Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-02-27

Sammanträde 2007-02-27

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Sammanträdet inleds med att Leif Eldås, Sveriges kommuner och landsting berättar om kommunkompassen.

57 Kommunchefens rapport februari 2007

58 Antagande av ”Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum”*

59 Exploateringsavtal kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) – beslut om antagande*

60 Detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) – beslut om antagande *

61 Försäljning av mark till Trollbäckens Tennisklubb/Tyresö Rackethall AB

(återremitterat från kommunstyrelsen 2006-12-19)

62 Avtal om finansiering av trafikplats ”Skrubba” på Tyresövägen

63 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G Access angående basstation för mobiltelefoni vid Häxvägen

64 Samverkan på Södertörn för tillväxt, mångfald och handlingskraft inom myndighetsutövningen för miljö- och hälsoskydd

65 Regler för avknoppning i Tyresö kommun

66 Borgen för lån till Tyresö bostäder*

67 Driftbudgetförändringar 2007

68 Lägesrapport om pågående förberedelser för ny badanläggning i Tyresö

69 Beslutsattestanter 2007 för kommunstyrelseförvaltningen

70 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

72 Information om checklista för kommunchefens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

73 Anmälan av rapporteringsskyldighet enligt SoL 16 kap.

74 Anmälan av beslutsattestanter kommunstyrelseförvaltningen 2007

Mötesinformation

 

§57 Kommunchefens rapport februari 2007

Dnr 07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§58 Antagande av "Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum"

Dnr 06/KSM 1000 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- ”Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum” antas

Särskilt yttrande

Mats Larsson (fp) och Anders Bergérus (s) lämnar särskilda yttranden (se bilagor).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret upprättade i oktober 2006 ett förslag till program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp och se över Tyresö centrum i ett större perspektiv för att ge bästa möjliga förutsättningar för ett attraktivt och konkurrenskraftigt centrum i framtiden. Planprogrammet innehåller förslag till nya lägen för bostäder och kommersiella lokaler samt förslag på utveckling av de offentliga miljöerna och infrastrukturen runt centrum.

Programmet har varit ute på samråd under tiden 15 november till och med den 8 december 2006. Under programsamrådstiden har förslaget även varit utställt i en bemannad lokal i Tyresö centrum. Uppskattningsvis har 4500-5000 personer besökt utställningen.

Under samrådstiden har 101 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga. Inför programmets antagande har några ändringar gjorts. Dessa finns sammanfattade i programsamrådsredogörelsen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att ”Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum” antas.

Ändringsyrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att simhallen inte ska finnas med i programområdet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

§59 Exploateringsavtal kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) - beslut om antagande

Dnr 07/KSM 0156 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal för kvarteret Trädgårdsbruket med Liljestrand Fastigheter AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för kvarteret Trädgårdsbruket har varit formellt utställd under tiden 23 november till och med 22 december 2006 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska uppföra maximalt 20 kedjehus på totalt ca 3 900 kvm boyta. Utöver detta ska till varje hus anordnas förråd samt carport eller garage.

- Exploatören ska till kommunen erlägga 1,2 miljoner kronor i exploateringsbidrag för gångbana, brygga, lekplats och iordningställande av strand.

- Exploatören ska följa gällande kvalitetsprogram för kvarteret Trädgårdsbruket.

För bilagor till avtalet se § 60 vid dagens sammanträde.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat exploateringsavtal för kvarteret Trädgårdsbruket med Liljestrand Fastigheter AB godkänns, och att jag och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart uppförs i ett plan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§60 Detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) - beslut om antagande

Dnr 04/KSM 0078 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 och del av 3:1264) antas.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Särskilt yttrande

Jenny Magnusson (c) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

_____

Ärendebeskrivning

Planområdet är beläget på Drevvikens sydöstra strand intill Trädgårdsvägen och omfattar fastigheterna Kumla 3:1130 och del av Kumla 3:1264. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 20 bostäder i högst två våningar. Planförslaget innebär även en upprustning av det kommunägda strandområdet och anordnande av en lekplats.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 november till och med 22 december 2006. Under samrådstiden har 10 skrivelser inkommit. Efter samrådstiden inkom ytterligare 2 yttranden. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens kommentarer i bilagda utställningsutlåtande. Efter utställning har förslaget ändrats något vilket framgår av utställningsutlåtandet. Redogörelser från programsamråd och samråd finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och kommunkansliet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 och del av 3:1264) antas.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart uppförs i ett plan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§61 Arrende av mark till Trollbäckens Tennisklubb/Tyresö Rackethall AB

Dnr 01/KSM 0259 261

Kommunstyrelsens beslut

- Stadsbyggnadschefen får i uppdrag att förhandla med Trollbäckens tennisklubb/Tyresö rackethall AB om nytt 25-årigt arrendeavtal enligt alternativ 2 i bilagt förslag.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v), om hon hade haft rösträtt, hade stött yrkandet från Anders Bergérus.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun och Trollbäckens Tennisklubb/Tyresö Rackethall AB (TRAB) träffade 1981 ett arrendeavtal där kommunen upplät ett 12 700 m²

stort markområde till TRAB. Inom arrendeområdet var det möjligt att uppföra ”idrottsanläggning” enligt fastställd detaljplan. TRAB byggde därefter en racketsporthall på arrendeområdet. Arrendeområdet utökades år 1988. Området omdisponerades och utökades år 2006 i samband med att detaljplanen för bostäderna vid Siklöjevägen vann laga kraft. I samband med den förändringen nytecknades arrendeavtalet på 5 år och i det avtalet skrevs in att det var en gemensam målsättning att parterna skulle förhandla fram ett nytt arrendeavtal före årsskiftet med upplåtelsetid på 25 år.

De närmaste tre åren behöver TRAB göra omfattande investeringar i Rackethallen. Investeringarna kan inte göras utan att TRAB tar nya lån. Eftersom TRAB inte äger marken kan fastigheten inte användas som säkerhet.

I bilagda skrivelse från stadsbyggnadskontoret resoneras kring olika alternativ för finansiering och ägande.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2006-12-19.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att stadsbyggnadschefen får i uppdrag att förhandla med Trollbäckens tennisklubb/Tyresö rackethall AB om nytt 25-årigt arrendeavtal enligt alternativ 2 i bilagt förslag.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att marken upplåts med tomträtt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§62 Avtal om finansiering av trafikplats "Skrubba" på Tyresövägen

Dnr 07/KSM 0162 68

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bilagda förslag till Intentionsavtal (bilaga 7) som reglerar hur kostnaderna för att upprätta arbetsplan samt anlägga trafikplats "LÄSK" ska fördelas mellan de tre kommunerna Stockholm, Nacka och Tyresö godkänns. Intentionsavtalet förutsätter att de tre kommunerna därefter gemensamt träffar avtal med vägverket om att i steg ett upprätta arbetsplan samt i steg två anlägga själva trafikplatsen.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson ges i uppdrag att underteckna avtalet.

_____

Ärendebeskrivning

”LÄSK”-området (Lindalen, Skrubba, Älta) är beläget där Stockholm, Nacka och Tyresö möts. Under årens lopp har de tre kommunerna diskuterat många frågor om LÄSK-området. Kommunerna har tagit fram en gemensam plattform för utvecklingen av området. Kommunerna har med stöd av plattformen kontaktat Vägverket och begärt att den planerade trafikplatsen ”Lindalen” ska flyttas till ett nytt läge i anslutning till Hedvigslund, Trafikplats ”LÄSK”.

Ett förslag till kostnadsfördelning för området har tagits fram av kommunerna. Förslaget innebär exploateringskostnaderna i huvudsak fördelas efter den ekonomiska nyttan, det vill säga efter de exploateringsintäkter som respektive kommun förväntas få från markförsäljning inom sin del av området. Tyresö kommun har ingen exploateringsbar mark i området, men har ändå ett stort intresse av att området utvecklas på ett positivt sätt. Trafikplatsens tillkomst skulle innebära att belastningen på Bollmoravägen genom Tyresö Centrum minskar samt att den genomfartstrafik som idag till viss del letar sig igenom Lindalen i stort sett skulle kunna upphöra. Tyresö har därför förklarat sig villig att bidra till byggande av trafikplatsen.

För att driva ärendet om byggande av Skrubba Trafikplats vidare måste de tre kommunerna i ett första steg enas om ett avtal med Vägverket där kommunerna tar på sig kostnaderna för att upprätta arbetsplan samt därefter i ett andra steg besluta om att anlägga den nya trafikplatsen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagda förslag till Intentionsavtal (bilaga 7) som reglerar hur kostnaderna för att upprätta arbetsplan samt anlägga trafikplats "LÄSK" ska fördelas mellan de tre kommunerna Stockholm, Nacka och Tyresö. Intentionsavtalet förutsätter att de tre kommunerna därefter gemensamt träffar avtal med vägverket om att i steg ett upprätta arbetsplan samt i steg två anlägga själva trafikplatsen.

§63 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G Access angående basstation för mobiltelefoni vid Häxvägen

Dnr 04/KSM 1068 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Hi3G Access AB godkänns

- Stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag med hänvisning till försiktighetsprincipen.

______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshastighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett fyra operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har tidigare förhandlat fram ett arrendeavtal med Hi3G för upplåtelse av mark för en mobiltelefonmast och en teknikbod vid Häxvägen. Arrendatorn ansökte därefter om att bygga en fleroperatörsteknikbod istället, och för detta krävs ett nytt arrendeavtal.

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fyra år med ett års förlängning

- arrendeavgiften är 35 000 kr/år

- masten och teknikboden ska rymma fyra mobiltelefonoperatörer

- Hi3G ska visa att strålningen från basstationen inte överstiger gällande och kommande gränsvärden

§64 Samverkan på Södertörn inom myndighetsutövningen för miljö- och hälsoskydd

Dnr 07/KS 027 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun tillstyrker förslaget om samverkan i ett gemensamt kommunalförbund för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Röstförklaring

Berit Assarsson (m), Leif Kennerberg (kd), Mats Larsson (fp) och Jenny Magnusson (c) lämnar röstförklaring (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till ordförandeförslaget.

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade stött ordförandeförslaget.

______

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelseordförandena på Södertörn har frågan om gemensam organisation på Södertörn för upphandling respektive inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen under 2006 informerats om utredningarnas arbete.

I utredningen ”Förslag till gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt upphandling och inköp” sägs att de sex kommunernas miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna inte klarar det uppdrag som lagstiftaren överlämnat. Upphandlingsorganisationerna har svårt att hinna med att ge erforderlig service och att utveckla strategier för en effektivare offentlig upphandling till nytta för skattebetalarna och det lokala näringslivet. Inom bägge områdena ändras lagstiftningen med korta mellanrum och det ställs allt högre krav på kommunernas teoretiska och praktiska kompetens.

I bilagda skrivelse föreslår kommunstyrelseordförandena i Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem och Tyresö att kommunstyrelsen i berörda kommuner antar förslag om ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljötillsyn och upphandling.

Frågan om att samverka i ett gemensamt kommunalförbund även för all upphandling kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i mars.

Ordförandeutlåtande

Inom Södertörns-samarbetet har kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna försökt identifiera områden där våra kommuner tillsammans skulle ha nytta av ett ökat samarbete. Ett sådant område är miljötillsynen.

Nya regler och nya ålägganden på kommunerna när det gäller tillsyn inom miljöskydd, djurskydd och livsmedel har gjort det allt svårare för kommunerna att klara tillsynsuppgifterna på ett fullgott sätt. Tyresö kommun klarar idag inte att fullt ut utöva den tillsyn som ålagts oss enligt lag. Vi kan inte själva ha den specialistkompetens som behövs. Vi är beroende av samarbete och samverkan med andra kommuner.

Jag anser att det finns mycket att vinna på att lägga miljötillsynen i en större organisation tillsammans med övriga kommuner på Södertörn. Om vi samlar våra resurser kan vi få ut mer tillsynsverksamhet än idag och därmed bättre leva upp till de krav som lagen ställer. En professionell organisation med bred kompetens bör kunna utveckla en bra och konkurrensneutral service till det lokala näringslivet och andra som skall synas. Därmed gagnar en gemensam tillsynsverksamhet också det lokala näringslivet. Vidare bör en sådan organisation ha goda möjligheter att rekrytera de inspektörer som behövs.

Det har varit diskussioner om möjligheter till insyn och styrning av miljötillsynen om verksamheten läggs i vårt gemensamma nu existerande kommunalförbund. Det är till stor del upp till varje kommun att vara aktiv och skaffa sig den insyn man vill ha och att aktivt delta i styrningen av förbundet. Det kan ske på olika sätt även utanför den formella styrelsen. Detta är något som kan regleras och beskrivas i förbundsordningen.

Jag vill i sammanhanget betona att det är mycket litet politik i tillsynsverksamheten, då den är så lagreglerad. Merparten av alla beslut är redan idag delegerade till tjänstemän i kommunerna.

Från mindre partier har särskilt framförts oro över att hamna vid sidan om. Förbundsordningen bör därför också innehålla riktlinjer för hur sammansättningen i styrelsen och nämnder skall vara.

Jag vill slutligen betona att miljösamverkan endast rör tillsynsverksamhet. Övriga miljöfrågor stannar kvar i respektive kommun, som arbete med att minska utsläpp och föroreningar, naturskydd, vattenvård m m.

Jag föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om samverkan i ett gemensamt kommunalförbund för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddstillsynen.

När det gäller förslaget att samverka i gemensamt kommunalförbund även för all upphandling kommer den frågan att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i mars.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att kommunen antar förslag om ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljötillsyn och upphandling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

Den som stödjer yrkandet från Anders Bergérus (s-gruppen) röstar nej

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§65 Regler för avknoppning i Tyresö kommun

Dnr 07/KS 037 001

Kommunstyrelsens beslut

- Regler för avknoppning i Tyresö kommun godkänns

- Beslutet gäller efter avslutade förhandlingar med de fackliga organisationerna.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utforma en mer komplett beskrivning av villkoren riktad till personalen.

Reservation

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

_____

Ärendebeskrivning

I bilaga föreslås regler vid avknoppning, det vill säga när personal som arbetar i en verksamhet själva tar över driften. I reglerna behandlas bland annat utbildning, ekonomiskt stöd, tjänstledighet med mera.

Ärendet är ännu ej förhandlat med de fackliga organisationerna.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att regler för avknoppning i Tyresö kommun godkänns, och att

beslutet gäller efter avslutade förhandlingar med de fackliga organisationerna. Jag föreslår också att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utforma en mer komplett beskrivning av villkoren riktad till personalen.

Yrkande

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar återemiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§66 Borgen för lån till Tyresö bostäder

§67 Driftbudgetförändringar 2007

Dnr 06/KS 067 041

Kommunstyrelsens beslut

- Driftbudgetförändringar enligt bilaga 1 godkänns

______

Ärendebeskrivning

Den nya organisationen som trädde i kraft 2007 gör att kommunens driftbudget behöver justeras. De stora förändringarna är att gymnasieverksamheten flytas från barn- och utbildningsförvaltningen och att kultur- och fritidsförvaltningen upphör. Dessa verksamheter förs till utvecklingsförvaltningen, förutom driftavdelningen på kultur- och fritidsförvaltningen som istället flyttas till kommunaltekniska avdelningen.

Förslag till driftbudgetförändringar finns sammanställda i bilaga 1, och förslag till fördelning av centrala lönemedel 2007 finns sammanställda i bilaga 2.

§68 Lägesrapport om pågående förberedelser för ny badanläggning i Tyresö

Dnr 07/Ks 035 822

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Efter utredningar som genomfördes under 2005 om olika upprustnings-alternativ för befintlig simhall blev slutsatsen att upprustning av hallen inte är försvarlig, utan det fortsatta arbetet måste i stället inriktas på att ersätta simhallen med en helt ny anläggning.

Det innebär att föreberedelser för en ny badanläggning bedrivs i två skilda hänseenden; det ena är arbetet med att ta fram en detaljplan för den nya anläggningen som harmoniserar med övrig infrastrukturell planering i kommunens centrumområde, det andra gäller frågan om finansiering, byggande, ägande och drift av en ny anläggning.

I bilaga lämnas en lägesrapport om pågående och planerat arbete för att få till stånd en ny badanläggning i kommunen.

§69 Beslutsattestanter 2007 för kommunstyrelseförvaltningen

Dnr 07/KS 036 002

Kommunstyrelsens beslut

- Beslutsattestanter 2007 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns

______

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente ska respektive nämnd inför varje år utse attestanter med ersättare för olika ansvarsområden. Förslag till attestanter bifogas.

§70 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 07/KS 038 002

Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning godkänns.

- Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut från den 19 december 2006 § 320.

______

Ärendebeskrivning

Lotterilagen ger möjlighet att enligt vissa förutsättningar anordna spel på värdeautomater om spelet anordnas i samband med hotell- och restaurangverksamhet. En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av ett värdebevis. Det är lotteriinspektionen som utfärdar tillstånd. Kommunen ges möjlighet att yttra sig innan lotteriinspektionen fattar beslut om att ge tillstånd.

Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelseutskottet ges delegation att avge yttranden till lotteriinspektionen (se kommunstyrelsens delegationsordning A3)

§71 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:85 Tillägg till tidigare cirkulär (2004:65) avseende assistans vid utbildning

På folkhögskola

2007: 1 Cirkulärhantering 2007 samt abonnemang på cirkulär 2007 och cirkulärförteckning 2006

2007: 5 Nytt avgiftssystem för kommunrenas livsmedelskontroll

2007: 6 Nystartsjobb

2007: 7 AD-dom 2006 nr 111 om avsked av lärare som misshandlat en elev

2007: 8 Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning av köp av mark och byggnader

2007: 9 Nya allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnad- anläggnings- och installationsarbeten ABT 06

2007:12 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser?

2007: 13 Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om avgångsförmåner – AGF-KL

2007: 15 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

Övriga meddelanden

Kammarrätten i Stockholm

- Beslut angåeende utlämnande av allmänna handlingar

Sveriges kommuner och landsting

- Engelsk version av ”Aktuellt och äldreomsorgen

- Politikerkonferens – våren 2007

- Verksamhetsplan och budget 2007

- Våra ståndpunkter

- Inbjudan till konferens- Medborgardialog

- Inbjudan – Morgondagens demokratiska modell sökes!

Integrationsverket

- Samverkanprocesser kring den lokala överenskommelsen om nyanländas etablering

- Långsiktigt, stort behov av introduktionsplatser i Sveriges kommuner

Regionplane- och trafiknämnden

- En ny faktasammanställning och trafiken i Stockholm län

Folkbildningsrådet

- Stadsbidrag till studieförbund

Öhrings Price Waterhouse Coopers

- Inbjudan - Juridik för kommunala företag

- Framtidens kommuner

- Ledarutvecklingsprogram för kommunstyrelseordförande 2007

- Inbjudan- Sätt styrande mål, följ upp och utvärdera – fokus på resultatet

- Inbjudan – Styrning och ledning av risk- och säkerhetsarbete

Norrköpings kommun Brandförsvaret

- Inbjudan – Politikermöte Brand 2007 22-24 maj

Stockholms läns landsting

- Alkohol- och narkotikautvecklingen i Stockholms län rapport 2006

Svenska Uppfinnareföreningen

- Utlysning av Stiftelsen SKAPA:s nationella Utvecklingsstipendium 2007

Trollbäckens Egnahemsförening

- Remissvar- Synpunkter till detaljplan för Fornuddens förskola

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 §äktenskapsbalken

Regionplane- och trafiknämnden

- Samverkan i Stockholmsregionen

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Inbjudan – Länskonferens om alkohol- och narkotikaförebyggande

Insatser

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan – Seminarium valfrihetssystem

Kommunförbundet i Stockholms län

- Yttrande över delbetänkandet – kommunalekonomiska utjämningen

Tyresö kommun

- Transitboende för ensamkommande barn i Villa Victoria

-yttrande till länsstyrelsen (bilaga)

- Uppföljning av brukarnas syn på verksamheten fastighetskontoret

(bilaga)

Q III

- Kvalitetspris till Tyresö kommun (bilaga)

§72 Information om checklista för kommunchefens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Dnr 07/KS039 022

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas checklista för kommunchefens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter.

§73 Anmälan av rapporteringsskydlighet enligt SoL 16 kap.

Dnr 07/KS 048 739

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas beslut från socialnämnden om hur rapportering av beslut som inte genomförts enligt Socialtjänstlagen 16 kap. ska redovisas.

Enligt lagen ska socialnämnden lämna statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.

§74 Anmälan av beslutsattestanter kommunstyrelseförvaltningen 2007

§75 Information om ny arbetstidslag

Dnr 07/KS 050 001

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Från och med den 1 januari 2007 gäller en ny arbetstidslag. De nya bestämmelserna i lagen om minst 11 timmars dygnsvila och högst 48 timmars genomsnittlig arbetstid per vecka ställer krav på en ändrad förläggning av arbetstid. Det pågår ett omfattande arbete hos arbetsgivarna om anpassning till de nya bestämmelserna. På kommunstyrelsen ges en muntlig information om situationen i Tyresö.

§76 Information om ny styr- och ledningsmodell för kommunstyrelseförvaltningen

Dnr 07/KS 049 023

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunchefen har beslutat om en ny styr- och ledningsmodell för kommunstyrelseförvaltningen. Den innebär i korthet att:

· Staben stärks genom att verksamhetsplanering och ekonomisk planering förs över från ekonomikontoret.

· Ett nytt kontor för extern och intern service byggs upp.

· Kommunkansli och personalkontor förs samman till ett kontor.

Förslaget har förhandlats med arbetstagarorganisationerna.

§77 Anmälan av stadsbyggnadschefens vidaredelegationer

Dnr 07/KSM 0172

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar stadsbyggnadschefen vidaredelegationer utifrån kommunstyrelsens delegationsordning antagan 19 december 2006.

§78 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 06/ksm 0019 340

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den allmänna vatten- och avlopppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta.

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

______

Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Tekniska kontoret föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta.