Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-01-16

Sammanträde 2013-01-16

Datum
Klockan
Plats

§1 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr. 2013 KSM 0040.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs

2. Taxan träder i kraft den 1 mars 2013.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsenheten har som följd av ut­ökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenad­kostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter.

Taxaförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfalls­tjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfalls­hanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Det pågående införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även en gradvis avveckling av förekommande komposterings­rabatter i samband med att matavfallsinsamling erbjuds etappvis i kommunen.

Föreslagen taxa innehåller även en reduktion med 25 % av samtliga dessa rabatter fram till dess matavfallsinsamling införs i berörda områden. I taxan införs även en motsvarande tjänst för flerbostadshus med reducerad grundavgift där matavfallsinsamling införs.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2013

_____

§2 VAS-rådets årsmöte den 14 februari 2013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Fredik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP) och Marie Åkesdotter (MP) kommer att delta under VAS-rådets årsmöte.

Beskrivning av ärendet

VAS-rådet bjuder in till årsmöte den 14 februari 2013, mellan klockan 12.00 - 16.30. Platsen för mötet är World Trade Center i Stockholm.

Målgrupp är politiker och tjänstemän med ansvar inom samhällsbyggnads­området.

Temat för VAS-rådet denna gång tar sin utgångspunkt

· dels i en diskussion kring hur recipientsituationen ser ut i länets skärgårdsområden och hur den kan komma att förändras utifrån olika framtidsscenarier,

· dels i en diskussion rörande behovet av en utökad regional samverkan inom vatten- och avloppsområdet, sett mot bakgrund av EG:s ram­direktiv för vatten, befolkningstillväxten och klimatförändringarna.

Till ärendet hörande handling

Inbjudan

_____

§3 Yttrande över förslag till handlingsprogram för Regionala stadskärnor

Dnr. 2012/KS 0377.005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på remissen Handlingsprogram Regionala stadskärnor.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har bjudits in att delta i samrådet om Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanerings förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor.

Programmet ska bidra till genomförandet av åtagandet ”Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen” i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.

En flerkärnig struktur, enligt RUFS 2010, ska bidra till hushållning med mark, energieffektivitet, högre kollektivtrafikandel och bättre tillgänglighet. För att klara tillväxten i regionen behöver den centrala stadskärnan Stockholm avlastas.

I RUFS 2020 redovisas åtta yttre regionala stadskärnor. Fyra av dessa ligger på Södertörn. Det är Kungens Kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje.

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering önskar särskilt få in synpunkter på de valda handlingsområdena, aktörerna och hur vår organisation kan bidra till att utveckla de regionala stadskärnorna.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Stockholms läns landstings remiss

_____

§4 Beslut om antagande gällande detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö

Dnr. 2012 KSM 0573.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö.

Planens syfte är att möjliggöra för en gång- och cykelväg som en för­längning av Brinkvägen.

Vägen kommer under arbetet med ombyggnationen av Brakmarsvägen (Solberga, etapp 7) att kunna användas som tillfällig väg för att kunna säkerställa genomfart för bland annat räddningstjänsten.

Planen har varit ute på samråd under perioden 11 september –2 oktober 2012 och utställd för granskning under perioden 26 november –16 december 2012. Planarbetet har skett med normalt förfarande.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

_____

§5 Granskning för område för handel och småindustri, på fastigheten Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun

Dnr. 2011 KSM 0437.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommustyrelsens beslut

1. Granskningshandlingarna för detaljplan för område för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de Gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för handel och småindustri.

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en livsmedelsbutik på platsen med tillhörande cirka 103 parkeringsplatser.

För att få en så flexibel plan som möjligt planläggs marken för både handel- och industriändamål

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Kvalitetsprogram

_____

§6 Rapport om pågående plan- och byggarbeten

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Mark- och exploateringschefen Anders Lind lämnar en muntlig rapport om pågående plan- och byggarbeten.

Planer som vunnit laga kraft men som fortfarande är under genomförande

· Bostäder, handel och park i Tyresö centrum

· Bostäder vid Bollmora allé

· Bostäder vid Tegvägen

· Bostäder vid Njupkärrsvägen

· Flis- och masshanteringsplats i Lindalen

· Orrnäset, etapp 5

· Måsvägen, etapp 6

· Sjöbacken

· Gränsvägen 10

· Porträttet, seniorboende

· Varvsvägen

· Solberga etapp 7

· Strandängarna

· Simhallen

· Äldreboende vid Basilikagränd

Överklagade planer hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen

· Föreningslokal Brf. Sjötungan

· Detaljplanebestämmelser för Yttre Brevik (Södra Trinntorp)

· Planbestämmelser Tyresö Näs

· Trädgårdsbruket

Pågående planer

· Bostäder vid Hasselbacken

· Bostäder vid kv. Pluto

· Brobänken, etapp 10

· Brinkvägen, ersättningsväg Raksta

· Förskolan Tärningen

· Infartshandel Willys

· Lekland i Petterboda

· Nyfors

· Näsby 4:1562, delning

· Malmstigen , parhus

· Nya planbestämmelser på Östra Tyresö:

· Yttre Brevik

· Odlingslotten 2, delning

· Sofiebergsskolan

· Tennisbanor vid rackethallen: Nytt läge utreds

· Tennet 8, Vårdcentral m.m.

· Transformatorstation Tyresö centrum

· Trädgårdsstaden etapp 3 (vilar tills vidare)

· Ugglevägen, etapp 9

· Östra Tyresö

Övriga projekt

· Utveckling av Tyresö centrum

_____

§7 Redovisning av förslag till åtgärder utefter Tyresövägen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en tid- och kostnadssatt plan för genomförande i enlighet med utredningens förslag.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen har Triveco Traffic tagit fram ett åtgärdsförslag enligt fyrsegsprincipen för Tyresövägen.

Syftet med studien är att belysa alternativ som ska leda till att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för östra Tyresö.

Målet är att öka antalet människor som kan transporteras, oavsett trafikslag, längs Tyresövägen.

Trafikplanerare Helena Hartzell lämnar en muntlig redovisning av vad som framkommit i utredningen.

_____

§8 Cykel – Lägesrapport (Cykelplan, LÄSK, avtal om Regionala cykelstråk)

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Trafikplanerare Helena Hartzell lämnar en muntlig redovisning i ärendet.

_____

§9 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för december månad 2012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under december månad 2012.

Till ärendet hörande handling

Månadsrapport för december

_____

§10 Beslut fattade enligt delegationsordning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Flyttning skrotning av fordon

Under året har 236 långtidsuppställda eller övergivna fordon protokollförts. Efter skriftlig uppmaning har 162 fordon flyttas genom ägarens försorg. Dessutom har 67 fordon skrotats genom kommunens försorg. Nio fordon är uppställda på kommunens inhägnade uppställningsplats och sju fordon är under utredning.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Antalet beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade är 181 stycken. 13ansökningar har avslagits.

Schaktningstillstånd

Under året har totalt 91 schaktningstillstånd beviljats för Vattenfall Nordic AB, Entel AB,Tridem, City net, Frio AB, Skanova, Ncc och Peab telia.

Tillstånd för tunga och breda transporter

Under året har 55 tillstånd beviljats för transporter i huvudsak av hus-moduler och förflyttning av mobilkranar.

_____

§11 Pågående upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Ny GIS-plattform/kartsystem i en samordnad upphandling med övriga Södertörnskommuner. Botkyrka kommun håller i upphandlingen.

Upphandling av beläggningsarbeten

Införandeprojektledare för ny GIS-plattform för Södertörns geodata (SGD) i en samordnad upphandling med övriga Södertörnskommuner.

Upphandling av Elarbeten

Upphandling av anläggnings­entreprenad för Sjöbacken

_____

§12 Information och meddelanden

Stockholms läns författningssamling

01FS 2012:75

Länsstyrelsens i Stockholms läns föreskrifter om körning med golfbil på golfbanor i Stockholms län

Svensk Författningssamling

SFS 2012 Nr 762 – 811

SFS 2012 Nr 920 – 965

Transportstyrelsens författningssamling

TSFS 2012:100 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

TSFS 2013:1 Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala skrivare

_____