Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-04-02

Sammanträde 2014-04-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

2 Detaljplan för Järnet 7, beslut om planuppdrag

3 Exploateringsavtal gällande Hällberga *

4 Detaljplan för Nyfors, beslut om antagande *

5 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande *

6 Ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora

7 Detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 1, beslut om samråd

8 Detaljplan Våren 6, beslut om antagande

9 Inventering av Trollbäckens detaljplaner

10 Svar på remiss- Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014-2015

11 Svar på remiss- förslag om ändrade regler för parkeringstillstånd.

12 Svar på remiss- omvärldsanalys samt investeringar

13 Information om Norra Tyresö centrum

14 Arbetsordning beträffande konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.

15 Investeringar samlingsanslaget 2014

16 Redovisning av PM angående möjligheterna till enskilda vatten- och avloppssystern på östra Tyresö

18 Avstämning- Raksta etapp 8

20 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

21 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

22 Anmälan om delegationsbeslut

23 Information och meddelanden

24 Föreläsning om förtätning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (124 kb)

§46 Projekt - samåkning

Dnr 2014/SBF 0043 92

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Tyresö kommun deltar i projekt Samåkning i kommunen.

2. Miljö- och trafikavdelningen får i uppdrag att bistå med arbetstid i projekt.

Beskrivning av ärendet
För att nå beslutade klimatmål och visionen om ett klimatneutralt Tyresö 2050 måste vi minska våra transporter. Idag görs mer än hälften av alla resor med bil och i de flesta bilarna transporteras bara en person.
Ett sätt att minska bilåkandet är att samåka. "Samåkning i kommunen" är en nyligen framtagen samåkningstjänst på webben anpassad för kortare dagliga resor. Tjänsten ska underlätta för medborgare inom en kommun att samåka med andra till och från jobbet till exempel. "Samåkning i kommunen" är utvecklad av skaparna av samakning.se, Sveriges största webbaserade samåkningstjänst anpassad för enstaka längre resor. Tyresö kommun har nu fått förfrågan av skaparna av tjänsten att delta som storstadskommun i ett 4-årsprojekt "Samåkning i kommunen". Projektförslag är inlämnat till Energimyndigheten som, vid godkännande av förslaget, är finansiär tillsammans med projektgrundarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, projekt samåkning.pdf

§47 Detaljplan för Järnet 7, beslut om planuppdrag

Dnr 2012KSM0887.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Järnet 7 i syfte att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse inom fastigheten.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:9(1)3 bilaga 2 och 4.
3. Andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent.

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Anita Mattssons (S) yrkande med instämmande av Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (FP) och Ulrica Riis-Pedersen om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Järnet 7 inkom i december 2012 med en förfrågan om möjligheten att ta fram en ny detaljplan för att bebygga fastigheten med bostäder i 5-8 våningar med underliggande parkeringsgarage. Järnet 7 är i gällande detaljplan planlagd för bostäder i två våningar men planen har aldrig realiserats. Genomförandetiden för gällande plan går ut 2015-10-06, vilket har styrt tidpunkten för när planen kan ändras. I det positiva planbesked som Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav i februari 2013, bedömdes att en högre exploatering jämfört med gällande plan skulle kunna studeras. Det överensstämmer även med de visioner om en stadsmässig kvartersbebyggelse som finns för angränsande område för Norra Tyresö Centrum. Planområdet är utpekat för bostäder i kommunens översiktsplan från 2008 och i programmet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum från 2007.

Ordförandeförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Järnet 7 i syfte att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse inom fastigheten.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöhalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:9(1)3 bilaga 2 och 4.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (FP) och Ulrika Riis-Pedersen (C) att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande med instämmande av Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (FP) och Ulrika Riis-Pedersen (C) att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om planuppdrag Järnet 7.pdf

§48 Exploateringsavtal gällande Hällberga

Dnr 2013KSM1098

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende Rundmar 1:35.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet, samt erforderliga handlingar hänförliga till exploateringsprojektet.

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet.

Jäv
Jenny Linné mark- och exploateringschef närvarade inte vid handläggningen av ärendet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Nyfors, inkom fastighetsägaren till Rundmar 1:35 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheten, även känd som Hällberga. Exploateringen består av 2 parhus och ett fristående hus om totalt 450 BYA, detaljer kring byggnationen finns i kvalitetsprogrammet, se bilaga 2. För att säkerställa kvaliten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har Samhällsbyggnads förvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, exploateringsavtal Hällberga.pdf
Exploateringsavtal, Hällberga.pdf
Kvalitetsprogram, Hällberga.pdf

§49 Detaljplan för Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2011KSM200.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Nyfors.

Jäv
Jenny Linné mark- och exploateringschef närvarande inte vid handläggningen av ärendet.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkande om lägre exploateringsgrad på kommunens fastigheter.

Leif Kennerberg (KD) reserverar sig mot beslutet om att avslå yrkandet om att byggnadsarean för enplanshus på privata fastigheter högst får uppta 160 kvm.

Mats Larsson (FP) hänvisar till reservation 2013-09-11 § 117 (bilaga).

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Marie Åkesdotter (MP) yrkande på lägre exploateringsgrad på kommunens fastigheter om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nyfors i maj 2011. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i fritidshusområdet Nyfors.

Planområdet gränsar till forsarna i Wättingeströmmen, Tyresö-Flaten, Albysjön och Tyresta naturreservat. Resterna från verksamheten vid forsarna i Wättingeströmmen utgör en viktig del av Tyresös kulturhistoria. Sörmlandsleden passerar genom området. Området är därför av betydelse som besöksmål och för rekreation och friluftsliv.

Under granskningen inkom 48 yttranden varav tre var namnlistor med sammanlagt 193 underskrifter.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Nyfors.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på lägre exploateringsgrad på kommunens fastigheter.

Leif Kennerberg (KD) yrkar att byggnadsarean för enplanshus på privata fastigheter högst får uppta 160 kvm.

Beslutsgång
Ordföranden ställer propositon på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om lägre exploateringsgrad på kommunens fastigheter och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer propositon på Leif Kennerbergs (KD) yrkande att byggnadsarean för enplanshus på privata fastigheter högst får uppta 160 kvm och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande detaljplan Nyfors.pdf
Planbeskrivning Nyfors antagande.pdf
Plankarta Nyfors antagande.pdf
Granskningsutlåtande Nyfors.pdf
Reservation, FP.pdf
Särskilt yttrande, MP.pdf

§50 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2012KSM0850

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredning för Nyfors.

Jäv
Jenny Linné mark- och exploateringschef närvarade inte vid handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder Samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande gatukostnader Nyfors.pdf
Gatukostnadsutredning Nyfors antagande.pdf
Gatukostnadskarta, bilaga 1.pdf
Gatukostnadssammanställning  Nyfors antagande, bilaga 2.pdf

§51 Ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora

Dnr 2011KSM0404.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation 2013-06-12 § 79 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade under 2013 ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik). Förslaget antogs av kommunfullmäktige i juni 2013.

I november 2013 upphävde länsstyrelsen den antagna planen med motiveringen att det i antagandebeslutet eller i de ändrade bestämmelserna inte fanns någon förteckning över vilka fastigheter som omfattades av de ändrade bestämmelser­na och inte över vilka fastigheter som undantagits planändringen efter gransk­ningsskedet. Den karta som fanns på planbeskrivningens första sida bedömdes inte som tillräckligt tydlig och planen skulle därför av detta skäl upphävas. I beslutet ifrågasatte också länsstyrelsen den översiktliga vattenbalansräkning som utförts av WSP i planskedet ("Rapport om VA-förutsättningar Östra Ty­resö", daterad den 22 september 2011). I rapporten uppgavs att planområdet har god vattentillgång, men att lokala avvikelser kunde förekomma. Länsstyrel­sen ifrågasatte därför också om underlagen vad avser vattenförsörjningen i om­rådet i anslutning till de tre undantagna fastigheterna, var tillräcklig för den pla­navgränsning som gjorts inför antagandebeslutet. Sammantaget bedömer därför planenheten att granskningsförfarandet görs om.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om ny granskning Ällmora.pdf
Planbeskrivning, Ällmora ny granskning.pdf
Planbestämmelser, Ällmora ny granskning.pdf
Karta, Ällmora.pdf

§52 Detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 1, beslut om samråd

Dnr 2014KSM0095.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1.Samrådshandlingarna för detaljplan Norra Tyresö Centrum etapp 1 godkänns.

2.Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent .

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation 2014-03-10 § 31

Särskilt yttrande
Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande 2013-12-04 § 178 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande 2013-12-04 § 178 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande 2014-02-05 § 19 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande 2013-12-04 § 178 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande 2014-02-05 § 19 (bilaga).

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Anita Mattssons (S) yrkande med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp1 i mars 2014. Planen är den första detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö Centrum.

Planen gör det möjligt att uppföra bebyggelse med bostads- och centrumändamål och innehåller två kvarter. Det ena kvarteret i fem våningar och det andra ett höghus men föreskrivet våningsantal på 16. Inom området ligger också de nya huvudgatorna Tvärgatan och Simvägen, vilka kommer göra det möjligt att passera genom området mellan Bollmoravägen och Bollmora allé. Planen möjliggör också att dessa gator utformas med gott om plats för gående, cyklister, kollektivtrafik och trädplantering.

Planförslaget innehåller inga detaljerade bestämmelser som reglerar innehåll och utförande. Syftet är att hålla en markanvisningstävling omedelbart efter avslutat samråd och att resultatet av den ska ge förutsättningar för mer detaljerade och genomarbetade planbestämmelser till granskningen av planen.
Som underlag för markanvisningstävlingen finns det redan framtagna kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att samrådshandlingarna för detaljplan Norra Tyresö Centrum etapp 1 godkänns och att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) på att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om samråd Norra Tyresö centrum.pdf
Planbeskrivning centrum etapp 1.pdf
Plankarta centrum etapp 1.pdf
Särskilt yttrande FP 20131204.pdf
Särskilt yttrande MP 20131204.pdf
Särskilt yttrande från S 20131204.pdf
Särskilt yttrande från MP 20140205.pdf
Särskilt yttrande från S 20140205.pdf
Reservation från MP 20140310.pdf

§53 Detaljplan Våren 6, beslut om antagande

Dnr 2013KSM0989.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens antar upprättad ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Våren 6.

Mats Larsson (FP) och Lennart Jönsson (S) deltog ej i handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att planen ska överensstämma med det beviljade bygglovet för fastigheten. Bygglovet medger att huvudbyggnaden är placerad närmre fastighetsgräns än vad som tillåts i gällande plan.

För fastigheten gäller detaljplan 266 för Västra Strand som vann laga kraft 1993-12-16. Gällande plan anger att bebyggelse ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Genomförandetiden för planen har gått ut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Våren 6.pdf
Planbeskrivning, beslut om antagande Våren 6.pdf
Granskningsutlåtande, Våren6.pdf

§54 Inventering av Trollbäckens detaljplaner

Dnr 2014KSM0268

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att inventera gällande detaljplaner i Trollbäcken.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen för Tyresö kommun är ett av målen att fram till 2016 påbörja en översyn av alla gällande detaljplaner i Trollbäcken. Utbyggnaden av Trollbäcken tog fart i början på 1900-talet då Mellersta Sveriges Egnahems AB köpte Kumla herrgård för att stycka upp till tomter. Området utvecklades då till ett sportstugeområde för fritidsändamål.

Med tiden har Trollbäcken ändrat karaktär från ett sommarstugeområde till ett villaområde för permanentboende och idag bor över 13 000 personer i området. Många av de gällande detaljplanerna härstammar från 1950-talet och är inte fullt ut anpassade till dagens behov.

Avstyckningar och bygglov har medgetts som mindre avvikelser från gällande detaljplaner.

Översynen syftar till att utgöra underlag för en bedömning av i vilka områden som det finns behov av en modernisering av detaljplanerna, men även till att identifiera var en förtätning skulle kunna vara möjlig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att förvaltningen får i uppdrag att påbörja denna översyn.

Översynen föreslås redovisa vilka delar av detaljplanerna som inte är genomförda samt hur många fastigheter som har möjlighet att stycka utifrån gällande direktiv om minsta tomtstorlek. Uppdraget blir ett första steg till att uppfylla kommunmålet om en översyn av alla gällande detaljplaner i Trollbäcken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag om dp inventering.pdf

§55 Svar på remiss- Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014-2015

Dnr 2014KSM2811.510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt svar till "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015".

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns Landsting har som ett led i arbetet inför kommande trafikförändringar i december 2014 skickat en bruttolista med förslag till förändringar till kommunerna för synpunkter. (Diarienummer SL 2014-0337)

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014_2015.pdf
Remissvar, inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014_2015.pdf
Remiss inför trafikförändringar 2014-2015 .pdf

 

§56 Svar på remiss- förslag om ändrade regler för parkeringstillstånd.

Dnr 2014KSM0282.510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt svar till "Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar."

Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp med representanter från Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Transportstyrelsen, SKL samt brukarorganisationer har gjort en översyn av reglerna för parkeringstillstånd med fokus på den praktiska tillämpningen vid utfärdandet av tillstånd.

Bakgrunden är att det finns gränsdragningsproblem vid överväganden beträffande kretsen av tillståndsberättigade. Förslaget innebär en ändring i 13 kap 8§ fjärde stycket i trafikförordningen så att den maximala giltighetstiden för att parkeringstillstånd förlängs med två år, dvs. tillstånden kan ha en längsta gilltighetstid om fem år i stället för tre år.

Förslaget till ändringar ska ses mot bakgrund av att det från brukarhåll har framförts synpunkter på att det är krångligt och tidsödande att söka parkeringstillstånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, remiss parkeringstillstånd.doc
Remissvar Trafikförordningen Parkerignstillstånd.pdf
Remisshandling parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.pdf
PM remiss parkeringstillstånd funktionshinder.pdf
Förordning om ändring i trafikförordningen.pdf

§57 Svar på remiss- omvärldsanalys samt investeringar

Dnr 2014/SBF 0057

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2015 - 2018

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2015-2018 har omvärldsanalysen skickats på remiss till bl.a. samtliga nämnder. Remissvar ska lämnas senast den 31 mars 2014.

Av samtliga remissvar ska framgå
1. Viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2015-2018.
2. Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2015-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2013 eller budget/verksamhetsplan för 2014.
Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå
3. Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
4. Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
5. Förslag till förändring av taxor och avgifter.

Remissvaren kommer att redovisas inför kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 23 april 2014.

Bilagor
Remissvar omvärldsanalys, kommunplan 2015-2018.pdf
Investeringar 2014-2019 (tkr).pdf
Omvärldsanalys 2014_slutlig.pdf

§58 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2014/SBF 0040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg och mark- och exploateringschef Jenny Linné lämnar en muntlig redovisning om projekt Norra Tyresö centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20140402.pdf (112 kb)

§59 Riktlinjer beträffande konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.

Dnr 2014/SBF 0053

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreslagna riktlinjer godkänns.

Beskrivning av ärendet
På initiativ från Samhällsbyggnadsförvaltningen har Kulturavdelningen och planenheten tagit fram en riktlinje beträffande konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arbetordning konstnärlig utsmyckning.pdf
Presentation_Arbetsord-konst-utsmyckning.pdf

§60 Investeringar samlingsanslaget 2014

Dnr 2014/SBF 0052

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och trafikchef Göran Norlin informerar om fördelning av samlingsanslag för miljö- trafik och gata- park 2014.

Bilagor
Samlingsanslag miljö-trafik-gata-park 2014 MSUo 20140319 [Skrivskyddad].pdf

§61 Redovisning av PM angående möjligheterna till enskilda vatten- och avloppssystern på östra Tyresö

Dnr 2014/SBF 0054

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Ärendet utgår.

Beslut/Protokollsutdrag
§61_prot_20140402.pdf (112 kb)

§62 Information om Kryddvägen

Dnr 2014/SBF 0056

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg informerar om den förtätningsstudie som är gjord vid området kring Kryddvägen, Farmarstigen.

Bilagor
Förstudie, Kryddvägen.pdf

§63 Avstämning- Raksta etapp 8

Dnr 2014/SBF 0055

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Ärendet utgår.

Beslut/Protokollsutdrag
§63_prot_20140402.pdf (112 kb)

§64 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under mars månad 2014.

Bilagor
Sbf månadsrapport mars 2014.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§64_prot_20140402.pdf (113 kb)

§65 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Dnr 2014/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten redovisar pågående och kommande upphandlingarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar mars 2014.pdf

§66 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Vidaredelegation Mark- och exploateringsenheten.pdf

§67 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
MSU rapport april 2014.pdf
Redogörelse från Länsstyrelsen.pdf
Inbjudan KSL.pdf

§68 Föreläsning om förtätning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Alexander Ståhle från Spacescape informerar om förtätning.

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20140402.pdf (112 kb)