Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-02-22

Sammanträde 2018-02-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Planbesked för Kumla 3:1264, Bollmoravägen/Lindalsvägen

Dnr KSM2017-996-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges, med de förutsättningar som anges i planbeskedet, för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kumla 3:1264.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte föreligger några hinder och är lämpligt med en ändring av markanvändningen till detaljhandel samt ändring av placeringen av återvinningsstationen under förutsättning att de rådande villkoren löses.

Den aktuella delen av fastigheten Kumla 3:1264 ligger vid Bollmoravägen/ Lindalsvägen i Bollmora. Fastigheten är i kommunal ägo och idag är markanvändningen ett upplag för grus i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kumla 3_1264.pdf

2 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för förskolan Cassiopeja

Dnr KSM2018-137-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Opalen 41 och 42 för att möjliggöra en utökning av förskolan Cassiopeja. Planarbete kan ske med begränsat standardförfarande.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan av fastigheterna Opalen 41 och Opalen 42.
3. Ändring av detaljplan bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett växande behov av förskoleplatser inom hela Tyresö kommun. Detta projekt är förenligt med kommunens översiktsplan från 2017 för att bemöta det framtida behovet av kommunal service.

Tyresö kommuns fastighetsavdelning inkom med en ansökan om planbesked i augusti 2017 med önskemål om att möjliggöra en utökning av den befintliga förskolan Cassiopeja på fastigheten Opalen 41. Förslaget innebär en sammanslagning av fastigheterna Opalen 41 och Opalen 42 som möjliggörs genom en ändrad markanvändning från teknisk anläggning till skola för hela området samt ändring av högsta byggnadshöjd från en till två våningar. Ändringen av byggnadshöjd motiveras av att omkringliggande bebyggelse får uppföras i två våningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav förslaget positivt planbesked i november 2017 med förutsättningarna att tillgången till gårdsyta och närnatur samt eventuella skuggförhållanden utreds under planarbetet.

Bilagor
START-PM Förskola Cassiopeja.pdf
Behovsbedömning Förskola Cassiopeja.pdf

3 Beslut om granskning för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen

Dnr KSM2017-715-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen, godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 1 september 2017 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Hanviken 2:1, samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för serviceboende i kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 7 lägenheter. Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse förallmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Efter de justeringar och bearbetningar som gjorts bedöms förslaget kunna ställas ut för granskning.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE del av Hanviken 2_1, bostäder mot Stjärnvägen - Granskning signerat.pdf
Hanviken 2_1 PBGranskning.pdf
DP-Hanviken_2_1_PKGranskning_FOKUS-PLANKARTA_A2-L_1-500.pdf
Samrådsredgorelse_Hanviken 2_1_Granskningshandling.pdf
Behovsbedömning_Hanviken 2_1.pdf
gestaltningsprinciper.pdf
Ansökan_upphävande § 113 BL_Hanviken 2_1.pdf
Kartbilaga Ansökan om upphävande Stjärnvägen 113 §.pdf
Utlåtande för detaljplan del av Hanviken 2_1, Bostäder vid Stjärnvägen.pdf
Dagvattenutredning_Stjärnvägen_20170202_granskningshandling.pdf

4 Markanvisningstävling Wättinge etapp 1

Dnr KSM2017-849-269

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Wättinge etapp 1 samt godkänner utvärderingsgruppens förslag till vinnare för område 1A.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i den första etappen i Wättinge. Under tävlingsperioden inkom fyra tävlingsförslag och en tjänstemannagrupp har nu utvärderat samtliga inkommande anbud.

Utvärderingen har gjorts utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet vilka kännetecknas ledorden för Wättinge: hållbart, aktivt och mänskligt. Utvärderingen finns redovisad i en utvärderingsrapport, se bilaga 1 och 2.

Tävlingsanbud har endast inkommit för område 1A. Slutlig vinnare för område 1A föreslås Sveafastigheter Utveckling AB. Förslaget har de högsta kvaliteterna i förhållande till utvärderingskriterierna i tävlingsprogrammet. Sveafastigheter Utveckling AB bedöms ha det mest genomarbetade förslaget och det finns inga utvärderingskriterier som inte har beaktats. Tävlingsförslaget är även det förslag som innebär de högsta intäkterna för kvarteret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Markanvisningstävling Wättinge etapp 1.pdf
Bilaga 1 Utvärdering markanvisningstävling.pdf
Bilaga 2 Wättinge etapp 1 - rapport utvärdering 2018-02-05.docx.pdf

5 Markanvisningsavtal Wättinge etapp 1 *

Dnr 2018/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i den första etappen i Wättinge. Under tävlingsperioden inkom fyra tävlingsförslag och en tjänstemannagrupp har nu utvärderat samtliga inkommande anbud.

Utvärderingen har gjorts utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet. Utvärderingen finns redovisad i en utvärderingsrapport.

Föreslagen vinnare för område 1A (se bilaga 1) i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med Kommunen. Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med anbudsförslaget och bearbetningsanteckningar bifogade till markanvisningsavtalet (bilaga 2). I det kommande planarbetet för området ska ett detaljerat kvalitetsprogram tas fram för hur bebyggelsen ska komma att utföras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal Wättinge etapp 1.pdf
Bilaga 1 Fotokarta med fastighetsgränser.pdf
Bilaga 2 Utkast till marköverlåtelseavtal.docx.pdf
Bilaga 3 - bearbetningsanteckning Wättinge etapp 1.docx.pdf
Utkast markanvisningsavtal Wättinge 1A.docx.pdf

6 Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 10

Dnr KSM2018-91-043

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelsen för verksamhetsområde 10 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 kommunstyrelsens verksamhetsområde 10. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - verksamhetsberättelse 2017.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 MSU Vo 10.pdf

7 Gång- och cykelbana längs Fornuddsparken

Dnr KSM2015-987-330

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar om tillskott till budget för projektet Upprustning av Fornuddsparken för att anlägga en gång och cykelbana längs Fornuddsvägen.

Beskrivning av ärendet
Arbetet pågår med att genomföra gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken, just nu i form av intern projektering av det centrala parkrummet. Upprustningen genomförs av NCC och kommunens parkenhet under senvår i år för invigning i slutet av sommaren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fornuddsparken MSU 180222.pdf

8 Information om Tegelbruket etapp 11 gatukostnader

Dnr 2018/SBF 0009

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll informerar om gatukostnader för Tegelbruket etapp 11.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut jan 2018.pdf

10 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport december 2017.pdf
Månadsrapport januari 2018.pdf

11 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Slutrapport översiktsplan Tyresö 2035.pdf

§8 Planbesked för Kumla 3:1264, Bollmoravägen/Lindalsvägen

Dnr KSM2017-996-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras. Ärendet tas upp på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte föreligger några hinder och är lämpligt med en ändring av markanvändningen till detaljhandel samt ändring av placeringen av återvinningsstationen under förutsättning att de rådande villkoren löses.

Den aktuella delen av fastigheten Kumla 3:1264 ligger vid Bollmoravägen/ Lindalsvägen i Bollmora. Fastigheten är i kommunal ägo och idag är markanvändningen ett upplag för grus i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kumla 3_1264.pdf

§9 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för förskolan Cassiopeja

Dnr KSM2018-137-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Opalen 41 och 42 för att möjliggöra en utökning av förskolan Cassiopeja. Planarbete kan ske med begränsat standardförfarande.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda förslag till ändring av detaljplan av fastigheterna Opalen 41 och Opalen 42.
3. Ändring av detaljplan bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett växande behov av förskoleplatser inom hela Tyresö kommun. Detta projekt är förenligt med kommunens översiktsplan från 2017 för att bemöta det framtida behovet av kommunal service.

Tyresö kommuns fastighetsavdelning inkom med en ansökan om planbesked i augusti 2017 med önskemål om att möjliggöra en utökning av den befintliga förskolan Cassiopeja på fastigheten Opalen 41. Förslaget innebär en sammanslagning av fastigheterna Opalen 41 och Opalen 42 som möjliggörs genom en ändrad markanvändning från teknisk anläggning till skola för hela området samt ändring av högsta byggnadshöjd från en till två våningar. Ändringen av byggnadshöjd motiveras av att omkringliggande bebyggelse får uppföras i två våningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav förslaget positivt planbesked i november 2017 med förutsättningarna att tillgången till gårdsyta och närnatur samt eventuella skuggförhållanden utreds under planarbetet.

Bilagor
START-PM Förskola Cassiopeja.pdf
Behovsbedömning Förskola Cassiopeja.pdf

§10 Beslut om granskning för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen

Dnr KSM2017-715-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen, godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 1 september 2017 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Hanviken 2:1, samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för serviceboende i kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader.

Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 7 lägenheter. Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse förallmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Efter de justeringar och bearbetningar som gjorts bedöms förslaget kunna ställas ut för granskning.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE del av Hanviken 2_1, bostäder mot Stjärnvägen - Granskning signerat.pdf
Hanviken 2_1 PBGranskning.pdf
DP-Hanviken_2_1_PKGranskning_FOKUS-PLANKARTA_A2-L_1-500.pdf
Samrådsredgorelse_Hanviken 2_1_Granskningshandling.pdf
Behovsbedömning_Hanviken 2_1.pdf
gestaltningsprinciper.pdf
Ansökan_upphävande § 113 BL_Hanviken 2_1.pdf
Kartbilaga Ansökan om upphävande Stjärnvägen 113 §.pdf
Utlåtande för detaljplan del av Hanviken 2_1, Bostäder vid Stjärnvägen.pdf
Dagvattenutredning_Stjärnvägen_20170202_granskningshandling.pdf

§11 Markanvisningstävling Wättinge etapp 1

Dnr KSM2017-849-269

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Wättinge etapp 1 samt godkänner utvärderingsgruppens förslag till vinnare för område 1A.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i den första etappen i Wättinge. Under tävlingsperioden inkom fyra tävlingsförslag och en tjänstemannagrupp har nu utvärderat samtliga inkommande anbud.

Utvärderingen har gjorts utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet vilka kännetecknas ledorden för Wättinge: hållbart, aktivt och mänskligt. Utvärderingen finns redovisad i en utvärderingsrapport, se bilaga 1 och 2.
Tävlingsanbud har endast inkommit för område 1A. Slutlig vinnare för område 1A föreslås Sveafastigheter Utveckling AB. Förslaget har de högsta kvaliteterna i förhållande till utvärderingskriterierna i tävlingsprogrammet. Sveafastigheter Utveckling AB bedöms ha det mest genomarbetade förslaget och det finns inga utvärderingskriterier som inte har beaktats. Tävlingsförslaget är även det förslag som innebär de högsta intäkterna för kvarteret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Markanvisningstävling Wättinge etapp 1.pdf
Bilaga 1 Utvärdering markanvisningstävling.pdf
Bilaga 2 Wättinge etapp 1 - rapport utvärdering 2018-02-05.docx.pdf

§12 Markanvisningsavtal Wättinge etapp 1

Dnr KSM2017-1127

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge  etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i den första etappen i Wättinge. Under tävlingsperioden inkom fyra tävlingsförslag och en tjänstemannagrupp har nu utvärderat samtliga inkommande anbud.

Utvärderingen har gjorts utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet. Utvärderingen finns redovisad i en utvärderingsrapport.

Föreslagen vinnare för område 1A (se bilaga 1) i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med Kommunen. Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med anbudsförslaget och bearbetningsanteckningar bifogade till markanvisningsavtalet (bilaga 2). I det kommande planarbetet för området ska ett detaljerat kvalitetsprogram tas fram för hur bebyggelsen ska komma att utföras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal Wättinge etapp 1.pdf
Bilaga 1 Fotokarta med fastighetsgränser.pdf
Bilaga 2 Utkast till marköverlåtelseavtal.docx.pdf
Bilaga 3 - bearbetningsanteckning Wättinge etapp 1.docx.pdf
Utkast markanvisningsavtal Wättinge 1A.docx.pdf

§13 Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 10

Dnr KSM2018-91-043

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelsen för verksamhetsområde 10 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 kommunstyrelsens verksamhetsområde 10.  Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - verksamhetsberättelse 2017.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 MSU Vo 10.pdf

§14 Gång- och cykelbana längs Fornuddsparken

Dnr KSM2015-987-330

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar om att 1,5 mkr av de avsatta investeringsmedlen går till att anlägga en gång och cykelbana längs Fornuddsvägen i projektet Upprustning av Fornuddsparken.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Arbetet pågår med att genomföra gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken, just nu i form av intern projektering av det centrala parkrummet. Upprustningen genomförs av NCC och kommunens parkenhet under senvår i år för invigning i slutet av sommaren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fornuddsparken MSU 180222.pdf

§15 Information om Tegelbruket etapp 11 gatukostnader

Dnr 2018/SBF 0009

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll informerar om gatukostnader för Tegelbruket etapp 11.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20180222.pdf (165 kb)

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut jan 2018.pdf

§17 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport december 2017.pdf
Månadsrapport januari 2018.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20180222.pdf (165 kb)

§18 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutrapport för översiktsplan Tyresö 2035 bifogas.

Bilagor
Slutrapport översiktsplan Tyresö 2035.pdf