Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-12-06

Sammanträde 2017-12-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport december 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §178 Ekonomisk rapport.pdf

2 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämndens redovisning av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg framgår i bifogad rapport (handling under utarbetande).

3 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott *

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 666 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd. Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens verksamhet för år 2017. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2017 utgick ärendet. Kommunledningsutskottet har berett ärendet igen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet. Sedan kommunledningsutskottet har en ny version av tjänsteskrivelsen lagts till ärendet med förtydligad information kring flyktingverksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §185 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §185 del 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §170.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

4 Revidering av ramar inom kommunplan 2018 *

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:

a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Prognoserna per september 2017 visar på betydande underskott inom socialnämndens verksamhetsområden. En analys av orsaker och ekonomistyrningseffekter visar att vissa underskott även kan förväntas under 2018, särskilt inom individ och familjeomsorgen (IFO). Därför föreslås IFO tillföras ytterligare 8,0 mnkr 2018 för att undvika underskott. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ökningen finansieras genom:

- Minskning 2018 av anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
- Minskning av äldreomsorgens budget med 4,6 mnkr.
- Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
- Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:

a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §186.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av ramar kommunplan 2018.pdf

5 Granskningsplan 2018 - Medborgarfokus

Dnr 2017/KS 0350 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Granskningsplan år 2018 för medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt en plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Förslag till granskningsplan år 2018 innehåller samma struktur som 2017. Förslaget innehåller även temagranskningar som genomförs för att belysa ett fokusområde eller övergripande processer ur ett medborgarperspektiv. Kommunledningsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald har lämnat förslag på potentiella temagranskningar. I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för 2018 års förslag till granskningsplan för medborgarfokus.

Ärendet har beretts i beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen fastställer förslaget till granskningsplan för år 2018.

Bilagor
Protokollsutdrag Beredningen för medborgardialog och mångfald 2017-11-08 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse - Granskningsplan 2018.pdf

6 Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2018

Dnr 2017/KS 0393 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun har arbetats fram. Under 2018 föreslås Tyresö kommun och polisen arbeta för att öka den upplevda tryggheten i kommunen på platser med exempelvis stor genomströmning, olika trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom aktiviteter inom två olika områden beskrivna i Medborgarlöftet. Tyresö kommun ansvarar för sina löften och polisen för sina, även om båda parter samverkar. Medborgarlöftet föreslås gälla från och med den 1 januari 2018 - 31 december 2018.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §187.pdf
Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2018.pdf
Medborgarlöfte 2018.pdf

7 Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering

Dnr 2017/KS 0394 61

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommun ingår överenskommelsen om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.

Beskrivning av ärendet
Under 2017 utlyste Delegationen för unga till arbete, DUA, medel avseende överenskommelser om fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. Tyresö kommun beviljades tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner medel för att utarbeta en fördjupad lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen rörande nyanlända. Under hösten har ett gemensamt kartläggnings- och analysarbete genomförts i de tre kommunerna, vilket har mynnat ut i föreslagen överenskommelse om samverkan. I överenskommelsen föreslår parterna att fokus ska ligga på tre yrkesspår för etablering inom branscherna barnomsorg, vård- och omsorg samt tak/betong och träarbete.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ingår överenskommelsen om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §188.pdf
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.pdf
Överenskommelse Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.pdf
Rapport Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.pdf

8 Svar på remiss om förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KS 0352 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på förslaget till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen på remiss från Stockholms läns landsting. Utvecklingsförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till remissvar. Förvaltningarnas bedömning är att strategin kan fungera som stöd för såväl lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Den tar upp frågeområden och processer som är aktuella och relevanta för Tyresö, och länkar väl in i kommunens nyantagna översiktsplan och riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Det är bra att strategin kopplats tydligt till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och dess fyra målområden så att det blir en del av den regionala utvecklingen.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen antar utvecklingsförvaltningens skrivelse som svar på Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §189.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 §71.pdf
Remiss - Förslag till kulturstategi för Stockholmsregionen.pdf

9 Svar på remiss om revidering av översiktsplan för Nacka kommun

Dnr KSM2017-951

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remiss om revidering av översiktsplan för Nacka kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att lämna synpunkter på revideringsförslag av översiktsplan för Nacka kommun. Revideringen av översiktsplanen utgår från Nacka kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens aktualitet i juni 2016. Avsnitten om vision, mål och strategier har behållit rubriker och huvudsakligt innehåll, men uppdaterats vid behov. Kvantitativa och mätbara mål har införts för bostäder och arbetsplatser. Nacka kommuns förslag till reviderad översiktsplan finns tillgängligt på www.nacka.se/oversiktsplan

Tyresö kommun lämnade yttrande då översiktsplanen togs fram 2012. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på nuvarande remiss där de synpunkter från yttrandet 2012 som fortfarande är relevanta lyfts fram kompletterat med nytillkomna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande över revideringsförslag av översiktsplan för Nacka kommun.pdf
ÖP_rev_utställning_missiv.pdf

10 Arrendeavtal Breviksmaren

Dnr KSM-2017-990

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget att områden avsedda för korttidsparkering i detaljplanen tas bort från brygglagens arrendeområden vid nytecknande av arrendeavtal.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
Vid Breviksmaren har det sommartid varit parkeringsproblem på grund av brist på parkeringsplatser vid vissa tider. Parkeringsproblemen har förvärrats av att vissa båtklubbar arrenderar parkeringsytor, som endast får användas av brygglagets medlemmar.

Sommaren 2017 tecknade kommunen tillfälliga arrendeavtal för brygglagen utan parkeringsplatser för att förbättra parkeringssituationen genom att skapa gemensamma parkeringsplatser vid Breviksmaren. Efter utvärdering kan konstateras att parkeringssituationen har fungerat relativt bra under sommaren 2017. Vissa justeringar av parkeringstider på olika parkeringar kommer att göras innan nästa sommar. Trafikenheten kommer följa upp parkeringssituationen med jämna mellanrum. Om justeringar av parkeringstider behöver göras så finns möjlighet för detta.

För att få ordning på parkeringssituationen framöver har mark- och exploateringsenheten och trafikenheten gemensamt kommit fram till följande förslag:

- Områden avsedda för korttidsparkering i detaljplanen tas bort från brygglagens arrendeområden vid nytecknande av arrendeavtal.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget att områden avsedda för korttidsparkering i detaljplanen tas bort från brygglagens arrendeområden vid nytecknande av arrendeavtal samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171122 §153.pdf
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal Breviksmaren.pdf

11 Val till beredningen för medborgardialog och mångfald, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet 2018

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och mångfald enligt förslag för 2018.
2. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2018.
3. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2018.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet, och beredningen för medborgardialog och mångfald väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2018 framgår i bilaga.

Bilagor
Val till beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet 2018.pdf

12 Fyllnadsval till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Till ny ersättare i i kommunledningsutskottet utses Dick Bengtson (M).

Beskrivning av ärendet
Andreas Jonsson (M) har tidigare avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet. Som ny ersättare i utskottet föreslås Dick Bengtson (M).

13 Beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF

Dnr 2017/KS 0395 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Belopp som enligt PBF § 10 mom. 3 undantas från samordning sätts till ett prisbasbelopp per år.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun gäller två olika pensions- och omställningsavtal för förtroendevalda. PBF-KL gäller för kommunalråd som tillträdde innan valet 2014. OPF-KL tillämpas för alla andra förtroendevalda, oavsett omfattningen på uppdraget, sedan efter valtet 2014.

När PBF-KL antogs i kommunfullmäktige 2008-09-11 tog man inte ställning till hur stor förvärvsinkomst ett kommunalråd som avgått från sitt uppdrag kan ha utan att det sker en samordning med den ekonomiska omställningsersättningen som utgår från Tyresö kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det belopp som ska undantas från samordningen är ett prisbasbelopp per år, motsvarande 44 800 kronor i 2017 års nivå. Nivån blir därmed densamma som gäller för förtroendevalda som omfattas av det nya pensions- och omställningsavtalet OPF-KL.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF.pdf
KF Sammanträdesprotokoll 2008-09-11 antagandet av PBF § 88.pdf
PBF-kommun-0301011.pdf

14 Instruktion för kommundirektören

Dnr 2017/KS 0388 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Instruktion för kommundirektören antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. En av nyheterna i lagen är att varje kommun ska fastställa en instruktion för kommunens ledande tjänsteman, kommundirektören. Instruktionen ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. I instruktionen ska också direktörens övriga uppgifter fastställas. Kommunstyrelseförvaltningen har utformat ett förslag till instruktion för kommundirektören.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Instruktion för kommundirektören.pdf
Instruktion för kommundirektören.pdf

15 Svar på motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja *

Dnr 2017/KS 0185 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun upprättar en handlingsplan för att ersätta palmolja, och gå över till certifierad palmolja där ersättning inte är möjlig.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till svar på motionen som beskriver hur kommunen arbetar vad gäller palmolja och föreslår att utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §191.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ersätta palmolja.pdf
Motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja.pdf

16 Svar på motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram *

Dnr 2017/KS 0225 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som poängterar vikten av att arbeta övergripande och strategiskt med miljöfrågorna och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §192.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171122 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om miljöprogram.pdf
Motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.pdf

17 Svar på motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018 *

Dnr 2017/KS 0163 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun inrättar ett parlamentariskt miljömålsråd efter valet 2018 för att stärka det lokala miljö- och klimatarbetet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som understryker vikten av att miljöfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §193.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171122 §155.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett miljömålsråd.pdf
Motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018.pdf

18 Svar på motion om ökad kameraövervakning i Tyresö *

Dnr 2017/KS 0268 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kameraövervakning i Tyresö med förslag om:

- att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
- att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt drabbade.

Motionen remitterades till kommunledningsutskottet. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse arbetet inom området säkerhet och trygghet och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §194.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad kameraövervakning.pdf
Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö.pdf

19 Yttrande över överklagande av svar på motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2016/KS 0402 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017, § 106 om att bifalla motionen om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag har överklagats genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra sig senast den 11 december 2017. Tyresö kommuns ståndpunkt är att kommunfullmäktiges majoritetsbeslut i ärendet tillkommit i laga ordning och att villkoren för den lokala demokratin är en del i den kommunala kompetensen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Föreläggande från Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf

20 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-11-22, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-11-22
Kommunledningsutskottet 2017-11-23, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-11-23

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag till Studieförbundet vuxenskolan enligt tillgänglighetsplanen.pdf
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 171127.pdf

21 Kommunstyrelsens meddelanden december 2017

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:51, 17:59, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Sveriges kommuner och landsting, Ekonomirapporten oktober 2017, se https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html
Sveriges kommuner och landsting, Utmärkta föreskrifter - en handbok om lokala trafikföreskrifter, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/utmarkta-foreskrifter.html

Bilagor
Protokoll AB Vårljus.pdf
Länsstyrelsen Föreskrifter om ankringsförbud i Gudöviken i Haninge och Tyresö kommuner.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 §77 Placering av ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport oktober 2017.pdf
Revisorerna Missiv Granskning av kommunens LSS-verksamhet.pdf
Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens LSS-verksamhet.pdf
Frågor angående Trollbäckens framtid.pdf
Svar på brev om Trollbäckens framtid.pdf
Skrivelse från Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige.pdf

§215 Kommundirektörens rapport december 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2017.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §178 Ekonomisk rapport.pdf

§216 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2017-11-29 § 1100 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
 
Socialnämndens redovisning av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg framgår i bifogad rapport (handling under utarbetande).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-11-29 § 1100.pdf

§217 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 666 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd.  Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens verksamhet för år 2017. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2017 utgick ärendet. Kommunledningsutskottet har berett ärendet igen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet. Sedan kommunledningsutskottet har en ny version av tjänsteskrivelsen lagts till ärendet med förtydligad information kring flyktingverksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att socialnämnden istället får inkomma med förslag om tilläggsanslag. I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till ordförandeförslaget.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) förstahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §185 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §185 del 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §170.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

§218 Revidering av ramar inom kommunplan 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:
 
a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Prognoserna per september 2017 visar på betydande underskott inom socialnämndens verksamhetsområden. En analys av orsaker och ekonomistyrningseffekter visar att vissa underskott även kan förväntas under 2018, särskilt inom individ och familjeomsorgen (IFO). Därför föreslås IFO tillföras ytterligare 8,0 mnkr 2018 för att undvika underskott.  Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ökningen finansieras genom:
 
- Minskning 2018 av anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
- Minskning av äldreomsorgens budget med 4,6 mnkr.
- Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
- Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:
 
a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. reviderar budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 genom att:
 
a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss för att analysera effekter och konsekvenser som en budgetförändring skulle få för de olika verksamheterna. Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) stödjer återremissyrkandet.
 
I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) bifall till förslag 1 a) och avslag till 1 b) -1 f) samt ändringsyrkar att revideringen av ramar finansieras enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar i andra hand avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet om återremittering och finner att kommunstyrelsen avslår det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) andrahandsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §186.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av ramar kommunplan 2018.pdf

§219 Granskningsplan 2018 - Medborgarfokus

Dnr 2017/KS 0350 010

Kommunstyrelsens beslut
- Granskningsplan år 2018 för medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt en plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Förslag till granskningsplan år 2018 innehåller samma struktur som 2017. Förslaget innehåller även temagranskningar som genomförs för att belysa ett fokusområde eller övergripande processer ur ett medborgarperspektiv. Kommunledningsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald har lämnat förslag på potentiella temagranskningar. I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för 2018 års förslag till granskningsplan för medborgarfokus.
 
Ärendet har beretts i beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen fastställer förslaget till granskningsplan för år 2018.

Bilagor
Protokollsutdrag Beredningen för medborgardialog och mångfald 2017-11-08 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse - Granskningsplan 2018.pdf

§220 Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2018

Dnr 2017/KS 0393 30

Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun har arbetats fram. Under 2018 föreslås Tyresö kommun och polisen arbeta för att öka den upplevda tryggheten i kommunen på platser med exempelvis stor genomströmning, olika trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom aktiviteter inom två olika områden beskrivna i Medborgarlöftet. Tyresö kommun ansvarar för sina löften och polisen för sina, även om båda parter samverkar. Medborgarlöftet föreslås gälla från och med den 1 januari 2018 - 31 december 2018.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §187.pdf
Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2018.pdf
Medborgarlöfte 2018.pdf

§221 Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering

Dnr 2017/KS 0394 61

Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommun ingår överenskommelsen om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Under 2017 utlyste Delegationen för unga till arbete, DUA, medel avseende överenskommelser om fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. Tyresö kommun beviljades tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner medel för att utarbeta en fördjupad lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen rörande nyanlända. Under hösten har ett gemensamt kartläggnings- och analysarbete genomförts i de tre kommunerna, vilket har mynnat ut i föreslagen överenskommelse om samverkan. I överenskommelsen föreslår parterna att fokus ska ligga på tre yrkesspår för etablering inom branscherna barnomsorg, vård- och omsorg samt tak/betong och träarbete.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ingår överenskommelsen om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §188.pdf
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.pdf
Överenskommelse Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.pdf
Rapport Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.pdf

§222 Svar på remiss om förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KS 0352 005

Kommunstyrelsens beslut
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på förslaget till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen på remiss från Stockholms läns landsting. Utvecklingsförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till remissvar. Förvaltningarnas bedömning är att strategin kan fungera som stöd för såväl lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Den tar upp frågeområden och processer som är aktuella och relevanta för Tyresö, och länkar väl in i kommunens nyantagna översiktsplan och riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Det är bra att strategin kopplats tydligt till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och dess fyra målområden så att det blir en del av den regionala utvecklingen.
 
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen antar utvecklingsförvaltningens skrivelse som svar på Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §189.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 §71.pdf
Remiss - Förslag till kulturstategi för Stockholmsregionen.pdf

§223 Svar på remiss om revidering av översiktsplan för Nacka kommun

Dnr KSM2017-951

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remiss om revidering av översiktsplan för Nacka kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att lämna synpunkter på revideringsförslag av översiktsplan för Nacka kommun. Revideringen av översiktsplanen utgår från Nacka kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens aktualitet i juni 2016. Avsnitten om vision, mål och strategier har behållit rubriker och huvudsakligt innehåll, men uppdaterats vid behov. Kvantitativa och mätbara mål har införts för bostäder och arbetsplatser. Nacka kommuns förslag till reviderad översiktsplan finns tillgängligt på www.nacka.se/oversiktsplan
 
Tyresö kommun lämnade yttrande då översiktsplanen togs fram 2012. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på nuvarande remiss där de synpunkter från yttrandet 2012 som fortfarande är relevanta lyfts fram kompletterat med nytillkomna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande över revideringsförslag av översiktsplan för Nacka kommun.pdf
ÖP_rev_utställning_missiv.pdf

§224 Arrendeavtal Breviksmaren

Dnr KSM-2017-990

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget att områden avsedda för korttidsparkering i detaljplanen tas bort från brygglagens arrendeområden vid nytecknande av arrendeavtal.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Vid Breviksmaren har det sommartid varit parkeringsproblem på grund av brist på parkeringsplatser vid vissa tider. Parkeringsproblemen har förvärrats av att vissa båtklubbar arrenderar parkeringsytor, som endast får användas av brygglagets medlemmar.
 
Sommaren 2017 tecknade kommunen tillfälliga arrendeavtal för brygglagen utan parkeringsplatser för att förbättra parkeringssituationen genom att skapa gemensamma parkeringsplatser vid Breviksmaren. Efter utvärdering kan konstateras att parkeringssituationen har fungerat relativt bra under sommaren 2017. Vissa justeringar av parkeringstider på olika parkeringar kommer att göras innan nästa sommar. Trafikenheten kommer följa upp parkeringssituationen med jämna mellanrum. Om justeringar av parkeringstider behöver göras så finns möjlighet för detta.
 
För att få ordning på parkeringssituationen framöver har mark- och exploateringsenheten och trafikenheten gemensamt kommit fram till följande förslag:
 
- Områden avsedda för korttidsparkering i detaljplanen tas bort från brygglagens arrendeområden vid nytecknande av arrendeavtal.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget att områden avsedda för korttidsparkering i detaljplanen tas bort från brygglagens arrendeområden vid nytecknande av arrendeavtal samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171122 §153.pdf
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal Breviksmaren.pdf

§225 Val till beredningen för medborgardialog och mångfald, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet 2018

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och mångfald enligt förslag för 2018.
2. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2018.
3. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2018.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet, och beredningen för medborgardialog och mångfald väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2018 framgår i bilaga.
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer:
 
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till beredningen för medborgardialog och mångfald enligt förslag för 2018.
2. Ledamot, ersättare och ordförande till kommunala pensionärsrådet enligt förslag för 2018.
3. Ledamot, ersättare och ordförande till kommunala funktionshindersrådet enligt förslag för 2018.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar att Sverigedemokraterna får plats i beredningen för medborgardialog och mångfald och nominerar Anders Wickberg (SD). Anders Wickberg (SD) stödjer förslag till beslut 2 och 3.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen avslår Anders Wickbergs (SD) yrkande.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Val till beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet 2018.pdf

§226 Fyllnadsval till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
- Till ny ersättare i kommunledningsutskottet utses Dick Bengtson (M).

Beskrivning av ärendet
Andreas Jonsson (M) har tidigare avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet. Som ny ersättare i utskottet föreslås Dick Bengtson (M).

Beslut/Protokollsutdrag
§226_prot_20171206.pdf (165 kb)

§227 Beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF

Dnr 2017/KS 0395 20

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet för vidare beredning.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun gäller två olika pensions- och omställningsavtal för förtroendevalda. PBF-KL gäller för kommunalråd som tillträdde innan valet 2014. OPF-KL tillämpas för alla andra förtroendevalda, oavsett omfattningen på uppdraget, sedan efter valet 2014.
 
När PBF-KL antogs i kommunfullmäktige 2008-09-11 tog man inte ställning till hur stor förvärvsinkomst ett kommunalråd som avgått från sitt uppdrag kan ha utan att det sker en samordning med den ekonomiska omställningsersättningen som utgår från Tyresö kommun.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det belopp som ska undantas från samordningen är ett prisbasbelopp per år, motsvarande 44 800 kronor i 2017 års nivå. Nivån blir därmed densamma som gäller för förtroendevalda som omfattas av det nya pensions- och omställningsavtalet OPF-KL.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar återremiss till kommunledningsutskottet för beredning av ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF.pdf
KF Sammanträdesprotokoll 2008-09-11 antagandet av PBF § 88.pdf
PBF-kommun-0301011.pdf

§228 Instruktion för kommundirektören

Dnr 2017/KS 0388 003

Kommunstyrelsens beslut
- Instruktion för kommundirektören antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. En av nyheterna i lagen är att varje kommun ska fastställa en instruktion för kommunens ledande tjänsteman, kommundirektören. Instruktionen ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. I instruktionen ska också direktörens övriga uppgifter fastställas. Kommunstyrelseförvaltningen har utformat ett förslag till instruktion för kommundirektören.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Instruktion för kommundirektören.pdf
Instruktion för kommundirektören.pdf

§229 Svar på motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja

Dnr 2017/KS 0185 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun upprättar en handlingsplan för att ersätta palmolja, och gå över till certifierad palmolja där ersättning inte är möjlig.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till svar på motionen som beskriver hur kommunen arbetar vad gäller palmolja och föreslår att utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §191.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ersätta palmolja.pdf
Motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja.pdf

§230 Svar på motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram

Dnr 2017/KS 0225 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som poängterar vikten av att arbeta övergripande och strategiskt med miljöfrågorna och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §192.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171122 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om miljöprogram.pdf
Motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.pdf

§231 Svar på motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018

Dnr 2017/KS 0163 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:
 
- Tyresö kommun inrättar ett parlamentariskt miljömålsråd efter valet 2018 för att stärka det lokala miljö- och klimatarbetet.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som understryker vikten av att miljöfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Anita Mattsson (S) (S) yrkar återremiss med motiveringen att beredningen av ärendet ska avvakta kommundirektörens utredning om den framtida politiska organisationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §193.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171122 §155.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett miljömålsråd.pdf
Motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018.pdf

§232 Svar på motion om ökad kameraövervakning i Tyresö

Dnr 2017/KS 0268 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kameraövervakning i Tyresö med förslag om:
 
- att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
- att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt drabbade.
 
Motionen remitterades till kommunledningsutskottet. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse arbetet inom området säkerhet och trygghet och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Frederik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §194.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad kameraövervakning.pdf
Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö.pdf

§233 Yttrande över överklagande av svar på motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2016/KS 0402 001

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten.

Reservation
Fredrik Saweståhl (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderaternas räkning med bifall från Anna Lund (KD) och Ulrika Riis-Pedersen (C) (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017, § 106 om att bifalla motionen om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag har överklagats genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra sig senast den 11 december 2017. Tyresö kommuns ståndpunkt är att kommunfullmäktiges majoritetsbeslut i ärendet tillkommit i laga ordning och att villkoren för den lokala demokratin är en del i den kommunala kompetensen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ordförandens förslag till skrivelse antas som kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten. Anna Lund (KD) och Ulrika Riis-Pedersen (C) instämmer i Fredrik Saweståhls (M) förslag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Bilagor
Yttrande avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 2017-10-26 § 106.pdf
Föreläggande från Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§234 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-11-22, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-11-22
Kommunledningsutskottet 2017-11-23, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-11-23

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag till Studieförbundet vuxenskolan enligt tillgänglighetsplanen.pdf
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 171127.pdf

§235 Kommunstyrelsens meddelanden december 2017

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:51, 17:57, 17:59, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Sveriges kommuner och landsting, Ekonomirapporten oktober 2017, se https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html
Sveriges kommuner och landsting, Utmärkta föreskrifter - en handbok om lokala trafikföreskrifter, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/utmarkta-foreskrifter.html

Bilagor
Protokoll AB Vårljus.pdf
Länsstyrelsen Föreskrifter om ankringsförbud i Gudöviken i Haninge och Tyresö kommuner.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 §77 Placering av ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-11-21 § 67 nämndplan 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport oktober 2017.pdf
Revisorerna Missiv Granskning av kommunens LSS-verksamhet.pdf
Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens LSS-verksamhet.pdf
Frågor angående Trollbäckens framtid.pdf
Svar på brev om Trollbäckens framtid.pdf
Skrivelse från Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige.pdf