Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-04-29

Sammanträde 2013-04-29

Datum
Klockan
Plats

1 Kommundirektörens rapport april 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport april.pdf

2 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0111 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbunds Årsredovisning 2012.pdf
Revisionsrapport brandförsvarsförbundets årsredovisning 2012.pdf
Revisionsberättelse brandförsvarsförbundet för år 2012.pdf

3 Årsredovisning 2012 för Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr 2013/KS 0157 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 redovisas i bilagor.

Bilagor
Årsredovisning 2012 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd för 2012.pdf

4 Indexreglering av Kulturskolans avgifter

Dnr 2013/KS 0159 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kulturskolans avgifter ska årligen räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI), med juni 2009 som bastal.
2. Årliga indexjusteringar görs per 1 juli med start 1 juli 2013.
3. Beslut om årlig uppräkning av Kulturskolans avgifter delegeras till kommunstyrelsen som kan vidaredelegera till berörd nämnd.

Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2012 gavs utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till princip om indexreglering av Kulturskolans avgifter. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förvaltningens förslag till indexreglering fastslås. Nämndens beslutsformulering har förtydligats inför kommunstyrelsens beslut.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens förslag till indexreglering av Kulturskolans avgifter.pdf

5 Justering av kopieringstaxa

Dnr 2013/KS 0036 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kopieringstaxan justeras enligt förslag, att gälla från och med den 1 juni 2013.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande kopieringstaxa, beslutades av kommunfullmäktige 2011-10-13 (§ 91). Ett nytt förslag till kopieringstaxa har tagits fram. Enligt det nya förslaget är det rimligt att ett fåtal utskrifter/kopior kan göras utan kostnad. Exempelvis ett CV under 10 sidor ska kunna skrivas ut/kopieras utan att avgift tas ut. Detta till följd av att kommunen vill uppmuntra arbetsansökningar.

Vidare anger tidigare kopieringstaxa generellt att dubbelsidiga utskrifter räknas som två sidor/handlingar. Eftersom det är rimligt att uppmuntra dubbelsidiga utskrifter med hänvisning till pappersbesparing och de miljöfördelar som det innebär, bör kopieringstaxan justeras så att dubbelsidiga utskrifter räknas som en handling.

6 Försäljning av aktier i Vårljus AB

Dnr 2013/KS 0160 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att sälja Tyresö kommuns aktier i AB Vårljus.
2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2013.

Beskrivning av ärendet
Vårljus AB bildades 1994 av 25 kommuner i Stockholms län (alla utom Stockholms stad) för att erbjuda vård-, behandlings- och rådgivningstjänster för i första hand barn och unga. Tyresö kommuns ägarandel i bolaget uppgår till 5,5 procent.

Tyresö kommun har sedan 2009 inte utnyttjat några av de tjänster som Vårljus AB erbjuder. Det finns därför skäl att ifrågasätta ett fortsatt delägande för Tyresö kommuns del.

Inlösen av aktie ska enligt bolagsordningen ske till lägst det pris som motsvarar bolagets egna kapital. Baserat på årsredovisningen för 2011 motsvarar det ett värde på ca 2,9 miljoner kronor för den andel av aktierna som ägs av Tyresö kommun.

Mot denna bakgrund föreslås kommundirektören ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att avyttra kommunens aktier i Vårljus AB.

7 Förslag till resepolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0209 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till resepolicy för Tyresö kommun antas.
2. Resepolicy för Tyresö kommun träder i kraft den 1 september 2013.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till resepolicy för Tyresö kommun.

Resepolicyn ska utgöra en rekommendation hur de anställdas resor i tjänsten, samt till och från arbetsplatsen, bör göras på ett klimat-, energi- och tidseffektivt sätt.

Resepolicyn visar hur anställda och förtroendevalda bör resa i tjänsten för Tyresö kommuns räkning. Tyresö kommun ska som arbetsgivare underlätta för anställda och förtroendevalda att resa miljösmart sätt till och från arbetsplatsen.

Resepolicyn kommer att kompletteras med tillhörande riktlinjer som mer detaljerat beskriver hur kommunens resor ska utföras.

Bilagor
Resepolicy MSU § 56.pdf
Resepolicy tjskr.pdf

8 Remiss Stomnätsstratei för Stockholms län, etapp 2

Dnr 2013 KSM 0198 210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse samt det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns yttrande över trafikförvaltningens remiss "Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2".

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genom remiss från Stockholms läns landstings trafikförvaltning lämnats tillfälle att yttra sig över Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2.

Syftet med strategin är att:
- Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna
- Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana
- Fastställa strategi för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud.

Stomnätsstrategin ska vara ett vägledande underlag vid planering av ny stomtrafik. Innan nya linjer kan införas behöver detaljerade studier av linjedragningar, resande, framkomlighet och kostnader genomföras. En handlingsplan för genomförande av stomnätet kommer att tas fram på motsvarande sätt som gjorts för etapp 1, innerstaden.

Bilagor
Stomnätsstrategi tjskr.pdf
Stomnätsstrategi Södertörnskommunernas yttrande.pdf
Stomnätsstrategi MP Reservation.pdf
Stomnätsstrategi MSU § 54.pdf

9 Svar på revisionsrapport om underhåll av gator och parker

Dnr 2013/KS 0131 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Rapport om underhåll av gator och parker.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en teknikhandbok för byggandet av gatu- och parkområden inom kommunen.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har uppdragit åt PWC att genomföra en granskning kring underhåll av gator och parker.

Av rapporten framgår att revisorerna genomgående är positiva i sitt utlåtande efter att ha granskat verksamheten inom gatu- och parkområdet.

Revisorernas anser att en teknikhandbok vid byggandet av gatu- och parkområden bör tas fram. Kommunens tillgänglighetspolicy bör utvärderas och analyseras. Det är uppfattningar som samhällsbyggnadsförvaltningen delar.

Behovet av och tillgången till platser för deponering av snö och schaktmassor är ett ständigt problem som samhällsbyggnadsförvaltningen fortlöpande arbetar med.

Bilagor
Rev rapp Gata park Tjytt.pdf
Rev rapp rev skr.pdf
Rev rapport Hela.pdf
Rev rapp MP särskilt yttrande.pdf
Rev rapp prot MSU § 48.pdf

10 Återrapportering av uppdraget om framtida behov av lokaler

Dnr 2013/KS 0040 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 27 november 2012, § 185, fastighetsavdelningen följande uppdrag:

- En kostnadskalkyl för rivning av Forellskolan ska upprättas.
- Arbetet med att planera en flytt av C3L:s verksamhet från Masten till gymnasiet ska inledas. Uppdraget innebär också att lokalerna inom Masten ska sägas upp.
- Ett förslag till förslag till lösning av lokal för kommunfullmäktiges sammanträden ska redovisas.
* Arbetet med lokaloptimering ska fortsätta. I uppdraget ingick även att undersöka möjligheten att erhålla en stor flexibilitet när det gäller användningen av kommunens egna lokaler.

Fastighetsenheten lämnar en återrapportering av uppdraget i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskot Återrapportering Framtida behov av lokaler.pdf
Tjänsteskrivelse Fastighet Framtida behov av lokaler.pdf

11 Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dnr 2013/KS 0153 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Reviderad delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att nya befattningar har inrättats inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt att det i övrigt finns ett behov av att revidera delegationsordningen har ett förslag till reviderad delegationsordning tagits fram. Nu gällande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen 2011-12-20. I förslaget till reviderad delegationsordning har förslag till ändringar gulmarkerats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning kommunstyrelsen.pdf
Delegationsordning KS 2011-12-20.pdf
Delegationsordning KS.pdf

12 Södertörns utvecklingsprogram 2013

Dnr 2013/KS 0161 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Bifogat förslag till Södertörns UtvecklingsProgram 2013 godkänns som grund för Södertörnskommunernas samverkan om regional utveckling de närmaste åren. Programmet ersätter därmed motsvarande program från 2010.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunernas Samarbetskommitté som utgörs av kommunstyrelseordförandena i de åtta kommunerna, har konstaterat att 2010 års utvecklingsprogram behöver revideras. Orsakerna är bland annat att vissa frågor har avslutats och att andra frågor har påverkats av nya yttre omständigheter.

Bilagor
SUP 2013.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns utvecklingsprogram 2013.pdf
Södertörns utvecklingsprogram 2010.pdf

13 Förslag om öppna sammanträden

Dnr 2013/KS 0144 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en särskild skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om öppna sammanträden.

Bilagor
Protokollsutdrag 2013-03-26 § 65.pdf

14 Skrivelse om ekonomisk redovisning

Dnr 2013/KS 0145 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Miljöpartiets skrivelse daterad den 26 mars 2013 föranleder inte någon ytterligare åtgärd för kommunstyrelsens del.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en särskild skrivelse om ekonomisk redovisning. Kommundirektörens stab besvarar skrivelsen i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår att ingen ytterligare åtgärd vidtas för kommunstyrelsens del.

Bilagor
Protokollsutdrag 2013-03-26 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse Miljöpartiets skrivelse om ekonomisk utredning.pdf

15 Höjning av arvode till kommunal begravningsförrättare

Dnr 2013/KS 0154 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arvodet för de av Tyresö kommun utsedda borgliga begravningsförrättarna höjs från 85 kr/timme till 168 kr/timme.
2. Ersättningen ska gälla från och med 1 januari 2013.

Beskrivning av ärendet
Vissa kommuner, däribland Tyresö kommun, har särskilt utsedda borgliga begravningsförrättare, även benämnda begravningsofficianter. Kommunen bestämmer arvodet för dessa officianter. Det finns inga särskilda regler som styr hur arvodet ska bestämmas.

Arvodet är för närvarande 85 kr/timme, vilket får betecknas som lågt i jämförelse med andra ersättningar inom kommunen. Förslagsvis bör därför arvodet höjas. Det anses lämpligt att arvodet följer den ersättning som ges till förtroendevalda, som för närvarande är 168 kr/timme.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arvode begravningsförrättare.pdf

16 Svar på motion om cykelförmåner

Dnr 2012/KS 0414 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om cykelförmåner. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och personalavdelningen för besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet föreslår att motionen förklaras besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, som konstaterar att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Personalavdelningens bedömning är att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling, ligger i linje med kommunens friskvårdssatsning och även kan bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.
Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet tar upp en fråga som syftar till att nå högt ställda klimatmål, stärka Tyresö kommuns hälsoprofil och attraktion som arbetsgivare. Det är bra och viktigt. Intentionen i motionen överensstämmer helt med vår övergripande personalpolitik och klimatstrategi.

Cykelfrämjandet har under senare år handlat om åtgärder som utbyggnad och underhåll av cykelvägar för ökad trygghet och framkomlighet, fler cykelparkeringar - inte minst i anslutning till kollektivtrafik och viktiga målpunkter - samt framtagande av cykelkarta och utlåning av tjänstecyklar. Våren 2012 genomfördes också en CERO-analys för att mäta viktiga faktorer som klimatpåverkan, kostnader och resmönster i kommunen. Där drogs slutsatser som - utöver vad som ovan nämnts och som redan görs - att utreda serviceavtal för cyklister, skapa stegtävlingar, cykelkampanjer med premiering och att bygga omklädningsrum för att ge medarbetarna bättre möjligheter för dusch och förvaring av cykelkläder. Men även trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder att i högre grad prioritera snöröjning och belysning på gång- och cykelvägar aktualiserades.

Mycket av det som framkom i analysen har redan påbörjats. Till exempel hålls för första gången i år Tyresötrampet 15 maj - 15 oktober. En rolig och klimatsmart hälsoutmaning som ger frisk luft, vardagsmotion, mer energi, förbättrad hälsa och mindre stress.

Med ovanstående som bakgrund föreslås att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om cykelförmåner från Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf
Yttande personalavdelningen motion om cykelförmåner.pdf
Motion cykelförm MSU § 57.pdf
Motion cykelförm tjskr.pdf
Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor i Tyresö.pdf
Åtgärder CERO.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut om lån

Dnr 2013/KS 0142 11

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om lån, 2013-03-25.

Bilagor
DOC270313-27032013 123708.pdf

18 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommundirektör 1 juli - 2 augusti

Dnr 2013/KS 0170 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Förordnande som tf kommundirektör 1 juli - 2 augusti, 2013-04-23

Bilagor
Delegationsbeslut förordnande som tf kommundirektör.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut om rättegångsfullmakt

Dnr 2013/KS 0143 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Rättegångsfullmakt i VA-mål, 2013-03-30

Bilagor
DOC190313-19032013 145102.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden april 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2012.pdf
Revisionsrapport privata medel.pdf
Kommunens kvalitet i korthet.pdf
Mät o karttaxa protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport mars 2013.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport mars 2013.pdf
Kallelse_2013.pdf
Brev om hushållens matavfall.pdf
Brev om regler i Östra Tyresö.pdf
KS meddelanden april.pdf
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§67 Kommundirektörens rapport april 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Kommundirektörens rapport april.pdf


§68 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0111 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 noteras.
 2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Södertörns brandförsvarsförbunds Årsredovisning 2012.pdf

Revisionsrapport brandförsvarsförbundets årsredovisning 2012.pdf

Revisionsberättelse brandförsvarsförbundet för år 2012.pdf


§69 Årsredovisning 2012 för Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr 2013/KS 0157 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2012 redovisas i bilagor.

Bilagor

Årsredovisning 2012 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd för 2012.pdf


§70 Indexreglering av Kulturskolans avgifter

Dnr 2013/KS 0159 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Kulturskolans avgifter ska årligen räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI), med juni 2009 som bastal.
 2. Årliga indexjusteringar görs per 1 juli med start 1 juli 2013.
 3. Beslut om årlig uppräkning av Kulturskolans avgifter delegeras till kommunstyrelsen som kan vidaredelegera till berörd nämnd.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2013-02-18 § 3 (bilaga).

Kristjan Vaigur (S) hänvisar till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2013-02-18 § 3 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2012 gavs utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till princip om indexreglering av Kulturskolans avgifter. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förvaltningens förslag till indexreglering fastslås. Nämndens beslutsformulering har förtydligats inför kommunstyrelsens beslut.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

 1. kulturskolans avgifter årligen räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI), med juni 2009 som bastal
 2. årliga indexjusteringar görs per 1 juli med start 1 juli 2013
 3. beslut om årlig uppräkning av Kulturskolans avgifter delegeras till kommunstyrelsen som kan vidaredelegera till berörd nämnd.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag.

Kristjan Vaigur (S) yrkar avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Kultur- och fritidsnämndens förslag till indexreglering av Kulturskolans avgifter.pdf


§71 Justering av kopieringstaxa

Dnr 2013/KS 0036 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kopieringstaxan justeras enligt förslag, att gälla från och med den 1 juni 2013.

Beskrivning av ärendet

Nu gällande kopieringstaxa, beslutades av kommunfullmäktige 2011-10-13 (§ 91). Ett nytt förslag till kopieringstaxa har tagits fram. Enligt det nya förslaget är det rimligt att ett fåtal utskrifter/kopior kan göras utan kostnad. Exempelvis ett CV under 10 sidor ska kunna skrivas ut/kopieras utan att avgift tas ut. Detta till följd av att kommunen vill uppmuntra arbetsansökningar.

Vidare anger tidigare kopieringstaxa generellt att dubbelsidiga utskrifter räknas som två sidor/handlingar. Eftersom det är rimligt att uppmuntra dubbelsidiga utskrifter med hänvisning till pappersbesparing och de miljöfördelar som det innebär, bör kopieringstaxan justeras så att dubbelsidiga utskrifter räknas som en handling.

Bilagor

Tjänsteskrivelse kopieringstaxa.pdf

Kopieringstaxa för Tyresö kommun 2013-04-04.pdf


§72 Försäljning av aktier i Vårljus AB

Dnr 2013/KS 0160 005

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att sälja Tyresö kommuns aktier i AB Vårljus.
 2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2013.

Beskrivning av ärendet

Vårljus AB bildades 1994 av 25 kommuner i Stockholms län (alla utom Stockholms stad) för att erbjuda vård-, behandlings- och rådgivningstjänster för i första hand barn och unga. Tyresö kommuns ägarandel i bolaget uppgår till 5,5 procent.

Tyresö kommun har sedan 2009 inte utnyttjat några av de tjänster som Vårljus AB erbjuder. Det finns därför skäl att ifrågasätta ett fortsatt delägande för Tyresö kommuns del.

Inlösen av aktie ska enligt bolagsordningen ske till lägst det pris som motsvarar bolagets egna kapital. Baserat på årsredovisningen för 2011 motsvarar det ett värde på ca 2,9 miljoner kronor för den andel av aktierna som ägs av Tyresö kommun.

Mot denna bakgrund föreslås kommundirektören ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att avyttra kommunens aktier i Vårljus AB.


§73 Förslag till resepolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0209 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Förslaget till resepolicy för Tyresö kommun antas.
 2. Resepolicy för Tyresö kommun träder i kraft den 1 september 2013.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till resepolicy för Tyresö kommun.

Resepolicyn ska utgöra en rekommendation hur de anställdas resor i tjänsten, samt till och från arbetsplatsen, bör göras på ett klimat-, energi- och tidseffektivt sätt.

Resepolicyn visar hur anställda och förtroendevalda bör resa i tjänsten för Tyresö kommuns räkning. Tyresö kommun ska som arbetsgivare underlätta för anställda och förtroendevalda att resa miljösmart sätt till och från arbetsplatsen.

Resepolicyn kommer att kompletteras med tillhörande riktlinjer som mer detaljerat beskriver hur kommunens resor ska utföras.

Bilagor

Resepolicy MSU § 56.pdf

Resepolicy tjskr.pdf


§74 Remiss Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2

Dnr 2013 KSM 0198 210

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse samt det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns yttrande över trafikförvaltningens remiss ”Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2”.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-04-16 § 54 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har genom remiss från Stockholms läns landstings trafikförvaltning lämnats tillfälle att yttra sig över Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2.

Syftet med strategin är att:

- Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna

- Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

- Fastställa strategi för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud.

Stomnätsstrategin ska vara ett vägledande underlag vid planering av ny stomtrafik. Innan nya linjer kan införas behöver detaljerade studier av linjedragningar, resande, framkomlighet och kostnader genomföras. En handlingsplan för genomförande av stomnätet kommer att tas fram på motsvarande sätt som gjorts för etapp 1, innerstaden.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse samt det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns yttrande över trafikförvaltningens remiss ”Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2”.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att den så kallade ”Förbifarten” och ”Södertörnsleden” ska lyftas ut ur remissvaret.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Stomnätsstrategi tjskr.pdf

Stomnätsstrategi Södertörnskommunernas yttrande.pdf

Stomnätsstrategi MP Reservation.pdf

Stomnätsstrategi MSU § 54.pdf


§75 Svar på revisionsrapport om underhåll av gator och parker

Dnr 2013/KS 0131 016

Kommunstyrelsens beslut

 1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Rapport om underhåll av gator och parker”.
 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en teknikhandbok för byggandet av gatu- och parkområden inom kommunen.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-04-16 § 48 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har uppdragit åt PWC att genomföra en granskning kring underhåll av gator och parker.

Av rapporten framgår att revisorerna genomgående är positiva i sitt utlåtande efter att ha granskat verksamheten inom gatu- och parkområdet.

Revisorernas anser att en teknikhandbok vid byggandet av gatu- och parkområden bör tas fram. Kommunens tillgänglighetspolicy bör utvärderas och analyseras. Det är uppfattningar som samhällsbyggnadsförvaltningen delar.

Behovet av och tillgången till platser för deponering av snö och schaktmassor är ett ständigt problem som samhällsbyggnadsförvaltningen fortlöpande arbetar med.

Bilagor

Rev rapp Gata park Tjytt.pdf

Rev rapp rev skr.pdf

Rev rapport Hela.pdf

Rev rapp MP särskilt yttrande.pdf

Rev rapp prot MSU § 48.pdf


§76 Återrapportering av uppdraget om framtida behov av lokaler

Dnr 2013/KS 0040 84

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen gav den 27 november 2012, § 185, fastighetsavdelningen följande uppdrag:

- En kostnadskalkyl för rivning av Forellskolan ska upprättas.

- Arbetet med att planera en flytt av C3L:s verksamhet från Masten till gymnasiet ska inledas. Uppdraget innebär också att lokalerna inom Masten ska sägas upp.

- Ett förslag till förslag till lösning av lokal för kommunfullmäktiges sammanträden ska redovisas.

- Arbetet med lokaloptimering ska fortsätta. I uppdraget ingick även att undersöka möjligheten att erhålla en stor flexibilitet när det gäller användningen av kommunens egna lokaler.

Fastighetsenheten lämnar en återrapportering av uppdraget i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor

Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskot Återrapportering Framtida behov av lokaler.pdf

Tjänsteskrivelse Fastighet Framtida behov av lokaler.pdf


§77 Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dnr 2013/KS 0153 003

Kommunstyrelsens beslut

- Reviderad delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att nya befattningar har inrättats inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt att det i övrigt finns ett behov av att revidera delegationsordningen har ett förslag till reviderad delegationsordning tagits fram. Nu gällande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen 2011-12-20. I förslaget till reviderad delegationsordning har förslag till ändringar gulmarkerats.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delegationsordning kommunstyrelsen.pdf

Delegationsordning KS 2011-12-20.pdf

Delegationsordning KS.pdf


§78 Södertörns utvecklingsprogram 2013

Dnr 2013/KS 0161 005

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat förslag till Södertörns UtvecklingsProgram 2013 godkänns som grund för Södertörnskommunernas samverkan om regional utveckling de närmaste åren. Programmet ersätter därmed motsvarande program från 2010.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté som utgörs av kommunstyrelseordförandena i de åtta kommunerna, har konstaterat att 2010 års utvecklingsprogram behöver revideras. Orsakerna är bland annat att vissa frågor har avslutats och att andra frågor har påverkats av nya yttre omständigheter.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat förslag till Södertörns UtvecklingsProgram 2013 godkänns som grund för Södertörnskommunernas samverkan om regional utveckling de närmaste åren. Programmet ersätter därmed motsvarande program från 2010.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att den så kallade ”Förbifarten” och ”Södertörnsleden” ska lyftas ut ur remissvaret.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

SUP 2013.pdf

Tjänsteskrivelse Södertörns utvecklingsprogram 2013.pdf

Södertörns utvecklingsprogram 2010.pdf


§79 Förslag om öppna sammanträden

Dnr 2013/KS 0144 001

Kommunstyrelsens beslut

 1. Miljöpartiets skrivelse om öppna nämndsammanträden anses besvarad med hänvisning till svaret.
 2. Vid minst ett tillfälle under hösten bjuds allmänheten in till öppen politikerträff i anslutning till sammanträde i kommunstyrelsen och demokratiberedningen.
 3. Vid minst ett tillfälle under hösten bjuds allmänheten in till samhällsbyggnadsfrukost i anslutning till sammanträde i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
 4. Om försöket under hösten 2013 faller väl ut, ska öppna politikerträffar fortsättningsvis arrangeras enligt beslut 2 och 3 minst en gång per termin.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en särskild skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om öppna sammanträden.

Ordförandeutlåtande

Ordförandeutlåtande finns i bifogat svar på skrivelsen om öppna sammanträden.

Ordförandeförslag

Jag föreslår:

 1. att Miljöpartiets skrivelse om öppna nämndsammanträden anses besvarad med hänvisning till svaret.
 2. att vid minst ett tillfälle under hösten bjuda in allmänheten till öppen politikerträff i anslutning till sammanträde i kommunstyrelsen och demokratiberedningen.
 3. att vid minst ett tillfälle under hösten bjuda in allmänheten till samhällsbyggnadsfrukost i anslutning till sammanträde i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
 4. att om försöket under hösten 2013 faller väl ut fortsättningsvis arrangera öppna politikerträffar enligt att-sats 2 och 3 minst en gång per termin.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till skrivelsen om öppna sammanträden.

Kristjan Vaigur (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till skrivelsen röstar nej.

Röstningsresultat: 8 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen har därmed bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor

Protokollsutdrag 2013-03-26 § 65.pdf

Svar på skrivelse angående öppna nämndsammanträden.pdf


§80 Skrivelse om ekonomisk redovisning

Dnr 2013/KS 0145 001

Kommunstyrelsens beslut

- Miljöpartiets skrivelse daterad den 26 mars 2013 föranleder inte någon ytterligare åtgärd för kommunstyrelsens del.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en särskild skrivelse om ekonomisk redovisning. Kommundirektörens stab besvarar skrivelsen i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår att ingen ytterligare åtgärd vidtas för kommunstyrelsens del.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att Miljöpartiets skrivelse daterad den 26 mars 2013 inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd för kommunstyrelsens del.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelsen lägger ett uppdrag på utvecklingsförvaltningen att ta fram punkt 1 och 2 samt att sammanställa sponsringen.

Kristjan Vaigur (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Protokollsutdrag 2013-03-26 § 66.pdf

Tjänsteskrivelse Miljöpartiets skrivelse om ekonomisk utredning.pdf


§81 Höjning av arvode till kommunal begravningsförrättare

Dnr 2013/KS 0154 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Arvodet för de av Tyresö kommun utsedda borgliga begravningsförrättarna höjs från 85 kr/timme till 168 kr/timme.
 2. Ersättningen ska gälla från och med 1 januari 2013.

Beskrivning av ärendet

Vissa kommuner, däribland Tyresö kommun, har särskilt utsedda borgliga begravningsförrättare, även benämnda begravningsofficianter. Kommunen bestämmer arvodet för dessa officianter. Det finns inga särskilda regler som styr hur arvodet ska bestämmas.

Arvodet är för närvarande 85 kr/timme, vilket får betecknas som lågt i jämförelse med andra ersättningar inom kommunen. Förslagsvis bör därför arvodet höjas. Det anses lämpligt att arvodet följer den ersättning som ges till förtroendevalda, som för närvarande är 168 kr/timme.

Bilagor

Tjänsteskrivelse arvode begravningsförrättare.pdf


§82 Svar på motion om cykelförmåner

Dnr 2012/KS 0414 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om cykelförmåner. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och personalavdelningen för besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet föreslår att motionen förklaras besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, som konstaterar att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Personalavdelningens bedömning är att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling, ligger i linje med kommunens friskvårdssatsning och även kan bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet tar upp en fråga som syftar till att nå högt ställda klimatmål, stärka Tyresö kommuns hälsoprofil och attraktion som arbetsgivare. Det är bra och viktigt. Intentionen i motionen överensstämmer helt med vår övergripande personalpolitik och klimatstrategi.

Cykelfrämjandet har under senare år handlat om åtgärder som utbyggnad och underhåll av cykelvägar för ökad trygghet och framkomlighet, fler cykelparkeringar – inte minst i anslutning till kollektivtrafik och viktiga målpunkter – samt framtagande av cykelkarta och utlåning av tjänstecyklar. Våren 2012 genomfördes också en CERO-analys för att mäta viktiga faktorer som klimatpåverkan, kostnader och resmönster i kommunen. Där drogs slutsatser som – utöver vad som ovan nämnts och som redan görs – att utreda serviceavtal för cyklister, skapa stegtävlingar, cykelkampanjer med premiering och att bygga omklädningsrum för att ge medarbetarna bättre möjligheter för dusch och förvaring av cykelkläder. Men även trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder att i högre grad prioritera snöröjning och belysning på gång- och cykelvägar aktualiserades.

Mycket av det som framkom i analysen har redan påbörjats. Till exempel hålls för första gången i år Tyresötrampet 15 maj – 15 oktober. En rolig och klimatsmart hälsoutmaning som ger frisk luft, vardagsmotion, mer energi, förbättrad hälsa och mindre stress.

Med ovanstående som bakgrund föreslås att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Kristjan Vaigur (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion om cykelförmåner från Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf

Yttande personalavdelningen motion om cykelförmåner.pdf

Motion cykelförm MSU § 57.pdf

Motion cykelförm tjskr.pdf

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor i Tyresö.pdf

Åtgärder CERO.pdf


§83 Anmälan av delegationsbeslut om lån

Dnr 2013/KS 0142 11

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om lån, 2013-03-25.

Bilagor

DOC270313-27032013 123708.pdf


§84 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som kommundirektör 1 juli - 2 augusti

Dnr 2013/KS 0170 20

- paragrafen utgår

§85 Anmälan av delegationsbeslut om rättegångsfullmakt

Dnr 2013/KS 0143 006

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Rättegångsfullmakt i VA-mål, 2013-03-30

Bilagor

DOC190313-19032013 145102.pdf


§86 Kommunstyrelsens meddelanden april 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2012.pdf

Revisionsrapport privata medel.pdf

Kommunens kvalitet i korthet.pdf

Mät o karttaxa protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf

Fastighetsenhetens månadsrapport mars 2013.pdf

Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport mars 2013.pdf

Kallelse_2013.pdf

Brev om hushållens matavfall.pdf

Brev om regler i Östra Tyresö.pdf

Valfrihetskartläggning Riket Almega.pdf

KS meddelanden april.pdf


§87 Anmälan av delegationsbeslut om sekretess av handling

Dnr 2013/KS 0178 011

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om sekretess av handling, 2013-03-25

Bilagor

Anmälan av delegationsbeslut om sekretess avseende del av handling.pdf