsrapporten redovisar hur Tyresö Bostäder arbetar för att uppfylla föremål och ändamål i bolagsordningen, samt riktlinjerna i Tyresö bostäders ägardirektiv. Rapporten redovisar även översiktligt hur styrelsen och bolagsledningen har arbetat.

Bolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer redogörs för, liksom arbetet med intern kontroll. Internkontrollplan för 2020 godkändes av bolagsstyrelsen i maj 2020 och 2021 års internkontrollplan godkändes av bolagsstyrelsen i december 2020.

Bolagsstyrningsrapporten för år 2020 har utvecklats sedan 2019. Förutom närvaro vid styrelsemöten och tydliggöranden att ingen av styrelsens ledamöter m.fl. har uppdrag, aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som verkar i samma bransch, följs nu även bolagets ändamål och ägardirektiv upp. Bolagets styrelse redovisar samtliga dessa som gröna.

I bolagsstyrningsrapporten kan man vidare läsa att det under året har genomförts en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete med gott resultat.
Under 2020 har Tyresö Bostäder skickat ett ärende till kommunfullmäktige för godkännande - årsredovisning och koncernredovisning för 2019.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bolagsstyrningsrapporten för Tyresö Bostäder 2020 godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 143.pdf
Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport för Tyresö Bostäder 2020.pdf
Tyresö bostäder AB protokoll sammanträde 2021-03-19 § 50.pdf

13 Köpekontrakt avseende del av Gösen 1

Diarienummer KSM2021-352.252

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Köpekontrakt avseende del av Gösen 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpekontraktet och eventuella erforderliga handlingar för köpekontraktets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I samband med framtagandet av ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur har kommunstyrelseförvaltningen upprättat ett förslag till köpekontrakt, för förvärv av del av fastigheten Gösen 1, mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Syftet med köpekontraktet är att reglera det tillfälliga markförvärvet av del av fastigheten Gösen 1 från Tyresö bostäder AB samt erforderlig fastighetsbildning. Det tillfälliga markförvärvet är en förutsättning för att i ett nästa skede överlåta samma markområde vidare till exploatör inför bildandet av exploateringsfastighet enligt detaljplanen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpekontrakt avseende del av Gösen 1 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpekontraktet och eventuella erforderliga handlingar för köpekontraktets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 145.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 30.pdf
Köpekontrakt del av Gösen 1 (osignerat exemplar 210524).pdf
Tjänsteskrivelse, köpekontrakt del av Gösen 1 (Reviderad 210507).pdf
Köpekontrakt del av Gösen 1 (undertecknat exemplar 210527).pdf

14 Mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö Centrum, etapp 3 kvarter 11

Diarienummer KSM2021-351.068

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö centrum etapp 3 kvarter 11 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11, mellan Tyresö kommun och exploatör. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, kvalitéer, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö centrum etapp 3 kvarter 11 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 146.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 31.pdf
Tjänsteskrivelse, mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kv 11.pdf
Mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kv 11 (210512).pdf
Bilaga 1 - Plankarta (210512).pdf
Bilaga 2 - Karta marköverlåtelser (210512).pdf
Bilaga 3 - Kvalitetsprogram (210512).pdf
Bilaga 4 - Dagvattenutredning (210512).pdf
Bilaga S1 - Föreskrifter för stationär sopsug - kvartersnät (210512).pdf
Bilaga S2 - Kommunspecifika förskrifter för stationär sopsug - kvartersnät (210512).pdf
Mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kvarter 11, undertecknat inkl alla bilagor, ex1 (210512) signerad.pdf

15 Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030

Diarienummer 2020/SBF008692

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen. Avfallsplanen ska fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter samt för kommunikation till kommunens invånare.

Tyresö kommuns tidigare avfallsplan var giltig till och med december 2020, och behöver ersättas med en ny. Den 1 december § 183 beslutade kommunstyrelsen att ett nytt förslag på en strategisk avfallsplan skulle tas fram. Det framarbetade förslaget presenterades som ett informationsärende till hållbarhetsutskottet den 17 mars 2021. Därefter fick politiken möjlighet att återkomma med synpunkter fram till den 9 april. De inkomna synpunkterna har inarbetats i avfallsplanen och den färdigställda versionen lämnas härmed in för beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 149.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan 2008-2020.pdf
Avfallsplan Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf
Avfallsplan Bilaga 3 Framtida avfallshantering Tyresö.pdf
Avfallsplan Bilaga 4 Nedlagda avfallsupplag.pdf
Avfallsplan Bilaga 5 Social konsekvensanalys.pdf
Avfallsplan Bilaga 6 Miljöbedömning.pdf
Avfallsplan Bilaga 7 Redogörelse för utställning och samråd.pdf
Avfallsplan Bilaga 8 Ordlista och definitioner.pdf
Avfallsplan Bilaga 9 Handlingsplan.pdf
Potentiell kostnadsbesparing vid måluppfyllelse.pdf

16 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med återremissen har förhandling återupptagits och genomförts med NCC och ett justerat avtalsförslag har tagits fram. Det justerade förslaget innebär att NCC fortsatt frånträder marken 30 september 2021 istället för i mars 2023 enligt gällande avtal. Avgiften för den avslutande perioden föreslås uppgå till 723 456 kronor, vilket är en justering mot tidigare förslag och innebär motsvarande nio månaders ytterligare avgift som ersättning för det tidigare frånträdet.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 153.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 32.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14 210430.pdf
Arrende NCC slutversion 210429.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 52.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf

17 Södertörns överförmyndarnämnd Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0197 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.*
*I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2020. Nämnden har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2020 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras samt att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 157.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsbokslut per 2020-12-31.pdf
§105 Beslut Haninge kommun KF Revision 2020.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2020.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd revisionsberättelse 2020.pdf

18 Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0144 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. De enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.*
* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslut om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2020 redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras samt att de enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 158.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
SBFF Protokollsutdrag §20 - Årsredovisning 2020.pdf
SBFF Årsredovisning 2020.pdf
Revisionsberättelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionsskrivelse med rapport Granskning av årsredovisning 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionernas redogörelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
SBFF Förstasida protokoll.pdf

19 Samordningsförbundet Östra Södertörn Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0139 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Södertörn noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.*
* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2020. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2020 redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Södertörn noteras samt att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 159.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Östra Samordningsförbundet Södertörn.pdf
Protokoll 20210322.pdf
Årsredovisning 2020.pdf
Östra Södertörn Revisionsberättelse 2020.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Östra Södertörn_slutlig.pdf

20 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0199 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.*
* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020 redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras samt att ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 160.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll-SMOFF-2021-02-24.pdf
Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020.pdf
Revisorernas granskning, tillsynsverksamhet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

21 Svar på motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen

Diarienummer 2020/KS 0141 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Bjarne Vifell och Per Carlberg har lämnat in en motion om att Tyresö ska undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED-lampor enligt Varbergsmodellen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 164.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse-Utbyte Belysning enligt Varbergsmodellen.pdf
Energiberäkning - Tyresö kommun (Rev 21-04-21).pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion LED utbyte.doc.pdf

22 Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0181 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har i juni 2020 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun om:
* att utse en arbetsgrupp med personer från Tyresö kommun och Tyresö båtråd
* att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt med tanke på den dom som kom under mars 2020
* att lägga fram förslag till nytt normalavtal
* att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 165.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.docx.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Omröstningsprotokoll § 35.pdf
Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar.pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion villkor för båtklubbar.pdf

23 Svar på motion om att upprätta en policy för klottersanering

Diarienummer 2021/KS 0075 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Johan Carlsson lämnade i januari 2021 in en motion till kommunfullmäktige om att införa en policy för klottersanering som en del i arbetet att stävja och göra klotter mindre intressant. Det föreslås även i motionen att det ska finnas en enkel funktion för allmänheten att anmäla klotter till kommunen för åtgärd. Svar på motionen skall beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 166.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse ang Policy klotter.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Bilaga 1 Rutin vid klotter Servicecenter 2019.pdf
Bilaga 2 Ett handslag för ett vackrare Tyresö.pdf
Bilaga 3 Strategi brottsförebyggande arbete 2020KS 0256 antagen.pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf

24 Svar på motion att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska

Diarienummer 2021/KS 0074 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun. Syftet med tjänsten är att utöka Tyresö kommuns förmåga att hantera situationer likt den nuvarande pandemin samt ge Tyresös invånare större trygghet i en orolig tid. Motionen föreslår att en hygiensjuksköterska ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som den kan verka operativt ute i verksamheterna.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 167.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 76.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse hygiensjuksköterska.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf

§96 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§97 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§98 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§99 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya avsägelser eller fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet.

§100 Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0164 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad Bilaga 1 Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024 fastställs och läggs till grund för uppföljningen av målen från och med delårsrapport 1.
2. Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Särskilt yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2021-06-01 § 134, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 1. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.
Efter att följt måluppföljningen under de tre första månaderna konstateras att Bilaga 1 (Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024), som definierar hur måluppföljningen ska bedömas, behöver revideras.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad Bilaga 1 Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024 fastställs och läggs till grund för uppföljningen av målen från och med delårsrapport 1.
2. Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Yttrande
Christoffer Holmström (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Jannice Rockstroh (S), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Dick Bengtson (M), Thomas Sundblad (L), Tony Thorén (L), Peter Freij (M), Susann Ronström (S) och Anna Steele (C) yttrar sig.

Yrkande
Christoffer Holmström (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L) Inger Gemicioglu (V) Ulrica Riis-Pedersen (C), Thomas Sundblad (L), Tony Thorén (L), Peter Freij (M) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 134.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T1 2021 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25.pdf
Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25 Ändringsmarkerat.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 42.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Delårsrapport 1 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Särskilt yttrande (M) § 42.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24 Delårsrapport 1.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-05-25 § 28.pdf
Byggnadsnämnden 2021-05-26 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf
Byggnadsnämnden 2021-05-25 Delårsrapport för tertial 1.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 36.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-05-25 § 1039.pdf
Delårsrapport 1 2021 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 Delårsrapport 1 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 1.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-05-26 § 55.pdf
Delårsrapport 1 BUN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-05-27 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse, Delår 1 GVN.pdf
Bilaga 1 Sjukfrånvaro GVN.pdf
Bilaga 2 Kommunala aktivitetsansvaret.pdf
Delår 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 134.pdf

Bilagor
§ 100 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-05-25 § 1039.pdf (163 kb) § 100 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-05-26 § 55.pdf (234 kb) § 100 Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25 Ändringsmarkerat.pdf (420 kb) § 100 Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25.pdf (418 kb) § 100 Bilaga 1 Sjukfrånvaro GVN.pdf (136 kb) § 100 Bilaga 2 Kommunala aktivitetsansvaret.pdf (125 kb) § 100 Byggnadsnämnden 2021-05-25 Delårsrapport för tertial 1.pdf (815 kb) § 100 Byggnadsnämnden 2021-05-26 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf (125 kb) § 100 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-05-25 § 28.pdf (161 kb) § 100 Delår 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (872 kb) § 100 Delårsrapport 1 2021 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf (839 kb) § 100 Delårsrapport 1 BUN.pdf (3 068 kb) § 100 Delårsrapport T1 2021 Tyresö kommun.pdf (1 046 kb) § 100 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-05-27 § 41.pdf (232 kb) § 100 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 61.pdf (115 kb) § 100 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 134.pdf (166 kb) § 100 Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24 Delårsrapport 1.pdf (1 681 kb) § 100 Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf (137 kb) § 100 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 36.pdf (123 kb) § 100 Särskilt yttrande (C) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 100.pdf (77 kb) § 100 Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 134.pdf (76 kb) § 100 Tjänsteskrivelse 2021-05-11 Delårsrapport 1 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (166 kb) § 100 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun.pdf (148 kb) § 100 Tjänsteskrivelse, Delår 1 GVN.pdf (153 kb) § 100 Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 1.pdf (169 kb) § 100 Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Delårsrapport 1 2021.pdf (1 529 kb) § 100 Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Särskilt yttrande (M) § 42.pdf (30 kb) § 100 Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1.pdf (269 kb) § 100 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 42.pdf (139 kb)

§101 Kommunens mål 2022-2032

Diarienummer 2021/KS 0187 002

Kommunfullmäktiges beslut
* Målområden och mål för 2022-2032 fastställs.
* Sammanträdet ajourneras 19:41 - 19:51.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar skriftliga reservationer, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på reviderade mål för Tyresö kommun för 2022-2032. Förslaget innebär att befintliga mål står fast men mål 4 kompletteras med "klimatneutralt" och att målen blir långsiktiga.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att målområden och mål för 2022-2032 fastställs.

Yttrande
Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD) Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) ändringsyrkar att följande mål fastställs:
Kvalitet och leverans är något varje Tyresöbo ska kunna förvänta sig, Tyresö ska vara tryggt och trivsamt med god hälsa hela livet, hållbar ekonomi, attraktiv arbetsgivare.

Martin Nilsson (S), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 135.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunens mål 2022-2032.pdf
Bilaga 1 Bedömning av barnets bästa.pdf

§102 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen avslås.
2. Återremitteringen för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende kan antas av kommunfullmäktige anses besvarad.
3. Sammanträdet ajourneras 21:07-21:17.

Reservation
Martin Nilsson (S) lämnar en skriftlig reservation, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar en skriftlig reservation, bilaga.
Inger Gemicioglu (V) lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Ajda Asgari (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Ulf Perbo (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Då ärendet är återremitterat från kommunfullmäktige den 25 mars 2021 § 51 redovisas både konsekvenserna av att anta hela detaljplanen respektive konsekvenserna av att endast anta den södra delen av planområdet.

Planförslagets utformning och syfte har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativ påverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Lamellhuset mot Tyresövägen har en våning lägre. Byggrätt för transformatorstation har tillkommit.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.
En formell prövning av barnets bästa har inte genomförts men planbeskrivningen redogör för planförslagets konsekvenser gällande miljö, hälsa, trygghet och säkerhet.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Detaljplan för Bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen antas.
2. Återremitteringen för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende kan antas av kommunfullmäktige anses besvarad.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Christoffer Holmström (S), Dick Bengtson (M) och Anna Steele (C) yttrar sig.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP) yrkar i första hand återremiss för att omarbeta hela detaljplanen. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Mikael Ordenius (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen.

Mats Lindblom (L) yrkar återremiss av detaljplanen för Apelvägen i syfte att ta om hela planarbetet genom att starta om från början med ett eller flera helt nya planuppdrag, följt av en tidig medborgardialog enligt den nya process som introducerats under denna mandatperiod. Innan det eller de nya planuppdragen ges, ska en behovsanalys för samhällsfastigheter inom planområdet presenteras inklusive andra eventuella lokaler som kommunen ser ett eget behov av eller som kan vara av intresse för att ge invånarna i Strand-området och Östra Tyresö den service som efterfrågas. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Mats Lindblom (L) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen.
Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen.

Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen.

Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till förslaget att anta den södra delen av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende.

Beslutsgång
Enligt 5 kap 57 § Kommunallagen ska ordföranden vägra lägga fram ett förslag till beslut om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. Ordföranden finner att förstahandsyrkandena från Mats Lindblom (L) och Mikael Ordenius (MP) om att detaljplanen återremitteras för ett omtag av hela planarbetet genom att starta om från början innebär att ett nytt ärende väcks. Ordföranden fattar därmed med stöd av 5 kap 57 § kommunallagen beslut om att yrkandena inte läggs fram för beslut i kommunfullmäktige.

Anki Svensson (M) begär ajournering i tio minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ajournerar sig i tio minuter och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Christoffer Holmströms (S) förslag till beslut att anta detaljplanens södra del.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att anta detaljplanen.

Votering begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen är huvudförslag. Avslagsyrkandet och Christoffer Holmströms (S) yrkande att endast anta den södra delen av detaljplanen ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.

Följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till antagande av detaljplanens södra del röstar ja.
Den som yrkar bifall till avslagsyrkandet röstar nej.
Resultat: 21 ja, 27 nej, 3 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget att avslå detaljplanen ska utgöra motförslag till huvudförslaget.

Huvudförslaget ställs mot det utsedda motförslaget och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till att anta detaljplanen röstar ja.
Den som yrkar avslag till att anta detaljplanen röstar nej.
Resultat: 24 ja, 27 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll, votering 2.

Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut att anta detaljplanen.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 132.pdf
Tjänsteskrivelse för detaljplan Apelvägen.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 1.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 2.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 3.pdf
Reservation (L) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf
Särskilt yttrande (KD) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 119.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 51.pdf
Särskilt yttrande (L) 2021-03-25 § 51.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf
Granskningsutlåtande Apelvägen hela.pdf
Granskningsutlåtande Apelvägen södra delen.pdf
Plankarta Apelvägen hela.pdf
Plankarta Apelvägen södra delen.pdf
Planbeskrivning Apelvägen hela.pdf
Planbeskrivning Apelvägen södra delen.pdf
16085 Rapport D Apelvägen FK 180327 inkl ritn.pdf
269600 Utlåtande geo_berg DPL Apelvägen.pdf
Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar.pdf
Dagvattenutredning Apelvägen Wallenstam Tyresö_170901.pdf
Dagvattenutredning BoAktivt Tyresö samrådshandling 2016-05-13.pdf
Föreoreningsanalys.pdf
PM brandskydd förstudie_tyresö REV C.PDF
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf
PM Geoteknik Apelvägen.pdf
Gestaltningsprinciper för Apelvägen södra delen.pdf

Bilagor
§ 102 16085 Rapport D Apelvägen FK 180327 inkl ritn.pdf (924 kb) § 102 269600 Utlåtande geo_berg DPL Apelvägen.pdf (11 954 kb) § 102 Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar.pdf (254 kb) § 102 Dagvattenutredning Apelvägen Wallenstam Tyresö_170901.pdf (3 931 kb) § 102 Dagvattenutredning BoAktivt Tyresö samrådshandling 2016-05-13.pdf (1 247 kb) § 102 Föreoreningsanalys.pdf (185 kb) § 102 Gestaltningsprinciper för Apelvägen södra delen.pdf (3 230 kb) § 102 Granskningsutlåtande Apelvägen hela.pdf (765 kb) § 102 Granskningsutlåtande Apelvägen södra delen.pdf (1 054 kb) § 102 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 51.pdf (200 kb) § 102 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 119.pdf (221 kb) § 102 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 132.pdf (238 kb) § 102 Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf (17 823 kb) § 102 Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf (16 kb) § 102 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (23 kb) § 102 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 1.pdf (585 kb) § 102 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 2.pdf (585 kb) § 102 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132 votering 3.pdf (585 kb) § 102 Planbeskrivning Apelvägen hela.pdf (5 176 kb) § 102 Planbeskrivning Apelvägen södra delen.pdf (1 629 kb) § 102 Plankarta Apelvägen hela.pdf (401 kb) § 102 Plankarta Apelvägen södra delen.pdf (355 kb) § 102 PM brandskydd förstudie_tyresö REV C.pdf (502 kb) § 102 PM Geoteknik Apelvägen.pdf (1 186 kb) § 102 Reservation (C) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (121 kb) § 102 Reservation (L) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf (142 kb) § 102 Reservation (S) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (136 kb) § 102 Reservation (V) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (455 kb) § 102 Särskilt yttrande (KD) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (71 kb) § 102 Särskilt yttrande (KD) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf (212 kb) § 102 Särskilt yttrande (L) 2021-03-25 § 51.pdf (89 kb) § 102 Särskilt yttrande (L) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (106 kb) § 102 Särskilt yttrande (M) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (69 kb) § 102 Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-06-01 § 132.pdf (62 kb) § 102 Särskilt yttrande (MP) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (112 kb) § 102 Särskilt yttrande (SD) kommunfullmäktige 2021-06-15 § 102.pdf (629 kb) § 102 Tjänsteskrivelse för detaljplan Apelvägen.pdf (486 kb)

§103 Reviderad finanspolicy

Diarienummer 2021/KS 0193 12

Kommunfullmäktiges beslut
* Förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad finanspolicy har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget innebär att koncernperspektivet tydliggörs ytterligare i finanspolicyn. Ett mål förs in om att finansieringsverksamheten ska eftersträva stabila finansieringskostnader över tid. Finansiella placeringar får inte ske. Kommuninvest tillåts som ensam finansieringskälla. Ränte- och finansieringsrisk begränsas genom ett nytt mått för medelbindningstid samt krav på en spridning i förfallostrukturen.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad finanspolicy.pdf
Finanspolicy förslag revidering 2021-05-07.pdf
Finanspolicy Förslag revidering 2021-05-07 Ändringsmarkerad.pdf

§104 Reviderad investeringspolicy

Diarienummer 2021/KS 0159 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig emot beslutet att bifalla beslutspunkterna 1-2 och lämnar skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunens investeringspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-01. Sedan dess tillämpas policyn i arbetet med investeringsprojekt. I syfte att förenkla och förbättra föreslås revideringar i policyn på några områden.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till beslutspunkterna 1-2 samt bifall till beslutspunkt 3.
Martin Nilsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller Ulrica Riis-Pedersens yrkande att avslå beslutspunkterna 1 och 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 137.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad investeringspolicy 20210422.pdf
Investeringspolicy version 2021-04-22.pdf

§105 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Diarienummer 2021/KS 0163 003

Kommunfullmäktiges beslut
* Reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunens reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner fastställdes av kommunfullmäktige 2016-10-20 och gäller sedan 2017-01-01.

Två förändringar föreslås i reglementet:
Kravet på att beslutsattestanter och ersättare ska lämna in namnteckning stryks samt att betalning av låneräntor får ske via autogiro.

Förslaget till beslut innebär inga kostnader och behöver inte finansieras.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 138.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse Attestreglemente.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner - med ändringar.pdf

§106 Investeringsprogram för 2021-2032

Diarienummer 2021/KS 0161

Kommunfullmäktiges beslut
1. Projektet infrastruktur, Tyresövägen, Bäverbäcken trafikplats exploatering utgår ur det av kommunstyrelsen utskickade förslaget.
2. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
3. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 417 mnkr, enligt bilaga 1 och med justering av vad som följer av beslutspunkt 1 ovan, förs in i investeringsprogrammet, varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
4. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1, med justering av vad som följer av beslutspunkt 1 ovan, fastställs.
5. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar skriftliga reservationer, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
2. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 514 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. Varav 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mikael Ordenius (MP) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) ändringsyrkar enligt följande:
1. Projektet infrastruktur, Tyresövägen, Bäverbäcken trafikplats exploatering utgår ur det av kommunstyrelsen utskickade förslaget.
2. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
3. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 417 mnkr, enligt bilaga 1 och med justering av vad som följer av beslutspunkt 1 ovan, förs in i investeringsprogrammet, varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
4. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1, med justering av vad som följer av beslutspunkt 1 ovan, fastställs.
5. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.
Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till Martin Nilssons (S) ändringsyrkande.

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Martin Nilssons (M) ändringsyrkande. Därefter ställer ordförande frågan om kommunfullmäktige avslår Martin Nilssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Martin Nilssons (M) ändringsyrkande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 142.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2022-2032.pdf
Investeringsprogram version 20210527 em.pdf

§107 Bolagsstyrningsrapport för Tyresö Bostäder 2020

Diarienummer 2021/KS 0207 010

Kommunfullmäktiges beslut
* Bolagsstyrningsrapporten för Tyresö Bostäder 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäders styrelse har fastställt bolagsstyrningsrapporten för Tyresö Bostäder 2020, vilken ska godkännas av kommunfullmäktige.

Bolagsstyrningsrapporten redovisar hur Tyresö Bostäder arbetar för att uppfylla föremål och ändamål i bolagsordningen, samt riktlinjerna i Tyresö bostäders ägardirektiv. Rapporten redovisar även översiktligt hur styrelsen och bolagsledningen har arbetat.

Bolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer redogörs för, liksom arbetet med intern kontroll. Internkontrollplan för 2020 godkändes av bolagsstyrelsen i maj 2020 och 2021 års internkontrollplan godkändes av bolagsstyrelsen i december 2020.

Bolagsstyrningsrapporten för år 2020 har utvecklats sedan 2019. Förutom närvaro vid styrelsemöten och tydliggöranden att ingen av styrelsens ledamöter m.fl. har uppdrag, aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som verkar i samma bransch, följs nu även bolagets ändamål och ägardirektiv upp. Bolagets styrelse redovisar samtliga dessa som gröna.

I bolagsstyrningsrapporten kan man vidare läsa att det under året har genomförts en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete med gott resultat.

Under 2020 har Tyresö Bostäder skickat ett ärende till kommunfullmäktige för godkännande - årsredovisning och koncernredovisning för 2019.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bolagsstyrningsrapporten för Tyresö Bostäder 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 143.pdf
Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport för Tyresö Bostäder 2020.pdf
Tyresö bostäder AB protokoll sammanträde 2021-03-19 § 50.pdf

§108 Köpekontrakt avseende del av Gösen 1

Diarienummer KSM2021-352.252

Kommunfullmäktiges beslut
1. Köpekontrakt avseende del av Gösen 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpekontraktet och eventuella erforderliga handlingar för köpekontraktets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I samband med framtagandet av ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur har kommunstyrelseförvaltningen upprättat ett förslag till köpekontrakt, för förvärv av del av fastigheten Gösen 1, mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Syftet med köpekontraktet är att reglera det tillfälliga markförvärvet av del av fastigheten Gösen 1 från Tyresö bostäder AB samt erforderlig fastighetsbildning. Det tillfälliga markförvärvet är en förutsättning för att i ett nästa skede överlåta samma markområde vidare till exploatör inför bildandet av exploateringsfastighet enligt detaljplanen.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpekontrakt avseende del av Gösen 1 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpekontraktet och eventuella erforderliga handlingar för köpekontraktets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 145.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 30.pdf
Köpekontrakt del av Gösen 1 (osignerat exemplar 210524).pdf
Tjänsteskrivelse, köpekontrakt del av Gösen 1 (Reviderad 210507).pdf
Köpekontrakt del av Gösen 1 (undertecknat exemplar 210527).pdf

§109 Mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö Centrum, etapp 3 kvarter 11

Diarienummer KSM2021-351.068

Kommunfullmäktiges beslut
1. Mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö centrum etapp 3 kvarter 11 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11, mellan Tyresö kommun och exploatör. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, kvalitéer, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö centrum etapp 3 kvarter 11 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 146.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 31.pdf
Tjänsteskrivelse, mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kv 11.pdf
Mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kv 11 (210512).pdf
Bilaga 1 - Plankarta (210512).pdf
Bilaga 2 - Karta marköverlåtelser (210512).pdf
Bilaga 3 - Kvalitetsprogram (210512).pdf
Bilaga 4 - Dagvattenutredning (210512).pdf
Bilaga S1 - Föreskrifter för stationär sopsug - kvartersnät (210512).pdf
Bilaga S2 - Kommunspecifika förskrifter för stationär sopsug - kvartersnät (210512).pdf
Mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kvarter 11, undertecknat inkl alla bilagor, ex1 (210512) signerad.pdf

§110 Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030

Diarienummer 2020/SBF008692

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Särskilt yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen. Avfallsplanen ska fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter samt för kommunikation till kommunens invånare.
Tyresö kommuns tidigare avfallsplan var giltig till och med december 2020, och behöver ersättas med en ny. Den 1 december § 183 beslutade kommunstyrelsen att ett nytt förslag på en strategisk avfallsplan skulle tas fram. Det framarbetade förslaget presenterades som ett informationsärende till hållbarhetsutskottet den 17 mars 2021. Därefter fick politiken möjlighet att återkomma med synpunkter fram till den 9 april. De inkomna synpunkterna har inarbetats i avfallsplanen och den färdigställda versionen lämnas härmed in för beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Yttrande
Mikael Ordenius (MP), Fredrik Bergkuist (M), Susann Ronström (S), Gunilla Andersson (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mats Lindblom (L) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP), Susann Ronström (S), Gunilla Andersson (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Fredrik Bergkuist (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 149.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan 2008-2020.pdf
Avfallsplan Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf
Avfallsplan Bilaga 3 Framtida avfallshantering Tyresö.pdf
Avfallsplan Bilaga 4 Nedlagda avfallsupplag.pdf
Avfallsplan Bilaga 5 Social konsekvensanalys.pdf
Avfallsplan Bilaga 6 Miljöbedömning.pdf
Avfallsplan Bilaga 7 Redogörelse för utställning och samråd.pdf
Avfallsplan Bilaga 8 Ordlista och definitioner.pdf
Avfallsplan Bilaga 9 Handlingsplan.pdf
Potentiell kostnadsbesparing vid måluppfyllelse.pdf

§111 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Kommunfullmäktiges beslut
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med återremissen har förhandling återupptagits och genomförts med NCC och ett justerat avtalsförslag har tagits fram. Det justerade förslaget innebär att NCC fortsatt frånträder marken 30 september 2021 istället för i mars 2023 enligt gällande avtal. Avgiften för den avslutande perioden föreslås uppgå till 723 456 kronor, vilket är en justering mot tidigare förslag och innebär motsvarande nio månaders ytterligare avgift som ersättning för det tidigare frånträdet.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 153.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 32.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14 210430.pdf
Arrende NCC slutversion 210429.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 52.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf

§112 Södertörns överförmyndarnämnd Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0197 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Christoffer Holmström (S) och Sonja Gustafson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2020. Nämnden har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2020 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras samt att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 157.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsbokslut per 2020-12-31.pdf
§105 Beslut Haninge kommun KF Revision 2020.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2020.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd revisionsberättelse 2020.pdf

§113 Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0144 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. De enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Anders Linder (S) och Erkki Vesa (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2020 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras samt att de enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 158.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
SBFF Protokollsutdrag §20 - Årsredovisning 2020.pdf
SBFF Årsredovisning 2020.pdf
Revisionsberättelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionsskrivelse med rapport Granskning av årsredovisning 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionernas redogörelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
SBFF Förstasida protokoll.pdf

§114 Samordningsförbundet Östra Södertörn Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0139 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Södertörn noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Ajda Asgari (MP) och Dick Bengtson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2020. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2020 redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Södertörn noteras samt att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 159.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Östra Samordningsförbundet Södertörn.pdf
Protokoll 20210322.pdf
Årsredovisning 2020.pdf
Östra Södertörn Revisionsberättelse 2020.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Östra Södertörn_slutlig.pdf

§115 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0199 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Erkki Vesa (M), Tony Thorén (L), Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras samt att ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 160.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll-SMOFF-2021-02-24.pdf
Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020.pdf
Revisorernas granskning, tillsynsverksamhet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§116 Svar på motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen

Diarienummer 2020/KS 0141 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Bjarne Vifell och Per Carlberg har lämnat in en motion om att Tyresö ska undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED-lampor enligt Varbergsmodellen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkande
Ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 164.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse-Utbyte Belysning enligt Varbergsmodellen.pdf
Energiberäkning - Tyresö kommun (Rev 21-04-21).pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion LED utbyte.doc.pdf

§117 Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0181 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har i juni 2020 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun om:
* att utse en arbetsgrupp med personer från Tyresö kommun och Tyresö båtråd
* att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt med tanke på den dom som kom under mars 2020
* att lägga fram förslag till nytt normalavtal
* att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.

Yrkande
Ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 165.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.docx.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Omröstningsprotokoll § 35.pdf
Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar.pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion villkor för båtklubbar.pdf

§118 Svar på motion om att upprätta en policy för klottersanering

Diarienummer 2021/KS 0075 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Johan Carlsson lämnade i januari 2021 in en motion till kommunfullmäktige om att införa en policy för klottersanering som en del i arbetet att stävja och göra klotter mindre intressant. Det föreslås även i motionen att det ska finnas en enkel funktion för allmänheten att anmäla klotter till kommunen för åtgärd. Svar på motionen skall beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkande
Ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 166.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse ang Policy klotter.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Bilaga 1 Rutin vid klotter Servicecenter 2019.pdf
Bilaga 2 Ett handslag för ett vackrare Tyresö.pdf
Bilaga 3 Strategi brottsförebyggande arbete 2020KS 0256 antagen.pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf

§119 Svar på motion att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska

Diarienummer 2021/KS 0074 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun. Syftet med tjänsten är att utöka Tyresö kommuns förmåga att hantera situationer likt den nuvarande pandemin samt ge Tyresös invånare större trygghet i en orolig tid. Motionen föreslår att en hygiensjuksköterska ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som den kan verka operativt ute i verksamheterna.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkande
Ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 167.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 76.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse hygiensjuksköterska.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf