Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-05-20

Sammanträde 2015-05-20

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Information gällande ny översiktsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och det pågående arbetet.

2 Planbesked för Boplatsen 12

Dnr 2015/KSM 0124

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser att det är möjligt att ta fram en ny detaljplan för Boplatsen 12 för att möjliggöra styckning av fastigheten. Planarberet beräknas tidigast kunna inledas under 2016.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Boplatsen 12 på Gimmerstavägen 2 i Gimmersta inkom till kommunen i februari 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Boplatsen 12.pdf

3 Planbesked för kvarter vid norra Simvägen

Dnr 2015/KSM 0291

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för kvarteren inom Norra Tyresö Centrum vid norra Simvägen. Detta för att möjliggöra centrumkvarter med främst bostäder i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2015.

Beskrivning av ärendet
Riksbyggen inkom till kommunen i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 15 och Gösen 1. Syftet är att göra det möjligt att uppföra nya centrumkvarter med bostäder i en skala på 5-6 våningar samt med ett punkthus om 16 våningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för alla de nordligaste kvarteren vid Simvägen, inklusive ytterligare en del av Gösen 1 och del av Gösen 3, som en del i genomförande av Norra Tyresö Centrum för att tillskapa nya centrumkvarter med bostadsbebyggelse och nya lokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Simvägen.pdf

4 Planbesked för Hasselbacken - Granängsvägen

Dnr 2015/KSM 0357

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder i flerbostadshus vid Granängsvägen i Bollmora. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2015.

Beskrivning av ärendet
Hökerum inkom till kommunen i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Bollmora 1:94. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse för ca 60 - 70 kvadrateffektiva lägenheter längs Granängsvägen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Granängsvägen.pdf

5 Planbesked för Granängstorget

Dnr 2015/KSM 0336

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att möjiggöra bostäder i flerbostadshus vid Granängstorget i Bollmora. Omfattningen avgränsas till förslagets nordvästra delar i direkt anslutning till torget samt Granängsringen väster om GC-tunneln. Övriga områden ingår i arbetet med att upprätta planprogram för Wättingestråket som MSU gav i uppdrag till förvaltningen i april 2015. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2015.

Beskrivning av ärendet
Brickhouse inkom till kommunen i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för området kring Granängstorget, del av Bollmora 2:1, Näsby 4:695 Nyboda 1:20 samt del av Nyboda 1:17. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse och nya lokaler, bl.a. för befintlig livsmedelsbutik, kring torget samt att utveckla torget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder, centrumlokaler samt att utveckla torget vid Granängsringen. Omfattningen avgränsas till förslagets nordvästra delar i direkt anslutning till torget samt Granängsringen väster om GC-tunneln. Övriga områden ingår i arbetet med att upprätta planprogram för Wättingestråket som MSU gav i uppdrag till förvaltningen i april 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Granängstorget.pdf
1500409_Förtätningsstudie_Granängstorget.pdf

6 Inriktningsbeslut för Trollbäcken

Dnr 2014/KSM 0462

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Notera informationen.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta in strategierna i pågående arbete med ny översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda planerings-förutsättningar och föreslå strategier för utveckling av plansituationen i Trollbäcken.

Bakgrunden till utredningen är att det funnits en osäkerhet kring hur väl de gällande detaljplanerna tillgodoser dagens behov och önskemål vid bygglovprövning i Trollbäckens villaområden. Det pågår en viss förtätning som möjliggjorts av de nya så kallade Attefallsbestämmelserna, men kommunen ser vikt av att inventera inkomna önskemål och behov inom området. Syftet med utredningen är även att föreslå strategier för utveckling i Trollbäcken som ska ligga till grund för det fortsatta översiktsplanearbetet samt långsiktigt verka för en ökad trafiksäkerhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollbäcken.pdf
Trollbäcken utredning av plansituation 20150507.pdf

7 Information om Trollbäckens centrumutveckling

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Kent Wiklund informerar.

8 Planuppdrag och samråd för Agaten 32

Dnr 2014/KSM 0796

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Agaten 32 med standardförfarande samt att gå ut på samråd med planförslaget.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydandemiljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till Agaten 32 på Åvägen i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att uppföra två parhus med sammanlagt fyra bostäder. Positivt planbesked gavs i november 2014. Därefter har fastighetsägarna återkommit med förslag till hur ytterligare ett parhus skulle kunna inrymmas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att förslaget kan prövas i detaljplan. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen i enlighet med översiktsplanens strävan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Start-PM Agaten 32.pdf
Behovsbedömning_Agaten.pdf

9 Planuppdrag och samråd för Södergården

Dnr 2012/KSM 0101

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utökar det planuppdrag som finns för det pågående planarbetet för "Bostäder vid Södergården" med grund i beslut i MSU 2012-02-15. Planuppdraget föreslås utökas genom att nu även innefatta följande fastigheter: Näsby 4:1481, Näsby 4:394, Näsby 4:395, Näsby 4:396 och del av Kumla 3:1264, förutom de tidigare fastigheterna Näsby 4:1159, Näsby 4:311 och Näsby 4:314.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Södergården för samtliga ovan nämnda fastigheter.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun gar upprättat ett förslag till detaljplan för Södergården. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder i 3-5 våningar, verksamhetslokaler med tillhörande gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage samt möjliggöra för ett trafiksäkert och attraktivt gaturum i och i anslutning till planområdet.
Bilagor
DP-Tjänsteskrivelse-södergården_samråd-och-planuppdrag_påskriven.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergården-planbeskrivning.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergården-behovsbedömning.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergarden_PKsamråd_FOKUS.pdf
DP_SV-bostader-vid-sodergarden_PKsamråd_FOKUS.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport A Södergården 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A01 Ekvivalentnivåer 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A02 Maximalnivåer 150507.pdf

10 Beslut om samråd för Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner samrådshandlingarna för skola, förskola, äldreboende och bostäder inom, eller inom del av fastigheterna: Kumla 3:93, 3:656 m.fl.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta förslaget till samråd.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om samråd avseende förslag till detaljplan för att möjliggöra uppförande av skola, förskola, äldreboende och bostäder i och vid Fornuddsparken i Trollbäcken.

Bilagor
0_tjskr_beslut om samråd_Fornudden_skola_äldreboende_bostäder.pdf
1_pk_samråd_fornudden_skola_äldreboende_bostäder_FOKUS-DPL-A0_1_500.pdf
2_pb_fornudden_skola_äldreboende_bostäder_samråd.pdf
3_Behovssbedömning_skola,förskola,äldreboende och bostäder Fornudden.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
gråskala_pk_samråd_fornudden_skola_äldreboende_bostäder_FOKUS-DPL-A0_1_500.pdf

11 Beslut om granskning av ny ishall vid Tyresövallen

Dnr 2013/KSM 1221.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna handlingarna för en ny detaljplan för Tyresövallen
2. Samhälls­byggnads­förvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral, tillåta de läktare m.m. som idag står på s.k. prickmark samt skapa en välkomnande entré till området. Förslaget var ute på samråd under tiden 9 december 2014 till 13 januari 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in. Synpunkterna i samrådet ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresövallen.pdf
samrådsredgorelse_ishallen.pdf
Riskanalys Tyresövallen, med bilagor, 150420.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_granskning.pdf
PK_ishallen_granskning A1-L (1).pdf

12 Markanvisningsavtal för Kryddvägen *

Dnr 2015/KSM 0369

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1469, Kryddvägen, Östra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav MSU Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det östra området, Kryddvägen (även kallad etapp 2) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kryddvägen.pdf
Markanvisningsavtal Kryddvägen.pdf
Kryddvägen Bilaga 2.pdf
Kryddvägen Bilaga 3.pdf
Kryddvägen Bilaga 4.pdf
Kryddvägen Bilaga 5.pdf

13 Markanvisningsavtal för Basilikagränd *

Dnr 2015/KSM 0370

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1469, Basilikagränd, västra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav MSU Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport.

Vinnaren för det västra området, Basilikagränd (även kallad etapp 3) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Basilikagränd.pdf
Markanvisningsavtal basilikavägen.pdf
bilaga 1.pdf
bilaga 2.pdf
bilaga 3.pdf
bilaga 4.pdf
bilaga 5.pdf

14 Arrendeavtal Tyresö strands båtklubb

Dnr 2015/KSM 0353

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna arrendeavtalet på fastigheten Tyresö strand 1:2 med Tyresö strands båtklubb.
2. Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Arrendeavtalet gäller i 25 år och ger båtklubben möjlighet att göra de investeringar som krävs för detaljplanens genomförande. Arrendeavgiften är vederlagsfri fram till 2027 på grund av villkoren idag gällande nyttjanderätt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal.pdf
Arrendeavtal TSBK undertecknat.pdf
Arrendeavtal bilaga 1.jpg
Arrendeavtal bilaga 3.jpg

15 Genomförandeavtal för Tyresö strands båtklubb

Dnr 2015/KSM 0354

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna genomförandeavtal mellan Tyresö Strands Båtklubb och Tyresö kommun.
2. Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
För att kunna genomföra delar av detaljplanen har nu ett förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och Tyresö Strands Båtklubb tagits fram. Genomförandeavtalet tydliggör ansvarsförhållanden samt reglerar kostnader och utförandet i de delar av detaljplanens genomförande som ska utföras av båtklubbens eller påverkar båtklubbens verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse genomförandeavtal.pdf
Genomförandeavtal.pdf
Genomförandeavtal bilaga 1.pdf
Genomförandeavtal bilaga 2.jpg
Genomförandeavtal bilaga 3.pdf

16 Inrättande av Klövbergets naturreservat *

Dnr 2013/KSM 0056
eservat
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslaget för Klövbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och trafikavdelningen har tagit fram ett förslag för bildande av Klövbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under 21 oktober - 18 december 2014. 20 svar har inkommit. Förslaget omfattar beslutsdel med föreskrifter, skötselplan och samrådsredogörelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Klövberget.pdf

17 Delårsbokslut T1

Dnr 2015/KSM 0385

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf

18 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

19 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapporter.

Bilagor
Samlade rapporter från SBF.pdf
Kopia av Uppföljning av budget SBF mars ny.pdf

§74 ­Information gällande ny översiktsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och det pågående arbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20150520.pdf (164 kb)

§75 Information gällande ny översiktsplan

Dnr 2015/KSM 0124

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser att det är möjligt att ta fram en ny detaljplan för Boplatsen 12 för att möjliggöra snckning av fastigheten. Planarberet beräknas tidigast kunna inledas under 2016.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Boplatsen 12 på Gimmerstavägen 2 i Gimmersta inkom till kommunen i februari 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Boplatsen 12.pdf

§76 Planbesked för kvarter vid norra Simvägen

Dnr 2015/KSM 0291

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för kvarteren inom Norra Tyresö Centrum vid norra Simvägen. Detta för att möjliggöra centrumkvarter med främst bostäder i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2015.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för den tjänstgörande miljöpartistiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Riksbyggen inkom till kommunen i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 15 och Gösen 1. Syftet är att göra det möjligt att uppföra nya centrumkvarter med bostäder i en skala på 5-6 våningar samt med ett punkthus om 16 våningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för alla de nordligaste kvarteren vid Simvägen, inklusive ytterligare en del av Gösen 1 och del av Gösen 3, som en del i genomförande av Norra Tyresö Centrum för att tillskapa nya centrumkvarter med bostadsbebyggelse och nya lokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Simvägen.pdf

§77 Planbesked för Hasselbacken - Granängsvägen

Dnr 2015/KSM 0357

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder i flerbostadshus vid Granängsvägen i Bollmora. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2015.

Beskrivning av ärendet
Hökerum inkom till kommunen i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Bollmora 1:94. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse för ca 60 - 70 kvadrateffektiva lägenheter längs Granängsvägen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl yrkar avslag på Marie Åkesdotters tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet ska remiteras til barn och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Granängsvägen.pdf

§78 Planbesked för Granängstorget

Dnr 2015/KSM 0336

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att möjiggöra bostäder i flerbostadshus vid Granängstorget i Bollmora. Omfattningen avgränsas till förslagets nordvästra delar i direkt anslutning till torget samt Granängsringen väster om GC-tunneln. Övriga områden ingår i arbetet med att upprätta planprogram för Wättingestråket som MSU gav i uppdrag till förvaltningen i april 2015. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2015.

Beskrivning av ärendet
Brickhouse inkom till kommunen i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för området kring Granängstorget, del av Bollmora 2:1, Näsby 4:695 Nyboda 1:20 samt del av Nyboda 1:17. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse och nya lokaler, bl.a. för befintlig livsmedelsbutik, kring torget samt att utveckla torget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder, centrumlokaler samt att utveckla torget vid Granängsringen. Omfattningen avgränsas till förslagets nordvästra delar i direkt anslutning till torget samt Granängsringen väster om GC-tunneln. Övriga områden ingår i arbetet med att upprätta planprogram för Wättingestråket som MSU gav i uppdrag till förvaltningen i april 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Granängstorget.pdf
1500409_Förtätningsstudie_Granängstorget.pdf

§79 Inriktningsbeslut för Trollbäcken

Dnr 2014/KSM 0462

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Notera informationen.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta in strategierna i pågående arbete med ny översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda planerings-förutsättningar och föreslå strategier för utveckling av plansituationen i Trollbäcken.

Bakgrunden till utredningen är att det funnits en osäkerhet kring hur väl de gällande detaljplanerna tillgodoser dagens behov och önskemål vid bygglovprövning i Trollbäckens villaområden. Det pågår en viss förtätning som möjliggjorts av de nya så kallade Attefallsbestämmelserna, men kommunen ser vikt av att inventera inkomna önskemål och behov inom området. Syftet med utredningen är även att föreslå strategier för utveckling i Trollbäcken som ska ligga till grund för det fortsatta översiktsplanearbetet samt långsiktigt verka för en ökad trafiksäkerhet.

Yttrande
Anita Mattssons (S) lämnar ett särskilt yttrande för den tjänstgörande socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollbäcken.pdf
Trollbäcken utredning av plansituation 20150507.pdf

§80 Information om Trollbäckens centrumutveckling

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg informerar.

Beslut/Protokollsutdrag
§80_prot_20150520.pdf (164 kb)

§81 Planuppdrag och samråd för Agaten 32

Dnr 2014/KSM 0796

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Agaten 32 med standardförfarande samt att gå ut på samråd med planförslaget.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydandemiljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Protokollsanteckning
Marie Åkesdotter (MP) anmäler jäv på § 81 och deltar därmed inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till Agaten 32 på Åvägen i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att uppföra två parhus med sammanlagt fyra bostäder. Positivt planbesked gavs i november 2014. Därefter har fastighetsägarna återkommit med förslag till hur ytterligare ett parhus skulle kunna inrymmas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att förslaget kan prövas i detaljplan. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen i enlighet med översiktsplanens strävan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Start-PM Agaten 32.pdf
Behovsbedömning_Agaten.pdf

§82 Planuppdrag och samråd för Södergården

Dnr 2012/KSM 0101

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utökar det planuppdrag som finns för det pågående planarbetet för "Bostäder vid Södergården" med grund i beslut i MSU 2012-02-15. Planuppdraget föreslås utökas genom att nu även innefatta följande fastigheter: Näsby 4:1481, Näsby 4:394, Näsby 4:395, Näsby 4:396 och del av Kumla 3:1264, förutom de tidigare fastigheterna Näsby 4:1159, Näsby 4:311 och Näsby 4:314.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Södergården för samtliga ovan nämnda fastigheter.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en blank reservation för den tjänstgörande miljöpartistiska gruppens räkning till förmån för bifall på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande för den tjänstgörande socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Ersättaryttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun gar upprättat ett förslag till detaljplan för Södergården. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder i 3-5 våningar, verksamhetslokaler med tillhörande gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage samt möjliggöra för ett trafiksäkert och attraktivt gaturum i och i anslutning till planområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) yrkande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att minst 30 % av bebyggelsen ska vara hyresrätter.
Marie Åkesdotter (MP) ansluter sig till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattsson (S) med fleras tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget.

Bilagor
DP-Tjänsteskrivelse-södergården_samråd-och-planuppdrag_påskriven.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergården-planbeskrivning.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergården-behovsbedömning.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergarden_PKsamråd_FOKUS.pdf
DP_SV-bostader-vid-sodergarden_PKsamråd_FOKUS.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport A Södergården 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A01 Ekvivalentnivåer 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A02 Maximalnivåer 150507.pdf

§83 Beslut om samråd för Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner samrådshandlingarna för skola, förskola, äldreboende och bostäder inom, eller inom del av fastigheterna: Kumla 3:93, 3:656 m.fl.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta förslaget till samråd.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för den tjänstgörande socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation för den tjänstgörande miljöpartistiska gruppens räkning (se bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade anslutit sig till Anita Mattsson (S) med fleras avslagsyrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om samråd avseende förslag till detaljplan för att möjliggöra uppförande av skola, förskola, äldreboende och bostäder i och vid Fornuddsparken i Trollbäcken.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra vilka lokaler som ska inkluderas i benämningen skola vid framtagandet av samrådshandlingar.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till ärendet.
Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (MP) avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattsson (S) med fleras avslagsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bifallit ärendet.
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bifallit det.

Bilagor
0_tjskr_beslut om samråd_Fornudden_skola_äldreboende_bostäder.pdf
1_pk_samråd_fornudden_skola_äldreboende_bostäder_FOKUS-DPL-A0_1_500.pdf
2_pb_fornudden_skola_äldreboende_bostäder_samråd.pdf
3_Behovssbedömning_skola,förskola,äldreboende och bostäder Fornudden.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
gråskala_pk_samråd_fornudden_skola_äldreboende_bostäder_FOKUS-DPL-A0_1_500.pdf

§84 Beslut om granskning av ny ishall vid Tyresövallen

Dnr 2013/KSM 1221

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna handlingarna för en ny detaljplan för Tyresövallen
2. Samhälls­byggnads­förvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget på granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för den tjänstgörande miljöpartistiska gruppens räkning (se bilaga).
Mats Lindblom (FP) lämnar ett särskilt yttrande för den tjänstgörande folkpartistiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral, tillåta de läktare m.m. som idag står på s.k. prickmark samt skapa en välkomnande entré till området. Förslaget var ute på samråd under tiden 9 december 2014 till 13 januari 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in. Synpunkterna i samrådet ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Yrkande
Mats Lindblom (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bifallit ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresövallen.pdf
samrådsredgorelse_ishallen.pdf
Riskanalys Tyresövallen, med bilagor, 150420.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_granskning.pdf
PK_ishallen_granskning A1-L (1).pdf

§85 Markanvisningsavtal för Kryddvägen

Dnr 2015/KSM 0369

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1469, Kryddvägen, Östra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Protokollsanteckning
Mats Lindblom (FP) anmäler jäv på § 85 och deltar därmed inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav MSU Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det östra området, Kryddvägen (även kallad etapp 2) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kryddvägen.pdf
Markanvisningsavtal Kryddvägen.pdf
Kryddvägen Bilaga 2.pdf
Kryddvägen Bilaga 3.pdf
Kryddvägen Bilaga 4.pdf
Kryddvägen Bilaga 5.pdf

§86 Markanvisningsavtal för Basilikagränd

Dnr 2015/KSM 0370

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1469, Basilikagränd, västra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav MSU Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport.

Vinnaren för det västra området, Basilikagränd (även kallad etapp 3) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Basilikagränd.pdf
Markanvisningsavtal basilikavägen.pdf
bilaga 1.pdf
bilaga 2.pdf
bilaga 3.pdf
bilaga 4.pdf
bilaga 5.pdf

§87 Arrendeavtal Tyresö strands båtklubb

Dnr 2015/KSM 0353

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna arrendeavtalet på fastigheten Tyresö strand 1:2 med Tyresö strands båtklubb.
2. Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Arrendeavtalet gäller i 25 år och ger båtklubben möjlighet att göra de investeringar som krävs för detaljplanens genomförande. Arrendeavgiften är vederlagsfri fram till 2027 på grund av villkoren idag gällande nyttjanderätt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal.pdf
Arrendeavtal TSBK undertecknat.pdf
Arrendeavtal bilaga 1.jpg
Arrendeavtal bilaga 3.jpg

§88 Genomförandeavtal för Tyresö strands båtklubb

Dnr 2015/KSM 0354

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna genomförandeavtal mellan Tyresö Strands Båtklubb och Tyresö kommun.
2. Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
För att kunna genomföra delar av detaljplanen har nu ett förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och Tyresö Strands Båtklubb tagits fram. Genomförandeavtalet tydliggör ansvarsförhållanden samt reglerar kostnader och utförandet i de delar av detaljplanens genomförande som ska utföras av båtklubbens eller påverkar båtklubbens verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse genomförandeavtal.pdf
Genomförandeavtal.pdf
Genomförandeavtal bilaga 1.pdf
Genomförandeavtal bilaga 2.jpg
Genomförandeavtal bilaga 3.pdf

§89 Inrättande av Klövbergets naturreservat

Dnr 2013/KSM 0056

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslaget för Klövbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och trafikavdelningen har tagit fram ett förslag för bildande av Klövbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under 21 oktober - 18 december 2014. 20 svar har inkommit. Förslaget omfattar beslutsdel med föreskrifter, skötselplan och samrådsredogörelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Klövberget.pdf

§90 Delårsbokslut T1

Dnr 2015/KSM 0385

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf
Uppföljning av budget SBF april.pdf
Uppföljning mål april.pdf

§91 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§91_prot_20150520.pdf (164 kb)

§92 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapporter.

Bilagor
Samlade rapporter från SBF.pdf
Kopia av Uppföljning av budget SBF mars ny.pdf