Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-02-23

Sammanträde 2010-02-23

Datum
Klockan
Plats

20 Kommunchefens rapport – februari 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

21 Projektplan för 2009 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Projektplanen godkänns

Ärendebeskrivning
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.

En projektplan för 2009 års nyckeltalsarbete har tagits fram och kommer att presenteras den 7 oktober 2010.

22 Bemyndigande att teckna kommunens firma

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma justeras enligt förslag

Ärendebeskrivning
Dokumentet som reglerar möjligheten att teckna kommunens firma förändras enligt följande:

- Berit Assarsson ersätts av Fredrik Saweståhl
- Mats Fält ersätts av Hans Lindberg
- Staffan Isling ersätts av Bo Renman fr o m 2010-05-01
- Margareta Ahlberg ersätts av Siv Nyholm
- Titeln kommunchef byts ut till kommundirektör

23 Verksamhetsberättelse för demokratiberedningen 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens verksamhetberättelse godkänns

Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen redovisar i bailaga verksamhetsberättelse för 2009.

24 Verksamhetsprogram för demokratiberedningen 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens verksamhetsprogram godkänns

Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen redovisar i bilaga verksamhetsprogram för 2010.

25 Utnämnande av vigselförrättare och begravningsombud

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bo Furugård (S) föreslås förordnas som vigselförrättare och begravningsombud

Ärendebeskrivning
För att underlätta arrangerandet av vigslar och begravningar föreslår kansli och personalkontoret att Tyresö kommun lämnar förslag till länsstyrelsen att utse ytterligare en person till vigselförrättare och begravningsombud.

26 Extra kommunfullmäktigesammanträde

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ett extra kommunfullmäktigesammanträde hålls den 4 november

Ärendebeskrivning
Med anledning av höstens val behöver ett extra kommunfullmäktigesammanträde hållas under hösten. Den 4 november föreslås som datum för detta möte.

27 Revidering av byggnadsnämndens reglemente

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Byggnadsnämndens reglemente justeras enligt förslag

Ärendebeskrivning
Med anledning av en lagändring behöver byggnadsnämndens reglemente justeras. Ändringen redovisas i bilaga.

28 Uppföljning av energiplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Rapporteringen godkänns

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. I ärendet redovisas uppföljningen av Tyresö kommuns energiplan.

29 Miljöredovisning 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen noteras

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har under hösten 2009 gjort en inventering av kommunens miljöarbete. Sammanställningen ger underlag för framtida uppföljning.

30 Reglering av lagfart på Kumla 3:596

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt godkänns

Ärendebeskrivning
I bifogat kontrakt justeras lagfart på Kumla 3:596 där kommunen felaktigt står som ägare. Kontraktet har tagits fram tillsammans med samfälligheten Rosen som sköter och ansvarar för gångvägarna.

31 Anmälan av delegationsbeslut - Förköpsavstående tredje kvartalet 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

32 Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas delegationsbeslut enligt alkohollagen.

33 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:09 Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09)

2010:10 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010’

2010:11 Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommunel och Landsting på äldreområdet 2001

2010:12 Budgetförutsättningar för åren 2010-2013


Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och säkerhetsenheten
- Rapport och information

Sveriges Kommuner och Landsting
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården

Botkyrka kommun
- Samverkan om överförmyndarverksamhet inom Södertörnsregionen – beslut om gemensam nämnd (KS/2009:59)

Nykvarns kommun
- Yrkeshögskola Södertörn – avsiktsförklaring Dnr KS/2010:19

Energimyndigheten
- Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Statistik och analys – Räddningstjänst i siffror

Tällberg foundation & Nordconsult
- Inbjudan till miljö- och klimatseminarium den 14-15 april 2010

Vattenmyndigheten Norra Östersjön
- Miljökvalitetsnormer – Norra Östersjöns vattendistrikt 2009

Vattenmyndigheten Norra Östersjön
- Åtgärdsprogram – Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015

Vattenmyndigheten Norra Östersjön
- Miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram – Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015

Vattenmyndigheten Norra Östersjön
- Förvaltningsplan – Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 100223.pdf (72 kb)
Mötesinformation

 

§20 Kommunchefens rapport – februari 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§21 Projektplan för 2009 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Kommunstyrelsens beslut

- Projektplanen godkänns

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.

En projektplan för 2009 års nyckeltalsarbete har tagits fram och kommer att presenteras den 7 oktober 2010.


§22 Bemyndigande att teckna kommunens firma

Kommunstyrelsens beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma justeras enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Dokumentet som reglerar möjligheten att teckna kommunens firma förändras enligt följande:

- Berit Assarsson ersätts av Fredrik Saweståhl

- Mats Fält ersätts av Hans Lindberg

- Staffan Isling ersätts av Bo Renman fr o m 2010-05-01

- Margareta Ahlberg ersätts av Siv Nyholm

- Titeln kommunchef byts ut till kommundirektör


§23 Verksamhetsberättelse för demokratiberedningen 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens verksamhetsberättelse godkänns

______

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen redovisar i bailaga verksamhetsberättelse för 2009.


§24 Verksamhetsprogram för demokratiberedningen 2010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens verksamhetsprogram godkänns

______

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen redovisar i bilaga verksamhetsprogram för 2010.


§25 Utnämnande av vigselförrättare och begravningsombud

Kommunstyrelsens beslut

- Bo Furugård (S) föreslås förordnas som vigselförrättare och begravningsombud

______

Ärendebeskrivning

För att underlätta arrangerandet av vigslar och begravningar föreslår kansli och personalkontoret att Tyresö kommun lämnar förslag till länsstyrelsen att utse ytterligare en person till vigselförrättare och begravningsombud.


§26 Extra kommunfullmäktigesammanträde

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ett extra kommunfullmäktigesammanträde hålls den 4 november

______

Ärendebeskrivning

Med anledning av höstens val behöver ett extra kommunfullmäktigesammanträde hållas under hösten. Den 4 november föreslås som datum för detta möte.


§27 Revidering av byggnadsnämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Byggnadsnämndens reglemente justeras enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Med anledning av en lagändring behöver byggnadsnämndens reglemente justeras. Ändringen redovisas i bilaga.


§28 Uppföljning av energiplan

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporteringen godkänns

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. I ärendet redovisas uppföljningen av Tyresö kommuns energiplan.

§29 Miljöredovisning 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har under hösten 2009 gjort en inventering av kommunens miljöarbete. Sammanställningen ger underlag för framtida uppföljning.


§30 Reglering av lagfart på Kumla 3:596

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt godkänns

______

Ärendebeskrivning

I bifogat kontrakt justeras lagfart på Kumla 3:596 där kommunen felaktigt står som ägare. Kontraktet har tagits fram tillsammans med samfälligheten Rosen som sköter och ansvarar för gångvägarna.


§31 Anmälan av delegationsbeslut - Förköpsavstående tredje kvartalet 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.


§32 Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delegationsbeslut enligt alkohollagen.


§33 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:09 Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09)

2010:10 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010’

2010:11 Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2001

2010:12 Budgetförutsättningar för åren 2010-2013

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och säkerhetsenheten

- Rapport och information

Sveriges Kommuner och Landsting

- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården

Botkyrka kommun

- Samverkan om överförmyndarverksamhet inom Södertörnsregionen – beslut om gemensam nämnd (KS/2009:59)

Nykvarns kommun

- Yrkeshögskola Södertörn – avsiktsförklaring Dnr KS/2010:19

Energimyndigheten

- Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

- Statistik och analys – Räddningstjänst i siffror

Tällberg foundation & Nordconsult

- Inbjudan till miljö- och klimatseminarium den 14-15 april 2010

Vattenmyndigheten Norra Östersjön

- Miljökvalitetsnormer – Norra Östersjöns vattendistrikt 2009

Vattenmyndigheten Norra Östersjön

- Åtgärdsprogram – Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015

Vattenmyndigheten Norra Östersjön

- Miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram – Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015

Vattenmyndigheten Norra Östersjön