Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-05-21

Sammanträde 2014-05-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Redovisning av samrådsredogörelse för Norra Tyresö centrum, etapp 1

2 Markanvisningstävling för Norra Tyresö centrum etapp 1, beslut om uppdrag

3 Utredning av kommande centrumutveckling i Trollbäcken, beslut om uppdrag

4 Detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245, beslut om granskning

5 Detaljplan för Vintern 22, beslut om antagande

6 Detaljplan äldreboende i Fornuddsparken etapp 1, beslut om samråd

7 Resvaneundersökning Tyresövägen

8 Revidering av bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten

9 Revidering av taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa) *

10 Taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera *

11 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

12 Information och meddelanden

Med reservation för ev. tillkommande ärenden. * Ärenden som även ska behandlas i kommunfullmäktige.

§83 Redovisning av samrådsredogörelse för Norra Tyresö centrum, etapp 1

Dnr 2014KSM0095.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg redovisar ett utkast till samrådsredogörelse som är gjord efter samrådet för detaljplan Norra Tyresö cenrum, etapp 1.

Bilagor
samrådsredgorelse etapp 1.pdf

§84 Markanvisningstävling för Norra Tyresö centrum etapp 1, beslut om uppdrag

Dnr 2014KSM0470.269

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för bostäder och handel inom detaljplanen för "Norra Tyresö Centrum, etapp 1".

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande 2013-12-04 § 178 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande 2014-02-05 § 19 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande 2014-02-05 § 19 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Sedan dess har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare med projektet och ett antal delprojekt har påbörjats varav framtagandet av en detaljplan för etapp 1 är ett.

Inför fortsättningen med det arbetet föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen nu att en markanvisningstävling anordnas för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum etapp 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om markanvisningstävling NTC.pdf
MSU_ Markanvisninstävling Norra Tyresö Centrum etapp 1.pdf
planbeskrivning centrum etapp 1.pdf
DP_centrum_etapp1_PKsamråd.pdf
Gransknings förutsättningshandling.pdf
Tillgänglighetshandbok 2013.pdf
Parkeringsriktlinjer NTC.pdf
Sol- och skuggstudie NTC 20140124.pdf
Norra Tyresö Centrum - Vindstudie rev1 2014-03-31.pdf
Tavlingshandling_3C_garageKv5.pdf
Tavlingshandling_6I_Avfallshantering.pdf
Tavlingshandling_6B_Dagvattenhantering.pdf
Tavlingshandling_6C.1_Rivning.pdf
Tavlingshandling_6C.2_Rivning.pdf
Tavlingshandling_6F.1_Geoteknik.pdf
Tavlingshandling_6F.2_Geoteknik.pdf
Tavlingshandling_6F.3_Geoteknik.pdf
Tavlingshandling_3B_Parkeringsstrategi.pdf
Tavlingshandling_3A_Utdragplankarta.pdf
Tavlingshandling_6D.1_Bollmorahallen.pdf
Tavlingshandling_6D.2_Bollmorahallen.pdf
Markanvisningsavtal NTC 2.pdf
Markanvisningsavtal NTC 5A.pdf
Markanvisningsavtal NTC 5B.pdf
20140506 Markanvisninstävling Norra Tyresö Centrum etapp 1.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20140521.pdf (118 kb)
Bilagor
§ 84 20140506 Markanvisninstävling Norra Tyresö Centrum etapp 1.pdf (6 223 kb) § 84 DP_centrum_etapp1_PKsamråd.pdf (224 kb) § 84 Gransknings förutsättningshandling.pdf (2 372 kb) § 84 Markanvisningsavtal NTC 2.pdf (191 kb) § 84 Markanvisningsavtal NTC 5A.pdf (190 kb) § 84 Markanvisningsavtal NTC 5B.pdf (190 kb) § 84 MSU_ Markanvisninstävling Norra Tyresö Centrum etapp 1.pdf (307 kb) § 84 Norra Tyresö Centrum - Vindstudie rev1 2014-03-31.pdf (2 035 kb) § 84 Parkeringsriktlinjer NTC.pdf (541 kb) § 84 planbeskrivning centrum etapp 1.pdf (1 588 kb) § 84 Sol- och skuggstudie NTC 20140124.pdf (4 169 kb) § 84 Särskilt yttrande från MP.pdf (748 kb) § 84 Särskilt yttrande från S.pdf (423 kb) § 84 Särskilt yttrande MP.pdf (384 kb) § 84 Tavlingshandling_3A_Utdragplankarta.pdf (2 164 kb) § 84 Tavlingshandling_3B_Parkeringsstrategi.pdf (543 kb) § 84 Tavlingshandling_3C_garageKv5.pdf (27 kb) § 84 Tavlingshandling_6B_Dagvattenhantering.pdf (82 kb) § 84 Tavlingshandling_6C.1_Rivning.pdf (100 kb) § 84 Tavlingshandling_6C.2_Rivning.pdf (218 kb) § 84 Tavlingshandling_6D.1_Bollmorahallen.pdf (246 kb) § 84 Tavlingshandling_6D.2_Bollmorahallen.pdf (365 kb) § 84 Tavlingshandling_6F.1_Geoteknik.pdf (199 kb) § 84 Tavlingshandling_6F.2_Geoteknik.pdf (395 kb) § 84 Tavlingshandling_6F.3_Geoteknik.pdf (463 kb) § 84 Tavlingshandling_6I_Avfallshantering.pdf (122 kb) § 84 Tillgänglighetshandbok 2013.pdf (3 815 kb) § 84 Tjänsteskrivelse, beslut om markanvisningstävling NTC.pdf (59 kb)

§85 Utredning av kommande centrumutveckling i Trollbäcken, beslut om uppdrag

Dnr 2014KSM0462.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För Trollbäckens centrum finns behov av att ta ett samlat grepp och ge en helhetsbild inför kommande centrumutveckling. Behovet är stort då gällande detaljplaner är gamla och ibland står i konflikt med de utvecklingsbehov som finns idag. Utredningen inför kommande centrumutveckling i Trollbäcken delas in i tre olika steg: situationen idag, behoven och utvecklingsmöjligheter samt plan för arbetet med centrumutvecklingen. Målet är att utredningen ska ge en helhetsbild av centrumområdet, kommunens önskade utveckling av Trollbäckens centrum på sikt och för hur centrumutvecklingen ska verka för ett fortsatt livskraftigt centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om uppdrag att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken.pdf

§86 Detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245, beslut om granskning

Dnr 2012KSM0287.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande 2013-04-16 § 59 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga parhus på fastigheterna.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar. Planförslaget anses således ligga i linje med kommunens ambitioner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om granskning Malmstigen.pdf
Planbeskrivning Malmstigen, granskning.pdf
Plankarta Malmstigen, granskning.pdf
Behovsbedömning, Malmstigen.pdf
Samrådsredogörelse, Malmstigen.pdf
malmstigen 13_kvalitetsprogram_granskning.pdf
Trafikbullerutredning, Malmstigen.pdf
Detplan Malmstigen MP sär ytt.pdf

§87 Detaljplan för Vintern 22, beslut om antagande

Dnr 2013KSM0432.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Detaljplanen för Vintern 22 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet tagit fram ett förslag till ny detaljplan som tillåter tredimensionell fastighetsbildning för fastigheten Vintern 22. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget för en ny detaljplan för fastigheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Vintern 22.pdf
Planbeskrivning Vintern 22, antagande.pdf
Plankarta Vintern 22, antagande.pdf
Samrådsredogörelse Vintern 22pdf

§88 Detaljplan äldreboende i Fornuddsparken etapp 1, beslut om samråd

Dnr 2013KSM0173.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan äldreboende i Fornuddsparken, etapp 1 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för ett nytt äldreboende i Fornuddsparken. Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Fornuddsparken, i hörnet mellan Fornuddsvägen och Ängsvägen. Totalt omfattar planförslaget möjlighet till ca 60 lägenheter avsedda för äldrevård med tillhörande gemensamhetsytor samt lokalytor avsedda för centrumändamål i markplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om samråd äldreboende i Fornuddsparken.pdf
Planbeskrivning äldreboende i Fornudden, beslut om samråd.pdf
fornudden_PKsamråd_1_500_A1.pdf

§89 Resvaneundersökning Tyresövägen

Dnr 2014KSM0472.310

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner enkäten.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra undersökningen.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet för att säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning för Östra Tyresö genomförs en resvaneundersökning för att få ett så bra underlag som möjligt till åtgärdsval. En enkät med frågor om resvanor och åtgärder kopplade till Tyresövägen tillsänds 1800 personer. Enkäten skickas till ett statistiskt urval av boende i Brevik, Raksta, Strand och Öringe. Enkäten innehåller frågor om resvanor, färdmedelsval och kännedom om åtgärder kopplade till arbetet med åtgärder för Tyresövägen. Även intresset för att delta i ett testresenärsprojekt undersöks. Bilaga "Enkät Tyresövägen"

Bilagor
Tjänsteskrivelse, resvaneundersökning Tyresövägen.pdf
Bilaga enkät Tyresövägen.pdf

§90 Revidering av bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Dnr 2014KSM0468.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Reviderad taxa för VA fastställs.

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 6 december 2013 av kom­mun­­fullmäktige för brukningsavgifter. Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs och fastställdes av kommunfullmäktige den 17 november 2011. En översyn av avgif­ter­na har genom­förts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de index­upp­räkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvat­ten­leve­ran­ser som kan förväntas under 2015. I nytt förslag till VA-taxa 2015 föreslås därför att bruk­ningsavgifterna för vatten höjs med 3 % och att anläggningsavgifterna för vatten och avlopp med 2,5 %.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av VA-taxa 2015.pdf
VA-Taxa 2015.pdf

§91 Revidering av taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2014KSM0469.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1.Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällan­de avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovs­hämtning och insamling av orga­niskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utveck­lats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångs­period har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför varit svår att över­blicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engage­manget i matavfallsinsam­ling blivit bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekono­misk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfalls­mängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås förändringar för 2015 av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom inter­vallet 5 - 20 % beroende på avfallstjänst.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av renhållningstaxan 2015.pdf
Bilaga till renhållningstaxa 2015 .pdf

§92 Taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera

Dnr 2014KSM0466.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga byggetableringar fastställs till 50 kr/m2 och månad med en lägsta kostnad på 1000 kr.

2. Taxa för enstaka containrar, lösflak, Big Bags och liknande fastställs till 100 kr/dygn. Kostnadsfritt för privatperson för en vecka.

3. Taxa för uteserveringar fastställs till 150 kr/m2 och månad.

4. Taxan träder i kraft den 1 juli 2014.

Beskrivning av ärendet
En taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga etableringsytor såsom till exempel byggbodar och uteserveringar har inte funnits i kommunen tidigare. En ökad efterfrågan av ytor på allmän platsmark för dessa ändamål märks tydligt i Tyresö. För att säkerställa ordning och säkerhet krävs tillstånd från polisen som kommunen godkänner samt en taxa som begränsar utbredningen av upplåtelsen och finansierar administrationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, taxa för upplåtelse av allmän plats.pdf

§93 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under en del av april och maj månad 2014.

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2014.pdf

§94 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
MSU rapport maj 2014.pdf
Skrivelse från naturskyddsföreningen 140511.pdf
Svar till Naturskyddsföreningen.pdf

§95 Delårsbokslut per april 2014

Dnr 2014/SBF 0077

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
I april 2011 antog kommunfullmäktige en ny process för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Beslutet innebär bland annat att kommunen vid två tillfällen per år ska upprätta delårsbokslut efter april och augusti månads utgång. Det ekonomiska delårsbokslutet ska också innehålla en prognos för resten av året med tillhörande kommentarer. Om prognosen pekar på ett överskridande av budgeten ska det anges vilka åtgärder som planeras för att undvika överskridande.

Dessutom ska delårsbokslutet innehålla en mål uppföljning. Uppföljningen ska omfatta de antagna målen i kommunplanen. I detta fall för perioden 2014 - 2017. Till varje mål ska det finnas en kommentar som anger om målet beräknas bli uppfyllt eller inte.

Delårsboksluten ska behandlas av respektive nämnd. För samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet ska ärendet behandlas miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Den ekonomiska sammanställningen återfinns i bilaga 1 och måluppfyllelsen i bilaga 2.

Bilagor
Delårsbokslut per april 2014.pdf
Uppföljning mål april.pdf
Uppföljning av budget SBF april.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsbokslut.pdf