Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-02-18

Sammanträde 2013-02-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferensrummet Myggdalen, plan i kommunhuset
Bilagor till dagordning
Tyresö FF.pdf (98 kb)

1 Ekonomisk rapport december 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Detaljerad ekonomisk rapport per den 31 december 2012, se bilaga.

Bilagor:
Ekonomisk rapport per den 31 december 2012
Detaljerad ekonomisk rapport

2 Revideras nämndbudget 2013

Förslag till nämndens beslut

Nämnden fastställer den reviderade budgeten.


Ärendebeskrivning

Underlaget mejlas så snart det är färdigt.

Bilaga:
Underlaget mejlas så snart det är färdigt.

3 Förslag till indexreglering av Kulturskolans avgifter

Förslag till indexreglering av Kulturskolans avgifter

Förslag till beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Att skicka beslutet till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning

I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2012 gavs utvecklingsförvaltningen uppdraget att ta fram ett förslag till princip om indexreglering av Kulturskolans avgifter.

Ordförandeutlåtande

I Kommunplanen ges alla nämnder i uppdrag att varje år se över de taxor som finns inom nämndområdet.
Taxorna för eleverna i Kulturskolan har inte justerats sedan 2009. Genom att indexreglera avgifterna skapas ett stabilt och rättvist system för brukarna.

Den föreslagna startnivån för indexeringen gör att den kommunala subventionen fortsätter att vara ca 70 %. Jag tycker att det i dagens läge är en rimlig nivå som också visar hur viktig verksamhet som Kulturskolan bedriver.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Brukarenkäter - Kulturenheten och biblioteket

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kulturen
Tyresö kommuns kulturenhet har låtit genomföra en
enkätundersökning för att besvara frågan "Hur upplever du
kulturenhetens arbete?" Detta för att kunna utveckla strategier i syfte
att förbättra verksamheten. Den riktade sig i första hand till
kulturenhetens brukare, det vill säga de som besöker de olika
kulturarrangemang som kommunen erbjuder medborgarna. Därför har
undersökningen i första hand genomförts fysiskt vid ett antal
kulturarrangemang, men även funnits tillgänglig digitalt via
tyreso.se och Tyresö kommuns facebooksida.

Biblioteket
Under kvartal 4 hösten 2012 genomförde Tyresö bibliotek en
brukarenkät på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Den
besvarades av 470 kunder, de flesta via bibliotekets webbsida.
Cirka 100 stycken fyllde i enkäten på papper i bibliotekets lokaler.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse kulturenheten
Tjänsteskrivelse biblioteket
Resultat enkäten, bilaga 1, 2 och 3

5 Redovisning av uppdrag - Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera utredningen med de verksamheter som nämnden ansvarar för från 1 januari 2013, exempelvis Tyresövallen, Alby och Trollbäckens IP.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunplanen gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som lämpar sig för konkurrensutsättning. Utredningen ska även ge exempel från andra kommuner.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamhetsberättelsen 2012 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Nämnden fastställer verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen för 2012 presenteras i bilaga.

Bilaga:
Verksamhetsberättelsen 2012 kultur- och fritidsnämnden

7 Ekonomiskt verksamhetsbidrag - Hantverksgårdens vänner

Förslag till beslut

Hantverksgårdens vänner erhåller ett verksamhetsbidrag om 10 000 kronor för 2013.

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens vänner har kommit in med en ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för år 2012 enligt bilaga.

För år 2012 erhöll Hantverksgårdens vänner 15 000 kronor för den löpande verksamheten.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun, och inte minst kultur- och fritidsnämnden, har sedan avknoppningen på 1990-talet subventionerat verksamheten med stora belopp. Ungefär 25 % av intäkterna för 2012 består av verksamhetsbidrag från nämnden.
Jag tycker det är rimligt att en ren vuxenverksamhet har en högre självfinansieringsgrad. Exempelvis är det min bedömning att det finns ett rejält utrymme att höja medlemsavgifterna som inte har förändrats på många år.
Därför är det mitt förslag att verksamhetsbidraget för 2013 reduceras till 10 000 kronor.

Hantverksgårdens vänner är naturligtvis, liksom andra föreningar, välkomna att söka projektbidrag för specifika och publika aktiviteter.

Bilaga:
Ansökan från Hantverksgårdens vänner

8 Tyresö Kultur- & Idrottsgala 2013

- sponsring under en tvåårsperiod 2013/14
- reviderad budget

Förslag till beslut

Nämnden godkänner Svensk Fastighetsförmedling som prissponsor av Kultur- och idrottsgalorna år 2013 och 2014.

Ordförande för kultur- och fritidsnämnden och chefen för Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att underteckna sponsoravtalet i kommunens namn.

Nämnden godkänner den reviderade budgeten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Den 8 mars genomförs Tyresös tredje Kultur- och idrottsgala.

Efter att nämnden beslutade om galans budget den 29 oktober har en sponsor visat intresse att vara med och sponsra galan under en tvåårsperiod.
Detta gör att årets budget behöver revideras, se bilaga.

Ordförandeutlåtande

Årets Kultur- & Idrottsgala är den tredje i ordningen där kommunen hyllar förtjänta medborgare som på olika sätt verkar inom kulturen och idrotten i Tyresö.
Ett bra och positivt evenemang drar till sig andra intressenter som på olika sätt vill vara med och bidra.
Svensk Fastighetsförmedling vill gärna vara med som prissponsor de kommande två åren.
Efter förhandlingar finns ett förslag till avtal klart för godkännande av nämnden enligt kommunens riktlinjer för sponsring.

Enligt förslaget ger avtalet sponsorn rätt att:

1. Att på galakvällen få med en representant på scenen under en priskategori tillsammans med ordinarie prisutdelare och bli presenterad som prissponsor. Sponsorn väljer själv vilken kategori och underrättar kommunen om detta i god tid före evenemanget.
2. Att få med sin logo på de trycksaker som framställs, under rubriken "Prissponsor". Undantaget från detta är diplomen till pristagarna och inbjudningarna till galan 2013.
3. Att använda galaloggan i sin marknadsföring under avtalstiden. Fritidschefen ska godkänna annonser, såväl tryckta som digitala, före publiceringen.
4. Branschexklusivitet, dvs. inga andra mäklarföretag tillåts sponsra under avtalstiden.
5. Får 4 biljetter till galakvällen utan extra kostnad samt förtur att köpa ytterligare 4 till ordinarie pris.
Bidraget från den aktuella sponsorn skapar möjlighet att justera ner nämndens projektbidrag till evenemanget vilket i sin tur skapar mer utrymme att stödja annan verksamhet.

Bilagor:
Förslag till reviderad budget Kultur- & Idrottsgalan 2013
Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

9 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

- Tyresö Jazz & Blues club, 30 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 5 000 kronor + 2 500 kronor
- Tyresö Hembygdsförening, 3 000 kronor
- Musikföreningen Strängstyrkan, 3 500 kronor + 5 000 kronor
- Lions club Trollbäcken, 8 000 kronor
- Tyresökören, 8 000 kronor

Bilagor:
Redovisningar från ovan nämnda föreningar

10 Kulturbidrag - delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

- Sörmlandsleden, 7 000 kronor
- Musikföreningen Strängstyrkan, 8 500 kronor
- Brännpunkten, 5 000 kronor

11 Internkontroll 2013

Förslag till nämndens beslut

För år 2013 ska internkontroll genomföras inom områden:
- Fakturahantering (leverantörsfakturor)
- Tidsredovisningar
- Externa konsulter. Kartläggning av nyttjande/kostnader/arbetsuppgifter.

Ärendebeskrivning

För år 2013 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Bilaga:
Internkontroller genomförda år 2005 - 2012

12 Byte av sammanträdesdag

Förslag till nämndens beslut

Flytta nämndens möte måndagen den 6 maj till måndagen den 27 maj 2013.
Stryka nämndsammanträdet den 10 juni.

Ärendebeskrivning

Det beslutade sammanträdesdatumet måndagen den 6 maj ligger för tidigt i månaden eftersom det är delårsbokslut och alla siffror hinner inte bli klara till nämnden.
Förslagsvis flyttas sammanträdet till måndagen den 27 maj 2013 istället och mötet den 10 juni tas bort.

Bilaga:
Sammanträdesplan 2013.

13 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

Bilagor:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

14 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Avsägelser och fyllnadsval
- Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Kommunstyrelsen
- Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden
- Granskningsplan för Medborgarfokus 2013

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Detaljplan för Bostäder vid Hasselbacken
- Information gällande detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö
- Detaljplan för Brinkvägen
- Detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2
- Detaljplan för fastigheten Näsby 4:1562
- Detaljplan för Omsorgsboende Tärningen
- Detaljplan för Sofieberg - Kungörelse
- Detaljplan för Nyfors
- Utveckling av Nyfors
- Detaljplan för Brobänken
- Detaljplan och gatukostnadsutredning för Ugglevägen - Kungörelse
- Detaljplan för transformatorstation i Tyresö centrum
- Underrättelse inför antagande av detaljplan för Transformatorstation i Tyresö centrum, alternativ 2

Övrigt
Skrivelse från Tyresö FF

§1 Ekonomisk rapport december 2012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Detaljerad ekonomisk rapport per den 31 december 2012, se bilaga.

Bilagor:

Ekonomisk rapport per den 31 december 2012

Detaljerad ekonomisk rapport

§2 Revideras nämndbudget 2013

Dnr 2013/KFN 0015 10

Nämndens beslut

Nämnden fastställer den reviderade budgeten.

Ärendebeskrivning

Den 27 november 2012 beslutade kommunstyrelsen om ekonomiska utökningar och förändringar för olika verksamhetsområden.

Den kompensation som utgått för ökade driftskostnader för Tyresöhallen fördelades 50/50 mellan verksamhetsområdena kultur/fritid och grundskola. Dock kommer större delen av kostnadsökningen (75/25) att belasta verksamhetsområdet kultur och fritid. Med anledning av det flyttas 1125 tkr från verksamhetsområde grundskola till verksamhetsområde kultur och fritid.

Verksamhetsområde kultur och fritid får också en förstärkning på 0,5 mkr för att stärka kulturskolans körundervisning.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

§3 Förslag till indexreglering av Kulturskolans avgifter

Dnr 2012/KFN 0072 003

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Att skicka beslutet till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning

I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2012 gavs utvecklingsförvaltningen uppdraget att ta fram ett förslag till princip om indexreglering av Kulturskolans avgifter.

Ordförandeutlåtande

I Kommunplanen ges alla nämnder i uppdrag att varje år se över de taxor som finns inom nämndområdet.

Taxorna för eleverna i Kulturskolan har inte justerats sedan 2009. Genom att indexreglera avgifterna skapas ett stabilt och rättvist system för brukarna.

Den föreslagna startnivån för indexeringen gör att den kommunala subventionen fortsätter att vara ca 70 %. Jag tycker att det i dagens läge är en rimlig nivå som också visar hur viktig verksamhet som Kulturskolan bedriver.

Yrkande

Alfonso Morales (S) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) yrkande och finner nämnden har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Skriftliga reservationer

Alfonso Morales (S) och Peter Bylund (MP) inkommer med skriftliga reservationer.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat på avslag.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse
§4 Brukarenkäter – Kulturenheten och biblioteket

Dnr 2013/KFN 0017 70

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kulturen

Tyresö kommuns kulturenhet har låtit genomföra en enkätundersökning för att besvara frågan ”Hur upplever du kulturenhetens arbete?” Detta för att kunna utveckla strategier i syfte att förbättra verksamheten. Den riktade sig i första hand till kulturenhetens brukare, det vill säga de som besöker de olika kulturarrangemang som kommunen erbjuder medborgarna. Därför har undersökningen i första hand genomförts fysiskt vid ett antal kulturarrangemang, men även funnits tillgänglig digitalt via tyreso.se och Tyresö kommuns facebooksida.

Biblioteket

Under kvartal 4 hösten 2012 genomförde Tyresö bibliotek en brukarenkät på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Den besvarades av 470 kunder, de flesta via bibliotekets webbsida.

Cirka 100 stycken fyllde i enkäten på papper i bibliotekets lokaler.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse kulturenheten

Tjänsteskrivelse biblioteket

Resultat enkäten, bilaga 1, 2 och 3

§5 Redovisning av uppdrag – Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2012/KFN 0066 003

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera utredningen med de verksamheter som nämnden ansvarar för från 1 januari 2013, exempelvis Tyresövallen, Alby och Trollbäckens IP.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunplanen gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som lämpar sig för konkurrensutsättning. Utredningen ska även ge exempel från andra kommuner.

Yrkanden

Alfonso Morales (S) och Peter Bylund (MP) yrkar avslag på kompletterande utredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) och Peter Bylund (MP) yrkanden och finner nämnden har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Skriftlig reservation

Peter Bylund (MP) inkommer med skriftlig en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat på avslag på kompletterande utredning.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

§6 Verksamhetsberättelsen 2012 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2013/KFN 0014 12

Nämndens beslut

Nämnden fastställer verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen för 2012 presenteras i bilaga.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilaga:

Verksamhetsberättelsen 2012 kultur- och fritidsnämnden

§7 Ekonomiskt verksamhetsbidrag – Hantverksgårdens vänner

Dnr 2013/KFN 0006 70

Nämndens beslut

Hantverksgårdens vänner erhåller ett verksamhetsbidrag om 10000 kronor för 2013.

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens vänner har kommit in med en ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för år 2012 enligt bilaga.

För år 2012 erhöll Hantverksgårdens vänner 15 000 kronor för den löpande verksamheten.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun, och inte minst kultur- och fritidsnämnden, har sedan avknoppningen på 1990-talet subventionerat verksamheten med stora belopp. Ungefär 25 % av intäkterna för 2012 består av verksamhetsbidrag från nämnden.

Jag tycker det är rimligt att en ren vuxenverksamhet har en högre självfinansieringsgrad. Exempelvis är det min bedömning att det finns ett rejält utrymme att höja medlemsavgifterna som inte har förändrats på många år.

Därför är det mitt förslag att verksamhetsbidraget för 2013 reduceras till 10000 kronor.

Hantverksgårdens vänner är naturligtvis, liksom andra föreningar, välkomna att söka projektbidrag för specifika och publika aktiviteter.

Yrkanden

Peter Bylund (MP) och Bo Furugård (S) yrkar på ett bidrag på 15000 kronor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylund (MP) yrkande och finner nämnden har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Skriftlig reservation

Peter Bylund (MP) inkommer med en skriftlig reservation.

Bilaga:

Ansökan från Hantverksgårdens vänner

§8 Tyresö Kultur- & Idrottsgala 2013

- sponsring under en tvåårsperiod 2013/14

- reviderad budget

Dnr 2012/KFN 0048 70

Nämndens beslut

Nämnden godkänner Svensk Fastighetsförmedling som prissponsor av Kultur- och idrottsgalorna år 2013 och 2014.

Ordförande för kultur- och fritidsnämnden och chefen för Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att underteckna sponsoravtalet i kommunens namn.

Nämnden godkänner den reviderade budgeten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Den 8 mars genomförs Tyresös tredje Kultur- och idrottsgala.

Efter att nämnden beslutade om galans budget den 29 oktober har en sponsor visat intresse att vara med och sponsra galan under en tvåårsperiod.

Detta gör att årets budget behöver revideras, se bilaga.

Ordförandeutlåtande

Årets Kultur- & Idrottsgala är den tredje i ordningen där kommunen hyllar förtjänta medborgare som på olika sätt verkar inom kulturen och idrotten i Tyresö.

Ett bra och positivt evenemang drar till sig andra intressenter som på olika sätt vill vara med och bidra.

Svensk Fastighetsförmedling vill gärna vara med som prissponsor de kommande två åren.

Efter förhandlingar finns ett förslag till avtal klart för godkännande av nämnden enligt kommunens riktlinjer för sponsring.

Enligt förslaget ger avtalet sponsorn rätt att:

1. Att på galakvällen få med en representant på scenen under en priskategori tillsammans med ordinarie prisutdelare och bli presenterad som prissponsor. Sponsorn väljer själv vilken kategori och underrättar kommunen om detta i god tid före evenemanget.

2. Att få med sin logo på de trycksaker som framställs, under rubriken ”Prissponsor”. Undantaget från detta är diplomen till pristagarna och inbjudningarna till galan 2013.

3. Att använda galaloggan i sin marknadsföring under avtalstiden. Fritidschefen ska godkänna annonser, såväl tryckta som digitala, före publiceringen.

4. Branschexklusivitet, dvs. inga andra mäklarföretag tillåts sponsra under avtalstiden.

5. Får 4 biljetter till galakvällen utan extra kostnad samt förtur att köpa ytterligare 4 till ordinarie pris.

Bidraget från den aktuella sponsorn skapar möjlighet att justera ner nämndens projektbidrag till evenemanget vilket i sin tur skapar mer utrymme att stödja annan verksamhet.

Yrkanden

Alfonso Morales (S) och Peter Bylund (MP) yrkar avslag på samtliga punkter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) och Peter Bylund (MP) yrkande och finner nämnden har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Skriftlig reservation

Peter Bylund (MP) inkommer med en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat på avslag på samtliga punkter.

Bilagor:

Förslag till reviderad budget Kultur- & Idrottsgalan 2013

Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

§9 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2012/KFN 0052 70

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

- Tyresö Jazz & Blues club, 30000 kronor

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 5000 kronor + 2500 kronor

- Tyresö Hembygdsförening, 3000 kronor

- Musikföreningen Strängstyrkan, 3500 kronor + 5000 kronor

- Lions club Trollbäcken, 8000 kronor

- Tyresökören, 8000 kronor

Bilagor:

Redovisningar från ovan nämnda föreningar

§10 Kulturbidrag - delegationsbeslut

Dnr 2013/KFN 0016 007

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

- Sörmlandsleden, 7000 kronor

- Musikföreningen Strängstyrkan, 8500 kronor

- Brännpunkten, 5000 kronor

§11 Internkontroll 2013

Dnr 2013/KFN 0018 016

Nämndens beslut

För år 2013 ska internkontroll genomföras inom områden:

- Fakturahantering (leverantörsfakturor)

- Tidsredovisningar

- Externa konsulter. Kartläggning av nyttjande/kostnader/arbetsuppgifter.

Ärendebeskrivning

För år 2013 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Bilaga:

Internkontroller genomförda år 2005 - 2012

§12 Byte av sammanträdesdag

Dnr 2012/KFN 0049 001

Nämndens beslut

Flytta nämndens möte måndagen den 6 maj till måndagen den 27 maj 2013.

Stryka nämndsammanträdet den 10 juni.

Ärendebeskrivning

Det beslutade sammanträdesdatumet måndagen den 6 maj ligger för tidigt i månaden eftersom det är delårsbokslut och alla siffror hinner inte bli klara till nämnden.

Förslagsvis flyttas sammanträdet till måndagen den 27 maj 2013 istället och mötet den 10 juni tas bort.

Bilaga:

Sammanträdesplan 2013.

§13 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

Bilagor:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

§14 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige

- Avsägelser och fyllnadsval

- Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Kommunstyrelsen

- Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och

fritidsnämnden

- Granskningsplan för Medborgarfokus 2013

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Detaljplan för Bostäder vid Hasselbacken

- Information gällande detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö

- Detaljplan för Brinkvägen

- Detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2

- Detaljplan för fastigheten Näsby 4:1562

- Detaljplan för Omsorgsboende Tärningen

- Detaljplan för Sofieberg – Kungörelse

- Detaljplan för Nyfors

- Utveckling av Nyfors

- Detaljplan för Brobänken

- Detaljplan och gatukostnadsutredning för Ugglevägen – Kungörelse

- Detaljplan för transformatorstation i Tyresö centrum

- Underrättelse inför antagande av detaljplan för Transformatorstation i Tyresö centrum, alternativ 2

Övrigt

Skrivelse från Tyresö FF