Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-02-02

Sammanträde 2021-02-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. (Handlingar under utarbetande)

3 Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola

Diarienummer 2020/KS 0334 41

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.

Beskrivning av ärendet
Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är tydligmed att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan från och med höstterminen 2021. För att kunna organisera en skola för årskurs F-6 med två paralleller behöver en paviljong sättas upp med plats för undervisning av två klasser. Utöver dessa två klassrum har den politiska ledningen även en ambition att skapa utrymme för att inrymma tal- och språkklasser på skolan. Förvaltningen bedömer att det därför finns behov av totalt fyra klassrum samt grupprum i paviljongen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram
uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
Vidare föreslår kommunledningsutskottet att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Fårdala.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-12-09 § 112.pdf
Reservation § 112 Centerpartiet.pdf
Reservation § 112 Moderaterna.pdf

4 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att driften av
Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Representanter för pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet (KPR) kommer att behandla ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutet delges kommunstyrelsen när det är fattat.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Reservation M, C och KD, Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf

5 Handlingsplan för suicidprevention

Diarienummer 2020/KS 0272 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Handlingsplan för suicidprevention antas.

Beskrivning av ärendet
I april 2020 fick enheten för juridik och utredning i uppdrag av kommunledningsgruppen att ta fram en handlingsplan för suicidprevention med utgångspunkt i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention som antogs av riksdagen 2008. Ett förslag till handlingsplan har arbetas fram.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar handlingsplan för suicidprevention.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för suicidprevention.pdf
Handlingsplan för suicidprevention.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2020-11-26 § 30.pdf

6 Detaljplan för Granängstorget, kvarter E

Diarienummer 2015/ KSM0336.214

Kommunstyrelsens förslag till kommu nfullmäktige
1. Detaljplanen för Granängstorget delas upp i flera detaljplaner
2. Detaljplan för Granängstorget, kvarter E antas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 25 oktober 2017 förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Efter detaljplanen var utsänd på granskning har planområdet delats upp. Bostadskvarter E med cirka 80 lägenheter tillsammans med angränsande gata och torg går här vidare i planprocessen. Planhandlingen har justerats för att avse aktuellt planområde. Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 7-28 november 2017. Under granskningstiden inkom 18 yttranden. Dessa avsåg bland annat att bostäder kom nära boendes lägenhet, positivt med mer service. Länsstyrelsen önskade vidare utredning av vatten och dagvatten, andra instansers yttrande avsåg reglering av byggnadshöjd, grönytor, miljöpåverkan, elnätsstationer och förtydliganden i planhandlingarna.

Synpunkter som inte tillgodoses är bland annat att stoppa planarbetet, sänka byggnadshöjder, ge ekologisk kompensation, fler parkeringsplatser för besökande, bullerbestämmelser och fler elnätstationer.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Ur ett barnperspektiv kan fler bostäder bidra till ökad trygghet genom ökad närvaro i området. Vägområdet breddas för att inrymma gångbanor och en cykelbana, vilket även bidrar till
trygga skolvägar.

Detaljplanen bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad inom kvartersmark.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Granängstorget, kvarter E.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Granängstorget kvarter E.pdf
Planbeskrivning Granängstorget, kvarter E Antagande.pdf
Plankarta Detaljplan för Granängstorget kv E Antagande_FOKUS-A1-L.pdf
Granskningsutlåtande Granängstorget.pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter E.pdf
Detaljplan Granängstorget kvarter E, Plankarta (under utarbetande).pdf
Dagvattenutredning Granängstorget Kvarter E.pdf
Tjänsteskrivelse Granänstorget, kvarter E detaljplan.pdf

7 Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget, kvarter E

Diarienummer 2015/ KSM0336.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Tyresö Bostäder AB för detaljplanen Granängstorget, kvarter E. Exploatören ska uppföra 80 lägenheter ovanpå befintligt parkeringshus. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal granängstorget kvarter E.pdf
Exploateringsavtal Granängstorget kvarter E.pdf
Bilaga 1.1 Plankarta Detaljplan för Granängstorget kvarter E Antagande.pdf
Bilaga 1.2 Planbeskrivning Granängstorget, kvarter E_Antagande.pdf
Bilaga 1.3 Granskningsutlåtande Granängstorget.pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter E.pdf
Bilaga 4 Trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 5 Dagvattenutredning Granängstorget Kvarter E 20201216.pdf
Bilaga 6 Anvisning för inmätning.pdf

8 Initiativ från ledamot om att utreda möjligheter att återanvända massor som nu transporteras bort för deponering

Diarienummer 2021/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet
Mats Lindblom (L) inkom den 26 januari 2021 med ett ledamotinitiativ till kommunstyrelsen. I initiativet förslår Mats Lindblom (L) att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att på ett mer hållbart och resurseffektivt sätt lokalt återanvända eller deponera massor som annars skulle behöva transporteras långa sträckor ut ur kommunen för deponering.

Bilagor
Ledamotsinitiativ (L) Återanvändning av massor KS 210202.pdf

9 Uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra Wättingestråket

Diarienummer 2020/SBF 0118 82

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm i södra Wättingestråket.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om åtgärdsbehovet i dagvattennätet. I det sammanhanget så berördes även behovet att kunna disponera yta för kommande dagvattendamm i södra Wättingestråket. Ledningsnätsmodellering pågår för att kunna identifiera stora flaskhalsar i ledningsnätet samt ta fram åtgärdsförslag med mest funktions- och kostnadseffektiva åtgärder. Ett av förslagen har redan testats i modellen och visades ge stora positiva effekter på nätet vilka bland annat minskar översvämningsrisken i närliggande områden samt i Norra Tyresö Centrum som även kommer att bidra till att föroreningsmängden i dagvattenreningsanläggningen Kolardammarna kommer att minska.

Investeringsbehovet för föreslagen dagvattendamm behandlas i samband med
kommande kommunplanebeslut i juni 2021.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm i södra Wättingestråket.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät
samt anläggande av dagvattendam, södra Wättingestråket.pdf
Bilaga 1.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra Wättingestråket ej signerad.pdf

10 Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat

Diarienummer 2020/SBF 0084 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens befintliga naturreservat som ett led i budgetarbetet enligt bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet beslutade den 20 januari 2021, § 2, att föreslå kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens befintliga naturreservat som ett led i kommunens budgetarbete.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.pdf
Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat.pdf

11 Uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning

Diarienummer 2020/SBF 0082

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning med den beskrivna inriktningen i bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet beslutade den 20 januari 2021, § 7, att föreslå kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Enligt lag ska riktlinjerna beskriva kommunens mål för
bostadsbyggandet, hur bostadsbeståndet skall utvecklas över tid samt en planering av de åtgärder som krävs för att genomföra detta.

I bifogad bilaga föreslår ordföranden att kommunstyrelseförvaltningen ta fram ett beslutsunderlag genom att:
- analysera dagens bostadsbestånd
- ta fram en långsiktig prognos för efterfrågan på bostäder
- utreda vilka behov som finns för särskilda grupper

Riktlinjerna ska konkretisera vilka åtgärder som behövs i olika kommundelar och när åtgärderna ska genomföras i tid. Riktlinjerna ska motsvara den tidsrymd som omfattas av kommunens översiktplan. Avsikten är också att riktlinjerna för bostadsförsörjning skall vara det bärande dokumentet för kommunens bostadsmål, och därmed också befolkningsmål.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 7.pdf
Uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.pdf

12 Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen

Diarienummer KSM-2018-5

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet
nybyggnation av två LSS-bostäder, ett boende på Stjärnvägen 29C (Hanviken 2:1) och ett på Strandvägen 1 (Tyresö 1:531). Entreprenaden på Stjärnvägen färdigställdes i juni 2020 efter cirka 17 månaders produktionstid. Entreprenaden på Strandvägen färdigställdes i augusti 2020 efter cirka 12 månaders produktionstid.

Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf
Slutrapport LSS Strandvägen.pdf

13 Redovisning av gestaltningsförslag för nya ishallen

Diarienummer 2021/KS 0018 92

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av förändrad utvändig gestaltning av Tyresövallen.
Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen.

Bilagor
Tyresövallen förändrad utvändig gestaltning.pdf

14 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2021/KS 0037 003

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

15 Svar på motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0162 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen införd i svensk lag. Syftet med att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman är att bevaka att barnkonventionen genomsyrar alla kommunens verksamheter samt att erbjuda barn och unga en företrädare i enskilda fall. Motionärerna föreslår att en lokal barnombudsman ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som denne kan ge direkt stöd och råd till barn och vårdnadshavare.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2021-01-20
Hållbarhetsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2021-01-20
Stadsbyggnadsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-01-20

17 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Bilagor
– Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 Viktig information från SKR .html
– Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängningsom görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 Viktig information från SKR (cirkulär 21.05).html
– Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 24.docx
– Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19 Viktig information från SKR (cirkulär 21.06).html
– Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning tillriskgrupper under coronapandemin Viktig information från SKR (cirkulär 2.07).html
– Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 Viktig information från SKR (cirkulär 21.08).html
– Nationella vårdkompetensrådet - Examinerade inom vårdutbildningar - prognoser.pdf

§28 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 2 februari 2021.pdf

§29 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021 - ärendet utgår

Diarienummer 2021/KS 0011 001

§30 Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola

Diarienummer 2020/KS 0334 41

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
4. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Kommunstyrelsens beslut
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.

Protokollsanteckning
Jannice Rockstroh (S) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Ulf Perbo (KD) och Jeanette Hellmark (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan från och med höstterminen 2021. För att kunna organisera en skola för årskurs F-6 med två paralleller behöver en paviljong sättas upp med plats för undervisning av två klasser. Utöver dessa två klassrum har den politiska ledningen även en ambition att skapa utrymme för att inrymma tal- och språkklasser på skolan. Förvaltningen bedömer att det därför finns behov av totalt fyra klassrum samt grupprum i paviljongen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
besluta att:
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
Vidare föreslår kommunledningsutskottet att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
4. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar att skyndsamt utreda och åtgärda Fårdala skolas lokalbrister permanent och långsiktigt samt verkställa att skolan återigen blir en F-6 skola. I det fall yrkandet inte vinner gehör yrkar Jeanette Hellmark (M) avslag på ordförandeförslaget.

Anna Steele (C), Ulf Perbo (KD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till Jeanette Hellmarks (M) yrkande.
Anita Mattsson (S) yrkar avslag på Jeanette Hellmarks (M) yrkande.
Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Jeanette Hellmarks (M) yrkande om att skyndsamt utreda och åtgärda Fårdala skolas lokalbrister  permanent och långsiktigt samt verkställa att skolan återigen blir en F-6 skola. Kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Fårdala.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-12-09 § 112.pdf
Reservation § 112 Centerpartiet.pdf
Reservation § 112 Moderaterna.pdf

§31 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunstyrelsens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19.10 till kl. 19.15.
2. Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering för att erhålla en faktabaserad genomlysning av de olika handlingsalternativen enligt nedan:
– Utreda för- och nackdelar samt risker och möjligheter med samtliga tre alternativ som beskrivs i tjänsteskrivelsen "Drift av äldreboendet Trollängen". Gärna i form en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).
– För alternativ 1, upphandling enligt LOU, dessutom utreda möjliga alternativa upphandlingskriterier och upphandlingsmodeller och belysa dess olika för- och nackdelar samt möjligheter och risker.
Upphandlingskriterier och modeller som prioriterar erbjuden kvalitet är av särskilt intresse.
– Skicka förordat förslag samt resultatet av utredningarna ovan på formell remiss till KPR. Vid behov bör KPR beredas möjlighet till extra sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg.
Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika
alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Representanter för pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådets (KPR) yttrande biläggs ärendet.

Yrkande
Christina Melzén (L) yrkar att ärendet återremitteras för att erhålla en faktabaserad genomlysning av de olika handlingsalternativen enligt nedan:
– Utreda för- och nackdelar samt risker och möjligheter med samtliga tre alternativ som beskrivs i tjänsteskrivelsen "Drift av äldreboendet Trollängen". Gärna i form en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).
– För alternativ 1, upphandling enligt LOU, dessutom utreda möjliga alternativa upphandlingskriterier och upphandlingsmodeller och belysa dess olika för- och nackdelar samt möjligheter och risker.

Upphandlingskriterier och modeller som prioriterar erbjuden kvalitet är av särskilt intresse.
– Skicka förordat förslag samt resultatet av utredningarna ovan på formell remiss till KPR. Vid behov bör KPR beredas möjlighet till extra sammanträde.

Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Anna Steele (C), Peter Freij (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulf Perbo (KD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Christina Melzéns (L) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Christina Melzéns (L) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras enligt Christina Melzéns (L) yrkande.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Reservation M, C och KD, Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Yttrande från KPR Drift av äldreboenden i Tyresö.pdf
Kommunala pensionärsrådet 2021-02-02 omedelbart justerat protokoll §3.pdf

§32 Handlingsplan för suicidprevention

Diarienummer 2020/KS 0272 003

Kommunstyrelsens beslut
Handlingsplan för suicidprevention antas.

Beskrivning av ärendet
I april 2020 fick enheten för juridik och utredning i uppdrag av kommunledningsgruppen att ta fram en handlingsplan för suicidprevention med utgångspunkt i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention som antogs av riksdagen 2008. Ett förslag till handlingsplan har arbetas fram.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar handlingsplan för suicidprevention.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar handlingsplan för suicidprevention.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för suicidprevention.pdf
Handlingsplan för suicidprevention.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2020-11-26 § 30.pdf

§33 Detaljplan för Granängstorget, kvarter E

Diarienummer 2015/ KSM0336.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen för Granängstorget delas upp i flera detaljplaner
2. Detaljplan för Granängstorget, kvarter E antas.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 25 oktober 2017 förvaltningen i
uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Efter detaljplanen var utsänd på
granskning har planområdet delats upp. Bostadskvarter E med cirka 80 lägenheter tillsammans med angränsande gata och torg går här vidare i planprocessen. Planhandlingen har justerats för att avse aktuellt planområde. Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 7-28 november 2017. Under granskningstiden inkom 18 yttranden. Dessa avsåg bland annat att bostäder kom nära boendes lägenhet, positivt med mer service. Länsstyrelsen önskade vidare utredning av vatten och dagvatten, andra instansers yttrande avsåg reglering av byggnadshöjd, grönytor, miljöpåverkan, elnätsstationer och förtydliganden i planhandlingarna.

Synpunkter som inte tillgodoses är bland annat att stoppa planarbetet, sänka
byggnadshöjder, ge ekologisk kompensation, fler parkeringsplatser för besökande, bullerbestämmelser och fler elnätstationer.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Ur ett barnperspektiv kan fler
bostäder bidra till ökad trygghet genom ökad närvaro i området. Vägområdet
breddas för att inrymma gångbanor och en cykelbana, vilket även bidrar till trygga skolvägar.

Detaljplanen bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad inom kvartersmark.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Granängstorget, kvarter E.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Detaljplanen för Granängstorget delas upp i flera detaljplaner
2. Detaljplan för Granängstorget, kvarter E antas.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandes beslutsförslag 1 och avslag på beslutsförslag 2.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets
beslutsförslag 1, att detaljplanen för Granängstorget delas upp i flera detaljplaner. Kommunstyrelsen bifaller beslutsförslag 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets
beslutsförslag 2, att detaljplan för Granängstorget, kvarter E antas.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets
beslutsförslag 2, i enlighet med Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen
bifaller beslutsförslag 2.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Granängstorget kvarter E.pdf
Planbeskrivning Granängstorget, kvarter E Antagande.pdf
Plankarta Detaljplan för Granängstorget kv E Antagande_FOKUS-A1-L.pdf
Granskningsutlåtande Granängstorget.pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter E.pdf
Detaljplan Granängstorget kvarter E, Plankarta (under utarbetande).pdf
Dagvattenutredning Granängstorget Kvarter E.pdf
Tjänsteskrivelse Granänstorget, kvarter E detaljplan.pdf

§34 Diarienummer 2015/ KSM0336.214

Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget,
kvarter E
§ 34 Diarienummer 2015/ KSM0336.214
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att
underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Tyresö Bostäder AB för detaljplanen Granängstorget, kvarter E.

Exploatören ska uppföra 80 lägenheter ovanpå befintligt parkeringshus. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal granängstorget kvarter E.pdf
Exploateringsavtal Granängstorget kvarter E.pdf
Bilaga 1.1 Plankarta Detaljplan för Granängstorget kvarter E Antagande.pdf
Bilaga 1.2 Planbeskrivning Granängstorget, kvarter E_Antagande.pdf
Bilaga 1.3 Granskningsutlåtande Granängstorget.pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter E.pdf
Bilaga 4 Trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 5 Dagvattenutredning Granängstorget Kvarter E 20201216.pdf
Bilaga 6 Anvisning för inmätning.pdf

§35 Initiativ från ledamot om att utreda möjligheter attåteranvända massor som nu transporteras bort fördeponering

Diarienummer 2021/KS 0039 001

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet överlämnas till hållbarhetsutskottet för hantering.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Steele (C) och Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Mats Lindblom (L) inkom den 26 januari 2021 med ett ledamotinitiativ till
kommunstyrelsen. I initiativet förslår Mats Lindblom (L) att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att på ett mer hållbart och resurseffektivt sätt lokalt återanvända eller deponera massor som annars skulle behöva transporteras långa sträckor ut ur kommunen för
deponering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till hållbarhetsutskottet för hantering.

Yrkande
Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Ledamotsinitiativ (L) Återanvändning av massor KS 210202.pdf

§36 Uppdrag för att utreda omkoppling idagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra Wättingestråket

Diarienummer 2020/SBF 0118 82

Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm i södra Wättingestråket.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om åtgärdsbehovet i dagvattennätet. I det sammanhanget så berördes även behovet att kunna disponera yta för kommande dagvattendamm i södra Wättingestråket. Ledningsnätsmodellering pågår för att kunna identifiera stora flaskhalsar i ledningsnätet samt ta fram åtgärdsförslag med mest funktions- och kostnadseffektiva åtgärder. Ett av förslagen har redan testats i modellen och visades ge stora positiva effekter på nätet vilka bland annat minskar översvämningsrisken i närliggande områden samt i Norra Tyresö Centrum som även kommer att bidra till att föroreningsmängden i dagvattenreningsanläggningen Kolardammarna kommer att minska.
Investeringsbehovet för föreslagen dagvattendamm behandlas i samband med kommande kommunplanebeslut i juni 2021.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm i södra Wättingestråket.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm i södra Wättingestråket.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendam, södra Wättingestråket.pdf
Bilaga 1.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra Wättingestråket ej signerad.pdf

§37 Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat

Diarienummer 2020/SBF 0084 90

Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens befintliga naturreservat som ett led i budgetarbetet enligt bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet beslutade den 20 januari 2021, § 2, att föreslå kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens befintliga naturreservat som ett led i kommunens budgetarbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens befintliga naturreservat som ett led i budgetarbetet enligt bifogad bilaga.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.pdf
Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat.pdf

§38 Uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning

Diarienummer 2020/SBF 0082

Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning med den beskrivna inriktningen i bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet beslutade den 20 januari 2021, § 7, att föreslå kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Enligt lag ska riktlinjerna beskriva kommunens mål för
bostadsbyggandet, hur bostadsbeståndet skall utvecklas över tid samt en planering av de åtgärder som krävs för att genomföra detta.

I bifogad bilaga föreslår ordföranden att kommunstyrelseförvaltningen ta fram ett beslutsunderlag genom att:
- analysera dagens bostadsbestånd
- ta fram en långsiktig prognos för efterfrågan på bostäder
- utreda vilka behov som finns för särskilda grupper

Riktlinjerna ska konkretisera vilka åtgärder som behövs i olika kommundelar och när åtgärderna ska genomföras i tid. Riktlinjerna ska motsvara den tidsrymd som omfattas av kommunens översiktplan. Avsikten är också att riktlinjerna för bostadsförsörjning skall vara det bärande dokumentet för kommunens bostadsmål, och därmed också befolkningsmål.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning med den beskrivna inriktningen i bifogad bilaga.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 7.pdf
Uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.pdf

§39 Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen - ärendet utgår

§40 Redovisning av gestaltningsförslag för nya ishallen

Diarienummer 2021/KS 0018 92

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av förändrad utvändig gestaltning av Tyresövallen.
Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen.

Bilagor
Tyresövallen förändrad utvändig gestaltning.pdf

§41 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2021/KS 0037 003

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga 1 Kommunstyrelsens delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3 Riktlinjer för delegering av arbetsmiljöuppgifter.pdf

§42 Svar på motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0162 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen införd i svensk lag. Syftet med att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman är att bevaka att barnkonventionen genomsyrar alla kommunens verksamheter samt att erbjuda barn och unga en företrädare i enskilda fall. Motionärerna föreslår att en lokal barnombudsman ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som denne kan ge direkt stöd och råd till barn och vårdnadshavare. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf

§43 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll:
Kommunledningsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2021-01-20
Hållbarhetsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2021-01-20
Stadsbyggnadsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-01-20

§44 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Bilagor
Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 Viktig information från SKR .html
Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten
enligt PAN vid avstängningsom görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 Viktig information från SKR (cirkulär 21.05).html
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 24.docx
Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19 Viktig information från SKR (cirkulär 21.06).html
Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning tillriskgrupper under coronapandemin Viktig information från SKR (cirkulär 2.07).html
Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 Viktig information från SKR (cirkulär 21.08).html
Nationella vårdkompetensrådet - Examinerade inom vårdutbildningar - prognoser.pdf