Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-03-30

Sammanträde 2021-03-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 40.pdf
Månadsrapport Kommunen februari 2021 till KLU.pdf

3 Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2021/KS 0100 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2020 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelat på centrala stabsfunktioner, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.
Verksamhetsberättelsen följer den mall som har tagits fram för uppföljning för alla nämnders verksamhet. Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2020 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

4 Årsredovisning för Tyresö kommun 2020

Diarienummer 2021/KS 0092 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 32 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2020. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning om den förväntade utvecklingen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 2 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.docx
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf
Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf
GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf
Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf
Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf

5 Beslut om kapitaliseringen av Kommuninvest

Diarienummer 2020/KS 0228 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Beskrivning av ärendet
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och i enlighet med stämmobeslut i föreningen måste Tyresö kommun delta i kapitalisering av Kommuninvest. Det innebär att kommunen under fyra år måste betala in 18,4 mnkr i insatsbelopp i Kommuninvest som ska ses som en finansiell investering. Kommuninvest har för avsikt att betala ränta på insatskapitalet. Att delta i kapitaliseringen av Kommuninvest är en förutsättning för fortsatt medlemskap. Det är därför inte något alternativ att avstå från att delta.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Kapitalisering av kommuninvest.pdf

6 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola

Diarienummer KSM-2021-205-301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Akvarievägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Akvarievägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 31.pdf
§ 31 Reservation M C - Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola.pdf
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Akvarievägens fsk maskad version - version till KS.pdf

7 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Breviksvägens förskola

Diarienummer KSM-2021-206-301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Breviksvägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs till total projektbudget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detaljplaneläggning för ny förskola vid Breviksvägen (Sågen) pågår.
Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en solcellsanläggning på Breviksvägen förskola.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Breviksvägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs till total projektbudget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 32.pdf
§ 32 Reservation M C - Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Breviksvägens förskola.pdf
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Breviksvägen fsk maskad version - till KS.pdf

8 Beslut om upphandling för projekt Södra fornuddsparken

Diarienummer KSM 2021-186.330

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken medges.

Beskrivning av ärendet
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet 'Upprustningen av Fornuddsparken'. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering och en Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in samt blivit bifallen. Ett krav i bifallet är att anläggande i vattenområdet endast får ske 1 september - 31 mars. Detaljprojektering behöver därmed ske under våren 2021 för att ett anläggande ska kunna påbörjas till hösten 2021 och utföras inom den givna tidsramen. Projektet planeras kunna vara färdigställt Q3 2022. Upprustningen av den södra deletappen håller sig inom den totala investeringsramen för projektet.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen medger startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för projekt Södra fornuddsparken.docx.pdf
Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl maskad version.pdf
Bilaga 2. En illustration av utformningen.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa.pdf

9 Ändrad utformning för projekt Södra Fornuddsparken

Diarienummer KSM 2021-185.330

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ändrad utformning av projekt Södra Fornuddsparken godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet 'Upprustningen av Fornuddsparken'. I etappens systemhandlingar har en entreprenadkalkyl tagits fram. Kalkylen pekar på att arbetet kommer att kosta mer än vad som budgeterats. Det finns därför behov av att minska kalkylen - Därav föreslås en ändring i utformningen.

Förslaget innebär att ett trädäck med tillhörande spänger utgår från projektet vilket skulle innebära en minskning av kalkylen med över 1/3. Projektet bedöms då rimligt att genomföra inom den tidigare beslutade budgeten. Dessutom görs bedömningen att den övergripande kvalitetsnivån är möjlig att bibehålla.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner ändrad utformning av projekt Södra Fornuddsparken.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse Ändrad utformning för projekt Södra fornuddsparken.pdf
Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl - maskad version.pdf
Bilaga 2. En illustration av utformningen med samt utan trädäck och spänger.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa.pdf
Tjänsteskrivelse Ändrad utformning för projekt Södra Fornuddsparken signerad.pdf

10 Bemyndigande med anledning av kommuners möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats i enlighet med begränsningsförordningen (2021:8)

Diarienummer 2021/KS 0128 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det finns en påtaglig risk för trängsel, delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens utfärdande av sådana föreskrifter som anges i punkt 1 ovan ska vara tidsbegränsade och får som längst gälla till dess att protokollet från nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde har justerats.
3. Beslutet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Den 10 januari 2021 trädde den så kallade "covid-19-lagen" (såsom den definieras nedan) i kraft. Lagen omfattar genom "begränsningsförordningen" (såsom den definieras nedan) ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om särskilda begränsningar avseende vissa verksamheter och platser som omfattas av lagen. Från och med den 11 mars 2021 får kommunerna med stöd av begränsningsförordningen en möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet anses inte inskränka det kommunala självbestämmandet eftersom det är frivilligt för kommunerna att tillämpa. En utfärdad föreskrift om förbud innebär en inskränkning i människors rörelsefrihet. Kommunen behöver före utfärdandet av en sådan föreskrift beakta och bedöma att föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket eller utgör obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Enskilda förbud som anses väl avvägda var för sig, kan gemensamt i ett sammanhang anses innebära en inskränkning i medborgarnas rörelsefrihet på ett sätt som inte anses förenligt med 13 § i covid-19-lagen.

Pandemin ställer ofta krav på snabba beslutsvägar. Det anses därför nödvändigt att ge kommunstyrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om att utfärda föreskrifter om förbud i enlighet med 8 kap. 1 § begränsningsförordningen. Något som också möjliggör att ordföranden i kommunstyrelsen kan fatta ett beslut i särskilt brådskande fall på kommunstyrelsens vägnar. Kommunen är skyldigt att ge både smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter som ska utfärdas samt om kommunen avser att upphäva en redan utfärdad föreskrift i förtid. Föreskriften ska kommuniceras till medborgarna på kommunens anslagstavla, på hemsidan samt fysiskt på den aktuella platsen som förbudet avser med information om vad som gäller. Därutöver ska beslutet och tillhörande handlingar skickas till Polismyndigheten, den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Polismyndigheten utövar tillsynen avseende kommunens utfärdade förskrifter om förbud om att vistas på en viss plats. En person som bryter mot ett sådant förbud kan dömas till penningböter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Bemyndigande om att utfärda föreskrifter om förbud enligt begränsningsförordningen.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Planering civilt försvar

Diarienummer 2020/KS 0338 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner ska enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Syftet med detta är de på sikt ska kunna fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.

I detta ingår bland annat framtagande av kommunens krigsorganisation. Här ska kommunen planera för de verksamheter som ska vara igång men även att personal och resurser finns tillgängliga. I arbetet med uppbyggnaden av civilt försvar i Tyresö kommun kommer en utökning av befintliga resurser vara nödvändig för att upprätthålla god kvalitet samt de krav som framgent kommer att åligga kommunen inom detta arbete.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse planering civilt försvar.pdf
Bilaga 1. 2020-12-21 MSB SKR Förlängd och justererad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021 (002).pdf

12 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM-2019-544.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2022. Tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer ses över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås endast indexregleras enligt PKV inför 2022 när denna blir känd hösten 2021, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. Således kommer de slutliga priserna i taxan för 2022 att beräknas i slutet av 2021.

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Bilagor
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01_SU.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022_ej indexreglerad.pdf
Taxetabell för lov och anmälan Tyresö 2021 PA1.pdf
Ändring av timmar, revidering av taxa.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information signerad.pdf

13 Inriktningsbeslut för Tyresövägen

Diarienummer 2012 KSM 0890

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2 2 körfält kollektivtrafik.

Beskrivning av ärendet
Ett arbete med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen har pågått under flera år. Åtgärder har gjorts utifrån den så kallade fyrstegsprincipen (tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt) där nyinvesteringar och större ombyggnationer ska ses som en sista åtgärd när behoven inte kan tillgodoses genom de tre tidigare stegen.
Åtgärdsprogrammet för Tyresövägen antogs 2012. Sedan dess har nya förutsättningar tillkommit som har påverkan på inriktningen för Tyresövägens utveckling.

Kommunstyrelseförvaltningens Samhällsbyggnadskontor har under vintern 2019 och våren 2020 utrett behovet för trafik längs med Tyresövägen. Fyra utbyggnadsalternativ har studerats med utgångspunkt från trafikperspektivet för att avgöra vilka som skulle utgöra det bästa långsiktiga alternativet för Tyresövägens utbyggnad.

Arbetets utgångspunkt har varit att pröva de olika utbyggnadsalternativen mot en målmatris som är framarbetad utifrån de fem huvudområdena som är utpekade i kommunens trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter".
Att utöka Tyresövägen med ytterligare körfält kommer i alla alternativ ovan att underlätta för biltrafikens framfart vilket troligtvis också innebär en ökad biltrafik. Om ytterligare körfält ska anläggas bör dessa perspektiv utredas ytterligare och utgå från ställningstagande med förslag till konsekvens, kompensation och åtgärder utifrån gestaltningsprogrammets utgångspunkt. Ingen detaljerad studie kring kostnader eller markinlösen som ger ett tillförlitligt underlag för kostnadsaspekten har genomförts.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2 2 körfält kollektivtrafik.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 19.pdf
Reservation (C) §19 Inriktningsbeslut tyresövägen.pdf
Reservation (M) § 19 Inriktningsbeslut Tyresövägen.pdf
Särskilt yttrande (MP) § 19 Inriktning Tyresövägen.pdf
Tjänsteskrivelse_inriktningsbeslut_Tyresövägen.pdf
Gestaltningsprogram Tyresövägen.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för Tyresövägen signerad.pdf

14 Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Diarienummer KSM-2018-1583/210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö är ett strategiskt planeringsunderlag och en konkretisering av översiktsplanen i kommunen. Den beskriver hur arkitektur och gestaltning ska användas som verktyg för att skapa attraktiva och väl gestaltade livsmiljöer i kommunen. Strategin är ett stöd för alla typer av processer som leder till förändringar i kommunens gestaltade livsmiljö.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för gestaltad livsmiljö.pdf
Strategi för gestaltad livsmiljö.pdf
Tjänsteskrivelse Stategi för gestaltad livsmiljö signerad.pdf

15 Uppdrag om förstudie för Tyresövägen, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda

Diarienummer 2021/SBF 0022 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att starta en förstudie för delsträckan Bäverbäcken till Petterboda.

Beskrivning av ärendet
En åtgärdsrapport för Tyresövägen som utifrån målanalysen av Tyresös trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter" har tagits fram tillsammans med ett gestaltningsprogram för Tyresövägen där konsekvenser utöver de trafiktekniska i och intill gaturummet har redovisats.

För att mer i detalj kunna titta på konsekvenserna av en utbyggnad föreslås en förstudie göras för en delsträcka av Tyresövägen mellan Bäverbäcken och Petterboda. Förutom att titta närmare på perspektiven som beaktats i ovan nämnda åtgärdsrapport och gestaltningsprogram kommer även de ekonomiska konsekvenserna samt eventuella markintrång på privata fastigheter redovisas i förstudien.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för anslagsfinansierad verksamhet inom Kommunstyrelseförvaltningen. Vid redovisning av uppdraget ska ekonomiska konsekvenser av alternativen inom förstudierapporten redovisas.
En prövning av barnets bästa kommer att ingå i förstudien.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att starta en förstudie för delsträckan Bäverbäcken till Petterboda

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 20.pdf
Reservation (C) § 20 Uppdrag om förstudie för Tyresövägen, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda.pdf
Reservation (M) § 20 Beslut om förstudie, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda.pdf
Särskilt yttrande (MP) § 20 Förstudie tyresövägen petterboda.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie Bäverbäcken - Petterboda.pdf
Tjänstekskrivelse Förstudie Bäverbäcken - Petterboda signerad.pdf

16 Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Diarienummer KSM 2021-220

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Beskrivning av ärendet
Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster inom unionen skyddas och återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status. Bestämmelser om miljön i en vattenförekomst benämns som miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en miljökvalitetsnorm följs åvilar kommuner och myndigheter.
Att arbeta fram lokala åtgärdsprogram i samverkan med andra kommuner i samma avrinningsområde är ett bra sätt för kommunerna att visa hur de avser att följa miljökvalitetsnormerna i den framtida bebyggelseutvecklingen.

Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att belysa de huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status.

För att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken har ett antal förslag till åtgärder tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm vatten och avfall AB samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Förslagen omfattar övergripande åtgärder som behöver genomföras av de fyra berörda kommunerna, exempelvis åtgärder mot internbelastningen av fosfor, driftåtgärder och miljötillsyn, samt 12 platsspecifika åtgärder som är geografiskt uppdelade per kommun.

Investeringskostnaderna för föreslagna platsspecifika åtgärder uppskattas till 168-228 miljoner kronor. Årliga kostnader för drift av anläggningarna beräknas till cirka 0,7-1 miljon kronor. Kostnader för utredningar som är viktiga för det fortsatta åtgärdsarbetet har uppskattats till cirka en miljon kronor. Den planerade fosforfällningen beräknas till 28 miljoner kronor. För Tyresö kommuns del uppskattas kostnaderna för genomförande av de platsspecifika åtgärderna uppgå till ca 2-9 miljoner kronor. Kostnaden för löpande drift och skötsel uppskattas till 95000-144 000 kr/år. Tyresö kommuns kostnadsandel för den planerade fosforfällningen uppskattas till ca 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 10 % av den totala kostnaden.

Åtgärderna som föreslås i det lokala åtgärdsprogrammet kan finansieras på olika sätt, till exempel genom VA-taxan eller inom ordinarie budget. Beslut om antagande av åtgärdsprogrammet innebär inte i sig ett beslut om finansiering och vilka åtgärder som ska genomföras, utan detta prövas i kommunernas ordinarie processer. Däremot innebär det ett åtagande om att vidta de åtgärder som krävs för att nå det övergripande målet god status.

För investeringsåtgärder innebär det lokala åtgärdsprogrammet att en behovsutredning nu är gjord och att ett beslut behöver fattas om att starta en förstudie av genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. Beslutet innebär därmed att de föreslagna åtgärderna ska utredas vidare och att åtgärderna kan ändras baserat på resultat från utredningen.
Det lokala åtgärdsprogrammet är inte juridiskt bindande som ett åtgärdsprogram i miljöbalkens mening, men utgör underlag för att konkretisera hur vattenmyndighetens bindande åtgärdsprogram ska kunna uppfyllas. Åtgärderna i det lokala åtgärdsprogrammet visar sammantaget att det är möjligt att nå god ekologisk status för Drevviken och att förbättra den kemiska statusen. Dock kommer effekten av vidtagna åtgärder kommer att dröja då återhämtningsprocesserna i ekologiska system tar tid.

Arbetet med att ta fram det lokala åtgärdsprogrammet visar att det finns ett omfattande åtgärdsbehov för Drevviken och att vattenmyndigheternas beräkningar av åtgärdskostnaden är underskattad.

Ett beslut om att anta det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken bedöms vara en åtgärd för barnets bästa då genomförande av åtgärderna förväntas ge en friskare vattenmiljö i Drevviken och därmed också ökade möjligheter till rekreation.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen:
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Genomförandeplan.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Fakta och åtgärdsbehov.pdf
Bilaga 1-4 Geografisk placering av åtgärder.pdf
Bilaga 5 Stockholm stads gemensamma ansvar.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken signerad.pdf

17 Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen

Diarienummer 2021/KSUH 0027

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.

Beskrivning av ärendet
Förstudien ska sammanställa vilka utvecklingsbehov som finns på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt tillgodoses genom antingen en ny- eller ombyggnation. Möjliga placeringar av en nybyggnation ska presenteras, där för- och nackdelar jämförs med nuvarande placering. Finansiering av förstudien kommer ske inom ramen för avfallskollektivet.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse - Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie inför ombyggnadtion av kretsloppscentralet signerad.pdf

18 Svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger

Diarienummer 2020/KS 0312 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Sverigedemokraterna Tyresö, vill genom ett ledamotsinitiativ skapa förutsättningar för hemleverans av alkohol från restauranger i samband med hembeställning av mat. Handel med alkohol regleras genom alkohollagen (2010:1622) som redan idag ger möjlighet till sådan hemleverans genom stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet. Ett sådant serveringstillstånd innebär dock att den serveringsansvarige måste tillse att övriga bestämmelser som reglerar cateringverksamhet efterföljs, såsom kontroll över att ingen underårig serveras alkohol, att serveringen sker med måttfullhet och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. Eftersom kommunen inte kan utöva tillsyn i enskilda hem blir det den serveringsansvarige som blir garant för att alkohollagens regler efterföljs. Det bedöms inte vara möjligt att leverera alkohol tillsammans med matbeställning där alkoholen avlämnas utan kontroll över hur serveringen sker. Ett beslut om en sådan möjlighet skulle vara i strid med detaljistmonopolet som är förbehållet Systembolaget. Förvaltningen föreslår därför att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ledamotsinitiativet avslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen avslår ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse - svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från.pdf
Cateringverksamhet FHM yttrande 200714.pdf
Initiativ från ledamot Per Carlberg (SD) om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 199.pdf

19 Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras

Diarienummer KSM2021-208.217

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Beskrivning av ärendet
Boverket fick i juni 2019 i uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras samt att lämna förslag på begrepp som ska användas vid kommunikation kring bostadsbristen. Syftet med beräkningarna är att de ska kunna användas av offentliga aktörer, på lokal och regional nivå, i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor.

Rapportens förslag är en modell som utgår från att bostadsbrist mäts som antalet (eller andelen) hushåll som saknar en rimlig bostad. Den ger inte något mått på hur många bostäder som behöver byggas eller hur mycket priser och hyror behöver ändras. Modellen är framtagen ur ett behovsperspektiv och beräkningsmetoden gör antagandet att bostadsbrist är binär, antingen saknar ett hushåll en rimlig bostad eller så gör den inte det.

Kriterierna för en rimlig bostad har tagits fram utifrån författningar och andra offentliga normer och riktlinjer, samt en del egna avvägningar. Kriterierna för en rimlig bostad som är framtagna är;
* Rimlig materiell boendestandard
* En rimlig boendeyta som medger matlagning, hygien, sömn, umgänge, lek och förvaring
* En rimlig boendekostnad i förhållande till den disponibla inkomsten
* Ett rimligt geografiskt läge i förhållande till arbetsplatser, skola och service
* Att bostaden disponeras under en rimligt lång tidsperiod
* Att det tar rimlig tid att hitta en ny bostad

Modellen ska sedan användas av Boverket för att ta fram återkommande bedömningar av bostadsbehoven som kommunerna kan använda sig av vid framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på remissen om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen.pdf
Remissmissiv Boverkets rapport mått på bostadsbristen.pdf
Boverkets rapport Mått på bostadsbristen (005).pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen signerad.pdf

20 Svar på remiss om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

Diarienummer KSM2021-209.217

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun ta fram riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen i kommunen. Enligt nuvarande formulering ska riktlinjerna grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper (personer med låg betalningsförmåga, trångbodda hushåll, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar och unga vuxna, studenter, hemlösa, nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar och personer i behov av skyddat boende) och marknadsförutsättningar.

Finansdepartementet har skickat ut promemorian Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) på samråd. I promemorian föreslås att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna ändras, förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. Förslaget innebär att utöver den analys av den demo­grafiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Kravet på analys av bostadsbehovet för särskilda grupper stryks.

Vidare föreslås att Boverket ska få i uppgift att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden, och att myndigheten ska förse kommunerna med ett statistiskt underlag baserat på denna bedömning. Kommunerna ska använda Boverkets underlag som stöd för sina analyser i arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Ändringarna i bostadsförsörjningslagen och i förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Ändringen i förordningen med instruktion för Boverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på remissen om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.pdf
Remissmissiv Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021_2 (003).pdf
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen_ds_20212.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Ett bättre underlag för att bedömma bostadsbristen signerad.pdf

21 Svar på remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Diarienummer KSM-2020-1471/ KSM-2020-1454

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
* Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027
* Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Samtidigt har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Dessa förslag samråds parallellt under sex månader, 1 november 2020-30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till respektive myndighet senast den 30 april 2021.

För några vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022-2024 enligt "Nationell plan för omprövning av vattenkraft", NAP. För Tyresö kommuns del omfattar detta kortare samråd vattenförekomsten Tyresån som påverkas av verksamheten vid Uddby kraftstation.

Samrådsmaterialet är mycket omfattande och det är inte allt som direkt berör kommunens verksamhet. Därför har kommunstyrelseförvaltningen fokuserat på förslagen till åtgärdsprogram och de åtgärder som där föreslås gälla för den kommunala verksamheten. Dessa åtgärder är viktiga då de blir bindande för kommunerna att genomföra enligt bestämmelser i miljöbalkens 5 kapitel.
I förslaget till nytt åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt föreslås två åtgärder som riktar sig till samtliga myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner. Därtill föreslås sex åtgärder som specifikt riktar sig till kommunerna.
I förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön föreslås en åtgärd som riktar sig till samtliga myndigheter och kommuner. Därtill föreslås en åtgärd som specifikt riktar sig till kommunerna.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanfattningsvis inga invändningar mot förslagen och tycker att det i huvudsak är positivt att vikten av åtgärdsplanering som bygger på samverkan ur ett avrinningsområdesperspektiv tydliggörs i åtgärdsprogrammet. Några förtydligande synpunkter framförs när det gäller tex kommunernas möjlighet att säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs vid detaljplanering. Planverktygen (dvs möjligheten att använda planbestämmelser) är fortfarande ganska svaga för att säkerställa att MKN följs. Det behövs därför riktlinjer för hur detaljplanerna kan förstärkas med avtal (exploaterings-/marköverlåtelseavtal) som säkrar att i planen föreslagna åtgärder genomförs. Tillsynsmyndigheternas ansvar för tillsyn av dagvattenhantering från tätorter och hårt trafikerade vägområden kan lyftas fram i åtgärdsprogrammet, liksom vikten av att det finns en samverkan mellan de kommunala och regionala tillsynsmyndigheterna så att tillsynen kan bedrivas ur ett avrinningsområdesperspektiv.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
* Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027
* Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse_remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf
Missiv Samråd om vattenförvaltning Norra Östersjön.pdf
Missiv åtgardsprogram för havsmiljön.pdf
Tjänsteskrivelse remisser vattenförvaltning och havsmiljön signerad.pdf

22 Svar på remiss Regional Cykelplan för Stockholms län

Diarienummer 2021/SBF 0023 91

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss över Regional Cykelplan för Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm har arbetat fram en ny Regional cykelplan för Stockholm län som Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande. Remisstiden sträcker sig till den 16 april 2021.
Den regionala cykelplanen är en revidering av tidigare cykelplan från 2014, den utgår från samma mål och ses bidra till genomförandet av Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050. Målet med cykelplanen är att cykelresor ska öka och de ska stå för 20% av alla resor 2030 ingår även som ett delmål i RUFS 2050. För att nå den detta cykelmål har fem strategiska insatsområden identifierats; cykelinfrastruktur, trafikinformation, kommunikation och kampanjer, kombinationsresor samt folkhälsa.

Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät som binder ihop viktiga målpunkter i länet. De regionala cykelstråken ska hålla genomgående hög standard, fortsatt genomförande och utbyggnad av cykelvägar och förbättringar av drift och underhåll föreslås.

Tyresö kommun är positiv till att den regionala cykelplanen och vikten av samverkan som cykelkansliet ansvara för i regionen, samtidigt saknas mer kraftfulla grepp för att nå målen då andelen cykelresor i stort sett är den samma sedan 2015.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet som Tyresö kommuns svar på remiss över Regional Cykelplan för Stockholms län.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 19.pdf
Särskilt yttrande (L) § 19 Svar på remiss regional cykelplan för Stockholms län.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss regional cykelplan.pdf
Södertörnsyttrande regional cykelplan Slutlig.pdf
Remissbrev Regional cykelplan.pdf
TRN 2019-0125 Regional cykelplan remissversion.pdf
TRN 2019-0125 Vägledning för genomförande remissversion.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss regional cykelplan signerad.pdf

23 Svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037

Diarienummer 2021/SBF 0024 91

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.

Beskrivning av ärendet
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län och begär nu in förslag om vilka objekt som bör ingå i länsplanen från kommuner och andra berörda myndigheter. Länsplaneupprättarna vill få en övergripande bild av vilka brister och behov som finns i länets transportsystem.

Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande och remisstiden sträcker sig till den 12 april 2021.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet som Tyresö kommuns svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse remiss Länsplan.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande länsplan behovsinventering Slutlig följebrev.pdf
Remissbrev länsplan.pdf
PM Länsplan.pdf
Objekt till remiss Länsplan.xlsx
Tjänsteskrivelse Remiss Länsplan signerad.pdf
Förslag till beslut (MP) remiss revidering länstrafikplanen.pdf

24 Svar på remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet

Diarienummer 2021/KS 0065 002

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen "En gemensam angeläget".

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått betänkandet En gemensam angelägen (SOU 2020:46) på remiss från Finansdepartementet. Remissen ska besvaras senast den 12 april 2021. Tyresö kommun har valt att koncentrera sina svar till kapitel 17 "Utbildning och kultur" samt kapitel 19 "Mottagande och integration".

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen "En gemensam angeläget".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse - Remiss av SOU 2020_46 En gemensam angelägenhet.pdf
Remissmissiv SOU 2020_46.pdf

25 Svar på lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Diarienummer 2020/KS 0339 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på lagrådsremissen om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Tyresö Kommun "Tyresö" att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Remissvaret ska besvaras senast den 31 mars 2021.
Utkastet innehåller en samlad bedömning av överprövningsutredningens och förenklingsutredningens förslag avseende överprövning av upphandlingsmål. Förslagen syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på lagrådsremissen om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 37.pdf
Remiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.pdf

26 Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna

Diarienummer 2021/KS 0095 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Södertörns brandförsvarsförbund förslag på frister för rengöring (sotning) med ikraftträdande 2021-07-01 antas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har genomfört en översyn av sotnings- och brandskyddskontrollverksamheten. I samband med det har Södertörns brandförsvarsförbund ställt sig bakom förslag till föreskrifter för rengöring (sotning) och föreslår respektive medlemskommun att besluta om frister för rengöring (sotning) i enlighet med förslaget.

Bilagor
Sbff Bilaga 1 - Protokollsutdrag 2021-02-12 §6 - Frister sotning och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Tjänsteutlåtande för beslut i KF.pdf
Sbff Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande - Frister sotning och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Bilaga 3 - Protokollsutdrag 2021-02-12 § 7 - Taxa rengöring och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Bilaga 4 - Tjänsteutlåtande - Taxa rengöring och brandskyddskontroll.pdf

27 Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2021

Diarienummer 2021/KS 0096 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark. Nordiska museet redovisar för åtgärder, projekt och aktiviteter i Tyresö 2020 och planering och verksamhetsplan för Tyresö Slott 2021. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 35.pdf
Tyresö slott 2020.pdf
Tyresö slott.pdf
Tyresö slott 2021.pdf

28 Slutrapportering LSS Strandvägen

Diarienummer KSM-2018-5

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Slutredovisning avseende LSS Strandvägen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet nybyggnation av två LSS-bostäder, ett boende på Stjärnvägen 29C (Hanviken 2:1) och ett på Strandvägen 1 (Tyresö 1:531). Entreprenaden på Strandvägen färdigställdes i augusti 2020 efter cirka 12 månaders produktionstid.

Bilagor
Slutrapport Gruppboende Strandvägen.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 8.pdf

29 Kommunstyrelsens valärenden 2021

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Avsägelse från Vendela Magnell (M) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Vendela Magnell (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.

Bilagor
Avsägelse, Vendela Magnell (M), ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 74.pdf
Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla Viktig information från SKR (cirkulär 21.14).html
Södertörnskommunernas verksamhetsplan 2021.pdf
Södertörnskommunernas årsredovisning 2020.pdf
Södertörns utvecklingsplan 2035 - justerad 2021-01-14.pdf
Tyresös remissvar - Förslag till ny överenskommelse regional energi- och klimatrådgivning 2022-2025.docx

31 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-03-17
Hållbarhetsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2021-03-17
Stadsbyggnadsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-03-17
Bilagor
Delegationsbeslut leasing.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§77 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2021.pdf

§78 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 40.pdf
Månadsrapport Kommunen februari 2021 till KLU.pdf

§79 Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2021/KS 0100 12

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2020 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Anki Svensson (M), Dick Bengtsson (M), Peter Freij (M) och Jeanette Hellmark (M) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelat på centrala stabsfunktioner, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.
Verksamhetsberättelsen följer den mall som har tagits fram för uppföljning för alla nämnders verksamhet. Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2020 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2020 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

§80 Årsredovisning för Tyresö kommun 2020

Diarienummer 2021/KS 0092 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 32 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.

Anki Svensson (M), Dick Bengtsson (M), Jeanette Hellmark (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2020. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning om den förväntade utvecklingen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 2 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 32 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.docx
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf
Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf
GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf
Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf
Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf

Bilagor
§ 80 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf (149 kb) § 80 Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf (95 kb) § 80 Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf (505 kb) § 80 BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf (1 498 kb) § 80 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf (115 kb) § 80 GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf (985 kb) § 80 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 29.pdf (168 kb) § 80 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 80.pdf (189 kb) § 80 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf (117 kb) § 80 Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf (71 kb) § 80 Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf (388 kb) § 80 Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf (686 kb) § 80 Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf (1 611 kb) § 80 Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf (53 kb) § 80 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf (135 kb) § 80 Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf (125 kb) § 80 Tyresö kommuns årsredovisning 2020.pdf (4 167 kb) § 80 Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 270 kb) § 80 Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf (1 037 kb) § 80 Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 374 kb) § 80 Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf (1 395 kb) § 80 Årsredovisning Tyresö kommun 2020.pdf (4 164 kb) § 80 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf (144 kb)

§81 Beslut om kapitaliseringen av Kommuninvest

Diarienummer 2020/KS 0228 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Beskrivning av ärendet
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och i enlighet med stämmobeslut i föreningen måste Tyresö kommun delta i kapitalisering av Kommuninvest. Det innebär att kommunen under fyra år måste betala in 18,4 mnkr i insatsbelopp i Kommuninvest som ska ses som en finansiell investering. Kommuninvest har för avsikt att betala ränta på insatskapitalet. Att delta i kapitaliseringen av Kommuninvest är en förutsättning för fortsatt medlemskap. Det är därför inte något alternativ att avstå från att delta.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Kapitalisering av kommuninvest.pdf

§82 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola

Diarienummer KSM-2021-205-301

Kommunstyrelsens beslut
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Akvarievägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig med hänvisning till gemensamt inlämnad reservation i kommunledningsutskottet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Akvarievägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Akvarievägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 31.pdf
§ 31 Reservation M+C - Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola.pdf
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Akvarievägens fsk maskad version - version till KS.pdf

§83 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Breviksvägens förskola

Diarienummer KSM-2021-206-301

Kommunstyrelsens beslut
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Breviksvägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs till total projektbudget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig med hänvisning till gemensamt inlämnad reservation i kommunledningsutskottet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detaljplaneläggning för ny förskola vid Breviksvägen (Sågen) pågår.
Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en solcellsanläggning på Breviksvägen förskola.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Breviksvägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs till total projektbudget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Breviksvägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs till total projektbudget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Christina Melzén (L) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 32.pdf
§ 32 Reservation M+C - Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Breviksvägens förskola.pdf
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Breviksvägen fsk maskad version - till KS.pdf

§84 Beslut om upphandling för projekt Södra fornuddsparken

Diarienummer KSM 2021-186.330

Kommunstyrelsens beslut
- Startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken medges.

Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet 'Upprustningen av Fornuddsparken'. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering och en Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in samt blivit bifallen. Ett krav i bifallet är att anläggande i vattenområdet endast får ske 1 september - 31 mars. Detaljprojektering behöver därmed ske under våren 2021 för att ett anläggande ska kunna påbörjas till hösten 2021 och utföras inom den givna tidsramen. Projektet planeras kunna vara färdigställt Q3 2022. Upprustningen av den södra deletappen håller sig inom den totala investeringsramen för projektet.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen medger startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken medges.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Christina Melzén (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för projekt Södra fornuddsparken.docx.pdf
Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl maskad version.pdf
Bilaga 2. En illustration av utformningen.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa.pdf

§85 Ändrad utformning för projekt Södra Fornuddsparken

Diarienummer KSM 2021-185.330

Kommunstyrelsens beslut
- Ändrad utformning av projekt Södra Fornuddsparken godkänns.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga)
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet 'Upprustningen av Fornuddsparken'. I etappens systemhandlingar har en entreprenadkalkyl tagits fram. Kalkylen pekar på att arbetet kommer att kosta mer än vad som budgeterats. Det finns därför behov av att minska kalkylen - Därav föreslås en ändring i utformningen .

Förslaget innebär att ett trädäck med tillhörande spänger utgår från projektet vilket skulle innebära en minskning av kalkylen med över 1/3. Projektet bedöms då rimligt att genomföra inom den tidigare beslutade budgeten. Dessutom görs bedömningen att den övergripande kvalitetsnivån är möjlig att bibehålla.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner ändrad utformning av projekt Södra Fornuddsparken.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner ändrad utformning av projekt Södra Fornuddsparken.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget och att en medborgardialog ska genomföras för hela Södra Fornuddsparken.

Ulf Perbo (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande.

Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (L), Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anki Svenssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget, i enlighet med Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse Ändrad utformning för projekt Södra fornuddsparken.pdf
Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl - maskad version.pdf
Bilaga 2. En illustration av utformningen med samt utan trädäck och spänger.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa.pdf
Tjänsteskrivelse Ändrad utformning för projekt Södra Fornuddsparken signerad.pdf

§86 Bemyndigande med anledning av kommuners möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats i enlighet med begränsningsförordningen (2021:8)

Diarienummer 2021/KS 0128 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det finns en påtaglig risk för trängsel, delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens utfärdande av sådana föreskrifter som anges i punkt 1 ovan ska vara tidsbegränsade och får som längst gälla till dess att protokollet från nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde har justerats.
3. Beslutet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Den 10 januari 2021 trädde den så kallade "covid-19-lagen" (såsom den definieras nedan) i kraft. Lagen omfattar genom "begränsningsförordningen" (såsom den definieras nedan) ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om särskilda begränsningar avseende vissa verksamheter och platser som omfattas av lagen. Från och med den 11 mars 2021 får kommunerna med stöd av begränsningsförordningen en möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet anses inte inskränka det kommunala självbestämmandet eftersom det är frivilligt för kommunerna att tillämpa. En utfärdad föreskrift om förbud innebär en inskränkning i människors rörelsefrihet. Kommunen behöver före utfärdandet av en sådan föreskrift beakta och bedöma att föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket eller utgör obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Enskilda förbud som anses väl avvägda var för sig, kan gemensamt i ett sammanhang anses innebära en inskränkning i medborgarnas rörelsefrihet på ett sätt som inte anses förenligt med 13 § i covid-19-lagen.

Pandemin ställer ofta krav på snabba beslutsvägar. Det anses därför nödvändigt att ge kommunstyrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om att utfärda föreskrifter om förbud i enlighet med 8 kap. 1 § begränsningsförordningen. Något som också möjliggör att ordföranden i kommunstyrelsen kan fatta ett beslut i särskilt brådskande fall på kommunstyrelsens vägnar. Kommunen är skyldigt att ge både smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter som ska utfärdas samt om kommunen avser att upphäva en redan utfärdad föreskrift i förtid. Föreskriften ska kommuniceras till medborgarna på kommunens anslagstavla, på hemsidan samt fysiskt på den aktuella platsen som förbudet avser med information om vad som gäller. Därutöver ska beslutet och tillhörande handlingar skickas till Polismyndigheten, den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Polismyndigheten utövar tillsynen avseende kommunens utfärdade förskrifter om förbud om att vistas på en viss plats. En person som bryter mot ett sådant förbud kan dömas till penningböter.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det finns en påtaglig risk för trängsel, delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens utfärdande av sådana föreskrifter som anges i punkt 1 ovan ska vara tidsbegränsade och får som längst gälla till dess att protokollet från nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde har justerats.
3. Beslutet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Bemyndigande om att utfärda föreskrifter om förbud enligt begränsningsförordningen.pdf

§87 Planering civilt försvar

Diarienummer 2020/KS 0338 31

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner ska enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Syftet med detta är de på sikt ska kunna fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.

I detta ingår bland annat framtagande av kommunens krigsorganisation. Här ska kommunen planera för de verksamheter som ska vara igång men även att personal och resurser finns tillgängliga. I arbetet med uppbyggnaden av civilt försvar i Tyresö kommun kommer en utökning av befintliga resurser vara nödvändig för att upprätthålla god kvalitet samt de krav som framgent kommer att åligga kommunen inom detta arbete.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse planering civilt försvar.pdf
Bilaga 1. 2020-12-21 MSB SKR Förlängd och justererad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021 (002).pdf

§88 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM-2019-544.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2022. Tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer ses över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås endast indexregleras enligt PKV inför 2022 när denna blir känd hösten 2021, vilket beskrivs i taxan.

Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. Således kommer de slutliga priserna i taxan för 2022 att beräknas i slutet av 2021.

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01_SU.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022_ej indexreglerad.pdf
Taxetabell för lov och anmälan Tyresö 2021 PA1.pdf
Ändring av timmar, revidering av taxa.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information signerad.pdf

§89 Inriktningsbeslut för Tyresövägen

Diarienummer 2012 KSM 0890

Kommunstyrelsens beslut
- Inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig, bilaga.
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Ulf Perbo (KD) lämnar särskilt yttrande, bilaga.
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat till stadsbyggnadsutskottet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Ett arbete med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen har pågått under flera år. Åtgärder har gjorts utifrån den så kallade fyrstegsprincipen (tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt) där nyinvesteringar och större ombyggnationer ska ses som en sista åtgärd när behoven inte kan tillgodoses genom de tre tidigare stegen.

Åtgärdsprogrammet för Tyresövägen antogs 2012. Sedan dess har nya förutsättningar tillkommit som har påverkan på inriktningen för Tyresövägens utveckling.

Kommunstyrelseförvaltningens Samhällsbyggnadskontor har under vintern 2019 och våren 2020 utrett behovet för trafik längs med Tyresövägen. Fyra utbyggnadsalternativ har studerats med utgångspunkt från trafikperspektivet för att avgöra vilka som skulle utgöra det bästa långsiktiga alternativet för Tyresövägens utbyggnad.

Arbetets utgångspunkt har varit att pröva de olika utbyggnadsalternativen mot en målmatris som är framarbetad utifrån de fem huvudområdena som är utpekade i kommunens trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter".

Att utöka Tyresövägen med ytterligare körfält kommer i alla alternativ ovan att underlätta för biltrafikens framfart vilket troligtvis också innebär en ökad biltrafik. Om ytterligare körfält ska anläggas bör dessa perspektiv utredas ytterligare och utgå från ställningstagande med förslag till konsekvens, kompensation och åtgärder utifrån gestaltningsprogrammets utgångspunkt. Ingen detaljerad studie kring kostnader eller markinlösen som ger ett tillförlitligt underlag för kostnadsaspekten har genomförts.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik.

Yrkande
Anki Svenson (M) yrkar att kommunstyrelsens inriktningsbeslut för Tyresövägen ska lyda: "Framkomligheten på Tyresövägen ska öka för alla trafikslag. Förslag som tas fram behöver inte följa trafikstrategin. Exempelvis ska man bortse från ambitionen med cykel- och gångväg på bägge sidorna av vägen. Vi behöver ta stor hänsyn till ekonomin och vägen ska göra så litet avtryck som möjligt. Lösningar som innebär att närboende ska behöva ta långa omvägar ska ses över." I det fall Anki Svenssons (M) eget yrkande avslås, yrkar hon avslag på ordförandeförslaget.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande samt att kommunstyrelsens inriktningsbeslut för Tyresövägen ska utgå ifrån 2+2 blandtrafik. I det fall Per Carlbergs (SD) eget yrkande avslås, yrkar han avslag på ordförandeförslaget.

Ulf Perbo (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande).
Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Christina Melzén (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anita Mattsson (S) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) och Per Carlbergs (SD) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) förslag till inriktningsbeslut på Tyresövägen. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår densamma. Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) förslag till inriktningsbeslut på Tyresövägen.

Sedan ställer ordförande frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) förslag till inriktningsbeslut på Tyresövägen. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår densamma. Kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) förslag till inriktningsbeslut på Tyresövägen.

Sist ställer ordförande frågan om frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 19.pdf
Reservation (C) §19 Inriktningsbeslut tyresövägen.pdf
Reservation (M) § 19 Inriktningsbeslut Tyresövägen.pdf
Särskilt yttrande (MP) § 19 Inriktning Tyresövägen.pdf
Tjänsteskrivelse_inriktningsbeslut_Tyresövägen.pdf
Gestaltningsprogram Tyresövägen.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för Tyresövägen signerad.pdf

§90 Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Diarienummer KSM-2018-1583/210

Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö antas.

Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö är ett strategiskt planeringsunderlag och en konkretisering av översiktsplanen i kommunen. Den beskriver hur arkitektur och gestaltning ska användas som verktyg för att skapa attraktiva och väl gestaltade livsmiljöer i kommunen. Strategin är ett stöd för alla typer av processer som leder till förändringar i kommunens gestaltade livsmiljö.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för gestaltad livsmiljö.pdf
Strategi för gestaltad livsmiljö.pdf
Tjänsteskrivelse Stategi för gestaltad livsmiljö signerad.pdf

§91 Uppdrag om förstudie för Tyresövägen, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda

Diarienummer 2021/SBF 0022 80

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att starta en förstudie för delsträckan Bäverbäcken till Petterboda.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig med hänvisning till reservation inlämnad av (C) till stadsbyggnadsutskottet, bilaga.
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Ulf Perbo (KD) lämnar särskilt yttrande, bilaga.
Marie Åkesdotter hänvisar till särskilt yttrande inlämnad av (MP) till stadsbyggnadsutskottet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
En åtgärdsrapport för Tyresövägen som utifrån målanalysen av Tyresös trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter" har tagits fram tillsammans med ett gestaltningsprogram för Tyresövägen där konsekvenser utöver de trafiktekniska i och intill gaturummet har redovisats.

För att mer i detalj kunna titta på konsekvenserna av en utbyggnad föreslås en förstudie göras för en delsträcka av Tyresövägen mellan Bäverbäcken och Petterboda. Förutom att titta närmare på perspektiven som beaktats i ovan nämnda åtgärdsrapport och gestaltningsprogram kommer även de ekonomiska konsekvenserna samt eventuella markintrång på privata fastigheter redovisas i förstudien.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för anslagsfinansierad verksamhet inom Kommunstyrelseförvaltningen. Vid redovisning av uppdraget ska ekonomiska konsekvenser av alternativen inom förstudierapporten redovisas.
En prövning av barnets bästa kommer att ingå i förstudien.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att starta en förstudie för delsträckan Bäverbäcken till Petterboda

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att starta en förstudie för delsträckan Bäverbäcken till Petterboda.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 20.pdf
Reservation (C) § 20 Uppdrag om förstudie för Tyresövägen, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda.pdf
Reservation (M) § 20 Beslut om förstudie, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda.pdf
Särskilt yttrande (MP) § 20 Förstudie tyresövägen petterboda.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie Bäverbäcken - Petterboda.pdf
Tjänstekskrivelse Förstudie Bäverbäcken - Petterboda signerad.pdf

§92 Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Diarienummer KSM 2021-220

Kommunstyrelsens beslut
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster inom unionen skyddas och återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status. Bestämmelser om miljön i en vattenförekomst benämns som miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en miljökvalitetsnorm följs åvilar kommuner och myndigheter.

Att arbeta fram lokala åtgärdsprogram i samverkan med andra kommuner i samma avrinningsområde är ett bra sätt för kommunerna att visa hur de avser att följa miljökvalitetsnormerna i den framtida bebyggelseutvecklingen.

Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att belysa de huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status.

För att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken har ett antal förslag till åtgärder tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm vatten och avfall AB samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Förslagen omfattar övergripande åtgärder som behöver genomföras av de fyra berörda kommunerna, exempelvis åtgärder mot internbelastningen av fosfor, driftåtgärder och miljötillsyn, samt 12 platsspecifika åtgärder som är geografiskt uppdelade per kommun.

Investeringskostnaderna för föreslagna platsspecifika åtgärder uppskattas till 168-228 miljoner kronor. Årliga kostnader för drift av anläggningarna beräknas till cirka 0,7-1 miljon kronor. Kostnader för utredningar som är viktiga för det fortsatta åtgärdsarbetet har uppskattats till cirka en miljon kronor. Den planerade fosforfällningen beräknas till 28 miljoner kronor. För Tyresö kommuns del uppskattas kostnaderna för genomförande av de platsspecifika åtgärderna uppgå till ca 2-9 miljoner kronor. Kostnaden för löpande drift och skötsel uppskattas till 95000-144 000 kr/år. Tyresö kommuns kostnadsandel för den planerade fosforfällningen uppskattas till ca 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 10 % av den totala kostnaden.

Åtgärderna som föreslås i det lokala åtgärdsprogrammet kan finansieras på olika sätt, till exempel genom VA-taxan eller inom ordinarie budget. Beslut om antagande av åtgärdsprogrammet innebär inte i sig ett beslut om finansiering och vilka åtgärder som ska genomföras, utan detta prövas i kommunernas ordinarie processer. Däremot innebär det ett åtagande om att vidta de åtgärder som krävs för att nå det övergripande målet god status.

För investeringsåtgärder innebär det lokala åtgärdsprogrammet att en behovsutredning nu är gjord och att ett beslut behöver fattas om att starta en förstudie av genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. Beslutet innebär därmed att de föreslagna åtgärderna ska utredas vidare och att åtgärderna kan ändras baserat på resultat från utredningen.

Det lokala åtgärdsprogrammet är inte juridiskt bindande som ett åtgärdsprogram i miljöbalkens mening, men utgör underlag för att konkretisera hur vattenmyndighetens bindande åtgärdsprogram ska kunna uppfyllas. Åtgärderna i det lokala åtgärdsprogrammet visar sammantaget att det är möjligt att nå god ekologisk status för Drevviken och att förbättra den kemiska statusen. Dock kommer effekten av vidtagna åtgärder kommer att dröja då återhämtningsprocesserna i ekologiska system tar tid.

Arbetet med att ta fram det lokala åtgärdsprogrammet visar att det finns ett omfattande åtgärdsbehov för Drevviken och att vattenmyndigheternas beräkningar av åtgärdskostnaden är underskattad.

Ett beslut om att anta det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken bedöms vara en åtgärd för barnets bästa då genomförande av åtgärderna förväntas ge en friskare vattenmiljö i Drevviken och därmed också ökade möjligheter till rekreation.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen:
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att man inte bör anta lokalt åtgärdsprogram för Drevviken om man inte tagit beslut om finansiering. I det fall återremissyrkandet avslås yrkar Anki Svensson (M) avslag till ordförandes förslag till beslutspunkt 1 och bifall till beslutspunkt 2.
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 1, att lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan (bilaga 2), antas. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets beslutspunkt 1. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 2, att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 2.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Genomförandeplan.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Fakta och åtgärdsbehov.pdf
Bilaga 1-4 Geografisk placering av åtgärder.pdf
Bilaga 5 Stockholm stads gemensamma ansvar.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken signerad.pdf

§93 Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen

Diarienummer 2021/KSUH 0027

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Beskrivning av ärendet
Förstudien ska sammanställa vilka utvecklingsbehov som finns på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt tillgodoses genom antingen en ny- eller ombyggnation. Möjliga placeringar av en nybyggnation ska presenteras, där för- och nackdelar jämförs med nuvarande placering.

Finansiering av förstudien kommer ske inom ramen för avfallskollektivet.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall på ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse - Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie inför ombyggnadtion av kretsloppscentralet signerad.pdf

§94 Svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger

Diarienummer 2020/KS 0312 001

Kommunstyrelsens beslut
- Ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Ajda Asgari (MP) och Ulla Hofmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om de hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Sverigedemokraterna Tyresö, vill genom ett ledamotsinitiativ skapa förutsättningar för hemleverans av alkohol från restauranger i samband med hembeställning av mat. Handel med alkohol regleras genom alkohollagen (2010:1622) som redan idag ger möjlighet till sådan hemleverans genom stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet. Ett sådant serveringstillstånd innebär dock att den serveringsansvarige måste tillse att övriga bestämmelser som reglerar cateringverksamhet efterföljs, såsom kontroll över att ingen underårig serveras alkohol, att serveringen sker med måttfullhet och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. Eftersom kommunen inte kan utöva tillsyn i enskilda hem blir det den serveringsansvarige som blir garant för att alkohollagens regler efterföljs. Det bedöms inte vara möjligt att leverera alkohol tillsammans med matbeställning där alkoholen avlämnas utan kontroll över hur serveringen sker. Ett beslut om en sådan möjlighet skulle vara i strid med detaljistmonopolet som är förbehållet Systembolaget. Förvaltningen föreslår därför att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ledamotsinitiativet avslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen avslår ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning.

Yrkande
Per Carlberg (SD), Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget och att ledmotinitiativet ska bifallas.
Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget till förmån för bifall till ledmotinitiativet. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Per Carlberg (SD) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar JA och den som yrkar avslag till ordförandeförslaget röstar NEJ. Röstningsresultat: 8 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse - svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från.pdf
Cateringverksamhet FHM yttrande 200714.pdf
Initiativ från ledamot Per Carlberg (SD) om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 199.pdf

§95 Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras

Diarienummer KSM2021-208.217

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Beskrivning av ärendet
Boverket fick i juni 2019 i uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras samt att lämna förslag på begrepp som ska användas vid kommunikation kring bostadsbristen. Syftet med beräkningarna är att de ska kunna användas av offentliga aktörer, på lokal och regional nivå, i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor.

Rapportens förslag är en modell som utgår från att bostadsbrist mäts som antalet (eller andelen) hushåll som saknar en rimlig bostad. Den ger inte något mått på hur många bostäder som behöver byggas eller hur mycket priser och hyror behöver ändras. Modellen är framtagen ur ett behovsperspektiv och beräkningsmetoden gör antagandet att bostadsbrist är binär, antingen saknar ett hushåll en rimlig bostad eller så gör den inte det.

Kriterierna för en rimlig bostad har tagits fram utifrån författningar och andra offentliga normer och riktlinjer, samt en del egna avvägningar. Kriterierna för en rimlig bostad som är framtagna är;
* Rimlig materiell boendestandard
* En rimlig boendeyta som medger matlagning, hygien, sömn, umgänge, lek och förvaring
* En rimlig boendekostnad i förhållande till den disponibla inkomsten
* Ett rimligt geografiskt läge i förhållande till arbetsplatser, skola och service
* Att bostaden disponeras under en rimligt lång tidsperiod
* Att det tar rimlig tid att hitta en ny bostad

Modellen ska sedan användas av Boverket för att ta fram återkommande bedömningar av bostadsbehoven som kommunerna kan använda sig av vid framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på remissen om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på remissen om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen.pdf
Remissmissiv Boverkets rapport mått på bostadsbristen.pdf
Boverkets rapport Mått på bostadsbristen (005).pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen signerad.pdf

§96 Svar på remiss om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

Diarienummer KSM2021-209.217

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun ta fram riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen i kommunen. Enligt nuvarande formulering ska riktlinjerna grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper (personer med låg betalningsförmåga, trångbodda hushåll, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar och unga vuxna, studenter, hemlösa, nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar och personer i behov av skyddat boende) och marknadsförutsättningar.

Finansdepartementet har skickat ut promemorian Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) på samråd. I promemorian föreslås att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna ändras, förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. Förslaget innebär att utöver den analys av den demo­grafiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Kravet på analys av bostadsbehovet för särskilda grupper stryks.

Vidare föreslås att Boverket ska få i uppgift att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden, och att myndigheten ska förse kommunerna med ett statistiskt underlag baserat på denna bedömning. Kommunerna ska använda Boverkets underlag som stöd för sina analyser i arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Ändringarna i bostadsförsörjningslagen och i förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Ändringen i förordningen med instruktion för Boverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på remissen om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på remissen om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall på ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.pdf
Remissmissiv Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021_2 (003).pdf
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen_ds_20212.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Ett bättre underlag för att bedömma bostadsbristen signerad.pdf

§97 Svar på remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Diarienummer KSM-2020-1471/ KSM-2020-1454

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
* Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027
* Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Samtidigt har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Dessa förslag samråds parallellt under sex månader, 1 november 2020-30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till respektive myndighet senast den 30 april 2021.

För några vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022-2024 enligt "Nationell plan för omprövning av vattenkraft", NAP. För Tyresö kommuns del omfattar detta kortare samråd vattenförekomsten Tyresån som påverkas av verksamheten vid Uddby kraftstation.

Samrådsmaterialet är mycket omfattande och det är inte allt som direkt berör kommunens verksamhet. Därför har kommunstyrelseförvaltningen fokuserat på förslagen till åtgärdsprogram och de åtgärder som där föreslås gälla för den kommunala verksamheten. Dessa åtgärder är viktiga då de blir bindande för kommunerna att genomföra enligt bestämmelser i miljöbalkens 5 kapitel.

I förslaget till nytt åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt föreslås två åtgärder som riktar sig till samtliga myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner. Därtill föreslås sex åtgärder som specifikt riktar sig till kommunerna.
I förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön föreslås en åtgärd som riktar sig till samtliga myndigheter och kommuner. Därtill föreslås en åtgärd som specifikt riktar sig till kommunerna.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanfattningsvis inga invändningar mot förslagen och tycker att det i huvudsak är positivt att vikten av åtgärdsplanering som bygger på samverkan ur ett avrinningsområdesperspektiv tydliggörs i åtgärdsprogrammet. Några förtydligande synpunkter framförs när det gäller tex kommunernas möjlighet att säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs vid detaljplanering. Planverktygen (dvs möjligheten att använda planbestämmelser) är fortfarande ganska svaga för att säkerställa att MKN följs. Det behövs därför riktlinjer för hur detaljplanerna kan förstärkas med avtal (exploaterings-/marköverlåtelseavtal) som säkrar att i planen föreslagna åtgärder genomförs. Tillsynsmyndigheternas ansvar för tillsyn av dagvattenhantering från tätorter och hårt trafikerade vägområden kan lyftas fram i åtgärdsprogrammet, liksom vikten av att det finns en samverkan mellan de kommunala och regionala tillsynsmyndigheterna så att tillsynen kan bedrivas ur ett avrinningsområdesperspektiv.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
* Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027
* Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
* Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027
* Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse_remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf
Missiv Samråd om vattenförvaltning Norra Östersjön.pdf
Missiv åtgardsprogram för havsmiljön.pdf
Tjänsteskrivelse remisser vattenförvaltning och havsmiljön signerad.pdf

§98 Svar på remiss Regional Cykelplan för Stockholms län

Diarienummer 2021/SBF 0023 91

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss över Regional Cykelplan för Stockholms län.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Christina Melzén (L) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat av (L) i hållbarhetsutskottet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm har arbetat fram en ny Regional cykelplan för Stockholm län som Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande. Remisstiden sträcker sig till den 16 april 2021.
Den regionala cykelplanen är en revidering av tidigare cykelplan från 2014, den utgår från samma mål och ses bidra till genomförandet av Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050. Målet med cykelplanen är att cykelresor ska öka och de ska stå för 20% av alla resor 2030 ingår även som ett delmål i RUFS 2050. För att nå den detta cykelmål har fem strategiska insatsområden identifierats; cykelinfrastruktur, trafikinformation, kommunikation och kampanjer, kombinationsresor samt folkhälsa.

Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät som binder ihop viktiga målpunkter i länet. De regionala cykelstråken ska hålla genomgående hög standard, fortsatt genomförande och utbyggnad av cykelvägar och förbättringar av drift och underhåll föreslås.

Tyresö kommun är positiv till att den regionala cykelplanen och vikten av samverkan som cykelkansliet ansvara för i regionen, samtidigt saknas mer kraftfulla grepp för att nå målen då andelen cykelresor i stort sett är den samma sedan 2015.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet som Tyresö kommuns svar på remiss över Regional Cykelplan för Stockholms län.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet som Tyresö kommuns svar på remiss över Regional Cykelplan för Stockholms län.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 19.pdf
Särskilt yttrande (L) § 19 Svar på remiss regional cykelplan för Stockholms län.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss regional cykelplan.pdf
Södertörnsyttrande regional cykelplan Slutlig.pdf
Remissbrev Regional cykelplan.pdf
TRN 2019-0125 Regional cykelplan remissversion.pdf
TRN 2019-0125 Vägledning för genomförande remissversion.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss regional cykelplan signerad.pdf

§99 Svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037

Diarienummer 2021/SBF 0024 91

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.

Reservation
Ulf Perbo (KD) reserverar sig, bilaga.
Anki Svensson (M) reserverar sig.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.
Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) reserverar sig med hänvisning till reservation inlämnad av (MP) till kommunledningsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län och begär nu in förslag om vilka objekt som bör ingå i länsplanen från kommuner och andra berörda myndigheter. Länsplaneupprättarna vill få en övergripande bild av vilka brister och behov som finns i länets transportsystem.

Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande och remisstiden sträcker sig till den 12 april 2021.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet som Tyresö kommuns svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet som Tyresö kommuns svar på remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.

Yrkande
Ulf Perbo (KD) yrkar att följande tillägg bifogas remissvaret: "Tyresö kommun förordar att östlig förbindelse byggs".

Per Carlberg (SD), Dick Bengtsson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på ordförandeförslaget till förmån för (MP):s förslag till remissvar inlämnat till hållbarhetsutskottet, se bilaga.

Christina Melzén (L) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande om att följande skrivelse läggs till remissvaret: "Tyresö kommun förordar att östlig förbindelse byggs". Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Ulf Perbo (KD) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande röstar JA och den som yrkar bifall till Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande röstar NEJ. Röstningsresultat: 8 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen avslår Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse remiss Länsplan.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande länsplan behovsinventering Slutlig följebrev.pdf
Remissbrev länsplan.pdf
PM Länsplan.pdf
Objekt till remiss Länsplan.xlsx
Tjänsteskrivelse Remiss Länsplan signerad.pdf
Förslag till beslut (MP) remiss revidering länstrafikplanen.pdf

§100 Svar på remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet

Diarienummer 2021/KS 0065 002

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen "En gemensam angeläget".

Anki Svensson (M), Dick Bengtsson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M) och Ulf Perbo (KD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig, bilaga.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått betänkandet En gemensam angelägen (SOU 2020:46) på remiss från Finansdepartementet. Remissen ska besvaras senast den 12 april 2021. Tyresö kommun har valt att koncentrera sina svar till kapitel 17 "Utbildning och kultur" samt kapitel 19 "Mottagande och integration".

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen "En gemensam angeläget".

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på remissen "En gemensam angeläget".

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget med ändringen att Tyresös kommuns kommentarer på de två första rekommendationerna under avsnittet Mottagande och integration stryks från remissvaret.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Inger Gemicioglus (V) ändringsyrkande.
Christina Melzén (L) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Inger Gemicioglus (V) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V) ändringsyrkande om att stryka Tyresös kommuns kommentarer på de två första rekommendationerna under avsnittet Mottagande och integration från remissvaret. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Inger Gemicioglus (V) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Inger Gemicioglus (V) ändringsyrkande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse - Remiss av SOU 2020_46 En gemensam angelägenhet.pdf
Remissmissiv SOU 2020_46.pdf

§101 Svar på lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Diarienummer 2020/KS 0339 006

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på lagrådsremissen om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Tyresö Kommun ”Tyresö” att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Remissvaret ska besvaras senast den 31 mars 2021. Utkastet innehåller en samlad bedömning av överprövningsutredningens och förenklingsutredningens förslag avseende överprövning av upphandlingsmål. Förslagen syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på lagrådsremissen om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på lagrådsremissen om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.
2. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 37.pdf
Remiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.pdf Tjänsteskrivelse Svar på lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.pdf

§102 Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna

Diarienummer 2021/KS 0095 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Södertörns brandförsvarsförbund förslag på frister för rengöring (sotning) med ikraftträdande 2021-07-01 antas.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har genomfört en översyn av sotnings- och brandskyddskontrollverksamheten. I samband med det har Södertörns brandförsvarsförbund ställt sig bakom förslag till föreskrifter för rengöring (sotning) och föreslår respektive medlemskommun att besluta om frister för rengöring (sotning) i enlighet med förslaget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns brandförsvarsförbund förslag på frister för rengöring (sotning) med ikraftträdande 2021-07-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Sbff Bilaga 1 - Protokollsutdrag 2021-02-12 §6 - Frister sotning och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Tjänsteutlåtande för beslut i KF.pdf
Sbff Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande - Frister sotning och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Bilaga 3 - Protokollsutdrag 2021-02-12 § 7 - Taxa rengöring och brandskyddskontroll.pdf
Sbff Bilaga 4 - Tjänsteutlåtande - Taxa rengöring och brandskyddskontroll.pdf

§103 Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2021

Diarienummer 2021/KS 0096 12

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark. Nordiska museet redovisar för åtgärder, projekt och aktiviteter i Tyresö 2020 och planering och verksamhetsplan för Tyresö Slott 2021. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 35.pdf
Tyresö slott 2020.pdf
Tyresö slott.pdf
Tyresö slott 2021.pdf

§104 Slutrapportering LSS Strandvägen

Diarienummer KSM-2018-5

Kommunstyrelsens beslut
- Slutredovisning avseende LSS Strandvägen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet nybyggnation av två LSS-bostäder, ett boende på Stjärnvägen 29C (Hanviken 2:1) och ett på Strandvägen 1 (Tyresö 1:531). Entreprenaden på Strandvägen färdigställdes i augusti 2020 efter cirka 12 månaders produktionstid.

Bilagor
Slutrapport Gruppboende Strandvägen.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 8.pdf

§105 Kommunstyrelsens valärenden 2021

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelse från Vendela Magnell (M) godkänns.
2. Sonja Gustafson (M) utses som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.

Beskrivning av ärendet
Vendela Magnell (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner Vendela Magnells (M) avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration samt att Sonja Gustafson (M) utses som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Avsägelse, Vendela Magnell (M), ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.pdf

§106 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 74.pdf
Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla Viktig information från SKR (cirkulär 21.14).html
Södertörnskommunernas verksamhetsplan 2021.pdf
Södertörnskommunernas årsredovisning 2020.pdf
Södertörns utvecklingsplan 2035 - justerad 2021-01-14.pdf
Tyresös remissvar - Förslag till ny överenskommelse regional energi- och klimatrådgivning 2022-2025.docx

§107 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-03-17
Hållbarhetsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2021-03-17
Stadsbyggnadsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-03-17