Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-02-16

Sammanträde 2005-02-16

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

Offentliga ärenden

1005 Verksamhetsuppföljning, äldreomsorgen

1006 Bostadsgrupperna i brukarperspektiv – redovisning av enkät- och intervjuundersökning år 2004

1007 Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser hos Länsstyrelsen i Stockholms län

1008 Utlämnande av sekretessuppgifter för utbildningsändamål

1009 Upphandling av korttidsvård utomlands

1010 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1005 Verksamhetsuppföljning, äldreomsorgen

Dnr 18/05-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamhet genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Vid detta sammanträde handlar uppföljningen om äldreboendet Trollängen, som drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB. Verksamhetschefen Eva Lundkvist och regionchefen Åsa Gustavsson informerar om verksamheten.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1006 Bostadsgrupperna i brukarperspektiv – redovisning av enkät- och intervjuundersökning år 2004

Dnr 19/05-739

Ärendebeskrivning

Brukarundersökningen vänder sig till personer som har insatsen bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Motsvarande undersökning gjordes år 2000. Frågorna som ställts i intervjuer och enkäter avser delaktighet i samhällslivet samt inflytande och självbestämmande i vardagslivet, vilket i sin tur påverkan upplevelsen av att vara nöjd och trygg.

Undersökningen visar i stort ett positivt resultat. Det är en markant ökning av graden delaktighet och inflytande sedan föregående mättillfälle. Detta i sin tur leder till att de flesta uttrycker att de är mycket trygga med de insatser som ges. Av de tillfrågade anser sig 88% vara nöjda. Trots det goda resultat är det dock en liten minskning jämfört med år 2000, vilket kan bero på att ett flertal nya brukare tillkommit, där hela familjen fortfarande befinner sig i en omställningsprocess.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen av undersökningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1007 Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser hos Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 20/05-053

Ärendebeskrivning

Kommunerna i länet är inbjudna till att ansöka om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser inom ungdoms- och missbruksvård.

Inom avdelningen Ungdom och Missbruk pågår utvecklingsarbete och metoddiskussioner avseende ungdomar och missbrukare. I den lokala öppenvården vill man pröva nya vägar för att utveckla arbetsmetoder för att minska social utslagning och missbruk.

Tre ansökningar görs till Länsstyrelsen.

1. Tilläggsansökan för två år avseende Stödprogram för unga brottsoffer i Tyresö kommun. Medel har beviljats redan för ett år (år 2005). Den nya ansökan avser år två. Projektet startar den 1 mars 2005.

2. Behandlingssamordnare vid Missbruksenheten är ett projekt för att samordna insatserna för missbrukare.

3. Motivationskurs för unga narkomaner är en strukturerad metod att arbeta med unga narkomaner som befinner sig i ambivalentfasen av sitt missbruk.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden ansöker hos Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser inom det sociala området avseende Stödprogram för unga brottsoffer i Tyresö kommun, Behandlingssamordnare vid Missbruksenheten samt Motivationskurs för unga narkomaner.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1008 Utlämnande av sekretessuppgifter för utbildningsändamål

Dnr 21/05-090

Ärendebeskrivning

I avtalet mellan socialförvaltningen och Ersta Sköndal högskola ingår bland annat att studenter vid högskolan ska genomföra uppsatser relaterade till förvaltningens verksamheter. Under vårterminen 2005 avser Camilla Averbo vi högskolan att skriva sin C-uppsats relaterad till Behandlingsenheten Steget. Inför uppsatsen behöver hon ha tillgång till uppgifter om ungdomar som är placerade på Steget. Camilla Averbo har under hösten 2004 praktiserat vid Steget och lärt då delvis känna ungdomarna och deras problematik.

För att kunna få tillgång till uppgifter som är sekretessbelagda måste beslut fattas i frågan. Beslutet är f.n. inte delegerat vidare.

Ordförandens förslag

1. Camilla Averbo får tillstånd att ta del av sekretessbelagda uppgifter om inskrivna ungdomar vid Behandlingsenheten Steget för att genomföra en förundersökning (intervju) och en djupare intervju med ungdomarna vid Steget.

2. Uppgifter om enskilda ungdomars personliga förhållanden får endast användas för de ändamål som uppgivits utifrån förundersökningen och C-uppsatsen.

3. De utlämnade uppgifterna får inte lämnas vidare eller publiceras i sådan form att de kan hänföras till enskilda individer.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1009 Upphandling av korttidsvård utomlands

Dnr 22/05-062

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade beslut vid sammanträdet 2004-10-20 om korttidsvård för äldre utomlands. Beslutet avsåg resor till anläggningen Font Sana på Malloca som pilotprojekt 2004/2005. En vårdresa har redan företagits med goda erfarenheter.

För att framledes kunna utnyttja möjligheten med korttidsvård utomlands måste tjänsten upphandlas. Beslut om upphandlingar ska fattas av nämnden enligt kommunens upphandlingsreglemente.

Täby kommun har tagit initiativ till en samordnad upphandling med fyra andra kommuner. Tyresö deltar i föreberedelserna. Innan upphandlingen ska ett förfrågningsunderlag godkännas av nämnden. Upphandlingen kommer att ske som en ramupphandling, vilket innebär att avtal tecknas med de entreprenörer som godkänns och kommunen gör avrop på platser utifrån behovet.

Ordförandens förslag

- Tyresö kommun deltar i den samordnade upphandlingen av korttidsvård utomlands.

Yrkande

Eva Westin Gustafsson (v) yrkar avslag till förslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Eva Westin Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

__________

§1010 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2/05-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2005-01-27 och 2005-02-09

- Omsorgsutskottet 2005-02-15

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut har även fattats i följande ärende:

- Beräkning av hemtjänstavgift med hänsyn till kyrkoavgift, se bif. cirkulär 2004:99 från Svenska Kommunförbundet. Beslut fattat av ordföranden att följa avgiftsberäkning enligt en dom i Kammarrätten. Prövningstillstånd hos Regeringsrätten har inte beviljats, varför Kammarrättens dom gäller.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1011 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 1, 2, 3, 4 och 5 (bilagor)

Sveriges kommuner och landsting

- Meddelande 2005-01-26. Omhändertagande av avlidna.

- Cirkulär 2005:2. Personlig assistans och det ändrade sjuklönebestämmelserna.

- Påminnelse om Socialtjänstforum 2005 ”Äldres livsvillkor och behov”, konferens i Göteborg 5-6 april.

Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting

- Medborgaren i fokus. Erfarenheter av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Seminarium den 16 mars 2005.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till förebyggande insatser (bilaga)

- Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och deras familjer. Inbjudan till konferens den 7 mars 2005 (bilaga)

- Beslut om avslutad tillsyn på Tyresögården (bilaga).

Stockholms läns landsting, Beställarkontor Vård

- Skrivelsen ”Uppdrag och utbud av Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP) år 2005 (bilaga)

Socialförvaltningen

- Tillsynsrapport, Källan (bilaga)

- Justering av avgifter m.m. inom äldre- och handikappomsorgen p.g.a. förändringar av prisbasbelopp 1 januari 2005 (bilaga)

- Socialnämnden, verksamhetsbeskrivning. Sammanfattning av verksamheten 2004 till kommunens årsredovisning (bilaga).

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______

§1012 Information

Peter Strandberg

- Information om rutiner och kontroller som gäller vid utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Catarina Stavenberg och Lena Mattila

- Information om omvandlingen av servicelägenheter till seniorlägenheter vid Björkbackens Äldrecentrum. Den nya ålderdomshemsavdelningen som öppnar i mars kommer att heta Vitsippan.

Anita Brynje

- Information om besöket vid husvagnscampingen i Skrubba.

- Information om den pågående organisationsöversynen i förvaltningen. Utdelas det skriftliga material (beskrivning och organisationsskiss) som utarbetats. Yttrandet från KPR bifogas. KHR informeras vid kommande möte.

Bengt Bergström

- Bengt Bergström ställde en övrig fråga till ordföranden och förvaltningen beträffande anställningsavtal för personalen. Bengt Bergström redogjorde att det framförts till honom att förvaltningen hade stora bekymmer med att antalet anställningsavtal beträffande timvikarier som skulle skrivas, ökat kraftigt. Bengt Bergström ställde frågan om det låg något politiskt beslut bakom den förändring som skett.

- Kerstin Malmberg svarade att det inte förelåg något politiskt beslut kring frågan. Catarina Stavenberg redogjorde att förändrade krav gjorde att antalet anställningsavtal som skulle skrivas ökade kraftigt i höstas. Nya rutiner har införts och förhandlingar pågår mellan arbetsgivaren (personalkontoret) och Kommunal och frågan tycks nu vara på väg att lösas.

__________