Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-10-26

Sammanträde 2010-10-26

Datum
Klockan
Plats

149 Kommundirektörens rapport

Dnr. 2010/KS 0226 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noterasÄrendebeskrivning
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. I bilaga presenteras också en delrapport i översynen av kommunens styrprocess.

150 Månadsuppföljning - september 2010

Dnr. 2010/KS 0071 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultat och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september 2010.

151 Strategi- och budgetplan 2011

Dnr 2009/KS 088 041

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för år 2011 fastställs till 19,48 per skattekrona

2. De kommungemensamma mål som föreslås i avsnitt sex fastställs.

3. Mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt sju fastställs

4. Driftbudget för år 2011 fastställs enligt bilaga ett och två

5. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för år 2011 fastställs enligt bilaga tre och fyra

6. Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

7. Förslag till KELP för perioden 2011-2013 godkänns

Ärendebeskrivning
I förslag till strategi- och budgetplan redovisas kommunens vision, kommunövergripande mål, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden. Vidare redovisas verksamhetsplaner för de olika nämnderna samt en omvärldsanalys som tar upp förhållanden och tendenser i omvärlden som har eller kan få betydelse för kommunens verksamhet.

152 Reviderat investeringsprogram för perioden 2010-2013

Dnr 2009/KS 088 041

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogram för perioden 2010-2013 godkänns enligt bifogat förslag.

- Socialnämnden ges i uppdrag att klarlägga förutsättningarna för att upphandla de ytterligare platser som behövs för omsorgsboenden under sådana former att privata aktörer svarar för finansiering, byggande och drift av boendena.


Ärendebeskrivning
Förslaget till reviderat investeringsprogram (bifogas) uppgår till netto 204 miljoner kronor för 2010, 330 miljoner för 2011, 256 miljoner för 2012 och 44 miljoner för 2013.

Av investeringarna är 36 miljoner hänförliga till VA- och renhållningsverksamhet. Det innebär att driftkostnader på ca fem miljoner kronor per år kommer att belasta VA- och renhållningstaxorna.

Övriga investeringar, på sammantaget 799 miljoner kronor för den redovisade perioden, kommer efter hand att medföra driftkostnader på cirka 77 miljoner. Det är svårt att se hur tillkommande driftkostnader av den storleksordningen ska kunna inrymmas i driftbudgeten utan att andra driftkostnader påtagligt begränsas.

För att finansiera investeringsutgifterna beräknas en nyupplåning på mer än 300 miljoner kronor komma att krävas. Lånebehovet kan också bli lägre genom inkomster av markförsäljning.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun står inför tuffa utmaningar på många områden. Inte minst gäller det vårt investeringsbehov. Det reviderade investeringsprogram som kommunfullmäktige nu ska ta ställning till är omfattande. Trots hårda prioriteringar innebär programmet att vi i kommunen får ett ökande behov av upplåning. Stora investeringar medför också ökade driftkostnader som måste kunna täckas in i vår driftbudget utan att det går ut över våra ambitioner inom välfärdens kärna – skolan, förskolan och äldreomsorgen.

Mot den bakgrunden är det väsentligt att vi tillsammans i kommunen arbetar på bred front i linje med det uppdrag som kommunstyrelseförvaltningen har när det gäller att göra prioriteringar, intäktsförstärkningar och besparingar i kommunens totala budget för att uppnå en långsiktigt uthållig ekonomi. Syftet är också att skapa ett utrymme för ökade ambitioner på prioriterade områden.

De olika projekt som finns med i detta investeringsprogram är de som prioriterats fram av förvaltningen och den politiska majoriteten. Allt som finns på önskelistan finns inte med. Allt kan heller inte finnas med om vi ska klara av att vara ansvarsfulla inför framtiden.

Stora projekt som nu finns med är totalomvandlingen av Nyboda skola, Nybodahallen och hela Nyboda-området, den fortsatta omställningen av skolornas mottagningskök till tillagningskök, den nya fritidsgården på Nyboda, en ombyggnad av Björkbacken för att skapa fler platser samt en utbyggnad av Strandskolan för att tillskapa nya klassrum och utrymme för en expansion av skolan.

I programmet finns också fortsatta satsningar på energieffektivisering och på åtgärder för att förverkliga åtagandena i kommunens klimatstrategi.

Vi för också in pengar i programmet för att starta projekteringen av ett tredje körfält på Tyresövägen.

En summa i programmet läggs också under kommundirektören för hantering av smärre projekt som kan klaras utan att det medför tillkommande belastning i driftbudgeten.

Vi vill också understryka att vi utöver det som finns med i programmet jobbar för att förverkliga byggandet av ett nytt större äldreboende samt LSS-boenden. Socialnämnden och Socialförvaltningen arbetar med att lösa dessa behov genom i första hand privat regi. Lösningar i linje med den så kallade Krusmynta-modellen är tänkbart.

Vi glädjer oss också åt att tre projekt som i förra versionen av programmet beräknades löpa in på 2011 nu avslutas 2010 och till en lägre kostnad än budgeterat. Det visar att det finns möjlighet att pressa våra kostnader. Dessa projekt är ombyggnaden av Breviks skola, den nya belysningen på Tyresövallen och det nya omsorgsboendet på Gränsvägen i Lindalen.

Inför framtiden vill vi också notera att det pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring gymnasiet i kommunen vilket när det är avslutat kan komma att medföra behov av nya investeringar.

153 Förslag på kompletterande insatser i verksamheten 2010

Dnr 2009/KS 088 041

Handlingar delas ut vid sammanträdet.

154 Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling

Dnr 2010/KS 0253 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för upphandling i Tyresö kommun fastställs

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upphandlingspolicy fastställs enligt förslag

- Beslut om upphandlingsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-12 § 24, upphävs

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunledningen föreslår servicekontoret att upphandlingsreglementet ersätts med upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling för Tyresö kommun.

Ändringarna innebär att upphandlingsreglementets beskrivning av upphandlingsprocessen med hänvisning till kapitel och paragrafer i lagen (LOU) ersätts med en policy som på ett lättöverskådligt sätt markerar kommunens viljeinriktning och ambition kring hur en upphandling ska göras, vilka krav kommunen ska ställa på de varor och tjänster som kommunen upphandlar samt när och hur en direktupphandling får ske utan föregående annonsering.

Riktlinjerna innehåller motsvarande som policyn men mer för den interna verksamheten och på detaljnivå om organisation och ansvarsfördelning kring upphandlingens genomförande.

I riktlinjerna används begreppet tröskelvärde. Tröskelvärde innebär att när värdet på ett köp överstiger tröskeln så måste den upphandlande myndigheten göra en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Utöver tröskelvärdet har Sverige även ett utökat krav om offentlig upphandling, från det nationellt låga värdet (15 procent av tröskelvärdet) upp till tröskelvärdet. Tröskelvärdet fastställs av EU-kommissionen vart annat år. Då tröskelvärdet ändras kontinuerligt anges inget exakt värde i riktlinjerna.


Ordförandeutlåtande
Upphandling är ett såväl komplicerat som viktigt område. Genom vårt sätt att hantera upphandling har vi möjlighet att som kommun påverka olika processer i vår omgivning. Det är därför av vikt att vi har en upphandlingspolicy som är översiktlig och lättbegriplig för alla inblandade parter. Mot den bakgrunden känns det naturligt att ersätta det gamla upphandlingsreglementet med den föreliggande överskådliga och relativt kortfattade policyn.

Den föreslagna policyn sätter också på pränt flera viktiga principer. Miljtänkandet står i fokus med kravet att Miljöstyrningsrådets kriterier skall vara vägledande vid all upphandling. Ytterligare miljökrav finns också omnämnda som förnybarhet, återvinningsbarhet och energisnålhet. Vi är också tydliga med att merkostnader är acceptabla för att uppnå positiva miljöeffekter. I policyn uttrycks också viktiga krav angående barnkonventionen och ILO:s åtta kärnkonventioner. Inte minst viktigt är att kravet finns med på meddelarfrihet vid upphandling av verksamhetsdrift.

Policyn innebär också en öppning för en övergång till tredjepartslogistik och samordnade varutransporter. Ett område där Tyresö kommer att genomföra en förstudie, med förhoppningsvis medverkan från flera andra Södertörnskommuner.

Policyn ligger också väl i linje med det pågående arbetet med att göra Södertörnskommunerna till vägledande inom området grön upphandling.

Upphandlingspolicyn som vi nu tar ställning till förändrar inte vår grundläggande strävan om att fördjupa samarbetet kring upphandlingsfrågor på Södertörn. Vi arbetar vidare med tanken om att skapa en gemensam upphandlingsorganisation med övriga på kommuner på Södertörn som delar detta intresse.

155 Yttrande över granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet

2010/KS 0233 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Yttrande över revisorernas granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten i Tyresö kommun godkänns.

- Yttrandet överlämnas till kommunens revisorer.


Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en uppföljning av tidigare gjord granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet.

Granskningsrapporten inkom den 2 september 2010 och revisorerna önskar skriftligt få ta del av kommunstyrelsens yttrande senast den 29 oktober 2010.

Servicekontoret lämnar förslag till yttrande över granskningsrapporten, se bilaga.

156 Detaljplan för Slånbacken etapp 13 - beslut om ny utställning

Dnr 2008/KSM 0347

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för Slånbacken etapp 13 ställs ut för granskning


Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att modernisera det äldre fritidshusområdet och förbereda området för permanentboende. Planförslaget innebär också utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, ombyggnad av vägnätet i området, utbyggnad av gångstråk, större byggrätter samt en förtätning av området.

Förslaget har varit utställt under tiden 8 juni till och med 2 juli 2010. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, kommunens bibliotek och externa webbplats. Utställningen har också annonserats i Mitt i Tyresö och i Dagens Nyheter.

Under utställningstiden inkom åtta yttranden. En synpunkt inkom efter det att utställningen hade avslutats.

Tyresö Strands Markägarförening har under planprocessen framställt önskemål om att tillskapa villafastigheter på naturmarken på den del av fastigheten Strand 1:1 där befintlig högspänningsledning och transformatorstation ligger. Kommunen har tidigare under planprocessen haft som princip att naturmarken skulle planläggas som allmän platsmark. Kommunen har dock efter utställningen beslutat att tillmötesgå markägarföreningen i frågan varför förslaget till detaljsplanen har ändrats och behöver ställas ut på nytt.

157 Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen - beslut om utställning

Dnr 2009/KSM 0672

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fastighetsplan för del av kvarteret Hällen ställs ut för granskningÄrendebeskrivning
Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i elva fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-K. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

158 Fördelning av gatukostnader för Slånbacken - beslut om utställning

2010/KSM 0626

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fördelning av gatukostnader för Slånbacken ställs ut för granskningÄrendebeskrivning
Förslaget till fördelnnig av gatukostnader bygger på stadsbyggnadskontorets förslag till utformning av området.

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Slånbacken har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

159 Detaljplan för Omsorgsboende Sågen - beslut om utställning

Dnr 2010/KSM 0087

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för Omsorgsboende Sågen ställs ut för granskning


Ärendebeskrivning
Syftet med detalplanen är att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av fastighet Tyresö 1:544. Vidare syftar planen även till att möjliggöra för annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller förskola.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 26 maj till och med 18 juni 2010. Under samrådstiden har fyra synpunkter inkommit.

Efter samrådstiden har en beskrivning gällande områdets geotekniska förutsättningar avseende ras- och skredrisk tillförts planbeskrivningen.

160 Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011

Dnr 2010/KS 0254 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2011 antas enligt förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2011 antas enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2011.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)
1 februari 17 februari
1 mars 24 mars
29 mars 14 april
3 maj 19 maj
24 maj 16 juni
14 juni -
30 augusti 15 september
27 september 13 oktober
25 oktober (budget) 17 november (budget)
29 november 15 december
20 december -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 17 november inleds dock kl. 15:00).

161 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Dnr 2010/KS 0278 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras från och med den 1 januari 2011.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Ändringen avser § 36 i arbetsordningen som tidigare reglerat att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Den föreslagna ändringen innebär att valberedningen istället ska bestå av en representant från varje parti som representeras i fullmäktigeförsamlingen för mandatperioden samt en ersättare från var och en av dessa partier.
I övrigt föreslås inga ändringar.

162 Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 2010/KS 0264 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder revideras från och med den 1 januari 2011.

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras från och med den 1 januari 2011.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande förslag till att ett nytt gemensamt reglemente för samtliga nämnder samt ett nytt reglemente för kommunstyrelsen ska börja gälla från och med den 1 januari 2010.

Regleringen om planberedning, budget- och bokslutsberedning, utskott och förhandlingsdelegation utgår i reglementet för kommunstyrelsens verksamhet. Syftet är att ge kommunstyrelsen egen kompetens att besluta vilka utskott som ska finnas under den egna organisationen.

Från och med den 1 januari 2010 hanteras samtliga överförmyndarfrågor av Södertörns överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens uppgift som överförmyndarnämnd tas därför bort i det nya reglementet.

Förköpslagen (1967:868) upphörde att gälla i samband med utgången av april 2010. Delegeringen från kommunfullmäktige angående förköpsärenden tas därför bort i reglementet för kommunstyrelsen.

Utöver detta görs vissa språkliga justeringar i de nya reglementena.

163 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2010/KS 0263 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglementet för byggnadsnämnden revideras från och med den 1 januari 2011Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till revidering av reglemente för byggnadsnämnden.

Ändringen innebär att antalet ledamöter för byggnadsnämnden ändras från 9 ledamöter till 7 ledamöter. Antalet ersättare för byggnadsnämnden ändras också från 9 ersättare till 7 ersättare.

Övriga nämnder behåller nuvarande antal ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden innehar 9 ledamöter och 9 ersättare. Krislednings-nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kultur- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Överförmyndarnämnden utgår till förmån för Södertörns gemensamma överförmyndarnämnd, i enlighet med tidigare beslut.

164 Revidering av arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF (tidigare Handikapprådet)

Dnr 2010/KS 0172 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor revideras från och med 1 januari 2011.


Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för det Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF, tidigare Handikapprådet har omarbetats. Förändringarna rör främst vissa anpassningar till nyare språkbruk. Bland annat har rådet sedan beslut i kommunfullmäktige fått ett nytt namn anpassat till det språkbruk som idag gäller för ämnet. Utöver detta har rådets uppgifter, arvoderingsbestämmelser och arbetsformer reviderats.
En ämnesrubricering har också tillförts för att läsaren lättare ska hitta i arbetsordningen.

165 Taxa för fritidsklubbsverksamhet

Dnr 2010/KS 0255 71

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 januari 2011. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.


Ärendebeskrivning
Den nuvarande föräldraavgiften för fritidsklubbsverksamhet i kommunen baseras på fritidsgårdarnas modell med köp av så kallade gårdskort samt avgift för mellanmål. I nuläget betalar föräldrarna 50 kronor per termin direkt till aktuell fritidsklubb genom köp av fritidsklubbskort. Utöver detta betalar föräldrar/barn 10 kronor per mellanmål.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2009 § 51 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsverksamhet från 1 augusti 2010 till 500 kronor per termin. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens beredning den 21 januari 2010 då man beslutade bordlägga ärendet till hösten 2010. Med anledning av bordläggandet föreslås att ny taxa fastställs från och med årsskiftet 2010/2011 istället för 1 augusti 2010.

166 Införande av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2010/KS 0245 51

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden inför ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gällande sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Enligt kommunens policy för konkurrensutsättning av verksamheter i Tyresö kommun, fastställd i kommunfullmäktige den 11 september 2008 § 87, har nämnderna delegation att fatta beslut om verksamheternas konkurrensutsättning inom respektive område. Frågor av större förändringar eller av principiell beskaffenhet ska dock fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera att policyn efterlevs. Varje nämnd ska därför informera kommunstyrelsen innan dess att beslut fattas i nämnden. Kommunstyrelsen avgör om ärendet är av sådan art att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.

167 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2010/KS 0277 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattade i ärenden enligt alkohollagen och lotterilagen redovisas i bilaga.

168 Motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti

Dnr 2010/KS 0122 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.


Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti.

Motionen beskriver att cirka 50 elever varje år saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program när de lämnar grundskolan i Tyresö då de inte har godkänt i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska. I motionen föreslås ”Att Tyresö Kommun prövar möjligheten att införa en garanti om individuell undervisning för de elever som riskerar att inte klara de uppsatta kunskapsmålen”. Detta genom att en central pott inrättas ur vilken rektorerna kan söka medel för att bekosta individuellt stöd för de elever som riskerar att inte klara de uppsatta kunskapsmålen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 68, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-08) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 52, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

169 Motion angående utbildade lärare

Dnr 2010/KS 0121 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.


Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildade lärare.

Motionen beskriver att andelen grundskolelärare i Tyresö som har pedagogisk utbildning ligger under såväl riksgenomsnittet som genomsnittet för Sveriges förortskommuner samt att andelen har minskat sedan år 2007. I motionen föreslås ”Att en strategi antas för att höja andelen lärare med pedagogisk utbildning”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 70, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-08) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 53, att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

170 Motion angående centrumskolans framtid

Dnr 2009/KS 219 41

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade.

- Att-satserna 3, 4 och 5 avslås.Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion angående Centrumskolans framtid. I motionen föreslås:

- Att snarast ge berörd nämnd i uppdrag att inleda en process kring den framtida Centrumskolan där fler känner att de kan vara med och påverka arbetet.
- Att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i enlighet med motionens förslag.
- Att de nuvarande profilklasserna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i enlighet med vad som föreslås i motionen.
- Att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en språkprofil på Centrumskolan.
- Att kommunstyrelsen, i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden, ges uppdrag att arbeta om resursfördelningssystemet så att verksamheter ges bättre förutsättningar att möta snabba förändringar i efterfrågan.
- Att elever, i enlighet med motionens förslag, ges stöd utifrån sina behov och att Centrumskolan också får förutsättningar att kunna göra det.

Motionen behandlades i Barn- och utbildningsnämnden den 17 februari 2010, § 5.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 mars 2010, § 60, att föreslå kommunfullmäktige att anse att-satserna 1, 2 och 6 besvarade samt att avslå att-satserna 3, 4 och 5.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 77, att återremittera motionen för utredning av om det är förenligt med skollagen att avslå att-sats fyra med hänvisning till att det är rektor som beslutar om detta.
Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över återremissen (Tjänsteskrivelse 2010-09-13) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 51, att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet även att ge Barn- och utbildnings-förvaltningen i uppdrag att beskriva möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras.

171 Motion om att utreda boulebanebristen i Tyresö

Dnr 2010/KS 0094 71

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion angående utredning av boulebanebristen i Tyresö.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att bygga/hyra en boulebanehall samt att utreda möjligheten att genom en flexibel lösning sammanvända hallen med andra sporter och verksamheter i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 april 2010, § 48, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 september 2010, § 59, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

172 Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum

Dnr 2010/KS 0093 70

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och lilian Nylinder (Mp) har lämnat in en motion angående söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att införa söndagsöppet på huvudbiblioteket i Tyresö centrum.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 april 2010, § 49, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-05-26) och Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 september 2010, § 58, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

173 Avsägelse kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning

Dnr 2010/KS 0103 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Anna Steele Karlström (FP) godkänns

- Thomas Holmberg (FP) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning


Ärendebeskrivning
Anna Steele Karlström (FP) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning. Till ny ersättare föreslås Thomas Holmberg (FP).

174 Meddelanden

Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:51 Ändringar i upphandlingslagstiftningen.

2010: 58 Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättast. Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik.

2010:59 Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor – ÖLA 10 – träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Fastighetsanställdas Förbund samt Svenska Transportarbetareförbundet.

2010:60 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.

Övriga meddelanden

Botkyrka
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2010-09-30 § 156, Södertörns utvecklingsprogram (KS/2010:187).

Boverket
- Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur.

Landshövdingen i Stockholms län
- Samverkan om länets klimat- och energiarbete

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Beslut om Regionalt utvecklingsprogram för Stockholms län.
Samordningsförbundet Östra Södertörn
- Senaste nytt. Nummer tre, september 2010.
- Anslag, sammanträdesprotokoll 2010-09-30.

Skatteverket
- Överenskommelse om samarbete mellan Tyresö kommun och Skatteverket, 2010-10-12.

Södertörns brandförsvarsförbund
- Meddelande om justering samt protokoll gällande sammanträde 2010-09-10.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Protokollsutdrag 2010-09-27, § 21 Budget 2011 och § 22 Delårsrapport.
Mötesinformation

 

§149 Kommundirektörens rapport

Dnr. 2010/KS 0226 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. I bilaga presenteras också en delrapport i översynen av kommunens styrprocess.

§150 Månadsuppföljning - september 2010

Dnr. 2010/KS 0071 10

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultat och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september 2010.

§151 Strategi- och budgetplan 2011

Dnr 2009/KS 088 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för år 2011 fastställs till 19,48 per skattekrona

2. De kommungemensamma mål som föreslås i avsnitt sex fastställs.

3. Mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt sju fastställs

4. Driftbudget för år 2011 fastställs enligt bilaga ett och två

5. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för år 2011 fastställs enligt bilaga tre och fyra

6. Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

7. Förslag till KELP för perioden 2011-2013 godkänns

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Vänsterpartiet respektive Miljöpartiet kommer att lämna egna budgetförslag till kommunfullmäktige.

_____

Ärendebeskrivning

I förslag till strategi- och budgetplan redovisas kommunens vision, kommunövergripande mål, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden. Vidare redovisas verksamhetsplaner för de olika nämnderna samt en omvärldsanalys som tar upp förhållanden och tendenser i omvärlden som har eller kan få betydelse för kommunens verksamhet.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar budget enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till eget budgetförslag (se bilaga).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§152 Reviderat investeringsprogram för perioden 2010-2013

Dnr 2009/KS 088 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogram för perioden 2010-2013 godkänns enligt bifogat förslag.

- Socialnämnden ges i uppdrag att klarlägga förutsättningarna för att upphandla de ytterligare platser som behövs för omsorgsboenden under sådana former att privata aktörer svarar för finansiering, byggande och drift av boendena.

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Vänsterpartiet respektive Miljöpartiet återkommer med ställningstaganden när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

_____

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderat investeringsprogram (bifogas) uppgår till netto 204 miljoner kronor för 2010, 330 miljoner för 2011, 256 miljoner för 2012 och 44 miljoner för 2013.

Av investeringarna är 36 miljoner hänförliga till VA- och renhållningsverksamhet. Det innebär att driftkostnader på ca fem miljoner kronor per år kommer att belasta VA- och renhållningstaxorna.

Övriga investeringar, på sammantaget 799 miljoner kronor för den redovisade perioden, kommer efter hand att medföra driftkostnader på cirka 77 miljoner. Det är svårt att se hur tillkommande driftkostnader av den storleksordningen ska kunna inrymmas i driftbudgeten utan att andra driftkostnader påtagligt begränsas.

För att finansiera investeringsutgifterna beräknas en nyupplåning på mer än 300 miljoner kronor komma att krävas. Lånebehovet kan också bli lägre genom inkomster av markförsäljning.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun står inför tuffa utmaningar på många områden. Inte minst gäller det vårt investeringsbehov. Det reviderade investeringsprogram som kommunfullmäktige nu ska ta ställning till är omfattande. Trots hårda prioriteringar innebär programmet att vi i kommunen får ett ökande behov av upplåning. Stora investeringar medför också ökade driftkostnader som måste kunna täckas in i vår driftbudget utan att det går ut över våra ambitioner inom välfärdens kärna – skolan, förskolan och äldreomsorgen.

Mot den bakgrunden är det väsentligt att vi tillsammans i kommunen arbetar på bred front i linje med det uppdrag som kommunstyrelseförvaltningen har när det gäller att göra prioriteringar, intäktsförstärkningar och besparingar i kommunens totala budget för att uppnå en långsiktigt uthållig ekonomi. Syftet är också att skapa ett utrymme för ökade ambitioner på prioriterade områden.

De olika projekt som finns med i detta investeringsprogram är de som prioriterats fram av förvaltningen och den politiska majoriteten. Allt som finns på önskelistan finns inte med. Allt kan heller inte finnas med om vi ska klara av att vara ansvarsfulla inför framtiden.

Stora projekt som nu finns med är totalomvandlingen av Nyboda skola, Nybodahallen och hela Nyboda-området, den fortsatta omställningen av skolornas mottagningskök till tillagningskök, den nya fritidsgården på Nyboda, en ombyggnad av Björkbacken för att skapa fler platser samt en utbyggnad av Strandskolan för att tillskapa nya klassrum och utrymme för en expansion av skolan.

I programmet finns också fortsatta satsningar på energieffektivisering och på åtgärder för att förverkliga åtagandena i kommunens klimatstrategi.

Vi för också in pengar i programmet för att starta projekteringen av ett tredje körfält på Tyresövägen.

En summa i programmet läggs också under kommundirektören för hantering av smärre projekt som kan klaras utan att det medför tillkommande belastning i driftbudgeten.

Vi vill också understryka att vi utöver det som finns med i programmet jobbar för att förverkliga byggandet av ett nytt större äldreboende samt LSS-boenden. Socialnämnden och Socialförvaltningen arbetar med att lösa dessa behov genom i första hand privat regi. Lösningar i linje med den så kallade Krusmynta-modellen är tänkbart.

Vi glädjer oss också åt att tre projekt som i förra versionen av programmet beräknades löpa in på 2011 nu avslutas 2010 och till en lägre kostnad än budgeterat. Det visar att det finns möjlighet att pressa våra kostnader. Dessa projekt är ombyggnaden av Breviks skola, den nya belysningen på Tyresövallen och det nya omsorgsboendet på Gränsvägen i Lindalen.

Inför framtiden vill vi också notera att det pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring gymnasiet i kommunen vilket när det är avslutat kan komma att medföra behov av nya investeringar.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderat investeringsprogram enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till eget förslag:

- Att äldreboendet lyfts in 2012.

- Att förtätning av Strandskolan minskas till 20 miljoner kronor.

- Att Wättinge beläggs med konstgräs och att 7 miljoner kronor. reserveras för detta ändamål.

- Att separat omklädningsrum för kvinnor vid byggprogrammet förs in i programmet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§153 Förslag om tilläggsanslag i 2010 års driftbudget

Dnr 2009/KS 088 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor till anslaget Grundskola

- Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag på 2,4 miljoner kronor att fördela mellan anslagen Lokalförsörjning och Väghållning

- Socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner kronor att fördela mellan nämndens anslag.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande lämnar förslag om att anslå ytterligare 5,9 miljoner kronor i 2010 års driftbudget. Tilläggsanslagen föreslås fördelas till grundskola, lokalförsörjning, väghållning och socialnämnd.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.

§154 Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling

Dnr 2010/KS 0253 003

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för upphandling i Tyresö kommun fastställs

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upphandlingspolicy fastställs enligt förslag

- Beslut om upphandlingsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-12 § 24, upphävs

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (Mp) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (Mp) om de hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunledningen föreslår servicekontoret att upphandlingsreglementet ersätts med upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling för Tyresö kommun.

Ändringarna innebär att upphandlingsreglementets beskrivning av upphandlingsprocessen med hänvisning till kapitel och paragrafer i lagen (LOU) ersätts med en policy som på ett lättöverskådligt sätt markerar kommunens viljeinriktning och ambition kring hur en upphandling ska göras, vilka krav kommunen ska ställa på de varor och tjänster som kommunen upphandlar samt när och hur en direktupphandling får ske utan föregående annonsering.

Riktlinjerna innehåller motsvarande som policyn men mer för den interna verksamheten och på detaljnivå om organisation och ansvarsfördelning kring upphandlingens genomförande.

I riktlinjerna används begreppet tröskelvärde. Tröskelvärde innebär att när värdet på ett köp överstiger tröskeln så måste den upphandlande myndigheten göra en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Utöver tröskelvärdet har Sverige även ett utökat krav om offentlig upphandling, från det nationellt låga värdet (15 procent av tröskelvärdet) upp till tröskelvärdet. Tröskelvärdet fastställs av EU-kommissionen vart annat år. Då tröskelvärdet ändras kontinuerligt anges inget exakt värde i riktlinjerna.

Ordförandeutlåtande

Upphandling är ett såväl komplicerat som viktigt område. Genom vårt sätt att hantera upphandling har vi möjlighet att som kommun påverka olika processer i vår omgivning. Det är därför av vikt att vi har en upphandlingspolicy som är översiktlig och lättbegriplig för alla inblandade parter. Mot den bakgrunden känns det naturligt att ersätta det gamla upphandlingsreglementet med den föreliggande överskådliga och relativt kortfattade policyn.

Den föreslagna policyn sätter också på pränt flera viktiga principer. Miljtänkandet står i fokus med kravet att Miljöstyrningsrådets kriterier skall vara vägledande vid all upphandling. Ytterligare miljökrav finns också omnämnda som förnybarhet, återvinningsbarhet och energisnålhet. Vi är också tydliga med att merkostnader är acceptabla för att uppnå positiva miljöeffekter. I policyn uttrycks också viktiga krav angående barnkonventionen och ILO:s åtta kärnkonventioner. Inte minst viktigt är att kravet finns med på meddelarfrihet vid upphandling av verksamhetsdrift.

Policyn innebär också en öppning för en övergång till tredjepartslogistik och samordnade varutransporter. Ett område där Tyresö kommer att genomföra en förstudie, med förhoppningsvis medverkan från flera andra Södertörnskommuner.

Policyn ligger också väl i linje med det pågående arbetet med att göra Södertörnskommunerna till vägledande inom området grön upphandling.

Upphandlingspolicyn som vi nu tar ställning till förändrar inte vår grundläggande strävan om att fördjupa samarbetet kring upphandlingsfrågor på Södertörn. Vi arbetar vidare med tanken om att skapa en gemensam upphandlingsorganisation med övriga på kommuner på Södertörn som delar detta intresse.

Ordförandeförslag

Att riktlinjer för upphandling i Tyresö kommun fastställs samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphandlingspolicy fastställs enligt förslag och att beslut om upphandlingsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-12 § 24, upphävs.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att anställningsvillkor motsvarande gällande kollektivavtal ska vara en norm vid upphandling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§155 Yttrande över granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet

2010/KS 0233 016

Kommunstyrelsens beslut

- Yttrande över revisorernas granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten i Tyresö kommun godkänns.

- Yttrandet överlämnas till kommunens revisorer.

- Tyresö kommun ska utarbeta och tillämpa ett lokalt regelverk för att förebygga förekomsten av mutor och bestickning.

_____

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en uppföljning av tidigare gjord granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet.

Granskningsrapporten inkom den 2 september 2010 och revisorerna önskar skriftligt få ta del av kommunstyrelsens yttrande senast den 29 oktober 2010.

Servicekontoret lämnar förslag till yttrande över granskningsrapporten, se bilaga.

§156 Detaljplan för Slånbacken etapp 13 - beslut om ny utställning

Dnr 2008/KSM 0347

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för Slånbacken etapp 13 ställs ut för granskning

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (Mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att modernisera det äldre fritidshusområdet och förbereda området för permanentboende. Planförslaget innebär också utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, ombyggnad av vägnätet i området, utbyggnad av gångstråk, större byggrätter samt en förtätning av området.

Förslaget har varit utställt under tiden 8 juni till och med 2 juli 2010. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, kommunens bibliotek och externa webbplats. Utställningen har också annonserats i Mitt i Tyresö och i Dagens Nyheter.

Under utställningstiden inkom åtta yttranden. En synpunkt inkom efter det att utställningen hade avslutats.

Tyresö Strands Markägarförening har under planprocessen framställt önskemål om att tillskapa villafastigheter på naturmarken på den del av fastigheten Strand 1:1 där befintlig högspänningsledning och transformatorstation ligger. Kommunen har tidigare under planprocessen haft som princip att naturmarken skulle planläggas som allmän platsmark. Kommunen har dock efter utställningen beslutat att tillmötesgå markägarföreningen i frågan varför förslaget till detaljsplanen har ändrats och behöver ställas ut på nytt.

§157 Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen - beslut om utställning

Dnr 2009/KSM 0672

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fastighetsplan för del av kvarteret Hällen ställs ut för granskning

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i elva fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-K. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

§158 Fördelning av gatukostnader för Slånbacken - beslut om utställning

2010/KSM 0626

Kommunstyrelsens beslut

- Fördelning av gatukostnader för Slånbacken ställs ut för granskning

_____

Ärendebeskrivning

Förslaget till fördelnnig av gatukostnader bygger på stadsbyggnadskontorets förslag till utformning av området.

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Slånbacken har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

§159 Detaljplan för Omsorgsboende Sågen - beslut om utställning

Dnr 2010/KSM 0087

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för Omsorgsboende Sågen ställs ut för granskning

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (Mp) lämnar ersättaryttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av fastighet Tyresö 1:544. Vidare syftar planen även till att möjliggöra för annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller förskola.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 26 maj till och med 18 juni 2010. Under samrådstiden har åtta synpunkter inkommit.

Efter samrådstiden har en beskrivning gällande områdets geotekniska förutsättningar avseende ras- och skredrisk tillförts planbeskrivningen.

§160 Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011

Dnr 2010/KS 0254 001

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2011 antas enligt förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2011 antas enligt förslag.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har tagit fram förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2011.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

1 februari 17 februari

1 mars 24 mars

29 mars 14 april

3 maj 19 maj

24 maj 16 juni

14 juni -

30 augusti 15 september

27 september 13 oktober

25 oktober (budget) 17 november (budget)

29 november 15 december

20 december -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 17 november inleds dock kl. 15:00).

§161 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Dnr 2010/KS 0278 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras från och med den 1 januari 2011.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Ändringen avser § 36 i arbetsordningen som tidigare reglerat att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Den föreslagna ändringen innebär att valberedningen istället ska bestå av en representant från varje parti som representeras i fullmäktigeförsamlingen för mandatperioden samt en ersättare från var och en av dessa partier.

I övrigt föreslås inga ändringar.

§162 Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 2010/KS 0265 003

Dnr 2010/KS 0264 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder revideras från och med den 1 januari 2011.

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras från och med den 1 januari 2011.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande förslag till att ett nytt gemensamt reglemente för samtliga nämnder samt ett nytt reglemente för kommunstyrelsen ska börja gälla från och med den 1 januari 2010.

Regleringen om planberedning, budget- och bokslutsberedning, utskott och förhandlingsdelegation utgår i reglementet för kommunstyrelsens verksamhet. Syftet är att ge kommunstyrelsen egen kompetens att besluta vilka utskott som ska finnas under den egna organisationen.

Från och med den 1 januari 2010 hanteras samtliga överförmyndarfrågor av Södertörns överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens uppgift som överförmyndarnämnd tas därför bort i det nya reglementet.

Förköpslagen (1967:868) upphörde att gälla i samband med utgången av april 2010. Delegeringen från kommunfullmäktige angående förköpsärenden tas därför bort i reglementet för kommunstyrelsen.

Utöver detta görs vissa språkliga justeringar i de nya reglementena.

§163 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2010/KS 0263 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglementet för byggnadsnämnden revideras från och med den 1 januari 2011

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till revidering av reglemente för byggnadsnämnden.

Ändringen innebär att antalet ledamöter för byggnadsnämnden ändras från 9 ledamöter till 7 ledamöter. Antalet ersättare för byggnadsnämnden ändras också från 9 ersättare till 7 ersättare.

Övriga nämnder behåller nuvarande antal ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden innehar 9 ledamöter och 9 ersättare. Krislednings-nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kultur- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Överförmyndarnämnden utgår till förmån för Södertörns gemensamma överförmyndarnämnd, i enlighet med tidigare beslut.

§164 Revidering av arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF (tidigare Handikapprådet)

Dnr 2010/KS 0172 003

Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor revideras från och med 1 januari 2011.

_____

Ärendebeskrivning

Arbetsordningen för det Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF, tidigare Handikapprådet har omarbetats. Förändringarna rör främst vissa anpassningar till nyare språkbruk. Bland annat har rådet sedan beslut i kommunfullmäktige fått ett nytt namn anpassat till det språkbruk som idag gäller för ämnet. Utöver detta har rådets uppgifter, arvoderingsbestämmelser och arbetsformer reviderats.

En ämnesrubricering har också tillförts för att läsaren lättare ska hitta i arbetsordningen.

§165 Taxa för fritidsklubbsverksamhet

Dnr 2010/KS 0255 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 januari 2011. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (Mp) om de hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Den nuvarande föräldraavgiften för fritidsklubbsverksamhet i kommunen baseras på fritidsgårdarnas modell med köp av så kallade gårdskort samt avgift för mellanmål. I nuläget betalar föräldrarna 50 kronor per termin direkt till aktuell fritidsklubb genom köp av fritidsklubbskort. Utöver detta betalar föräldrar/barn 10 kronor per mellanmål.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2009 § 51 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsverksamhet från 1 augusti 2010 till 500 kronor per termin. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens beredning den 21 januari 2010 då man beslutade bordlägga ärendet till hösten 2010. Med anledning av bordläggandet föreslås att ny taxa fastställs från och med årsskiftet 2010/2011 istället för 1 augusti 2010.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet till 500 kronor per termin från och med den 1 januari 2011 samt att självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§166 Införande av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2010/KS 0245 51

Kommunstyrelsens beslut

- Beslutet hänskjuts till kommunfullmäktige.

_____

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden inför ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gällande sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Enligt kommunens policy för konkurrensutsättning av verksamheter i Tyresö kommun, fastställd i kommunfullmäktige den 11 september 2008 § 87, har nämnderna delegation att fatta beslut om verksamheternas konkurrensutsättning inom respektive område. Frågor av större förändringar eller av principiell beskaffenhet ska dock fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera att policyn efterlevs. Varje nämnd ska därför informera kommunstyrelsen innan dess att beslut fattas i nämnden. Kommunstyrelsen avgör om ärendet är av sådan art att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.

§167 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2010/KS 0277 003

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattade i ärenden enligt alkohollagen och lotterilagen redovisas i bilaga.

§168 Motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti

Dnr 2010/KS 0122 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (Mp) återkommer med ställningstagande i kommunfullmäktige.

_____

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti.

Motionen beskriver att cirka 50 elever varje år saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program när de lämnar grundskolan i Tyresö då de inte har godkänt i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska. I motionen föreslås ”Att Tyresö Kommun prövar möjligheten att införa en garanti om individuell undervisning för de elever som riskerar att inte klara de uppsatta kunskapsmålen”. Detta genom att en central pott inrättas ur vilken rektorerna kan söka medel för att bekosta individuellt stöd för de elever som riskerar att inte klara de uppsatta kunskapsmålen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 68, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-08) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 52, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§169 Motion angående utbildade lärare

Dnr 2010/KS 0121 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildade lärare.

Motionen beskriver att andelen grundskolelärare i Tyresö som har pedagogisk utbildning ligger under såväl riksgenomsnittet som genomsnittet för Sveriges förortskommuner samt att andelen har minskat sedan år 2007. I motionen föreslås ”Att en strategi antas för att höja andelen lärare med pedagogisk utbildning”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 70, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-08) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 53, att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§170 Motion angående centrumskolans framtid

Dnr 2009/KS 219 41

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade.

- Att-satserna 3, 4 och 5 avslås.

Reservation

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (Mp) om de hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion angående Centrumskolans framtid. I motionen föreslås:

- Att snarast ge berörd nämnd i uppdrag att inleda en process kring den framtida Centrumskolan där fler känner att de kan vara med och påverka arbetet.

- Att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i enlighet med motionens förslag.

- Att de nuvarande profilklasserna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i enlighet med vad som föreslås i motionen.

- Att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en språkprofil på Centrumskolan.

- Att kommunstyrelsen, i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden, ges uppdrag att arbeta om resursfördelningssystemet så att verksamheter ges bättre förutsättningar att möta snabba förändringar i efterfrågan.

- Att elever, i enlighet med motionens förslag, ges stöd utifrån sina behov och att Centrumskolan också får förutsättningar att kunna göra det.

Motionen behandlades i Barn- och utbildningsnämnden den 17 februari 2010, § 5.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 mars 2010, § 60, att föreslå kommunfullmäktige att anse att-satserna 1, 2 och 6 besvarade samt att avslå att-satserna 3, 4 och 5.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 77, att återremittera motionen för utredning av om det är förenligt med skollagen att avslå att-sats fyra med hänvisning till att det är rektor som beslutar om detta.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över återremissen (Tjänsteskrivelse 2010-09-13) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 51, att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet även att ge Barn- och utbildnings-förvaltningen i uppdrag att beskriva möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras.

Ordförandeförslag

Att att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade samt att att-satserna 3, 4 och 5 avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§171 Motion om att utreda boulebanebristen i Tyresö

Dnr 2010/KS 0094 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendet utgår.

_____

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion angående utredning av boulebanebristen i Tyresö.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att bygga/hyra en boulebanehall samt att utreda möjligheten att genom en flexibel lösning sammanvända hallen med andra sporter och verksamheter i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 april 2010, § 48, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 september 2010, § 59, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

§172 Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum

Dnr 2010/KS 0093 70

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (Mp) om de hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Peter Bylund, Marie Åkesdotter och lilian Nylinder (Mp) har lämnat in en motion angående söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att införa söndagsöppet på huvudbiblioteket i Tyresö centrum.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 april 2010, § 49, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-05-26) och Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 september 2010, § 58, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§173 Avsägelse kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning

Dnr 2010/KS 0103 001

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Anna Steele Karlström (FP) godkänns

- Thomas Holmberg (FP) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning

_____

Ärendebeskrivning

Anna Steele Karlström (FP) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning. Till ny ersättare föreslås Thomas Holmberg (FP).

§174 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:51 Ändringar i upphandlingslagstiftningen.

2010: 58 Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättast. Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik.

2010:59 Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor – ÖLA 10 – träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Fastighetsanställdas Förbund samt Svenska Transportarbetareförbundet.

2010:60 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.

Övriga meddelanden

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket

- Informationsbrev ”Service på distans” 2010-10-15.

Boende i Lindalen

- Protestlista angående ändring av detaljplanen på Gränsvägen 10, daterat 2010-10-10.

Botkyrka

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2010-09-30 § 156, Södertörns utvecklingsprogram (KS/2010:187).

Boverket

- Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur.

Landshövdingen i Stockholms län

- Samverkan om länets klimat- och energiarbete

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om Regionalt utvecklingsprogram för Stockholms län.

Nacka tingsrätt

- Dom 2010-10-22 i mål nr T 2848-07

Domslut:

1. Käromålet ogillas.

2. Tyresö Strands Markägareförening ska ersätta Tyresö kommuns rättegångskostnader med 221 031 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 oktober 2010 till dess betalning sker.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Senaste nytt. Nummer tre, september 2010.

- Anslag, sammanträdesprotokoll 2010-09-30.

Skatteverket

- Överenskommelse om samarbete mellan Tyresö kommun och Skatteverket, 2010-10-12.

Södertörns brandförsvarsförbund

- Meddelande om justering samt protokoll gällande sammanträde 2010-09-10.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Protokollsutdrag 2010-09-27, § 21 Budget 2011 och § 22 Delårsrapport.

Överklagande avseende försäljningen av fastigheten Kumla 3:83

- Överklagande inlämnat till Förvaltningsrätten i Stockholm den 17 oktober 2010 (Dnr 2010/KS 0282 009).

§175 Nytt avtal gällande energi- och klimatrådgivning för Tyresö kommun, övriga kommuner i Stockholms län, Håbo och Kommunförbundet Stockholms län

Dnr 2010/KS 0260 91

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

3. Kommunstyrelsen godkänner det avtalsförslag som är framtaget.

4. Energi- och klimatrådgivningen finansieras även fortsättningsvis av medel från Energimyndigheten.

5. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län har tillsammans med 27 kommuner (kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun) tagit fram ett förslag till nytt avtal angående kommunal energi- och klimatrådgivning.

Enligt det nya avtalsförslaget kommer de kompetenser som finns inom energi- och klimatrådgivningen att utnyttjas mer optimalt. Det innebär att den kommunala rådgivarens roll stärks. Det kommer även att frigöra ekonomiska resurser som kan användas för lokala aktiviteter i kommunerna.