Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-06-03

Sammanträde 2014-06-03

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport juni 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport juni 2014.pdf

2 Medel för grundanläggningskostnader samt el och VA med mera för anläggande av Airdome idrottshall *

Dnr 2014/KS 0283 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

3 Delårsrapport 1 2014 *

Dnr 2014/KS 0244 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättad delårsrapport för tertial 1, 2014 godkänns.
2. 0,3 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde "Vuxenutbildning" till verksamhetsområde "Arbetscentrum" för att delfinansiera feriearbeten sommaren 2014.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" ökas med 7,5 miljoner för att finansiera insatser för barn och unga.
4. De nämnder som redovisar bristande måluppfyllelse ges i uppdrag att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för perioden januari - april 2014 har upprättats samt prognos för resultatet helåret 2014. Resultatet uppgick efter första tertialet till +34,6 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +4,5 miljoner, och resultatmålet för 2014 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2014.pdf
Delårsrapport 1 2014.pdf
Socialnämndens delårsbokslut 2014-05-21.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut 2014-05-15.pdf
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2014-05-12.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport per 30 april 2014.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Tertialbokslut april 2014.pdf
Feriejobb Omföring medel Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 1 protokollsutdrag.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Uppföljning mål april.pdf
Uppföljning av budget SBF april.pdf

4 Revidering av bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp *

Dnr 2014 KSM 0468 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för VA fastställs.
2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för brukningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp antogs den 6 december 2013 av kommunfullmäktige. Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2011. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas under 2015. I nytt förslag till VA-taxa 2015 föreslås därför att brukningsavgifterna för vatten höjs med 3 procent och att anläggningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 2,5 procent.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 90. Utskottet föreslår att förslaget till reviderad VA-taxa fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Bilagor
PU från MSU, VA_taxa 2015.pdf
Tjänsteskrivelse, revidering av VA-taxa 2015.pdf
VA-Taxa 2015.pdf

5 Revidering av taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa) *

Dnr 2014 KSM 0469 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.
2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster för att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling, föreslås förändringar för 2015 av både de rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 5 - 20 % beroende på avfallstjänst.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 91. Utskottet föreslår att förslaget till reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Bilagor
PU från MSU, renhållningstaxa 2015.pdf
Tjänsteskrivelse, revidering av renhållningstaxan 2015.pdf
Bilaga till renhållningstaxa 2015 .pdf

6 Taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera *

Dnr 2014 KSM 0466 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga byggetableringar fastställs till 50 kr/m2 och månad med en lägsta kostnad på 1000 kr.
2. Taxa för enstaka containrar, lösflak, Big Bags och liknande fastställs till 100 kr/dygn. Kostnadsfritt för privatperson för en vecka.
3. Taxa för uteserveringar fastställs till 150 kr/m2 och månad.
4. Taxan träder i kraft den 1 juli 2014.

Beskrivning av ärendet
En taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga etableringsytor såsom till exempel byggbodar och uteserveringar har inte funnits i kommunen tidigare. En ökad efterfrågan av ytor på allmän platsmark för dessa ändamål märks tydligt i Tyresö. För att säkerställa ordning och säkerhet krävs tillstånd från polisen som kommunen godkänner samt en taxa som begränsar utbredningen av upplåtelsen och finansierar administrationen.

Ett förslag till taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 92. Utskottet föreslår att taxan fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 juli 2014.

Bilagor
Pu från MSU, taxa för upplåtelse av allmän platsmark.pdf
Tjänsteskrivelse, taxa för upplåtelse av allmän plats.pdf

7 Revidering av evenemangstaxa *

Dnr 2014/KS 0268 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad evenemangstaxa fastställs.
2. Taxan träder ikraft 1 januari 2015 respektive 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2014 gavs utvecklingsförvaltningen i uppdrag att se över evenemangstaxan.

Evenemangstaxan för Tyresöhallen, Tyresövallen och ishallen vid Tyresövallen avser samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden, samt evenemang som arrangeras av företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner. Syftet med taxan är att elitklubbar i högre utsträckning ska stå för de extra kostnader som åsamkas kommunen på grund av idrottsförbundens krav för elitverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet.

Evenemangstaxan i Tyresöhallen föreslås höjas från dagens 660 kr till 769 kr från och med 1 januari 2015 och till 868 kr från och med 1 januari 2016.

Evenemangstaxan på Tyresövallens bollplan föreslås höjas från dagens 960 kr till 977 kr från och med 1 januari 2015 och till 1 000 kr från och med 1 januari 2016.

Evenemangstaxan i ishallen på Tyresövallen föreslås höjas från dagens 1050 kr till 1 098 kr från och med 1 januari 2015 och till 1 150 kr från och med 1 januari 2016.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens förslag justering av evenemangstaxan.pdf

8 Utredning om lokalisering av Tyresö gymnasium

Dnr 2013/KS 0303 44

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i januari 2014 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i samverkan med utvecklingsförvaltningen, djupare utreda fyra lägen för gymnasiets framtida lokalisering. Utredningen redogör för de olika alternativens kostnad, vilka ytor som krävs för de olika verksamheterna samt vilka kombinationsmöjligheter som finns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utredning av lokalisering av tyresö gymnasium.pdf
Bollmora SITPLAN.pdf
Bollmora BV 1TR.pdf
Bollmora 2-4TR.pdf
Östangränd Sit plan.pdf
Östangränd BV_Plan 1.pdf
Östangränd Plan 2_3.pdf
Östangränd Plan 4_5.pdf
Tennet Sit_plan 1.pdf
Tennet Entréplan.pdf
Tennet BV 1tr.pdf
Tennet plan 1.pdf
Tennet plan 2.pdf
Tennet Bef_Källarvåning.pdf
Tennet_Sitplan_140522_.pdf
Tennet_Entreplan_140522_.pdf
Tennet_Plan1_140522_.pdf
Tennet_Plan2_140522_.pdf
Tennet_Souterrängplan_140522_.pdf
Kapitaltjänstkostnad på Gymnasiet 2015.pdf

9 Detaljplan för Vintern 22, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0432 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Detaljplanen för Vintern 22 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet tagit fram ett förslag till ny detaljplan som tillåter tredimensionell fastighetsbildning för fastigheten Vintern 22. Planen tas fram med enkelt planförfarande. Förslaget har varit på samråd 8 april - 2 maj 2014 och på underrättelse 8 maj - 22 maj 2014.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till ny detaljplan för fastigheten.

Bilagor
PU från MSU, antagande vintern.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Vintern 22.pdf
Planbeskrivning Vintern 22, antagande.pdf
Plankarta Vintern 22, antagande.pdf
Behovsbedömning Vintern 22, antagande.pdf
samrådsredogörelse_Vintern 22.pdf
granskningsutlåtande_Vintern 22.pdf

10 Detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245, beslut om granskning

Dnr 2012 KSM 0287 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga parhus på fastigheterna.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar. Planförslaget anses således ligga i linje med kommunens ambitioner.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet 2014-05-21 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245 samt ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Bilagor
PU från MSU, granskning malmstigen.pdf
Tjänsteskrivelse, malmstigen.pdf
Planbeskrivning Malmstigen, granskning.pdf
Plankarta Malmstigen, granskning.pdf
malmstigen 13_kvalitetsprogram_granskning.pdf
Samrådsredogörelse, Malmstigen.pdf
Trafikbullerutredning, Malmstigen.pdf
Behovsbedömning, Malmstigen.pdf
Detplan Malmstigen MP sär ytt.pdf

11 Kommunplan 2015-2018 *

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2015 till 19,48 kronor per skattekrona fastställs.
2. Vision och strategiska målområden för mandatperioden 2015-2018 fastställs.
3. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs.
4. De mål som fastställts i tidigare kommunplaner upphör att gälla.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2015 och plan för 2016-2018 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 fastställs enligt bilaga 1 till kommunplanen.
8. Det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse.
10. Lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen kan sammantaget teckna borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Revisorernas budget för 2015 fastställs enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår.
14. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del.
15. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till kommunplan för mandatperioden 2015-2018 samt budget för 2015 och plan för 2016-2018. Kommunplanen syftar till att ange den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden 2015-2018. Det betyder att vision och övergripande mål fastställs för hela perioden. Budgeten revideras dock årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Ett av målen under "Attraktiv arbetsgivare" kommer ändras till kallelsehandlingarna till kommunfullmäktige, från friska medarbetare till att medarbetarnas frånvaro är lägre än fyra procent.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunplan 2015-2018.pdf
Kommunplan 2015-2018.pdf
Bilagor till kommunplan 2015-2018.pdf
Skrivelse om utökad budget för revisorerna från kommunfullmäktiges presidium.pdf

12 Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) *

Dnr 2014/KS 0269 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Förslaget till nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag som ägs av ett antal kommuner inom Stockholms län och bedriver alla former av skadeförsäkring för kommunerna. Sigtuna kommun har beslutat ansöka om att få bli delägare i SRF.

SRF har tagit fram förslag till riktad emission för att erbjuda Sigtuna nya aktier i bolaget. Enligt bolagsordningen ska ändring av aktiekapital eller antalet aktier i bolaget underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Om det finns enighet om förslaget, kommer nyemissionen tas upp vid en extra bolagsstämma. Fullständigt emissionsprospekt i enlighet med Aktiebolagslagens regler tas fram inför stämman.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nyemission Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf
Förslag till nyemmission SRF.pdf

13 Borgensåtagande gentemot Trollbäckens tennisklubb *

Dnr 2014/KS 0279 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun tecknar borgen för Trollbäckens tennisklubb upp till ett belopp av högst 500 000 kronor SEK.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2019-06-30.
3. En borgensavgift om 0,4 procent per år tas ut.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Trollbäckens tennisklubb byter bank behöver det generella borgensåtagandet förnyas. Borgensåtagandet som tecknades 2012-01-25 är begränsat till 500 000 kronor och gäller tills vidare.

Bilagor
Borgensåtagande gentemot Trollbäckens tennisklubb.pdf

14 E-handel i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0283 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har gett i uppdrag till konsult- och servicekontorets chef att införa ett webbaserat system för att göra inköp av varor och tjänster, s.k. e-handel. I systemets portal är målsättningen att alla upphandlade varor och tjänster enligt ramavtal kommer att finnas upptagna och att beställare på ett enkelt sätt ska kunna beställa sina varor. Beställningen leder också till att en elektronisk faktura inkommer till kommunen efter leverans och betalas därefter.

Denna process möjliggör både effektivare administration och en ökad avtalstrohet då det underlättar för verksamheterna att göra inköp från rätt leverantör och betalning görs i tid. E-handel är en förutsättning för att samordnad varudistribution ska fungera på ett effektivt sätt och för att nyttan och effekten av beställning och transportkoncept ska fungera fullt ut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse E-handel.pdf

15 Svar på revisionsrapport om kompetens- och personalförsörjning

Dnr 2014/KS 0220 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Tjänsteskrivelsen från kommunledningskontoret överlämnas som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kompetens- och personalförsörjning. Revisorerna bedömer att arbetet med kompetens- och personalförsörjning huvudsakligen bedrivs ändamålsenligt men framhåller att det är av vikt att personal- och arbetsgivarpolitiken tydliggörs ytterligare i exempelvis styrande och stödjande dokument. Revisorerna har önskat att skriftligt få ta del av ett yttrande över revisionsrapporten från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett ett förslag till svar från kommunledningskontoret, och föreslår att tjänsteskrivelsen från kommunledningskontoret överlämnas som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-05-22 § 32.pdf
Revisionsrapport.pdf

16 Skrivelse angående skolinspektionsrapport

Dnr 2014/KS 0267 013

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Förslaget att tillsätta en parlamentarisk krisgrupp med anledning av Skolinspektionens rapport avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har ställt en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande med förslag om att tillsätta en parlamentarisk krisgrupp med anledning av en tillsynsrapport från skolinspektionen.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade det kommunbeslut som skolinspektionen skrivit efter vårens inspektioner vid sitt sammanträde den 20 maj 2014.

Ordförandeutlåtande
Den 8 maj 2014 hade Skolinspektionen en föredragning om det beslut de fattat för Tyresö kommun. Skolinspektionen är en avvikelsemyndighet vilket innebär att de endast påpekar brister och utvecklingsområden, styrkor framhålls därför inte i inspektionsbesluten. Våra styrkor lyftes dock upp i den muntliga presentation som Skolinspektionen höll den 8 maj för nämndepresidiet och förvaltningen.

Anita Mattsson (S) har i ett brev daterat den 13 maj hemställt att en parlamentarisk krisgrupp ska tillsättas med anledning av Skolinspektionens beslut gällande Tyresö kommun. På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 maj yrkade Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet att en sådan grupp ska tillsättas med uppdrag att föreslå åtgärder. Yrkandet ställdes under proposition, men avslogs.

Ann-Christine Svensson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, meddelar att nämnden vid sammanträdet behandlade det kommunbeslut som skolinspektionen skrivit efter vårens inspektioner i våra kommunala verksamheter. På kommande sammanträde kommer nämnden att få ta del av de handlingsplaner som rektorerna har redovisat till Skolinspektionen samt få en redovisning med förslag till åtgärder från den enhet som har högst andel elever som inte når målen. Senast den 1 september ska kommunen redovisa till Skolinspektionen hur det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas och förbättras.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden Kommunbeslut Skolinspektionen.pdf
Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande angående skolinspektionsrapport.pdf

17 Svar på motion om El Sistema *

Dnr 2013/KS 0399 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 med förslag om att se över möjligheten för Kulturskolan att starta El Sistema i Tyresö. El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik, men också gemenskap och framtidstro. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion El Sistema.pdf
Motion om El Sistema.pdf

18 Svar på motion om respekt för politiken *

Dnr 2013/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige inför regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden.
2. Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om respekt för politiken. Motionen remitterades till kommunfullmäktiges presidium för besvarande.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden införs samt att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om respekt för politiken.pdf
Remisssvar kommunfullmäktiges presidium på motion om respekt för politiken.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Förordnande tf kommundirektör 21-24 maj 2014, dnr 2014/KS 0273 20
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
Delegationsbeslut om kommunal borgen för Tyresö Bostäder AB, 2014-04-29, dnr 2014/KS 0380 11

Delegationsbeslut om lån hos Kommuninvest, 2014-05-26, dnr 2014/KS 0209 11

Bilagor
Förordnande tf kommundirektör 21-24 maj 2014.pdf
Beslut om kommunal borgen Tyresö Bostäder.pdf
Delegationsbeslut om lån hos Kommuninvest.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden juni 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden juni 2014.pdf
Årsredovisning för stiftelsen Tyrestaskogen 2013.pdf
Kommundirektörsresa Aten reserapport.pdf
Rapport synpunktshantering jan-april 2014.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen månadsrapport maj 2014.pdf
Månadsrapport fastighetsenheten protokollsutdrag kommunstyerlsens särskilda utskott 2014-05-22 § 30.pdf

§91 Kommundirektörens rapport juni 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport juni 2014.pdf

§92 Delårsrapport 1 2014

Dnr 2014/KS 0244 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättad delårsrapport för tertial 1, 2014 godkänns.
2. 0,3 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde "Vuxenutbildning" till verksamhetsområde "Arbetscentrum" för att delfinansiera feriearbeten sommaren 2014.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" ökas med 7,5 miljoner för att finansiera insatser för barn och unga.
4. De nämnder som redovisar bristande måluppfyllelse ges i uppdrag att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga) samt hänvisar till reservation i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014-01-30 § 7 (bilaga) och till särskilda yttranden vid nämndernas behandling av sina delårsbokslut (bilagor).

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för perioden januari - april 2014 har upprättats samt prognos för resultatet helåret 2014. Resultatet uppgick efter första tertialet till +34,6 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +4,5 miljoner, och resultatmålet för 2014 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Beslutsgång
Socialdemokraterna deltar inte i beslut 2.

Miljöpartiet deltar inte i besluten med hänvisning till eget budgetalternativ.

Ordföranden ställer proposition på beslut 1, 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Ordföranden ställer proposition på beslut 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport.pdf
Delårsrapport 1 2014.pdf
Socialnämndens delårsbokslut 2014-05-21.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut 2014-05-15.pdf
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2014-05-12.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport per 30 april 2014.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Tertialbokslut april 2014.pdf
Feriejobb Omföring medel Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 1 protokollsutdrag.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Uppföljning mål april.pdf
Uppföljning av budget SBF april.pdf

§93 Medel för grundanläggningskostnader samt el och VA med mera för anläggande av Airdome idrottshall

Dnr 2014/KS 0283 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En post på 6 miljoner kronor upptas i investeringsprogrammet för innevarande år för anläggningsarbeten för en idrottshall (Airdome) vid Trollbäckens IP.
2. Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att arrendera ut marken för anläggningen för en period av tio år.
3. Den årliga driftkostnaden finansieras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens anslag.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2014-03-24 § 17.

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
JOBO Dome AB önskar anlägga en inomhushall med konstgräs avsedd främst för fotboll. Företaget är beredda att själva finansiera, bygga och driva hallen utifrån förutsättningen att kommunen kan anvisa en aktivitetsyta med ett iordningsställt underlag. Utredning angående hallens placering har genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsavdelningen. Den bäst lämpade ytan utifrån den samlade bedömningen är tomterna Näsby 4:1044 och 4:1469 vid Trollbäckens IP.

Kommunen föreslås ansvara för grundanläggning, projektledning, byggherrekostnader, el, samt vatten och avlopp. Kostnaderna för detta uppgår till ca 6 miljoner kronor. Ett arrendeavtal föreslås slutas med JOBO Dome AB för att finansiera investeringen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en idrottskommun. Fotboll är utan konkurrens den största idrotten sett till antalet utövare. Kommunen har två stora föreningar, Hanvikens SK och Tyresö FF, med fotboll på programmet, samt ytterligare ett antal mindre föreningar.

Det är glädjande att allt fler barn och ungdomar aktiveras i vårt fantastiska föreningsliv, men det skapar också utmaningar. Sedan ett antal år har fotbollen, likt många andra idrotter, övergått från att vara en säsongsaktivitet till en aktivitet man utövar året runt. Detta leder till önskemål från fotbollen om träningstider i våra idrottshallar vintertid som ofta är svåra att tillgodose.

Behovet av en inomhushall för just fotboll i kommunen har ökat kraftigt de senaste åren. För närvarande är det min, och Alliansens, bedömning att det finns andra anläggningsinvesteringar inom idrotten som har en högre prioritet.

Därför är det mycket glädjande att Tyresös goda namn som idrottskommun gör att en extern aktör vill etablera sig här med just en inomhusanläggning för fotboll.

Förvaltningens utredning visar att den lämpligaste lokaliseringen skulle vara på en idag outnyttjad del av Trollbäckens IP. För att kunna arrendera ut marken i ett lämpligt skick måste den dock göras om till en grusyta. Kostnaden för dessa markarbeten beräknas till 6 mkr. En investering som i alla lägen är en investering för framtiden.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar återremiss för att ta in synpunkter från idrottsföreningar samt ekonomiska aspekter. I andra hand yrkar Kristjan Vaigur (S) avslag.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag.

Dick Bengtson (M) yrkar bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla förslaget.

Ordförande ställer proposition på yrkandet att avslå förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse medel anläggande av idrottshall Air Dome.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden Fotbollshall Air Dome.pdf

§94 Revidering av bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2014 KSM 0468 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för VA fastställs.
2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för brukningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp antogs den 6 december 2013 av kommunfullmäktige. Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2011. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas under 2015. I nytt förslag till VA-taxa 2015 föreslås därför att brukningsavgifterna för vatten höjs med 3 procent och att anläggningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 2,5 procent.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 90. Utskottet föreslår att förslaget till reviderad VA-taxa fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Bilagor
PU från MSU, VA_taxa 2015.pdf
Tjänsteskrivelse, revidering av VA-taxa 2015.pdf
VA-Taxa 2015.pdf

§95 Revidering av taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2014 KSM 0469 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.
2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster för att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling, föreslås förändringar för 2015 av både de rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 5 - 20 procent beroende på avfallstjänst.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 91. Utskottet föreslår att förslaget till reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Bilagor
PU från MSU, renhållningstaxa 2015.pdf
Tjänsteskrivelse, revidering av renhållningstaxan 2015.pdf
Bilaga till renhållningstaxa 2015 .pdf

§96 Taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera

Dnr 2014 KSM 0466 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga byggetableringar fastställs till 50 kr/m2 och månad med en lägsta kostnad på 1000 kr.
2. Taxa för enstaka containrar, lösflak, Big Bags och liknande fastställs till 100 kr/dygn. Kostnadsfritt för privatperson för en vecka.
3. Taxa för uteserveringar fastställs till 150 kr/m2 och månad.
4. Taxan träder i kraft den 1 juli 2014.

Beskrivning av ärendet
En taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga etableringsytor såsom till exempel byggbodar och uteserveringar har inte funnits i kommunen tidigare. En ökad efterfrågan av ytor på allmän platsmark för dessa ändamål märks tydligt i Tyresö. För att säkerställa ordning och säkerhet krävs tillstånd från polisen som kommunen godkänner samt en taxa som begränsar utbredningen av upplåtelsen och finansierar administrationen.

Ett förslag till taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 92. Utskottet föreslår att taxan fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 juli 2014.

Bilagor
Pu från MSU, taxa för upplåtelse av allmän platsmark.pdf
Tjänsteskrivelse, taxa för upplåtelse av allmän plats.pdf

§97 Revidering av evenemangstaxa

Dnr 2014/KS 0268 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad evenemangstaxa fastställs.
2. Taxan träder ikraft 1 januari 2015 respektive 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2014 gavs utvecklingsförvaltningen i uppdrag att se över evenemangstaxan.

Evenemangstaxan för Tyresöhallen, Tyresövallen och ishallen vid Tyresövallen avser samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden, samt evenemang som arrangeras av företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner. Syftet med taxan är att elitklubbar i högre utsträckning ska stå för de extra kostnader som åsamkas kommunen på grund av idrottsförbundens krav för elitverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet.

Evenemangstaxan i Tyresöhallen föreslås höjas från dagens 660 kr till 769 kr från och med 1 januari 2015 och till 868 kr från och med 1 januari 2016.

Evenemangstaxan på Tyresövallens bollplan föreslås höjas från dagens 960 kr till 977 kr från och med 1 januari 2015 och till 1 000 kr från och med 1 januari 2016.

Evenemangstaxan i ishallen på Tyresövallen föreslås höjas från dagens 1050 kr till 1 098 kr från och med 1 januari 2015 och till 1 150 kr från och med 1 januari 2016.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens förslag justering av evenemangstaxan.pdf

§98 Utredning om lokalisering av Tyresö gymnasium

Dnr 2013/KS 0303 44

Kommunstyrelsens beslut
* Redovisningen godkänns.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot avslaget till tilläggsyrkandena.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i januari 2014 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i samverkan med utvecklingsförvaltningen, djupare utreda fyra lägen för gymnasiets framtida lokalisering. Utredningen redogör för de olika alternativens kostnad, vilka ytor som krävs för de olika verksamheterna samt vilka kombinationsmöjligheter som finns.

Yrkande
Anita Mattsson (S) gör tilläggsyrkande om att ta fram bedömning av klimat- och miljökostnader för att avveckla nuvarande gymnasiebyggnad efter endast 30 års verksamhet för att ersätta nuvarande byggnad med en ny för samma verksamhet.

Anita Mattsson (S) gör tilläggsyrkande om att ta fram en redovisning av kommunens möjligheter att bära framtida hyreskostnader för gymnasieverksamheten.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att godkänna redovisningen och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse gymnasielokalisering.pdf
Bollmora SITPLAN.pdf
Bollmora BV 1TR.pdf
Bollmora 2-4TR.pdf
Östangränd Sit plan.pdf
Östangränd BV_Plan 1.pdf
Östangränd Plan 2_3.pdf
Östangränd Plan 4_5.pdf
Tennet Sit_plan 1.pdf
Tennet Entréplan.pdf
Tennet BV 1tr.pdf
Tennet plan 1.pdf
Tennet plan 2.pdf
Tennet Bef_Källarvåning.pdf
Tennet_Sitplan_140522_.pdf
Tennet_Entreplan_140522_.pdf
Tennet_Plan1_140522_.pdf
Tennet_Plan2_140522_.pdf
Tennet_Souterrängplan_140522_.pdf
Kapitaltjänstkostnad  på Gymnasiet 2015.pdf

§99 Detaljplan för Vintern 22, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0432 214

Kommunstyrelsens beslut
* Detaljplanen för Vintern 22 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet tagit fram ett förslag till ny detaljplan som tillåter tredimensionell fastighetsbildning för fastigheten Vintern 22. Planen tas fram med enkelt planförfarande. Förslaget har varit på samråd 8 april - 2 maj 2014 och på underrättelse 8 maj - 22 maj 2014.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till ny detaljplan för fastigheten.

Bilagor
PU från MSU, antagande vintern.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Vintern 22.pdf
Planbeskrivning Vintern 22, antagande.pdf
Plankarta Vintern 22, antagande.pdf
Behovsbedömning Vintern 22, antagande.pdf
samrådsredogörelse_Vintern 22.pdf
granskningsutlåtande_Vintern 22.pdf

§100 Detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245, beslut om granskning

Dnr 2012 KSM 0287 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-04-16 § 59 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga parhus på fastigheterna.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar. Planförslaget anses således ligga i linje med kommunens ambitioner.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet 2014-05-21 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245 samt ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Bilagor
PU från MSU, granskning malmstigen.pdf
Tjänsteskrivelse, malmstigen.pdf
Planbeskrivning Malmstigen, granskning.pdf
Plankarta Malmstigen, granskning.pdf
malmstigen 13_kvalitetsprogram_granskning.pdf
Samrådsredogörelse, Malmstigen.pdf
Trafikbullerutredning, Malmstigen.pdf
Behovsbedömning, Malmstigen.pdf
Detplan Malmstigen MP sär ytt.pdf

§101 Kommunplan 2015-2018

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2015 till 19,48 kronor per skattekrona fastställs.
2. Vision och strategiska målområden för mandatperioden 2015-2018 fastställs.
3. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs.
4. De mål som fastställts i tidigare kommunplaner upphör att gälla.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2015 och plan för 2016-2018 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 fastställs enligt bilaga 1 till kommunplanen.
8. Det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse.
10. Lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen kan sammantaget teckna borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Revisorernas budget för 2015 fastställs enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår.
14. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del.
15. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2015-2018.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till kommunplan för mandatperioden 2015-2018 samt budget för 2015 och plan för 2016-2018. Kommunplanen syftar till att ange den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden 2015-2018. Det betyder att vision och övergripande mål fastställs för hela perioden. Budgeten revideras dock årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Ett av målen under "Attraktiv arbetsgivare" kommer ändras till kallelsehandlingarna till kommunfullmäktige, från friska medarbetare till att medarbetarnas frånvaro är lägre än fyra procent.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Alliansens förslag till kommunplan 2015-2018 samt budget för 2015 enligt beslutspunkterna 1-15.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar enligt Socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten utan återkommer med eget budgetförslag till kommunfullmäktige.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budgetförslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunplan 2015-2018.pdf
Kommunplan 2015-2018.pdf
Bilagor till kommunplan 2015-2018.pdf
Kommunala pensionärsrådets remissvar på kommunplan 2015-2018.pdf
Brev om utökad budet för revisorerna från kommunfullmäktiges presidum.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2015-2018.pdf

§102 Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Dnr 2014/KS 0269 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Förslaget till nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag som ägs av ett antal kommuner inom Stockholms län och bedriver alla former av skadeförsäkring för kommunerna. Sigtuna kommun har beslutat ansöka om att få bli delägare i SRF.

SRF har tagit fram förslag till riktad emission för att erbjuda Sigtuna nya aktier i bolaget. Enligt bolagsordningen ska ändring av aktiekapital eller antalet aktier i bolaget underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Om det finns enighet om förslaget, kommer nyemissionen tas upp vid en extra bolagsstämma. Fullständigt emissionsprospekt i enlighet med Aktiebolagslagens regler tas fram inför stämman.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nyemission Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf
Förslag till nyemmission SRF.pdf

§103 Borgensåtagande gentemot Trollbäckens tennisklubb

Dnr 2014/KS 0279 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun tecknar borgen för Trollbäckens tennisklubb upp till ett belopp av högst 500 000 kronor SEK.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2019-06-30.
3. En borgensavgift om 0,4 procent per år tas ut.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Trollbäckens tennisklubb byter bank behöver det generella borgensåtagandet förnyas. Borgensåtagandet som tecknades 2012-01-25 är begränsat till 500 000 kronor och gäller tills vidare.

Bilagor
Borgensåtagande gentemot Trollbäckens tennisklubb.pdf

§104 E-handel i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0283 010

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har gett i uppdrag till konsult- och servicekontorets chef att införa ett webbaserat system för att göra inköp av varor och tjänster, s.k. e-handel. I systemets portal är målsättningen att alla upphandlade varor och tjänster enligt ramavtal kommer att finnas upptagna och att beställare på ett enkelt sätt ska kunna beställa sina varor. Beställningen leder också till att en elektronisk faktura inkommer till kommunen efter leverans och betalas därefter.

Denna process möjliggör både effektivare administration och en ökad avtalstrohet då det underlättar för verksamheterna att göra inköp från rätt leverantör och betalning görs i tid. E-handel är en förutsättning för att samordnad varudistribution ska fungera på ett effektivt sätt och för att nyttan och effekten av beställning och transportkoncept ska fungera fullt ut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse E-handel.pdf

§105 Svar på revisionsrapport om kompetens- och personalförsörjning

Dnr 2014/KS 0220 016

Kommunstyrelsens beslut
* Tjänsteskrivelsen från kommunledningskontoret överlämnas som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kompetens- och personalförsörjning. Revisorerna bedömer att arbetet med kompetens- och personalförsörjning huvudsakligen bedrivs ändamålsenligt men framhåller att det är av vikt att personal- och arbetsgivarpolitiken tydliggörs ytterligare i exempelvis styrande och stödjande dokument. Revisorerna har önskat att skriftligt få ta del av ett yttrande över revisionsrapporten från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett ett förslag till svar från kommunledningskontoret, och föreslår att tjänsteskrivelsen från kommunledningskontoret överlämnas som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-05-22 § 32.pdf
Revisionsrapport.pdf

§106 Skrivelse angående skolinspektionsrapport

Dnr 2014/KS 0267 013

Kommunstyrelsens beslut
* Förslaget att tillsätta en parlamentarisk krisgrupp med anledning av Skolinspektionens rapport avslås.

Reservation
Jerry Svensson (S) hänvisar till reservation i barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 § 39 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Jerry Svenssons (S) reservation.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har ställt en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande med förslag om att tillsätta en parlamentarisk krisgrupp med anledning av en tillsynsrapport från skolinspektionen.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade det kommunbeslut som skolinspektionen skrivit efter vårens inspektioner vid sitt sammanträde den 20 maj 2014.

Ordförandeutlåtande
Den 8 maj 2014 hade Skolinspektionen en föredragning om det beslut de fattat för Tyresö kommun. Skolinspektionen är en avvikelsemyndighet vilket innebär att de endast påpekar brister och utvecklingsområden, styrkor framhålls därför inte i inspektionsbesluten. Våra styrkor lyftes dock upp i den muntliga presentation som Skolinspektionen höll den 8 maj för nämndepresidiet och förvaltningen.

Anita Mattsson (S) har i ett brev daterat den 13 maj hemställt att en parlamentarisk krisgrupp ska tillsättas med anledning av Skolinspektionens beslut gällande Tyresö kommun. På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 maj yrkade Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet att en sådan grupp ska tillsättas med uppdrag att föreslå åtgärder. Yrkandet ställdes under proposition, men avslogs.

Ann-Christine Svensson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, meddelar att nämnden vid sammanträdet behandlade det kommunbeslut som skolinspektionen skrivit efter vårens inspektioner i våra kommunala verksamheter. På kommande sammanträde kommer nämnden att få ta del av de handlingsplaner som rektorerna har redovisat till Skolinspektionen samt få en redovisning med förslag till åtgärder från den enhet som har högst andel elever som inte når målen. Senast den 1 september ska kommunen redovisa till Skolinspektionen hur det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas och förbättras.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att förslaget att tillsätta en parlamentarisk krisgrupp med anledning av Skolinspektionens rapport avslås.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar på skrivelsens förslag att tillsätta en parlamentarisk krisgrupp med anledning av Skolinspektionens rapport.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden Kommunbeslut Skolinspektionen.pdf
Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande angående skolinspektionsrapport.pdf

§107 Svar på motion om El Sistema

Dnr 2013/KS 0399 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 med förslag om att se över möjligheten för Kulturskolan att starta El Sistema i Tyresö. El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik, men också gemenskap och framtidstro. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion El Sistema.pdf
Motion om El Sistema.pdf

§108 Svar på motion om respekt för politiken

Dnr 2013/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige inför regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden.
2. Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om respekt för politiken. Motionen remitterades till kommunfullmäktiges presidium för besvarande.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden införs samt att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden samt att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om respekt för politiken.pdf
Remisssvar kommunfullmäktiges presidium på motion om respekt för politiken.pdf

§109 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Förordnande tf kommundirektör 21-24 maj 2014, dnr 2014/KS 0273 20
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
Delegationsbeslut om kommunal borgen för Tyresö Bostäder AB, 2014-04-29, dnr 2014/KS 0380 11

Delegationsbeslut om lån hos Kommuninvest, 2014-05-26, dnr 2014/KS 0209 11

Bilagor
Förordnande tf kommundirektör 21-24 maj 2014.pdf
Beslut om kommunal borgen Tyresö Bostäder.pdf
Delegationsbeslut om lån hos Kommuninvest.pdf

§110 Kommunstyrelsens meddelanden juni 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden juni 2014.pdf
Årsredovisning för stiftelsen Tyrestaskogen 2013.pdf
Kommundirektörsresa Aten reserapport.pdf
Rapport synpunktshantering jan-april 2014.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen månadsrapport maj 2014.pdf
Månadsrapport fastighetsenheten protokollsutdrag kommunstyerlsens särskilda utskott 2014-05-22 § 30.pdf
Protokoll AB Vårljus bolagsstämma.pdf
Uttalande om samlingslokaler från Våra gårdar.pdf
Stockholmsregionens försäkrings AB årsstämmoprotokoll.pdf
Revisionsrapport Detaljplaneprocessen.pdf
Revisionsrapport Kommunens styrmodell.pdf