Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-03-27

Sammanträde 2012-03-27

Datum
Klockan
Plats

57 Svar på motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter*

60 Fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

61 Avsägelse och fyllnadsval till demokratiberedningen

64 Extra kommunfullmäktigesammanträde 7 juni 2012*

65 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för del av Raksta

66 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för del av Tyresö-Näs

67 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för södra Trinntorp

§32 Kommundirektörens rapport

Dnr. 2012/KS 0018 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

______

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§33 Årsredovisning för Tyresö kommun 2011

Dnr. 2012/KS 0052 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för Tyresö kommun godkänns.

Särskilda yttranden

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilda yttranden.

______

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö kommun för verksamhetsåret 2011 redovisas i bilaga. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer några kompletteringar och rättningar att göras i materialet. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer de förtroendevalda revisorerna att lämna sin revisionsberättelse till kommunfullmäktige.

Tilläggsyrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ett tillägg görs i årsredovisningen om området skolbarnomsorg.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

§34 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2011

Dnr. 2012/KS 0107 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2011 noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2011 redovisas i bilaga.

§35 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2011

Dnr. 2012/KS 0104 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2011 noteras.

______

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2011 redovisas i bilaga.

§36 Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011

Dnr. 2012/KS 0105 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011 noteras.

______

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011 redovisas i bilaga.

§37 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011

Dnr. 2012/KS 0102 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

______

Beskrivning av ärendet

Preliminär årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011 redovisas i bilaga. Slutgiltiga handlingar godkänns av styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 22 mars.

§38 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2011

Dnr. 2012/KS 0106 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2011 noteras.

 1. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

______

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2011 redovisas i bilaga.

§39 Ekonomiska beslut i anslutning till årsredovisning 2011

Dnr. 2012/KS 0100 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. De föreslagna överföringarna av investeringar som inte hann genomföras 2011 förs över till 2012 enligt bilaga 1.

 1. Planen för ekonomin inom VA-verket enligt bilaga 3 antas.

Kommunstyrelsens beslut

 1. Resultatenheternas resultat 2011 noteras enligt bilaga 2.

 1. 10,0 mkr av lokalförsörjningens negativa resultat räknas bort från den ingående balansen 2012 enligt bilaga 2 på grund av det stora snöfallet 2011.

 1. 2,0 mkr av medelsreserven 2012 avsätts för lärarinsatser som inte hann genomföras 2011.

______

Beskrivning av ärendet

Ett flertal redan beslutade investeringar har inte hunnit genomföras i tid och därmed måste resurserna som inte förbrukats 2011 överföras till 2012.

Resultatenheternas resultat 2011 redovisas enligt bilaga 2. Dessutom bör 10,0 mkr räknas av från lokalförsörjningens utgående resultat då de stora snöfallen bidragit till det kraftiga underskottet. Inför 2012 har lokalförsörjningen förstärkts för att fastighetsunderhållet ska förbättras.

Under 2011 avsattes 6,0 mkr för insatser inom lärarområdet. Alla insatserna hann inte genomföras under 2011 utan därför bör 2,0 mkr av insatserna kunna finansieras 2012 via medelsreserven på finansförvaltningen.

VA-verket har nu ett större underskott som ska återställas. Detta ska helst återställas inom tre år, men något längre tid kan accepteras om en plan antas. Det är rimligt att anta en plan enligt bilaga 3 då stora delar av underskottet uppkommit genom förändrade redovisningsregler.

§40 Omprioritering och tidigareläggning i gällande investeringsprogram med anledning av beviljade statsbidrag

Dnr. 2012/KS 0088 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Den föreslagna omdisponeringen av investeringsmedel för att delfinansiera de åtgärder som beviljats statsbidrag enligt bilagda ärende till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänns.
 1. Investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 revideras enligt bilagda förslag.

______

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter ansökan fått statsbidrag beviljade för att genomföra vissa tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Statsbidragen täcker 50 procent av investeringsutgifterna och ger därutöver ett bidrag för kommunens förvaltningskostnader för de åtgärder som har beviljats bidrag. Det innebär att kommunen måste svara för resterande utgifter under innevarande budgetår för att kunna utnyttja statsbidragen.

Tillkommande investeringsanspråk under innevarande budgetår bör finansieras genom omprioritering inom redan beslutade investeringsramar.

Därför föreslås att den nu aktuella delfinansieringen av de projekt som beviljats statsbidrag löses genom omprioritering av de medel som beräknats för investeringar under 2012 och genom förtida utnyttjande av medel som tagits upp för investeringsutgifter under 2013.

Som en konsekvens av dessa åtgärder föreslås investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 (bilaga 5 i gällande Kommunplan 2012-2014) revideras enligt bilagda förslag.

§41 Finansiering av ny läktare vid Tyresövallen

Dnr. 2012/KS 0110 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Ett engångsanslag på 1750000 kronor från ofördelade medel inom finansförvaltningen i 2012 års driftbudget beviljas för delfinansiering av en fotbollsläktare enligt vad som beskrivs i detta ärende.

 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen garanterar Tyresö Event AB:s fullgörande av sitt åtagande gentemot leverantören av läktaren enligt det så kallade hyr/köp-avtal som kommer att träffas.
 1. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att verkställa kommunens delfinansiering av åskådarläktaren.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) ej deltar i beslutet om finansiering av ny läktare vid Tyresövallen.

______

Beskrivning av ärendet

Befintliga läktare vid Tyresövallen uppfyller inte de krav som ställs av Svenska Fotbollsförbundet för att från och med 2014 spela fotboll i damallsvenskan. För att uppfylla kraven måste bland annat antalet sittplatser under tak kompletteras så att de uppgår till minst 1000 platser.

Företrädare för Tyresö FF och dess helägda bolag Tyresö Event AB har tagit upp diskussioner med Tyresö kommun om hur kommunen skulle kunna bidra till finansieringen av ny läktare.

Förslaget till finansiering innebär att Tyresö Event AB står som beställare och köpare av läktaren, och förutsätter att kommunen garanterar Tyresö Event AB:s åtagande gentemot leverantören under hyresperioden. I gengäld överlämnas den slutbetalda läktaren till kommunen efter att den är slutbetald.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

 1. Ett engångsanslag på 1750000 kronor från ofördelade medel inom finansförvaltningen i 2012 års driftbudget beviljas för delfinansiering av en fotbollsläktare enligt vad som beskrivs i detta ärende.

 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen garanterar Tyresö Event AB:s fullgörande av sitt åtagande gentemot leverantören av läktaren enligt det så kallade hyr/köp-avtal som kommer att träffas.
 1. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att verkställa kommunens delfinansiering av åskådarläktaren.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit återremissyrkandet. Ärendet ska därmed avgöras på sammanträdet.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

§42 Finansiering av snabbladdstation för elfordon i Tyresö centrum

Dnr. 2012/KSTK 0029 80

Kommunstyrelsens beslut

 1. 1250000 kr får tas i anspråk från ofördelade medel inom finansförvaltningen i 2012 års driftsbudget för delfinansiering (leasing) av en snabbladdstation för elfordon enligt vad som beskrivs i detta ärende.

 1. Övriga leasingavgifter om totalt 750000 kr fördelas på fem år och finansieras genom införande av ett internt påslag för användande av privat bil i tjänsten.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) ej deltar i beslutet om finansiering av snabbladdstation för elfordon i Tyresö centrum.

Till protokollet förs också att Elisabeth Hedlund (v) hade instämt i återremissyrkandet om hon hade haft rösträtt.

_____

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Vattenfall utrett hur en möjlig utformning och affärsmodell för att etablera en snabbladdstation för elbilar skulle kunna se ut, vart den skulle kunna placeras och hur den skulle kunna finansieras. Snabbladdstationen är en del i kommunens och Vattenfalls klimatarbete. Stationen ska kunna användas av kommunen såväl som av privata elfordonsinnehavare. Tyresö kommun har för närvarande beställt två stycken elbilar för leverans under våren 2012 och har ambitionen att utöka elbilsflottan ytterliggare under året. Snabbladdstationen ska finansieras genom leasing till en engångskostnad av 1250000 kr + 750000 kr fördelat på fem år.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. 1250000 kr får tas i anspråk från ofördelade medel inom finansförvaltningen i 2012 års driftsbudget för delfinansiering (leasing) av en snabbladdstation för elfordon enligt vad som beskrivs i detta ärende.

 1. Övriga leasingavgifter om totalt 750000 kr fördelas på fem år och finansieras genom införande av ett internt påslag för användande av privat bil i tjänsten.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit återremissyrkandet. Ärendet ska därmed avgöras på sammanträdet.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

§43 Medlemskap i institutet för kommunal ekonomi

Dnr. 2012/KS 0103 005

Kommunstyrelsens beslut

 1. Tyresö kommun ansluter sig till Institutet för Kommunal ekonomi (IKE) för perioden 2012-2014.

 1. Avgiften belastar medel som står till kommundirektörens förfogande.

______

Beskrivning av ärendet

Institutet för kommunal ekonomi (IKE) bedriver forskning och utreder frågeställningar kring organisation, ekonomi och verksamhetsstyrning i kommunal verksamhet för medlemskommunerna inom Stockholms län. IKEs Stockholms läns kommuner har sedan 1987 via kommunförbundet i Stockholms län bidragit med ett finansiellt stöd till IKE. Samtliga kommuner i länet har varit anslutna under avtalsperioden som avslutades 2011.

Styrelsen för kommunförbundet i Stockholms län rekommenderar länets kommuner att fortsätta ansluta sig till IKE under perioden 2012-2014. Kommundirektören föreslår att Tyresö kommun fortsätter ansluta sig till IKE. För den aktuella perioden innebär det att Tyresö kommun bidrar med 37800 kr.

§44 Återrapportering internkontroll 2011

Dnr. 2012/KS 0109 10

Kommunstyrelsens beslut

- Den utförda granskningen godkänns med vidtagna åtgärder.

______

Beskrivning av ärendet

Varje år beslutar kommunstyrelsen om en internkontrollplan med ett antal granskningsmoment. Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Vid internkontrollgranskningen avseende kommunstyrelsen för 2011 framkom att det generellt finns behov av översyn av rutiner och i vissa fall även ökad tillämpning av de interna och externa regelverk och riktlinjer som gäller inom aktuellt område.

§45 Detaljplan för Hanviken 9:2, beslut om antagande

Dnr. 2011 KSM 0511 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplanen för Hanviken 9:2 antas.

______

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Hanviken 9:2 inkom i december 2011 med en för­frågan om att ändra detaljplanen för fastigheten. Detta för att möjliggöra en utökad byggrätt inom fastighetens västra del som i dag är belagd med

byggnadsförbud. Syftet är att bygga ut befintlig byggnad avsedd för småindustriverksamhet.

Kommunens bedömning är att det är lämpligt att upprätta en ny detaljplan med enkelt förfarande för det aktuella området.

Förslaget till detaljplan har varit på samråd under perioden 31 januari – 21februari. Under samrådet inkom sammanlagt sju yttranden, samtliga från remissinstanser och myndigheter, utan erinran.

§46 Samarbetsavtal mellan Skanova och Tyresö kommun

Dnr. 2012/KSM 0152 261

Kommunstyrelsens beslut

1. Samarbetsavtalet mellan Skanova och Tyresö kommun godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhällsbyggnads-förvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

_______

Beskrivning av ärendet

Skanova äger och driver fiber- och kopparnät som täcker hela Sverige. Nätet avser telefoni, internet och tv och är tillgängligt för alla teleoperatörer.

I början av 2012 inkom Skanova med en förfrågan om att få nedlägga fiberkablar i kommunens mark inom områdena Tyresö strand, Gimmersta och Öringe. Förfrågan har kompletterats till att även omfatta delar av Trollbäcken.

Då Skanova och Tyresö kommun har ett gemensamt intresse av att marken för kablar och kanalisationer upplåts med nyttjanderätt har ett förslag till samverkansavtal gällande Skanovas anläggningar i kommunen tagits fram.

För upplåtelse av marken föreslås Skanova betala en årlig summa till kommunen.

§47 Renhållningsordning, föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun

Dnr. 2012/KSTK 0008 83

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till reviderad renhållningsordning för Tyresö kommun fastställs.

______

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 14 februari 2008, § 10, renhållnings­ordning med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun.

Ett förslag till reviderad renhållningsordning har arbetats fram av renhållningsenheten under hösten 2011. Förslaget har varit utställt för granskning 23 januari till 23 februari 2012. Under granskningsperiden har inga synpunkter inkommit på förslaget.

Förslaget innehåller en anpassning till förändringar i gällande författningar med avseende på arbetsmiljö. Dessa förändringar berör avstånd för slang­dragning vid tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömnings­frekvenserna för och anpassning till de nytillkomna tjänsterna för separat insamling av matavfall samt införande av behovsstyrd avfallshämtning.

§48 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr. 2011/KSTK 0060 82

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i enlighet med bilagd karta fastställs.

______

Beskrivning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Slånbacken, del av Strandvägen, samt även del av Strandallen.

§49 Ändringar i stadgan för Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr. 2007/KSM 0795 420

Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till ändring av stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund godkänns.

______

Beskrivning av ärendet

Medlemmarna i Tyresåns vattenvårdsförbund uppmanas behandla frågan om ändringar i stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund och meddela sitt svar till förbundet senast den 20 april 2012.

Förbundsmötet för Tyresåns vattenvårdsförbund beslutade den 27 april 2011 om ändringar i stadgarnas § 11, om styrelsen. Förbundsmötet beslutade att stadgeändringarna träder i kraft förutsatt att de godkänns av medlemmarnas beslutande organ.

Ändringarna innebär:

 1. Precisering av när styrelsen är beslutsmässig. I dag är styrelsen beslutsför då närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare överstiger hälften av hela antalet ledamöter. I det nya förslaget stryks antalet ledamöter och ersätts med antalet medlemmar.
 2. Ändring av hur styrelseordförande och vice ordförande väljs. Stadgarna anger i dag att ledamöterna i styrelsen väljs mellan två ordinarie förbundsmöten medan ordförande och vice ordförande väljs kalenderårsvis. Styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund föreslår att stadgarna omformuleras så att även ordförande och vice ordförande väljs mellan två förbundsmöten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de föreslagna stadgeändringarna stämmer bättre överens med hur det verkliga arbetet fungerar inom styrelsen och tillstyrker förändringen.

§50 Riktlinjer för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun

Dnr. 2010/KS 0351 016

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun.

 1. Samtliga nämnder och utskott ansvarar för att upprätta individuella mallar i samarbete med upphandlingsavdelningen.

 1. Uppdragen som lämnades av kommunstyrelsen 2011-03-29 §55 är genom dessa beslut återrapporterade.

_______

§51 Revidering av reglementen

Dnr. 2012 KS/0101 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderade reglementen för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt gemensamt reglemente för samtliga nämnder antas.

_______

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-14, § 40 att en ny styrprocess ska börja gälla. Med anledning av den nya styrprocessen finns det skäl att se över gällande reglementen så att dessa följer den nya ordningen. Utöver den nya styrprocessen har även andra ändringar som följer av nya eller förändrade lagar förts in i de reviderade reglementena. Arbetet har företagits i samarbete med respektive förvaltning.

§52 Reviderat arkivreglemente

Dnr. 2012 KS/0073 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Reviderat arkivreglemente antas.
 1. Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget 2007-12-12 och tidigare regler för gallring av digitala handlingar antagna 2005-06-14.

______

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen antog arkivreglemente 2007. Med anledning av allmän översyn av styrdokumenten i enlighet med kommunens nya styrprocess har kansliavdelningen utarbetat förslag till reviderat arkivreglemente. I arkivreglementet regleras bland annat förvaltningarnas arkivansvar, kommunarkivets ansvar och hanteringen av allmänna handlingar, både i analog och digital form. Relevanta delar av regler för gallring av digitala handlingar har förts in i förslaget.

§53 Utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling

Dnr. 2012 KS/0092 071

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas.

 1. Förstudien ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 3 september 2012

______

Beskrivning av ärendet

I Kommunplanen 2012-2014 fastställde kommunfullmäktige som mål till 2014 att ”En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.” För att uppnå detta mål föreslås att en utredning tillsätts som ska fungera som ett politiskt beslutsunderlag för denna strategi. Tanken är att skapa ett ännu attraktivare friluftsområde för hela familjen och göra Albyområdet till ett naturligt val för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet.

Utredningsuppdraget beskrivs närmare i bifogat direktiv.

§54 Remissyttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning för transportsystemet

Dnr.

Kommunstyrelsens beslut

- Det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande över Trafikverkets remiss Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot 2050.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

______

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har fått Kapacitetsutredning för transportsystemet på remiss från Trafikverket. I utredningen görs en analys av effektivitets- och kapacitetshöjande lösningar för hela transportsystemet. Vikt läggs vid frågan om effektiva övergångar mellan olika trafikslag. Utredningen ger en helhetsbild av kapacitetsbehoven,ett trafikslagsövergripande perspektiv för utvecklingen och planeringen av transportsystemet.

Det Södertörnsgemensamma yttrandet lyfter saknade infrastrukturobjekt beslutade och prioriterade i RUFS 2010, att Stockholm växer mer än i den prognos Trafikverket använder, tvärförbindelsernas betydelse, klimatfrågan, vikten av robusthet och tillförlitlighet samt regionala cykelstråk och infartsparkering.

Remissen finns på www.trafikverket.se/remisskapacitet

§55 Remissyttrande över Stockholms stads förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Dnr. 2012/KSM 0157

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som yttrande över remissen ” Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 – en strategisk inriktning för storstadsgator i världsklass”.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

______

Beskrivning av ärendet

Strategin ska ge styrande principer för hur staden ska prioritera i beslut om stadens egna vägar och gator. Precis som det påpekas krävs samarbete mellan flera aktörer för att uppnå målen och det är viktigt att samtliga aktörer gör motsvarande arbete för sin respektive pusselbit i den stora helhet som utgör trafiksystemet.

Strategin anger fyra planeringsinriktningar samt 14 mål för väg- och gatunätet vilka bidrar till att uppfylla översiktsplanen. Inriktningarna är att:

1. Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas genom att fler använder kapacitetsstarka färdmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång.

2. Framkomligheten i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka reshastigheten för de kapacitetsstarka färdmedlen och höja restids­pålitligheten för alla trafikanter.

3. Vägarnas och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten i promenadstaden.

4. De negativa effekterna av väg- och gatutrafiken ska minimeras genom att styra bilanvändning till de resor där bilen gör mest samhällsnytta.

Strategin är tydlig med att fler människor och mer gods behöver kunna transportera sig på samma yta som idag. För att uppfylla målen i Fram­komlighets­strategin kommer plats att tas från parkeringar eller biltrafik, då bilen tar stort utrymme i trafiksystemet.

Framkomlighetsstrategin på Stockholms stads webbplats:

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/

§56 Remissyttrande över utställningsförslag till ny översiktsplan för Nacka kommun

Dnr. 2012/KSM 0128

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som yttrande över utställningsförslag till ny översiktsplan för Nacka kommun.

______

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har bjudits in att delta i samrådet om ny översiktsplan för Nacka kommun. Tyresö kommun noterar att de synpunkter som lämnades i yttranden över samrådsförslaget i stort har tillgodosetts.

§57 Svar på motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

Dnr. 2010/KS 0120 12

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras för komplettering av redovisning av hyreskostnader inom skola och förskola.

______

Beskrivning av ärendet

Anita Mattsson och Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter. Motionärerna föreslår:

- att det tidigare beslutet att hyreskostnaden för alla verksamheter, inom skola och förskola, ska införas i pengsystemen rivs upp

- att hyreskostnader för skolor och förskolor ersätts enligt förslaget i motionen.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2011-03-01 § 30 om nya principer för hyressättning.

§58 Svar på motionen "Ta tillvara lärarnas kompetens"

Dnr. 2011/KS 0364 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (v) hade biträtt bifallsyrkandet, om hon hade haft rösträtt.

______

Beskrivning av ärendet

Martin Nilsson (S) har den 15 december 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en undersökning om den pedagogiska personalens uppfattning och sina förutsättningar att bedriva en högkvalitativ undervisning och önskemål om förbättringsåtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit bifallsyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§59 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr. 2010/KS 0038 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till det omfattande miljö- och energieffektiviseringsarbete som kommunen och Tyresö Bostäder redan arbetar med.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (v) hade biträtt bifallsyrkandet, om hon hade haft rösträtt.

______

Beskrivning av ärendet

I en motion föreslår Miljöpartiet de Gröna i Tyresö:

- att Tyresö kommun efterfrågar lokal och alternativ energiförsörjning och energiproduktion, i samband med upphandling av kommunala verksamhetslokaler.

- att Tyresö Bostäder ges direktiv att tillämpa samma förhållningssätt vid nyproduktion och då energisystemet ses över i det befintliga bostadsbeståndet.

I Tyresö Bostäders yttrande över motionen håller bolaget med motionärerna om att det är viktigt att kommunen, kommunala fastighetsbolag och andra aktörer arbetar och verkar för ökad andel förnybar energi.

I kommunens energieffektiviseringsstrategi har kommunen bland annat lagt fast mål för energieffektivisering för såväl kommunala förvaltningar som för Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäder arbetar fortlöpande med att minska utsläppen av CO2 och att effektivisera och minska energiförbrukningen.

Vid nyproduktion ska ny teknik användas för att om möjligt bli energineutrala i enlighet med kommunens vision för 2030 i Kommunplan 2012 – 2014.

I sitt yttrande konstaterar Tyresö Bostäder att såväl Tyresö Bostäder som Tyresö kommun redan idag bedriver sitt miljö- och energieffektiviseringsarbete i enlighet med de förslag som framförs i motionen.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun alltid ska efterfråga lokal förnybar energiförsörjning/energiproduktion vid all fysisk planering och vid upphandlingar av kommunala verksamhetslokaler. Vidare att man ska i kommunen anställa kompetens för att kunna medverka för att ta fram ny energiteknik.

Alliansen håller med motionärerna om att det är viktigt att kommunen, kommunala fastighetsbolag och andra aktörer verkar för en ökad andel förnybar energi. Denna fråga anser Alliansen är så viktig att det under senaste åren bland annat beslutats om en ny klimatstrategi och en energieffektiviseringsstrategi. Målet och visionen med klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategin är att kommunen ska vara energineutral 2030, vilket anges också i kommunplan 2012 - 2014. Klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategin anger bägge åtgärder och metoder för att kommunen ska kunna nå målen och visionen för 2030, till exempel metoder för att energianvändningen för byggnader ska minska med 4 procent till 2014 och med 28 procent till 2020.

Då kommunen arbetar fortlöpande med att minska utsläppen av CO2 genom att effektivisera och minska energiförbrukningen kontinuerligt genom upphandlingar och avtal, bedöms att kommunen inte har behov av att införskaffa sig kompetens och medverka vid utveckling av ny energiteknik. Det är bättre att samverka med samhället i stort, ta till sig ny teknik som kommer på marknaden och lära av andras erfarenheter. Nämnas kan att den el som kommunen och Tyresö Bostäder AB köper in är till 100 procent producerad av vattenkraft.

Till detta kommer också andra projekt och åtgärder för att alla i kommunen ska bidra till en minskad klimatpåverkan. Nämnas kan att under 2012/2013 kommer Tyresö kommun att genomföra ett projekt med Ekopiloter, som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser generellt bland hushållen och inom kommunens verksamheter. Detta genom att öka kunskaperna hos medborgarna och inom kommunens verksamheter om hur deras konsumtion, energiförbrukning och transporter bidrar till klimatpåverkan.

I sammanhanget kan konstateras att Tyresö kommun redan idag genomför sitt miljö- och energieffektiviseringsarbete enligt de förslag som framförs i motionen. Därför yrkar vi på att motionen avslås.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Anita Mattsson bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit bifallsyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§60 Fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr. 2012/KS 0112 001

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

 1. Anita Mattsson (S) väljs in som ordinarie ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

 2. Marie Linder (S) väljs in som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

______

Beskrivning av ärendet

Anita Mattsson (S) föreslås väljas in som ordinarie ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, där hon för nuvarande är ersättare.

Marie Linder (S) föreslås väljas in som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, där hon för nuvarande är ordinarie ledamot.

§61 Avsägelse och fyllnadsval till demokratiberedningen

Dnr. 2012/KS 0112 001

Kommunstyrelsens beslut

1. Avsägelsen godkänns.

2. Agneta Hansson (FP) väljs in som ordinarie ledamot i demokratiberedningen.

______

Beskrivning av ärendet

Lassana Soumare (FP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.

Agneta Hansson (FP) föreslås väljas in som ordinarie ledamot i demokratiberedningen.

§62 Anmälan av vidaredelegationer

Dnr. 2012/KSTK 0028 003

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

______

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2011 § 201 om delegationer av beslutsbefogenheter inom sina verksamhetsområden. I de ärendegrupper där förvaltningschef har vidaredelegationer får denna i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i dennes ställe. I bilaga redovisas vidaredelegationer inom samhällsbyggnadsförvaltningen till markenheten.

§63 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

_______

Sveriges kommuner och landsting – cirkulär

12:08 Justering i normalavtalet med STIM

12:09 Kommunernas mottagande av betygshandlingar från friskolor.

12:11 Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av sysselsättningsgraden för ett antal fritidspedagoger

12:10 Ändrade traktamentsbelopp i TRAKT 04

Övriga meddelanden

Kommunstyrelsens ordförande

Svar 2012-03-07 på brev från PRO och SPF om nämndplan 2013, dnr 2012/KS 0046 10 (bilaga)

Tyresö näringslivsaktiebolag

Kallelse till årsstämma, dnr 2012/KS 0126 10, 2012-03-18 (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen, 2012-02-20 dnr 2012/KS 0083 003 (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

Rapport från inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd, dnr 2012/KS 0047 013, 2012-02-07 (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting

Inbjudan till demokratidagen 2012-04-18

Sveriges kommuner och landsting

Två rapporter i satsningen Sveriges viktigaste jobb:

- Stolthet och fördomar: vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb?

- Här finns Sveriges viktigaste jobb: en rekryteringsprognos för välfärdssektorn 2010-2020

SOS Alarm

Verksamhetsrapport för 112 i Sverige 2011

Kommunivest i Sverige AB

Bokslutskommuniké 2011

Överenskommelsen

Samtal och samverkan – ett inspirationsmaterial för idéburna organisationer, politiker och tjänstemän som vill skapa dialog och utveckla välfärden tillsammans.

Konsult- och servicekontoret

Rapport och information från fastighetsavdelningen för februari månad 2012

(bilaga)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för februari månad 2012, dnr 2012/KSTK 0031 10 (bilaga)

§64 Extra kommunfullmäktigesammanträde 7 juni 2012

Dnr. 2012/KS 0131 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige sammanträder den 7 juni 2012 kl. 18:00.

______

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen kommer på sitt sammanträde den 29 maj att fatta

beslut om planbestämmelser för Östra Tyresö. För att dessa beslut ska kunna behandlas av kommunfullmäktige under våren föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om att hålla ett extra sammanträde den 7 juni kl. 18:00.

§65 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för del av Raksta

Dnr 2011/KSM 0435 214

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till

ändrade planbestämmelser för del av Raksta för granskning.

_____

Beskrivning av ärendet

Ändringen av planbestämmelserna för del av Raksta syftar till att möjliggöra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 31 oktober till den 21 november 2011. Under samrådet inkom 17 synpunkter, som finns redovisade i en särskild samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter ytterligare utredningar av områdets geologi, möjligheter till godkänd avloppslösning samt stabilitet utförts.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för del av Raksta för granskning.

§66 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för del av Tyresö-Näs

2011/KSM 0252 214

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för del av Tyresö-näs för granskning.

______

Beskrivning av ärendet

Ändringen av planbestämmelserna för del av Tyresö-näs syftar till att möjliggöra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 28 november till den 19 december 2011. Under samrådet inkom 15 synpunkter, som finns redovisade i en särskild samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter ytterligare utredningar av områdets geologi, grundvattentillgång, möjligheter till godkänd avloppslösning samt stabilitet utförts.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för del av Tyresö-Näs för granskning.

§67 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för södra Trinntorp

2011/KSM 0444 214

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för södra Trinntorp för granskning.

______

Beskrivning av ärendet

Ändringen av planbestämmelserna för södra Trinntorp syftar till att möjliggöra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 7 november till den 28 november 2011. Under samrådet inkom 12 synpunkter, som finns redovisade i en särskild samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter ytterligare utredningar av områdets geologi, möjligheter till godkänd avloppslösning samt stabilitet utförts.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för södra Trinntorp för granskning.