Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-09-16

Sammanträde 2014-09-16

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport september 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2014.pdf

2 Detaljplan för Brobänken, beslut om antagande *

Dnr 2011 KSM 0361 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Brobänken etapp 10.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brobänken, etapp 10 på Brevik. Planens syfte är att möjliggöra för permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande.

Samråd har hållits mellan 2013-12-27 och 2013-02-15. Synpunkter som inkommit under samrådet och ändringar som har gjorts efter samrådet är sammanfattade i samrådsredogörelsen. Granskning har hållits mellan 2014-03-11 och 2014-04-01. Synpunkter som inkommit under granskning och ändringar som har gjorts efter granskningen är sammanfattade i granskningsutlåtandet.

Bilagor
PU MSU § 121.pdf
Tjänsteskrivelse Brobänken detaljplan.pdf
Planbeskrivning_antagande_brobänken.pdf
DP-Brobanken_PK1_antagande_fokus.dwg.pdf
DP-Brobanken_PK2_antagande_fokus.dwg.pdf
Granskningsutlåtande_brobänken.pdf
Granskningsutlåtande-Brobänken-BILAGOR.pdf

3 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om antagande *

Dnr 2012 KSM 0843 254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredningen för Brobänken, etapp 10.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 21 207 264 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden vara 188 342 kronor för en befintlig fastighet och 282 512 kronor för en nytillkommande fastighet med index för december 2013 som bas.

Bilagor
PU MSU § 122.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Gatukostnadsutredning Brobänken antagande aug 2014.pdf
Gatukostnadsprocess bilaga 1.pdf
Fördelning av gatukostnader bilaga 2.pdf
Fördelning av gatukostnader bilaga 3.pdf
Granskningsyttrande.pdf

4 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om antagande *

Dnr 2014 KSM 1189 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar detaljplanen för område vid Dalskolan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för komplementbebyggelse och parkering vid Dalskolan. Planens syfte är att göra de förråd och miljöhus som uppförts på fastigheten med tillfälliga bygglov planenliga, samt förbereda för en eventuell framtida utökning av parkeringsytan. Planen tas fram med normalt förfarande och var ute på samråd mellan 2014-03-11 och 2014-04-01 samt på granskning mellan 2014-05-27 och 2014-06-27.

Bilagor
PU MSU § 118.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_dalskolan.pdf
Planbeskrivning_dalskolan.pdf
Plankarta_dalskolan_antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Dalskolan.pdf

5 Antagande av ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) *

Dnr 2011 KSM 0361 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora. Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in.

Under granskningen inkom 16 yttranden. Länsstyrelsen har i yttrande som inkommit efter granskningstiden, och efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj, meddelat att det är osäkert om det går att klara vattentillgången inom ett delområde längs Ällmoravägen. Planenheten har med anledning av yttrandet undantagit tre fastigheter i planändringen samt vidtagit generella försiktighetsåtgärder i planområdet till antagandet.

Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärderna som godtagbara för att motverka vattenbrist där det lokalt kan uppstå.

Bilagor
PU MSU § 119.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Ällmora_antagande2.pdf
kartbilaga_Ällmora_1_8000_A3.pdf
Planbestämmelser_Ällmora_antagande2.pdf
Granskningsutlåtande 2 Ällmora.pdf
Behovsbedömning_Yttre Brevik_20120607.pdf
244_1_PLANKARTA[1].pdf
54_PLANKARTA.pdf
50_PLANKARTA.pdf
33_PLANKARTA.pdf
30_PLANKARTA.pdf
25_PLANKARTA.pdf
21_PLANKARTA.pdf
18_PLANKARTA.pdf

6 Försäljning av fastigheten Slånängen 7

Dnr 2013 KSM 0083

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Bifogat köpekontrakt för försäljning av fastigheten Slånängen 7 med adress Slånbacken 8A godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Slånängen 7 ligger i Tyresö Strand, är obebyggd och 1 559 kvm stor. I början av 2013 fick förvaltningen i uppdrag att gå ut med fastigheten till försäljning. Ett bud har kommit in och kommunstyrelsen föreslås därför godkänna försäljning av fastigheten i enlighet med bilagt utkast till köpekontrakt.

Bilagor
PU MSU § 133.pdf
Tjänsteskrivelse Slånängen.pdf
Köpekontrakt slånbacken utkast.pdf
Bilaga 1 - Fastighetsinformation.pdf
Bilaga 2 - Detaljplan.pdf
Bilaga 3 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf

7 Svar på länsstyrelsens remiss Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Dnr 2014 KSM 0717 431

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Länsstyrelsens remiss Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till strategi för att komma till rätta med miljömålet ingen övergödning i länet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över remissen och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att remissen ska besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
PU från MSU § 117.pdf
Tjänsteskrivelse Ingen övergödning.pdf
Remissmissiv Ingen övergödning.pdf
Ingen övergödning strategi för Stockholms län.pdf

8 Svar på remiss angående mottagande av flyktingar och åtgärder för ökat flyktingmottagande

Dnr 2014 KSM 0719 210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Remiss beträffande mottagande av flyktingar och åtgärder för att öka flyktingmottagande besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse redogjort för mottagandet av flyktingar i Tyresö samt att listat förslag på åtgärder för att möjliggöra ökat flyktingmottagande i enlighet med ett uppdrag från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2014. I tjänsteskrivelsen uppges att ett ökat flyktingmottagande kräver att fler bostäder kan förmedlas till nyanlända flyktingar. Utvecklingsförvaltningen bedömer att 3 - 4 bostäder årligen måste förmedlas till nyanlända flyktingar. I Lidingö stad tillämpas en modell som går ut på att när nybyggnation planeras ställer Lidingö stad krav på byggherrarna att en viss procent av de byggda lägenheterna ska "öronmärkas" till nyanlända.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade utvecklingsförvaltningens utredning till kommunstyrelsen 20 mars 2014 för vidare utredning. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att vidare utreda denna modell för eventuell tillämpning i Tyresö och har i ett yttrande redogjort för möjligheter att tillämpa modellen samt förvaltningens bedömning. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 3 september 2014 och föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar.

Bilagor
PU MSU § 114.pdf

9 Svar på revisionsrapport om detaljplaneprocessen

Dnr 2014/KS 0274 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Revisionsrapporten beträffande genomförd granskning av detaljplaneprocessen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun gav under våren 2014 företaget PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens detaljplaneprocess. Granskningen skulle besvara frågeställningen: Har kommunen en effektiv och ändamålsenlig detaljplaneprocess för att möta sina tillväxtambitioner?

Den sammanfattande bedömningen efter granskningen är att kommunen i huvudsak har en effektiv och ändamålsenlig process. Revisorerna önskar få kommunstyrelsens yttrande över granskningsresultatet och rapportens rekommendationer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över granskningsrapporten och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att revisionsrapporten besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
PU från MSU § 115.pdf
Tjänsteskrivelse remiss från revisorerna.pdf
Detaljplaneprocessen.pdf

10 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 2014/KS 0363 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av nytillträdd chef för socialförvaltningen behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Bilagor
Firmateckning KS 2014-09-16.pdf

11 Fyllnadsval till demokratiberedningen

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Till ny ersättare i demokratiberedningen utses X X (S).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände Marie Linders (S) avsägelse som ersättare i demokratiberedningen den 26 augusti 2014, och bordlade frågan om fyllnadsval till demokratiberedningen.

Till ny ersättare i demokratiberedningen föreslås X X (S).

Bilagor
Avsägelse demokratiberedningen.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av ekonom
Delegationsbeslut om lån 2014-07-29, dnr 2014/KS 0209 11

Bilagor
Delegationsbeslut om lån.pdf

13 Kommunstyrelsens meddelanden september 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden september 2014.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn nyhetsbrev nr 5 2014.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn halvårsrapport bokslut prognos 2014.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Halvårsrapport 2014.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionens beslut om budgetram 2015.pdf
Revisionsrapport intern kontroll avseende anläggningsredovisning.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport juli-augusti.pdf
Risk- och sårbarhetsanalys 2014 uppföljning.pdf
Svenska kyrkan Inbjudan till Fairtrade-utbildning.pdf
Utbildning fairtrade 1 dag.pdf
Utbildning fairtrade 2 dagar.pdf

§128 Kommundirektörens rapport september 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2014.pdf

§129 Detaljplan för Brobänken, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0361 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Brobänken etapp 10.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brobänken, etapp 10 på Brevik. Planens syfte är att möjliggöra för permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande.

Samråd har hållits mellan 2013-12-27 och 2013-02-15. Synpunkter som inkommit under samrådet och ändringar som har gjorts efter samrådet är sammanfattade i samrådsredogörelsen. Granskning har hållits mellan 2014-03-11 och 2014-04-01. Synpunkter som inkommit under granskning och ändringar som har gjorts efter granskningen är sammanfattade i granskningsutlåtandet.

Bilagor
PU MSU § 121.pdf
Tjänsteskrivelse Brobänken detaljplan.pdf
Planbeskrivning_antagande_Brobänken.pdf
Bilaga 1 Landskapsanalyskarta_Brobänken.pdf
Bilaga 2 Naturvärdeskarta_Brobänken.pdf
Bilaga 3_till planbeskrivning_Brobänken.pdf
DP-Brobanken_PK1_antagande.pdf
DP-Brobanken_PK2_antagande.pdf
Granskningsutlåtande_brobänken.pdf
Granskningsutlåtande-Brobänken-BILAGOR.pdf

§130 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0843 254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredningen för Brobänken, etapp 10.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 21 207 264 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden vara 188 342 kronor för en befintlig fastighet och 282 512 kronor för en nytillkommande fastighet med index för december 2013 som bas.

Bilagor
PU MSU § 122.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Gatukostnadsutredning Brobänken antagande aug 2014.pdf
Gatukostnadsprocess bilaga 1.pdf
Fördelning av gatukostnader bilaga 2.pdf
Fördelning av gatukostnader bilaga 3.pdf
Granskningsyttrande.pdf

§131 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om antagande

Dnr 2014 KSM 1189 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar detaljplanen för område vid Dalskolan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för komplementbebyggelse och parkering vid Dalskolan. Planens syfte är att göra de förråd och miljöhus som uppförts på fastigheten med tillfälliga bygglov planenliga, samt förbereda för en eventuell framtida utökning av parkeringsytan. Planen tas fram med normalt förfarande och var ute på samråd mellan 2014-03-11 och 2014-04-01 samt på granskning mellan 2014-05-27 och 2014-06-27.

Bilagor
PU MSU § 118.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_dalskolan.pdf
Planbeskrivning_dalskolan.pdf
Plankarta_dalskolan_antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Dalskolan.pdf

§132 Antagande av ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Dnr 2011 KSM 0361 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige antar ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora. Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in.

Under granskningen inkom 16 yttranden. Länsstyrelsen har i yttrande som inkommit efter granskningstiden, och efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj, meddelat att det är osäkert om det går att klara vattentillgången inom ett delområde längs Ällmoravägen. Planenheten har med anledning av yttrandet undantagit tre fastigheter i planändringen samt vidtagit generella försiktighetsåtgärder i planområdet till antagandet.

Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärderna som godtagbara för att motverka vattenbrist där det lokalt kan uppstå.

Bilagor
PU MSU § 119.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Ällmora_antagande2.pdf
kartbilaga_Ällmora_1_8000_A3.pdf
Planbestämmelser_Ällmora_antagande2.pdf
Granskningsutlåtande 2 Ällmora.pdf
Behovsbedömning_Yttre Brevik_20120607.pdf
244_1_PLANKARTA[1].pdf
54_PLANKARTA.pdf
50_PLANKARTA.pdf
33_PLANKARTA.pdf
30_PLANKARTA.pdf
25_PLANKARTA.pdf
21_PLANKARTA.pdf
18_PLANKARTA.pdf

§133 Försäljning av fastigheten Slånängen 7

Dnr 2013 KSM 0083

Kommunstyrelsens beslut
1. Bifogat köpekontrakt för försäljning av fastigheten Slånängen 7 med adress Slånbacken 8A godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Slånängen 7 ligger i Tyresö Strand, är obebyggd och 1 559 kvm stor. I början av 2013 fick förvaltningen i uppdrag att gå ut med fastigheten till försäljning. Ett bud har kommit in och kommunstyrelsen föreslås därför godkänna försäljning av fastigheten i enlighet med bilagt utkast till köpekontrakt.

Bilagor
PU MSU § 133.pdf
Tjänsteskrivelse Slånängen.pdf
Köpekontrakt Slånängen 7.pdf
Bilaga 1 - Fastighetsinformation.pdf
Bilaga 2 - Detaljplan.pdf
Bilaga 3 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf

§134 Svar på länsstyrelsens remiss Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Dnr 2014 KSM 0717 431

Kommunstyrelsens beslut
* Länsstyrelsens remiss Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till strategi för att komma till rätta med miljömålet ingen övergödning i länet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över remissen och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att remissen ska besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
PU från MSU § 117.pdf
Tjänsteskrivelse Ingen övergödning.pdf
Remissmissiv Ingen övergödning.pdf
Ingen övergödning strategi för Stockholms län.pdf

§135 Svar på remiss angående mottagande av flyktingar och åtgärder för ökat flyktingmottagande

Dnr 2014 KSM 0719 210

Kommunstyrelsens beslut
* Remiss beträffande mottagande av flyktingar och åtgärder för att öka flyktingmottagande besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-09-03 § 114 (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) ansluter sig till Anita Mattssons (S) särskilda yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-09-03 § 114 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse redogjort för mottagandet av flyktingar i Tyresö samt att listat förslag på åtgärder för att möjliggöra ökat flyktingmottagande i enlighet med ett uppdrag från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2014. I tjänsteskrivelsen uppges att ett ökat flyktingmottagande kräver att fler bostäder kan förmedlas till nyanlända flyktingar. Utvecklingsförvaltningen bedömer att 3 - 4 bostäder årligen måste förmedlas till nyanlända flyktingar. I Lidingö stad tillämpas en modell som går ut på att när nybyggnation planeras ställer Lidingö stad krav på byggherrarna att en viss procent av de byggda lägenheterna ska "öronmärkas" till nyanlända.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade utvecklingsförvaltningens utredning till kommunstyrelsen 20 mars 2014 för vidare utredning. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att vidare utreda denna modell för eventuell tillämpning i Tyresö och har i ett yttrande redogjort för möjligheter att tillämpa modellen samt förvaltningens bedömning. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 3 september 2014 och föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar.

Bilagor
PU MSU § 114.pdf

§136 Svar på revisionsrapport om detaljplaneprocessen

Dnr 2014/KS 0274 016

Kommunstyrelsens beslut
* Revisionsrapporten beträffande genomförd granskning av detaljplaneprocessen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun gav under våren 2014 företaget PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens detaljplaneprocess. Granskningen skulle besvara frågeställningen: Har kommunen en effektiv och ändamålsenlig detaljplaneprocess för att möta sina tillväxtambitioner?

Den sammanfattande bedömningen efter granskningen är att kommunen i huvudsak har en effektiv och ändamålsenlig process. Revisorerna önskar få kommunstyrelsens yttrande över granskningsresultatet och rapportens rekommendationer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över granskningsrapporten och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att revisionsrapporten besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
PU från MSU § 115.pdf
Tjänsteskrivelse remiss från revisorerna.pdf
Detaljplaneprocessen.pdf

§137 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 2014/KS 0363 003

Kommunstyrelsens beslut
* Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av nytillträdd chef för socialförvaltningen behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Bilagor
Firmateckning KS 2014-09-16.pdf

§138 Fyllnadsval till demokratiberedningen

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens beslut
* Fyllnadsval av ersättare till demokratiberedningen bordläggs till januari 2014.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände Marie Linders (S) avsägelse som ersättare i demokratiberedningen den 26 augusti 2014, och bordlade frågan om fyllnadsval till demokratiberedningen.

Förslag till ny ersättare i demokratiberedningen har inte inkommit.

Bilagor
Avsägelse demokratiberedningen.pdf

§139 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av ekonom
Delegationsbeslut om lån 2014-07-29, dnr 2014/KS 0209 11

Bilagor
Delegationsbeslut om lån.pdf

§140 Kommunstyrelsens meddelanden september 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden september 2014.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn nyhetsbrev nr 5 2014.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn halvårsrapport bokslut prognos 2014.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Halvårsrapport 2014.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionens beslut om budgetram 2015.pdf
Revisionsrapport intern kontroll avseende anläggningsredovisning.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport juli-augusti.pdf
Risk- och sårbarhetsanalys 2014 uppföljning.pdf
Svenska kyrkan Inbjudan till Fairtrade-utbildning.pdf
Utbildning fairtrade 1 dag.pdf
Utbildning fairtrade 2 dagar.pdf
Södertörns brandförsvarsförbunds medverkan i Västmanland.pdf