Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-05-28

Sammanträde 2013-05-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

10 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för handel och småindustri Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun, beslut om antagande *

11 Ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik), beslut om antagande *

16 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommundirektör 1 juli - 2 augusti

17 Anmälan om delegationsbeslut om rättegångsfullmakt

§88 Kommundirektörens rapport maj 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Riktlinjernabarhetochbemotande.pdf

Kommundirektörens rapport maj 2013.pdf

§89 Kommunplan 2014-2016

Dnr 2013/KS 0096 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa utdebiteringen för 2014 till 19,48 kronor per skattekrona,

2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,

3. fastställa de kommungemensamma uppdrag och kvalitetsgarantier som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,

4. fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 5 i kommunplanen,

5. fastställa de mål för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 6 i kommunplanen,

6. de nu gällande mål som anges i bilaga 7 till kommunplanen ska utgå under planperioden 2014-2016

7. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåren 2014-2016 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 till kommunplanen,

8. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,

9. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,

10. godkänna att kommunstyrelsen får besluta efter förslag från berörd nämnd om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,

11. lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor,

12. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

13. fastställa revisorernas budget till 1 350 000 kronor för 2014 samt

14. den årliga borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB uppgår till 0,4 procent av borgensbeloppet per år from 2014-01-01.

Kommunstyrelsens beslut

15. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att utarbeta en strategi för markförvärv och förädling av markinnehav inom verksamhetsområde nr.1 Plan och exploatering.

16. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan för 2014-2016.

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten och återkommer till kommunfullmäktige med eget förslag till kommunplan 2014-2016.

Elisabet Hedlund (V) hade inte deltagit i besluten om hon hade haft rösträtt och återkommer till kommunfullmäktige med eget förslag till kommunplan 2014-2016.

Beskrivning av ärendet

Förslag till kommunplan 2014-2016 har utarbetats enligt den styrprocess som antogs av kommunfullmäktige år 2011. Efter kommunfullmäktiges beslut upphör nu gällande kommunplan 2013-2015 från och med 1 januari 2014.

Ordförandeförslag

Jag yrkar bifall till Alliansens förslag till kommunplan 2014-2016.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan för 2014-2016.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut 15 och 16 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande.


Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Synpunkter från fackliga organisationer på kommunplan 2014-2016.pdf

Tjänsteskrivelse remissvar angående utkast till omvärldsanalys i kommunplan 2014-2016.pdf

Tjänsteskrivelse kommunplan 2014-2016.pdf

Kommunplan 2014-2016.pdf

Socialdemokraternas budgetalternativ 2014-2016.pdf

Kommentarer kommunala rådet för funktionshinder Kommunplan 2014-2016.pdf

§90 Investeringsprocess

Dnr 2013/KS 0177 10

Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till process för investeringar godkänns.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets- och ekonomistyrningen i kommunen arbetat fram ett förslag till investeringsprocess. Ärendet föredras vid mötet av Sigbrith Martinsson, chef för ekonomiavdelningen.

En utgångspunkt i arbetet har varit att ta till vara på de idéer och det material som funnits i kommunen tidigare och komplettera detta med en uppdaterad modell som är tydlig för organisationen och fungerar väl tillsammans med kommunens övergripande styrprocess.

Föreslagen investeringsprocess föreslås tillämpas fullt ut från och med 2014.

Bilagor

Tjänsteskrivelse investeringsprocess.pdf

PM-investeringsprocessen-2013-05-14 (2).docx

§91 Revidering av brukningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2013 KSM 0364 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ny taxa för kommunalt vatten och avlopp (brukningsavgifter) inom Tyresö kommun antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande taxa för brukningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp antogs den 13 december 2012 av kommunfullmäktige.

Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2011.

En översyn av avgifterna har genomförts. Uppgifterna är baserade på förväntade kostnadsförändringar till följd av indexuppräkningar, ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt förväntad mängd levererat renvatten under 2014.

I det nya förslaget till VA-taxa 2014 föreslås att brukningsavgifterna för vatten höjs med 3 procent. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp berörs dock inte av dessa prisjusteringar.

För att även anpassa VA-taxan i enlighet med den förändrade strategi- och budgethanteringen föreslås att nuvarande basindexmånad (september) enligt § 9 i bilaga 1 till VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 121, ändras till mars 2013.

Bilagor

MSU prot VA-taxa.pdf

Tjskr VA-Taxa 2014 (2).pdf

VA-Taxa 2014.pdf

§92 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2013 KSM 0040 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter.

Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis utvecklas för att på sikt även innebära att avfallsmängder kan minskas. Under en övergångsperiod kan renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför vara något svår att överblicka. Detta som en följd av hur omfattande beteendeför-ändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blir hos abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås smärre förändringar av både de rörliga och de fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 4 – 5 procent beroende på avfallstjänst.

Bilagor

Renhållningstaxa MSU § 70.pdf

Tjskr Renh taxa (1).pdf

Renh taxa.pdf

§93 Detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0074 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Ugglevägen etapp 9 i Tyresö kommun antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-06 § 73 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö.

Planen är en omvandlingsplan vars syfte är att möjliggöra permanent boende i friliggande villor.

Området förses med väg och VA med kommunalt huvudmannaskap.

Området innehåller en tomt för förskola alternativt omsorgsboende. Denna plats jämte tomten bredvid kan temporärt användas som etableringsplats under utbyggnaden i 10 års tid.

Planen möjliggör också att ett seniorboende med 12 lägenheter kan uppföras i området.

Under samrådet inkom 38 yttranden varav elva var från myndigheter och föreningar. Under utställningen inkom 24 yttranden från myndigheter och föreningar. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Bilagor

Det plan Ugglevögen MSU § 73.pdf

Tjskr Ugglev det plan.pdf

Samr red Ugglev.pdf

MP särslilt uttalande Ugglevägen.pdf

Plankarta Ugglevägen NORR.pdf

Utställningsutlåtande Ugglevägen.pdf

Planbeskrivning Ugglevägen.pdf

Plankarta Ugglevägen Söder.pdf

§94 Exploateringsavtal för seniorbostäder på fastigheterna Brevik 1:125 -127, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0353 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtalet avseende Brevik 1:125 – 127 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-06 § 72 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-06 § 72 (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande och reserverat sig om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, inkom fastighetsägaren till Brevik 1:125 – 127 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheterna.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtalet avseende Brevik 1:125 – 127 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att hiss, i det förberedda hisschaktet, ska installeras i samband med byggandet av bostäderna.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Exploateringsavtal Brevik MSU § 72.pdf

Tjskr Exploateringsavtal Brevik 1_125 m fl.pdf

S reservation exploateringsavtal.pdf

MP reservation exploateringsavtal.pdf

Exploateringsavtal Brevik 1_125.pdf

Exploateringsavtal Brevik 1_125 bilagor.pdf

§95 Gatukostnadsutredning gällande Ugglevägen, etapp 9 Brevik, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0459 254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gatukostnadsutredning för Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, i Tyresö kommun antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för byggnationen av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 26 219 246 kronor.

Gatukostnaden för en befintlig fastighet föreslås vara 166 511 kronor med index för november 2011 som bas.

Bilagor

Gatukost Ugglev MSU § 74.pdf

Ber GK Ugglevägen.pdf

Tjänsteskrivelse gatukostnader Ugglevägen.pdf

Fördelning gatukostnader Ugglevägen.pdf

Gk process bilaga 1.pdf

Gk-karta del 1 bilaga 2.pdf

Gk-karta del 2 bilaga 2.pdf

§96 Detaljplan för handel och småindustri Bollmoragården 4 samt del av Bollmora 1:94, beslut om antagande

Dnr 2013/KS 0213

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, samt del av fastigheten Bollmora 1:94 (samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun) antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för handel och småindustri. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en livsmedelsbutik på platsen med tillhörande ca 103 parkeringsplatser. För att få en så flexibel plan som möjligt planläggs marken för både handel- och industriändamål.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, samt del av fastigheten Bollmora 1:94 (samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun) antas.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det inom planområdet görs plats för en återvinningsstation.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande att avslå återvinningsstation inom planområdet.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återvinningsstation inom planområdet.

Kommunstyrelsen avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Willys.pdf

planbeskrivning_Willys_antagande.pdf

Plankarta, Willys.pdf

Kvalitetsprogram, Willys.pdf

Granskningsutlåtande_Willys.pdf

§97 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för handel och småindustri Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0232

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, del av fastigheten Bollmora 1:94 samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Genom antagandet av detaljplan för ”Område för handel och småindustri vid Bollmora Gårdsväg” uppstår en ny markanvändning inom planområdet. Hur mark, ekonomi och där tillhörande genomförandefrågor ska regleras framgår i exploateringsavtalet.

För Tyresö kommun innebär genomförandet av exploateringsavtalet följande:

1. Tyresö kommun försäljer del av Bollmora 1:94 för 1200 kr/kvm till exploatör (totalt ca 6 000 000 kr).

2. JHCS Tyresö AB ska erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen på 802 000 kr, senast en månad efter att exploateringsavtal och detaljplan har vunnit laga kraft.

3. Tyresö kommun ska flytta kommunala VA-ledningar inom Bollmoragården 4.

4. Anlägga en 150 m lång GC-väg, från Njupkärrsvägen mot planområdet.

5. Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige erhåller kommunen pantbrev/bankgaranti på motsvarande 802 000 kr i Bollmoragården 4, som säkerhet för kommunens åtaganden.

Bilagor

Exploateringsavtal - Willys.pdf

Tjänsteskrivelse.pdf

§98 Ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik), beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0404

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora. Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in.

Under granskningen inkom 16 yttranden. Länsstyrelsen har i yttrande som inkommit efter granskningstiden, och efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj, meddelat att det är osäkert om det går att klara vattentillgången inom ett delområde längs Ällmoravägen. Planenheten har med anledning av yttrandet undantagit tre fastigheter i planändringen samt vidtagit generella försiktighetsåtgärder i planområdet till antagandet.

Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärderna som godtagbara för att motverka vattenbrist där det lokalt kan uppstå.

Bilagor

Planbesk Ällmora.pdf

Planbest Ällmora.pdf

Gransk utlåtande Ällmora.pdf

Tj skr Ällmora.pdf

§99 Förvärv av fastigheten Ällmora 1:172

Dnr 2013/KS 0150 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. För att säkra utvecklingen av det rörliga friluftslivet i Tyresta Naturreservat tas en post på 1,5 miljoner kronor upp i investeringsprogrammet för inköp av fastigheten Lillström. Framtida driftkostnader (kapitaltjänstkostnader plus övriga driftkostnader minus eventuella hyresintäkter) belastar verksamhetsområde ”Bibliotek, kultur och fritid”.
  2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verkställa köpet.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2013 informerade kommunstyrelsens ordförande om att Stockholms stad fortfarande har fastigheten Lillström (Ällmora 1:172) till försäljning för 1,5 miljoner kronor.

Lillström: parstuga, ca 45 kvm med strandtomt mot Ällmorafjärden, sjöbod och egen brygga, två uthus. Ej indraget vatten, el saknas. Visst eftersatt yttre underhåll. Fastigheten ligger ett par hundra meter öster om den avstängda promenadvägen och anslutande ”kustvägen”.

Hyresgäst är stiftelsen Tyrestaskogen som i sin tur hyr ut till en privatperson.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås ges i uppdrag att inleda förhandlingar med Stockholms stad i avsikt att förvärva fastigheten Ällmora 1:172.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-04-18 § 44.pdf

Tjänsteskrivelse Förvärv av fastigheten Ällmora 1 172.pdf

Bilaga 1 Förvärv av Ällmora 1 172.pdf

Bilaga 2 Förvärv av Ällmora 1 172.pdf

§100 Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Dnr 2013 KSM 0276 011

Kommunstyrelsens beslut

- Klimat- och energistrategin för Stockholms län antas med följande tillägg. Tyresö kommun anser att de ursprungliga utsläppsnivåerna för mål 1 och 4 är mer gynnande för en snabbare omställning för att kunna nå klimatmålen till år 2050.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för kommunförbundet i Stockholms län har antagit en uppdaterad klimat- och energistrategi för Stockholms län. Länsstyrelsen har haft en fördjupad genomgång av strategin som resulterat i ett par större förändringar i formuleringarna för mål 1 och 4.

De nya målen ger totalt sett högre utsläpp för länet av klimatstörande ämnen. Förslagets inriktning att se på de nya nivåerna för mål 1 och 4, med hänsyn till den ökande befolkningen i länet ger en viss utsläppsminskning, sett per capita.

Förvaltningen ser egentligen ingen mening med att sänka mål 1 och 4. Den lägre målsättningen i totala termer för länet riskerar att sända ut fel signaler till alla aktörer. Klimatfrågan kräver en stark förändringsvilja även tidigt i tidplanen.

Mål 1: Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar med 19 % (i tidigare förslag 25 %) till år 2020 jämfört med 2005 (2006 i tidigare förslag).

Mål 4: År 2020 är 16 % (i tidigare förslag 20 %) av energianvändningen inom transportsektorn förnybar.

Kommunerna i länet rekommenderas att anta Klimat- och energistrategin för Stockholms län. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar strategin med tillägget att Tyresö kommun anser att de ursprungliga utsläppsnivåerna för mål 1 och 4 är mer gynnande för en snabbare omställning för att kunna nå klimatmålen till år 2050.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftligt tilläggsyrkande (bilaga).

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande att avslå tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsen avslår Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor

Yttrande Klimat & energi MSU § 71.pdf

Tjytt Klimat-och-energistrategi.pdf

Klimat och energistrategi KSL.pdf

Yrkande Miljöpartiet Klimat- och energistrategi.pdf

§101 Förslag till nya vigselförrättare

Dnr 2013/KS 0183 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Följande personer föreslås till Länsstyrelsen som nya borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun:
    1) Peter Bylund (MP)
    2) Ulrica Riis-Pedersen (C)
    3) Ann-Christine Svensson (M)
  2. Förslaget till länsstyrelsen innefattar att kommunen önskar att förordnandet ska gälla till och med utgången av nästa mandatperiod, det vill säga till och med september 2018.

Beskrivning av ärendet

Det finns ett behov av fler borgliga vigselförrättare i kommunen. I kommunen finns för närvarande nio stycken, varav tre är tjänstemän och resten förtroendevalda. Kommunen föreslår och Länsstyrelsen i Stockholms län utser vigselförrättarna. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.

Det finns tre kandidater. Dessa är:
1) Peter Bylund (MP)
2) Ulrica Riis-Pedersen (C)
3) Ann-Christin Svensson (M)

Samtliga dessa personer har universitets/högskoleutbildning, är kunniga och sakliga och har utmärkta förutsättningar att kunna utföra uppdraget väl. Kanslienheten föreslår därmed att dessa tre personer kan utses som Tyresö kommuns förslag till nya vigselförrättare.

Bilagor

Tjänsteskrivelse vigselförrättare.pdf

§102 Svar på motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

Dnr 2010/KS 0120 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation

Jerry Svensson (S) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade reserverat sig om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2010-05-20 angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Jerry Svensson (S) yrkar bifall till första att-satsen i motionen.

Marie Åkesdotter (MP) bifaller Jerry Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion angående hyreskostnad in i elevpengen.doc

Remissvar barn- och utbildningsnämnden Motion om ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter.pdf

§103 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommundirektör 1 juli - 2 augusti

Dnr 2013/KS 0170 20

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Förordnande som tf kommundirektör 1 juli - 2 augusti, 2013-05-17

Bilagor

Förordnande som tf kommundirektör 1 juli till 4 augusti.pdf

§104 Anmälan om delegationsbeslut om rättegångsfullmakt

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Rättegångsfullmakt, 2013-05-02

§105 Kommunstyrelsens meddelanden april 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

Svar på protest om 50-talsregler i Östra Tyresö.pdf

Skolinspektionens beslut angående musikklasser i Tyresö.pdf

Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minne130425.pdf

Rådsmöte föredragningslista Mälardalsrådet.pdf

Brevsvar om matavfallsinsamling.pdf

Trafikverket om fortsatt arbete Södertörnsleden.pdf

KS meddelanden maj 2013.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets remissvar angående utkast till omvårldsanalys PU 2013-04-16.pdf

Remissvar angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016 barn- och utbildningsnämnden.pdf

Remissvar angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf

Remissvar angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016 Kultur- och fritidsnämnden.pdf

Remissvar fackliga organisationer utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016.pdf

Remissvar fullständigt protokollsutdrag från KPR.pdf

Svar på remiss om förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016 Byggnadsnämnden.pdf

Synpunkter från fackliga organisationer på kommunplan 2014-2016.pdf

Remissvar omvärldsanalys från Socialnämnden.pdf

Bilagor
§ 105 Brevsvar om matavfallsinsamling.pdf (761 kb) § 105 KS meddelanden maj 2013.pdf (274 kb) § 105 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets remissvar angående utkast till omvårldsanalys PU 2013-04-16.pdf (1 306 kb) § 105 Mälardalsrådets rådsmöte 2013.pdf (45 kb) § 105 Remissvar angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016 barn- och utbildningsnämnden.pdf (1 027 kb) § 105 Remissvar angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf (439 kb) § 105 Remissvar angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016 Kultur- och fritidsnämnden.pdf (477 kb) § 105 Remissvar fackliga organisationer utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016.pdf (89 kb) § 105 Remissvar fullständigt protokollsutdrag från KPR.pdf (754 kb) § 105 Remissvar omvärldsanalys från Socialnämnden.pdf (1 289 kb) § 105 Skolinspektionens beslut angående musikklasser i Tyresö.pdf (1 815 kb) § 105 Svar på protest om 50-talsregler i Östra Tyresö.pdf (992 kb) § 105 Svar på remiss om förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016 Byggnadsnämnden.pdf (451 kb) § 105 Synpunkter från fackliga organisationer på kommunplan 2014-2016.pdf (320 kb) § 105 Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minne130425.pdf (1 955 kb) § 105 Trafikverket om fortsatt arbete Södertörnsleden.pdf (356 kb)