Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2024-02-19

Sammanträde 2024-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Orientering om personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/KFN 0009 017

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information personuppgiftsincidenter 2023.pdf
Incidentrapportering Nämnd KFN - 2024.pptx

2 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/KFN 0011

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur,
fritid och fritidsgårdar 2023 med måluppfyllelse samt uppföljning av
uppdrag, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Bilaga 3 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2023 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2023 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan har följts upp. Ett barnbokslut bifogas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf

3 Nämnduppdrag om att utreda den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamheter

Diarienummer 2024/KFN 0012

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Slutredovisningen av nämnduppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet

I nämndplan 2023 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamhet och identifiera områden med bristande utbud. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nämnduppdraget i bifogad rapport (bilaga 1) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av nämnduppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämnduppdrag om att utreda den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamheter.pdf
Bilaga 1. Rapport. Den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamhet.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa. den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamhet.pdf
Bilaga 3 Kartor över närhet till anläggningar och verksamhet.pdf
Bilaga 4 Kartor över befolkningsstruktur.pdf

4 Ansvar för Tyresöarkivet *

Diarienummer 2023/KFN 0160

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Medel för Tyresöarkivet på 1000 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde 9 till kommunstyrelsens verksamhetsområde 17. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer att verksamheten för Tyresöarkivet flyttar till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

Beskrivning av ärendet

Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas.

I dagsläget är verksamheten och budgeten är placerad under kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ansvaret för Tyresöarkivet bör flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen (närmare bestämt
Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas.


Bilagor
Tjänsteskrivelse. Flytt av verksamheten Tyresöarkivet.pdf

5 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för kulturstipendier

Diarienummer 2023/KFN 0159 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för kulturstipendium antas.
2. Beslutet börjar gälla 2025-01-01.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendium till kulturellt verksamma personer, i syfte att stimulera kommunens kulturella liv och fungera som uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer som har en anknytning till Tyresö kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för kulturstipendium (KFN 2020-08-31 § 54) och föreslår att riktlinjerna ska revideras enligt det som beskrivs nedan och som framgår i det bifogade förslaget på reviderade riktlinjer.

Den huvudsakliga ändringen rör ett förtydligande av vilka som kan tilldelas stipendium. Stipendiet ska tilldelas personer som är bosatta eller verksamma i Tyresö, eller har en särskild anknytning till kommunen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningen bedömer att revideringen av riktlinjerna inte anses påverka barn och unga, därför har ingen prövning av barnets bästa gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för kulturstipendier..pdf
Styrdokument. Riktlinjer för kulturstipendier (med ändringsmarkeringar).pdf
Styrdokument. Riktlinjer för kulturstipendier (utan ändringsmarkeringar).pdf

6 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2024/KFN 0005

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kultur- och fritidsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i att den befintliga delegationsordningen (fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2023-04-24 § 28) revideras enligt följande:
Under delegationsordningens avsnitt om nämndspecifika frågor föreslår kultur- och fritidsförvaltningen två tillägg.

Det första tillägget innebär att kultur- och fritidsnämnden delegerar rätten att fatta beslut om att utse kulturstipendiater till chefen för kulturenheten (avsnitt F.5). Förslaget innebär att chefen för kulturenheten kan dela ut totalt 50 000 kronor per år i kulturstipendium, i enlighet med nämndens antagna riktlinjer för kulturstipendier.

Det andra tillägget innebär att kultur- och fritidsnämnden delegerar rätten att fatta beslut om tidsfördelningsprincipen, inom ramen för antagna riktlinjer, till förvaltningschefen (avsnitt F.6).

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2024 (med ändringsmarkeringar).pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2024 (utan ändringsmarkeringar).pdf

7 Svar på Tyresöinitiativ om utegym på Trollbäckens IP

Diarienummer 2024/KFN 0010 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om att anordna ett utegym på Trollbäckens IP genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet

Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anordna ett utegym på Trollbäckens IP. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 83 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande

Utegym är en utmärkt och kostnadseffektiv satsning som inte bara främjar fysisk aktivitet utan också social samvaro och meningsfull fritid bland Tyresöborna. Dessa anläggningar bidrar till att göra motion tillgänglig för alla, oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar, och stärker därmed vår gemensamma hälsa. Jag är medveten om att det finns ett stort intresse och efterfrågan av fler utegym i vår kommun. Med detta i åtanke har vi nyligen genomfört en utredning för att identifiera de områden i kommunen som är mest i behov av sådana faciliteter. Utredningen har tagit hänsyn till flera faktorer, inklusive befintlig tillgång på utegym, tillgänglighet och möjlighet till en bred användning av olika målgrupper.
Resultaten från utredningen pekar på att det finns andra områden än Trollbäckens IP som för närvarande är mer prioriterade för nyetablering av utegym för att säkerställa en god geografisk spridning och tillgänglighet för alla kommuninvånare. Dessa områden är Tyresö centrum, Västsidan av Granängsringen och Brevikshalvön. Vårt mål är att främja en jämn tillgång till fysiska spontanaktiviteter över hela kommunen. Vi håller dock dörren öppen för att återkomma till detta förslag i framtiden i takt med att utbyggnaden av spontanaktiviteterna inom kommunen fortlöper. Vi uppmuntrar fortsatt att förslag från Tyresöborna inkommer och är tacksamma för det engagemang som visas för att göra vår kommun till en ännu bättre plats att leva.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Utegym på Trollbäckens IP.pdf

8 Information från kultur- och fritidsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/KFN 0003 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

9 Tillgänglighetsplan 2024

Diarienummer 2024/KFN 0016 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till kultur- och fritidsförvaltningen för hantering.

Beskrivning av ärendet

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning.
Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad
delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut Visning i oktober av Moasiken Tekniks sonat.pdf
Delegationsbeslut november av Mosaiken Tekniks sonat.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Club konsert i december.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Club konsert i november.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Club konsert i oktober.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Club konsert i september.pdf
Delegationsbeslut Tyresökören.pdf
Delegationsbeslut Tyresö hembygdsförening körkonsert i Ahlstorp.pdf
Delegationsbeslut Konstrundan.pdf
Delegationsbeslut Marknasföringsevent Konstrundan.pdf
Delegationsbeslut Trädgårdens historia från Sverige kulturbidrag.pdf
Delegationsbeslut verksamhetsbidrag Hantverksgårdens vänner.pdf
Delegationsbeslut om statsbidrag ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor.pdf
Delegationsbeslut om statsbidrag utvecklingsbidrag till kulturskolor i satsning i samverkan med andra kommuner.pdf

11 Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2024

Diarienummer 2024/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Bilagor
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 6 februari 2024.pdf

§13 Orientering om personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/KFN 0009 017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför. 

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information personuppgiftsincidenter 2023.pdf

Incidentrapportering Nämnd KFN - 2024.pptx

§14 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/KFN 0011

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, 
  fritid och fritidsgårdar 2023 med måluppfyllelse samt uppföljning av 
  uppdrag, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
 2. Bilaga 3 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2023 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2023 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan har följts upp. Ett barnbokslut bifogas. 

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

 1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, 
  fritid och fritidsgårdar 2023 med måluppfyllelse samt uppföljning av 
  uppdrag, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
 2. Bilaga 3 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf

Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf

§15 Nämnduppdrag om att utreda den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamheter

Diarienummer 2024/KFN 0012

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Slutredovisningen av nämnduppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet

I nämndplan 2023 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamhet och identifiera områden med bristande utbud. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nämnduppdraget i bifogad rapport (bilaga 1) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av nämnduppdraget.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av nämnduppdraget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden

Emelie Hedberg (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Nämnduppdrag om att utreda den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamheter.pdf

Bilaga 1. Rapport. Den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamhet.pdf

Bilaga 2 Prövning av barnets bästa. den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamhet.pdf

Bilaga 3 Kartor över närhet till anläggningar och verksamhet.pdf

Bilaga 4 Kartor över befolkningsstruktur.pdf

§16 Ansvar för Tyresöarkivet

Diarienummer 2023/KFN 0160

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

 • Medel för Tyresöarkivet på 1000 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde 9 till kommunstyrelsens verksamhetsområde 17. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer att verksamheten för Tyresöarkivet flyttar till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 • Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas.

I dagsläget är verksamheten och budgeten är placerad under kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ansvaret för Tyresöarkivet bör flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen (närmare bestämt kommunkansliet). Anledningen till förslaget är att kommunkansliet är den enhet som idag ansvarar för kommunens centrala arkiv samt är stödfunktion för kommunens arkivläggning. Därför vore kommunstyrelsen även en logisk organisatorisk placering av Tyresöarkivet.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 • Medel för Tyresöarkivet på 1000 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde 9 till kommunstyrelsens verksamhetsområde 17. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer att verksamheten för Tyresöarkivet flyttar till kommunstyrelsen.

Vidare föreslår ordföranden att kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

 • Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Flytt av verksamheten Tyresöarkivet.pdf

§17 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för kulturstipendier

Diarienummer 2023/KFN 0159 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för kulturstipendium antas.
 2. Beslutet börjar gälla 2025-01-01.

 

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendium till kulturellt verksamma personer, i syfte att stimulera kommunens kulturella liv och fungera som uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer som har en anknytning till Tyresö kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för kulturstipendium (KFN 2020-08-31 § 54) och föreslår att riktlinjerna ska revideras enligt det som beskrivs nedan och som framgår i det bifogade förslaget på reviderade riktlinjer.

Den huvudsakliga ändringen rör ett förtydligande av vilka som kan tilldelas stipendium. Stipendiet ska tilldelas personer som är bosatta eller verksamma i Tyresö, eller har en särskild anknytning till kommunen. 

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningen bedömer att revideringen av riktlinjerna inte anses påverka barn och unga, därför har ingen prövning av barnets bästa gjorts

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

 1. Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för kulturstipendium antas.
 2. Beslutet börjar gälla 2025-01-01.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för kulturstipendier..pdf

Styrdokument. Riktlinjer för kulturstipendier (med ändringsmarkeringar).pdf

Styrdokument. Riktlinjer för kulturstipendier (utan ändringsmarkeringar).pdf

§18 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2024/KFN 0005

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kultur- och fritidsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i att den befintliga delegationsordningen (fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2023-04-24 § 28) revideras enligt följande:

Under delegationsordningens avsnitt om nämndspecifika frågor föreslår kultur- och fritidsförvaltningen två tillägg.

Det första tillägget innebär att kultur- och fritidsnämnden delegerar rätten att fatta beslut om att utse kulturstipendiater till chefen för kulturenheten (avsnitt F.5). Förslaget innebär att chefen för kulturenheten kan dela ut totalt 50 000 kronor per år i kulturstipendium, i enlighet med nämndens antagna riktlinjer för kulturstipendier.

Det andra tillägget innebär att kultur- och fritidsnämnden delegerar rätten att fatta beslut om tidsfördelningsprincipen, inom ramen för antagna riktlinjer, till förvaltningschefen (avsnitt F.6).   

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

 • Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2024 (med ändringsmarkeringar).pdf

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2024 (utan ändringsmarkeringar).pdf

§19 Svar på Tyresöinitiativ om utegym på Trollbäckens IP

Diarienummer 2024/KFN 0010 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Förslaget om att anordna ett utegym på Trollbäckens IP genomförs inte.
 2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

 

Beskrivning av ärendet

Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anordna ett utegym på Trollbäckens IP. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 83 röster.

 

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

 1. Förslaget om att anordna ett utegym på Trollbäckens IP genomförs inte.
 2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande

Utegym är en utmärkt och kostnadseffektiv satsning som inte bara främjar fysisk aktivitet utan också social samvaro och meningsfull fritid bland Tyresöborna. Dessa anläggningar bidrar till att göra motion tillgänglig för alla, oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar, och stärker därmed vår gemensamma hälsa. Jag är medveten om att det finns ett stort intresse och efterfrågan av fler utegym i vår kommun. Med detta i åtanke har vi nyligen genomfört en utredning för att identifiera de områden i kommunen som är mest i behov av sådana faciliteter. Utredningen har tagit hänsyn till flera faktorer, inklusive befintlig tillgång på utegym, tillgänglighet och möjlighet till en bred användning av olika målgrupper.

Resultaten från utredningen pekar på att det finns andra områden än Trollbäckens IP som för närvarande är mer prioriterade för nyetablering av utegym för att säkerställa en god geografisk spridning och tillgänglighet för alla kommuninvånare. Dessa områden är Tyresö centrum, Västsidan av Granängsringen och Brevikshalvön. Vårt mål är att främja en jämn tillgång till fysiska spontanaktiviteter över hela kommunen. Vi håller dock dörren öppen för att återkomma till detta förslag i framtiden i takt med att utbyggnaden av spontanaktiviteterna inom kommunen fortlöper. Vi uppmuntrar fortsatt att förslag från Tyresöborna inkommer och är tacksamma för det engagemang som visas för att göra vår kommun till en ännu bättre plats att leva.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tyresöinitiativ till nämnd - Utegym på Trollbäckens IP.pdf

§20 Information från kultur- och fritidsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/KFN 0003 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§21 Tillgänglighetsplan 2024

Diarienummer 2024/KFN 0016 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Kultur- och fritidsnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till kultur- och fritidsförvaltningen för hantering.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat. 

Kommunstyrelsen har nu beslutat att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

 • Kultur- och fritidsnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till kultur- och fritidsförvaltningen för hantering.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det. 

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf

Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf

§22 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Anmälda delegationsbeslut noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning.
Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad
delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor

Delegationsbeslut  Visning i oktober av Moasiken Tekniks sonat.pdf

Delegationsbeslut november av Mosaiken Tekniks sonat.pdf

Delegationsbeslut om Tyresö Jazz  Blues Club konsert i december.pdf

Delegationsbeslut om Tyresö Jazz  Blues Club konsert i november.pdf

Delegationsbeslut om Tyresö Jazz  Blues Club konsert i oktober.pdf

Delegationsbeslut om Tyresö Jazz  Blues Club konsert i september.pdf

Delegationsbeslut  Tyresökören.pdf

Delegationsbeslut  Tyresö hembygdsförening körkonsert i Ahlstorp.pdf

Delegationsbeslut  Konstrundan.pdf

Delegationsbeslut Marknasföringsevent Konstrundan.pdf

Delegationsbeslut   Trädgårdens historia från Sverige  kulturbidrag.pdf

Delegationsbeslut verksamhetsbidrag Hantverksgårdens vänner.pdf

Delegationsbeslut om statsbidrag ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor.pdf

Delegationsbeslut om statsbidrag utvecklingsbidrag till kulturskolor i satsning i samverkan med andra kommuner.pdf

§23 Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2024

Diarienummer 2024/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Bilagor

Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 6 februari 2024.pdf