Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-06-13

Sammanträde 2016-06-13

Datum
Klockan
08:30
Plats

86 Information om arbetsmiljö vid Byggvestas entreprenad

Dnr 2013/KSM0588

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
30/5 2014 vann detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) laga kraft och marköverlåtelseavtal med Byggvesta som byggherre tecknades.

I samband med att detaljplanen genomförts och Byggvesta uppfört bostäderna har fackförbundet Byggnads besökt byggarbetsplatsen och larmat om stora säkerhetsbrister och arbetskraft som utnyttjas med låga löner.

Förvaltningen har haft en dialog med Byggvesta för att reda ut hur arbetsvillkoren på plats verkligen ser ut och vem som ansvarar för vad på bygget. Förvaltningen har även tagit del av ett inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket om arbetsplatsen vilket inte innehåller några större anmärkningar som nu ska vara åtgärdade. Då Byggvesta menar att Byggnads uppgifter om social dumpning och allvarliga säkerhetsbrister bygger på grova missuppfattningar om både löner och arbetsmiljö så har Förvaltningen bjudit in Byggvesta för att kunna presentera sin bild av ärendet.

Bilagor
Byggvesta arbetsvillkorentreprenad tjänsteskrivelse.pdf

87 Beslut om uppdrag för parkeringshus och sopsugscentral, norra Tyresö centrum

Dnr 2016/KSM1266.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Fastighetsenheten i samarbete med VA-och Renhållningsenheten i uppdrag att ansvara för projektering och byggnation av byggnad för parkering och sopsugscentral i Norra Tyresö Centrum. Medel för detta tas i enlighet med investeringsprogrammet i kommunplanen som antas i KF 16 juni 2016. Avsatta medel för Parkeringshus: 30 miljoner och avsatta medel för Sopsugscentralen: 22 miljoner.

Beskrivning av ärendet
I mars 2006 gav Kommunstyrelsens planberedning dåvarande Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Tyresö centrum med omnejd. Under 2013 arbetades det fram ett kvalitetsprogram för en ny stadsdel Norr om Tyresö centrum. I arbetet med Norra Tyresö Centrum har man funnit att en lämplig plats för en sopsugscentral samt ett parkeringshus är intill idrottsområdet och Tyresövägen. Med anledning av att föreslagen lokalisering inte kräver något vidare planarbete föreslås därför ansvaret för projektet lämnas vidare till fastighetsenheten för genomförande och drift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse parkeringshus sopsugcentral NTC.pdf
160330 Förstudie Tyresövallen.pdf
Tidplan Sopsug 20151214.pdf

88 Beslut om samråd för Wättinge planprogram

Dnr 2015/KSM0313.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner samrådshandlingarna för Wättinge planprogram.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Planförslaget inleds med en sammanfattning. Sedan följer bakgrund och en beskrivning av nuläget och framtidens utmaningar. En framtidsbild beskrivs. Därefter följer strategier för hur framtidsbilden ska uppnås och en beskrivning av förslaget i sin helhet. Planprogrammet avslutas med en behovsbedömning och en hållbarhetsbedömning kopplad till Global goals.

Kvalitetsprogrammen inleds med en sammanfattning av planprogrammets förslag till utveckling. Sedan följer en fördjupning av önskvärda kvaliteter samt gestaltningsprinciper och åtgärder för att uppnå dessa. Programmet innehåller även ett kapitel som beskriver hur förslaget kan bli verklighet. Genomförandet handlar om samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och byggare som alla på sitt sätt bidrar till att utveckla Wättingeområdet.

Förslaget för utveckling av Wättingeområdet utgår från förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun. Tyresös identitet, de värden som Tyresöbor vill stärka, är vägledande för den föreslagna framtidsbilden - att Wättingeområdet utvecklas till en värdeskapande, öppen, grön och aktiv del av Tyresö. En utgångspunkt är att exploateringen av Wättingebacken ger ekonomiska förutsättningar för en utveckling av Wättingestråket.

Wättingestråket utvecklas med olika funktioner som dels syftar till att binda samman områden genom förbättrade kopplingar, dels till att omhänderta, förvalta och förtydliga stråkets historia, identitet, ekologiska värden och rekreativa miljöer.
Nya platser utformas omsorgsfullt och estetiskt genom tilltalande miljöer med tillgänglighet och trygghet i fokus. Utöver dessa platser redogör programmet för vilka övergripande åtgärder som bör vidtas i stråket för att uppnå framtidsbilden. För att rätt åtgärd ska hamna på rätt plats i stråket har det indelats i tre delsträckor med olika fokus, utifrån befintlig karaktär och behov.

Wättingebacken utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum. Wättingebacken länkar samman de kringliggande bostadsområdena och ger möjligheter till nya förbindelser mellan Tyresö centrum, Granängstorget och Wättingestråket.
Utgångspunkten för den föreslagna strukturen för området är att koppla till omkringliggande områden och i största möjligaste mån bevara områdets karaktäristiska topografi och natur

Bilagor
Tjänsteskrivelse parkeringshus sopsugcentral NTC.pdf
160603 Kvalitetsprogram Wättingeområdet.pdf
160603 kvalitetsprogram wättingestråket.pdf
Tjänsteskrivelse Wättingeområdet samråd planprogram.pdf

89 Beslut om samråd för detaljplan för Granängstorget

Dnr 2015/ KSM0336.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för Granängstorget.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Granängstorget. Planområdet omfattar Granängstorget och intilliggande område vid korsningen Granängsringen/Granängsvägen. Förslaget möjliggör ca 420 nya bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna samt en ny livsmedelsbutik. Den tillkommande bebyggelsen bedöms stärka och definiera torg- och gaturummen, bidra till en ökad urban karaktär samt tillföra ytor för möten, rörelse och aktiviteter på och kring torget. Nya gång- och cykelvägar skapas för att stärka kopplingarna med omgivande områden, framför allt Wättingestråket i öster. Planförslaget har en generellt och flexibel utformning. Ett antal frågor kommer att behöva studeras vidare till nästa skede i planprocessen (granskning).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granängstorget.pdf
Granängstorget Planbeskrivning 2016-06-02.pdf
Plankarta Granängstorget 2016-06-02 A1.pdf
Solstudier 01_mars.jpg
Solstudier 02_juni.jpg
Solstudier 03_september.jpg
Solstudier 04_december.jpg
Trafikbullerutredning ÅF 2016-05-23.pdf
Trafikstudier Wättingebacken-Granängstorget ÅF 2016-05-24.pdf

90 Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 Fornudden

Dnr 2016/SBF 0091

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtalet avseende Fornudden godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Forunudden. Syftet med avtalet är, dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter och dels säkerställa kvalitéen på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av äldreboende på platsen.

91 Beslut om antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden.

Dnr 2015/KSM0173.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 m.fl.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 m.fl.

Ärendet avser beslut om antagande gällande detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden, Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
tjänsteskrivelse beslut om antagande DP fornudden.pdf

92 Presentation av Mät- och kart samt Bygglovsenheten

Dnr 2016/SBF 0080

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Helena Swahn presenterar mät- och kartenheten och avdelningschef Martin Fahlman presenterar bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

93 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

94 Information om fiberutbyggnad

Dnr 2013/KSM0588

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Amalia Tjärnstig informerar om fiberutbyggnaden i kommunen. I förhållande till de nationella målet ligger kommunen i framkant.

95 Presentation av pågående projekt hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Dnr 2016/SBF 0090

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg presenterar stadsbyggnadsförvaltningens pågående projekt.

96 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

§86 Information om arbetsmiljö vid Byggvestas entreprenad

Dnr 2013/KSM0588

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
30/5 2014 vann detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) laga kraft och marköverlåtelseavtal med Byggvesta som byggherre tecknades.
 
I samband med att detaljplanen genomförts och Byggvesta uppfört bostäderna har fackförbundet Byggnads besökt byggarbetsplatsen och larmat om stora säkerhetsbrister och arbetskraft som utnyttjas med låga löner.
 
Förvaltningen har haft en dialog med Byggvesta för att reda ut hur arbetsvillkoren på plats verkligen ser ut och vem som ansvarar för vad på bygget. Förvaltningen har även tagit del av ett inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket gällande arbetsplatsen vilket inte innehåller några större anmärkningar som nu ska vara åtgärdade.  Då Byggvesta menar att Byggnads uppgifter gällande social dumpning och allvarliga säkerhetsbrister bygger på grova missuppfattningar om både löner och arbetsmiljö så har Förvaltningen bjudit in Byggvesta för att kunna presentera sin bild av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arbetsvillkorentreprenad Byggvesta.pdf

§87 Beslut om uppdrag för parkeringshus och sopsugscentral, norra Tyresö centrum

Dnr 2016/KSM1266.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Fastighetsenheten i samarbete med VA-och Renhållningsenheten i uppdrag att ansvara för projektering och byggnation av byggnad för parkering och sopsugscentral i Norra Tyresö Centrum. Medel för detta tas i enlighet med investeringsprogrammet i kommunplanen som antas i KF 16 juni 2016. Avsatta medel för Parkeringshus: 30 miljoner och avsatta medel för Sopsugscentralen: 22 miljoner.

Beskrivning av ärendet
I mars 2006 gav Kommunstyrelsens planberedning dåvarande Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Tyresö centrum med omnejd. Under 2013 arbetades det fram ett kvalitetsprogram för en ny stadsdel Norr om Tyresö centrum. I arbetet med Norra Tyresö Centrum har man funnit att en lämplig plats för en sopsugscentral samt ett parkeringshus är intill idrottsområdet och Tyresövägen. Med anledning av att föreslagen lokalisering inte kräver något vidare planarbete föreslås därför ansvaret för projektet lämnas vidare till fastighetsenheten för genomförande och drift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
160330 Förstudie Tyresövallen.pdf
Tidplan Sopsug 20151214.pdf

§88 Beslut om samråd för Wättinge planprogram

Dnr 2015/KSM0313.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner samrådshandlingarna för Wättinge planprogram.
 
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.

Beskrivning av ärendet
Planförslaget inleds med en sammanfattning. Sedan följer bakgrund och en beskrivning av nuläget och framtidens utmaningar. En framtidsbild beskrivs. Därefter följer strategier för hur framtidsbilden ska uppnås och en beskrivning av förslaget i sin helhet. Planprogrammet avslutas med en behovsbedömning och en hållbarhetsbedömning kopplad till Global goals.
 
Kvalitetsprogrammen inleds med en sammanfattning av planprogrammets förslag till utveckling. Sedan följer en fördjupning av önskvärda kvaliteter samt gestaltningsprinciper och åtgärder för att uppnå dessa. Programmet innehåller även ett kapitel som beskriver hur förslaget kan bli verklighet. Genomförandet handlar om samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och byggare som alla på sitt sätt bidrar till att utveckla Wättingeområdet.
 
Förslaget för utveckling av Wättingeområdet utgår från förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun. Tyresös identitet, de värden som Tyresöbor vill stärka, är vägledande för den föreslagna framtidsbilden - att Wättingeområdet utvecklas till en värdeskapande, öppen, grön och aktiv del av Tyresö. En utgångspunkt är att exploateringen av Wättingebacken ger ekonomiska förutsättningar för en utveckling av Wättingestråket.

Wättingestråket utvecklas med olika funktioner som dels syftar till att binda samman områden genom förbättrade kopplingar, dels till att omhänderta, förvalta och förtydliga stråkets historia, identitet, ekologiska värden och rekreativa miljöer.
Nya platser utformas omsorgsfullt och estetiskt genom tilltalande miljöer med tillgänglighet och trygghet i fokus. Utöver dessa platser redogör programmet för vilka övergripande åtgärder som bör vidtas i stråket för att uppnå framtidsbilden. För att rätt åtgärd ska hamna på rätt plats i stråket har det indelats i tre delsträckor med olika fokus, utifrån befintlig karaktär och behov.

Wättingebacken utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum. Wättingebacken länkar samman de kringliggande bostadsområdena och ger möjligheter till nya förbindelser mellan Tyresö centrum, Granängstorget och Wättingestråket.

Utgångspunkten för den föreslagna strukturen för området är att koppla till omkringliggande områden och i största möjligaste mån bevara områdets karaktäristiska topografi och natur

Bilagor
Tjänsteskrivelse Wättingeområdet_samråd_planprogram.pdf
160603 Kvalitetsprogram Wättingeområdet.pdf
160603 kvalitetsprogram wättingestråket.pdf
160603 Planprogram Wättingeområdet - del 1.pdf
160603 Planprogram Wättingeområdet - del 2.pdf

§89 Beslut om samråd för detaljplan för Granängstorget

Dnr 2015/ KSM0336.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för Granängstorget.
 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Granängstorget. Planområdet omfattar Granängstorget och intilliggande område vid korsningen Granängsringen/Granängsvägen. Förslaget möjliggör ca 420 nya bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna samt en ny livsmedelsbutik. Den tillkommande bebyggelsen bedöms stärka och definiera torg- och gaturummen, bidra till en ökad urban karaktär samt tillföra ytor för möten, rörelse och aktiviteter på och kring torget. Nya gång- och cykelvägar skapas för att stärka kopplingarna med omgivande områden, framför allt Wättingestråket i öster. Planförslaget har en generellt och flexibel utformning. Ett antal frågor kommer att behöva studeras vidare till nästa skede i planprocessen (granskning), bl. a. sänkning av Granängsringen, trafiksäkra kopplingar för oskyddade trafikanter och byggrättens volymer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granängstorget.pdf
Granängstorget Planbeskrivning 2016-06-02.pdf
Plankarta Granängstorget 2016-06-02 A1.pdf
Solstudier 01_mars.jpg
Solstudier 02_juni.jpg
Solstudier 03_september.jpg
Solstudier 04_december.jpg
Trafikbullerutredning ÅF 2016-05-23.pdf
Trafikstudier Wättingebacken-Granängstorget ÅF 2016-05-24.pdf

§90 Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 Fornudden

Dnr 2016/SBF 0091

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtalet avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns.
 
2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation (se bilaga).
 
Marcus Obligado (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Forunudden. Syftet med avtalet är, dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter och dels säkerställa kvalitéen på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av äldreboende på platsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att marköverlåtelseavtalet för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar avslag till ordförandeförslaget. Därefter yrkar även Peter Bylund (MP) och sedan Marcus Obligado (V) avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer bifall mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet valt att bifalla ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 2, OBS! Utkast.pdf
Bilaga 3, OBS utkast!.pdf
Marköverlåtelseavtal, OBS! Utkast.pdf

§91 Beslut om antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden.

Dnr 2015/KSM0173.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 m.fl.
 
Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig mot beslutet för den socialdemokratiska gruppens räkning och hänvisar till deras tidigare reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-17 §182.
 
Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation (se bilaga).
 
Marcus Obligado (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 m.fl.
 
Ärendet avser beslut om antagande gällande detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden, Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 m.fl. antas.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar att detaljplanen ska ha sin utgångspunkt från det socialdemokratiska förslaget på att förnya Fornuddens skola på befintligt skolområde.
 
Kristjan Vaigur (S) yrkar i andra hand avslag på föreslagen detaljplan. Peter Bylund (MP) och Marcus Obligado (V) ansluter sig båda till Kristjan Vaigurs (S) avslagsyrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) förslag om att detaljplanen ska ha sin utgångspunkt från det socialdemokratiska förslaget på att förnya Fornuddens skola på befintligt skolområde och finner att miljö och samhällsbyggnadsutskottet valt att avslå Kristjan Vaigurs (S) yrkande.
 
Därefter ställer ordförande Fredrik Saweståhl (M) bifall mot avslag på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet valt att bifalla ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Planbeskrivning_Fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf
MSU 20151217 §182 Reservation från S.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
Reservation SD Granskning detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
MSU 20151217 §182 Reservation från MP.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§91_prot_20160613.pdf (240 kb)

§92 Beslut om ändrad sammanträdestid för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i december

Dnr 2016/SBF 0092

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde ändras från den 14 december till den 12 december kl. 8:30.

Beskrivning av ärendet
Den 14 december har Tyresö kommun en gemensam konferens för chefer mellan förvaltningsgränserna. För att stadsbyggnadens enhets- och avdelningschefer ska kunna närvara på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet sammanträde föreslås det i stället för den 14 december föreläggas till den 12 december.   

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde ändras från onsdagen den 14 december till måndagen den 12 december kl. 8:30.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) noterar att ingen har invändningar på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att flytta sammanträdet från den 14 december 2016 till den 12 december 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om ändrad sammanträdestid.pdf

§93 Presentation av Mät- och kart samt Bygglovsenheten

Dnr 2016/SBF 0080

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen om mät- och kartenheten.

Protokollsanteckning
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar att avdelningschef Martin Fahlman är sjukfrånvarande och att presentationen av bygglovsenheten därmed uteblir. Enhetschef Helena Swan presenterar mät- och kartenheten som planerat.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Helena Swahn presenterar mät- och kartenheten och avdelningschef Martin Fahlman presenterar bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§93_prot_20160613.pdf (230 kb)

§94 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt och projektledare Carolin Andersson samt projektutvecklare Anders Lind från WSP föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§94_prot_20160613.pdf (230 kb)

§95 Information om fiberutbyggnad

Dnr 2013/KSM0588

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Amalia Tjärnstig informerar om fiberutbyggnaden i kommunen. I förhållande till det nationella målet ligger kommunen i framkant.

Beslut/Protokollsutdrag
§95_prot_20160613.pdf (230 kb)

§96 Presentation av pågående projekt hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Dnr 2016/SBF 0090

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg presenterar stadsbyggnadsförvaltningens pågående projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§96_prot_20160613.pdf (230 kb)

§97 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen juni  månad.pdf