Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-01-20

Sammanträde 2021-01-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vis sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

3 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

4 Information om HR-frågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

5 Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola

Diarienummer 2020/KS 0334 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i k ommunstyrelsen
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler.

Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler.
2. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
4. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Beskrivning av ärendet
Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan från och med höstterminen 2021. För att kunna organisera en skola för årskurs F-6 med två paralleller behöver en paviljong sättas upp med plats för undervisning av två klasser. Utöver dessa två klassrum har den politiska ledningen även en ambition att skapa utrymme för att inrymma tal- och språkklasser på skolan. Förvaltningen bedömer att det därför finns behov av totalt fyra klassrum samt grupprum i paviljongen.

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 9 december 2020, § 112 att föreslå kommunstyrelsen att investeringsansökan för uppförande av en paviljong, med placering på Fårdala skola, godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Fårdala.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-12-09 § 112.pdf
Reservation § 112 Centerpartiet.pdf
Reservation § 112 Moderaterna.pdf

6 Uppföljning av löneöversyn 2020

Diarienummer 2020/KSP 0118 22

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2020 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner gäller från och med den 1 april respektive 1 november 2020 beroende på angivet datum i respektive arbetstagarorganisations centrala lönekollektivavtal. HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen, trots att centrala lönekollektivavtal för Kommunal och Allmänkommunal verksamhet inte blev klara förrän i månadsskiftet oktober/november, har fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget, trots långa ledtider, huvudsakligen uppfattats som positiv samt att en del tidigare uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Arbetsgivarens inriktning att prioritera mer rättvisande lönestrukturer bedöms ha fått viss avsedd verkan för att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några av bristyrkena då bland annat en viss minskning av
personalomsättningen kunnat konstateras.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av löneöversyn 2020.pdf
Tjänsteskrivelse uppföljning av löneöversyn 2020 (tillgänglighetsanpassad version).pdf

7 Handlingsplan för suicidprevention

Diarienummer 2020/KS 0272 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Handlingsplan för suicidprevention antas.

Beskrivning av ärendet
I april 2020 fick enheten för juridik och utredning i uppdrag av kommunledningsgruppen att ta fram en handlingsplan för suicidprevention med utgångspunkt i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention som antogs av riksdagen 2008. Ett förslag till handlingsplan har arbetas fram.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för suicidprevention.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för suicidprevention.pdf
Handlingsplan för suicidprevention.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2020-11-26 § 30.pdf

8 Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen

Diarienummer KSM-2018-5

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet nybyggnation av två LSS-bostäder, ett boende på Stjärnvägen 29C (Hanviken 2:1) och ett på Strandvägen 1 (Tyresö 1:531). Entreprenaden på Stjärnvägen färdigställdes i juni 2020 efter cirka 17 månaders produktionstid.

Entreprenaden på Strandvägen färdigställdes i augusti 2020 efter cirka 12 månaders produktionstid.

Kommunstyrelseförvaltingen förslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf
Slutrapport LSS Strandvägen.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf

9 Redovisning av gestaltningsförslag för nya ishallen

Diarienummer 2021/KS 0018 92

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av förändrad utvändig gestaltning av Tyresövallen.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen att notera informationen.

Bilagor
Tyresövallen förändrad utvändig gestaltning.pdf

10 Svar på motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0162 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen införd i svensk lag. Syftet med att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman är att bevaka att barnkonventionen genomsyrar alla kommunens verksamheter samt att erbjuda barn och unga en företrädare i enskilda fall. Motionärerna föreslår att en lokal barnombudsman ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som denne kan ge direkt stöd och råd till barn och vårdnadshavare. Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en angelägen fråga om vikten av att säkerställa att barnkonventionen efterlevs och där barnperspektivet genomsyrar alla kommunens verksamheter.

I förslaget önskar motionärerna att en tjänst ska inrättas som ska granska nämnders beslut, säkerställa att alla som arbetar med barn och unga utbildas i barnkonsekvensanalys, barnkonvention och barnrättsperspektiv, informera barn och unga om deras rättigheter, vara ombud för barn och föräldrar i enskilt fall samt samverka och hålla sig uppdaterad i frågor som rör barnens rättigheter.

Barnkonventionen blev svensk lag 2019. Sedan dess har kommunen arbetat med att genomföra utbildningsinsatser för att rusta chefer, politiker och personal för den nya lagstiftningen. Riktlinjer slår nu fast att chefer och medarbetare ska ha kunskap om barnens rättigheter där dessa löpande ska erbjudas utbildningsinsatser. Till detta finns ett administrativt stöd i form av styrande dokument, en webbsida med praktiskt stöd, en intern stödfunktion för barnrättsområdet och i kommunens beslut och tjänsteskrivelser ska nu en prövning av barnets bästa alltid ingå.

Utöver dessa insatser har kommunen sedan ett år tillbaka en anhörigkonsulent.
Anhörigkonsulenten finns där för att rådgöra anhöriga vid omsorg för en närstående. Med detta stöd kan föräldrar få hjälp med att hitta rätt stöd till de barn som har behov till detta.

De genomgripande utbildningsinsatserna tillsammans med de stödfunktioner som är inrättade anser vi svarar upp på ett bra sätt mot det som motionen efterfrågar i kommunens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet 2021

Diarienummer 2021/KS 0016 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201203 (tillgänglighetsanpassad).pdf

§1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vis sammanträdet.

Bilagor
Information om Södertörnssamarbetet 20 januari 2021.pdf

§2 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

Bilagor
Information med anledning av Coronakrisen - KLU 20 jan 2021.pdf

§3 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

§4 Information om HR-frågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

§5 Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola *

Diarienummer 2020/KS 0334 41

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
2. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Anki Svensson (M), Dick Bengtsson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan från och med höstterminen 2021. För att kunna organisera en skola för årskurs F-6 med två paralleller behöver en paviljong sättas upp med plats för undervisning av två klasser. Utöver dessa två klassrum har den politiska ledningen även en ambition att skapa utrymme för att inrymma tal- och språkklasser på skolan. Förvaltningen bedömer att det därför finns behov av totalt fyra klassrum samt grupprum i paviljongen.

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 9 december 2020, § 112 att föreslå kommunstyrelsen att investeringsansökan för uppförande av en paviljong, med placering på Fårdala skola, godkänns.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att:
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
4. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Fårdala.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-12-09 § 112.pdf
Reservation § 112 Centerpartiet.pdf
Reservation § 112 Moderaterna.pdf

§6 Uppföljning av löneöversyn 2020

Diarienummer 2020/KSP 0118 22

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2020 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner gäller från och med den 1 april respektive 1 november 2020 beroende på angivet datum i respektive arbetstagarorganisations centrala lönekollektivavtal. HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen, trots att centrala lönekollektivavtal för Kommunal och Allmänkommunal verksamhet inte blev klara förrän i månadsskiftet oktober/november, har fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget, trots långa ledtider, huvudsakligen uppfattats som positiv samt att en del tidigare uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Arbetsgivarens inriktning att prioritera mer rättvisande lönestrukturer bedöms ha fått viss avsedd verkan för att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några av bristyrkena då bland annat en viss minskning av personalomsättningen kunnat konstateras.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av löneöversyn 2020.pdf
Tjänsteskrivelse uppföljning av löneöversyn 2020 (tillgänglighetsanpassad version).pdf

§7 Handlingsplan för suicidprevention

Diarienummer 2020/KS 0272 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Handlingsplan för suicidprevention antas.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I april 2020 fick enheten för juridik och utredning i uppdrag av kommunledningsgruppen att ta fram en handlingsplan för suicidprevention med utgångspunkt i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention som antogs av riksdagen 2008. Ett förslag till handlingsplan har arbetas fram.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för suicidprevention.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar handlingsplan för suicidprevention.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för suicidprevention.pdf
Handlingsplan för suicidprevention.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2020-11-26 § 30.pdf

§8 Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen

Diarienummer KSM-2018-5

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet
nybyggnation av två LSS-bostäder, ett boende på Stjärnvägen 29C (Hanviken 2:1) och ett på Strandvägen 1 (Tyresö 1:531). Entreprenaden på Stjärnvägen
färdigställdes i juni 2020 efter cirka 17 månaders produktionstid. Entreprenaden på Strandvägen färdigställdes i augusti 2020 efter cirka 12 månaders produktionstid.

Kommunstyrelseförvaltingen förslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf
Slutrapport LSS Strandvägen.pdf

§9 Redovisning av gestaltningsförslag för nya ishallen

Diarienummer 2021/KS 0018 92

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av förändrad utvändig gestaltning av Tyresövallen. Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen att notera informationen.

Bilagor
Tyresövallen förändrad utvändig gestaltning.pdf

§10 Svar på motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0162 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen införd i svensk lag. Syftet med att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman är att bevaka att barnkonventionen genomsyrar alla kommunens verksamheter samt att erbjuda barn och unga en företrädare i enskilda fall. Motionärerna föreslår att en lokal barnombudsman ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som
denne kan ge direkt stöd och råd till barn och vårdnadshavare. Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en angelägen fråga om vikten av att säkerställa att barnkonventionen efterlevs och där barnperspektivet genomsyrar alla kommunens verksamheter.

I förslaget önskar motionärerna att en tjänst ska inrättas som ska granska nämnders beslut, säkerställa att alla som arbetar med barn och unga utbildas i
barnkonsekvensanalys, barnkonvention och barnrättsperspektiv, informera barn och unga om deras rättigheter, vara ombud för barn och föräldrar i enskilt fall samt samverka och hålla sig uppdaterad i frågor som rör barnens rättigheter.

Barnkonventionen blev svensk lag 2019. Sedan dess har kommunen arbetat med att genomföra utbildningsinsatser för att rusta chefer, politiker och personal för den nya lagstiftningen. Riktlinjer slår nu fast att chefer och medarbetare ska ha kunskap om barnens rättigheter där dessa löpande ska erbjudas utbildningsinsatser. Till detta finns ett administrativt stöd i form av styrande dokument, en webbsida med praktiskt stöd, en intern stödfunktion för barnrättsområdet och i kommunens beslut och tjänsteskrivelser ska nu en prövning av barnets bästa alltid ingå. Utöver dessa insatser har kommunen sedan ett år tillbaka en anhörigkonsulent. Anhörigkonsulenten finns där för att rådgöra anhöriga vid omsorg för en närstående. Med detta stöd kan föräldrar få hjälp med att hitta rätt stöd till de barn som har behov till detta.

De genomgripande utbildningsinsatserna tillsammans med de stödfunktioner som är inrättade anser vi svarar upp på ett bra sätt mot det som motionen efterfrågar i kommunens verksamheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf

§11 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet 2021

Diarienummer 2021/KS 0016 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 201203 (tillgänglighetsanpassad).pdf