Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-09-21

Sammanträde 2005-09-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

Ordförande Kerstin Malmberg

Sekreterare Markus Svensson

1050 Information om projektet Mat för äldre – viktigt för alla

1051 Anmälan om missförhållanden enligt SoL och LSS – rutiner och instruktioner

1052 Yttrande över länsstyrelsens tillsyn, Björkbackens Äldrecentrum

1053 Delegation till nya biståndschefen

1055 Socialförvaltningens förslag till underlag för socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2006-2008

1056 Utlämnande av sekretessuppgifter - handledning av Ersta Sköndal högskola

1057 Utlämnande av sekretessuppgifter - magisteruppsats, Ungdomsenheten

1058 Regler för gallring av digitala handlingar

1059 Anmälningar av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista_05-09-21.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1050 Information om projektet Mat för äldre – viktigt för alla

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har vid tidigare sammanträde begärt information från förvaltningen i en del frågor. En av dem är projektet Mat för äldre – viktigt för alla.

Sofia Björs, Helen Westergren, Tina Rehman-Larsson, och Ulla Puranen lämnar under sammanträdet muntlig information om sitt arbete.

Ordförandens förslag

-Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

-Enligt ordförandens förslag.

§1051 Anmälan om missförhållanden enligt SoL och LSS – rutiner och instruktioner

Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2005 infördes en ny paragraf i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I den nya paragrafen 24a regleras skyldigheten för dem som är verksamma inom omsorger av personer med funktionshinder att anmäla allvarliga missförhållanden. Denna nya paragraf reglerar samma typ av anmälningsskyldighet som regleras i 14 kapitlet 2 paragrafen socialtjänstlagen beträffande vården av äldre personer.

Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och beslutat om allmänna råd i SOSFS 2000:5 (S) angående SoL samt givit information i ett meddelandeblad från maj 2005 angående LSS.

I föreskrifterna angående SoL anges bl. a. att det skall finnas skriftliga instruktioner för handläggning av anmälningar både i kommunal och i enskild verksamhet. Instruktionerna skall lämnas till länsstyrelsen.

Socialförvaltningen har utarbetat gemensamma rutiner och instruktioner för anmälan om missförhållanden enligt SoL och LSS.

Eftersom de båda paragraferna är mycket lika varandra föreslås att samma riktlinjer och rutiner används för anmälningar med avseende på båda lagrummen.

Ordförandens förslag

- Föreslagna rutiner och instruktioner antas.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1052 Yttrande över länsstyrelsens tillsyn, Björkbackens Äldrecentrum

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen granskade den 16 juni 2005 verksamheten vid Björkbackens äldrecentrum i Tyresö kommun. Granskningen redovisas i ett beslut daterat den 15 augusti 2005 där länsstyrelsen begär socialnämndens yttrande.

I sin sammanfattande bedömning anger länsstyrelsen att de finner en verksamhet som fungerar väl inom de flesta områden. Positiva omdömen ges vad gäller personalens bemötande och förhållningssätt, organisation och ledning. De boende och anhöriga som deltagit i granskningen har i huvudsak lämnat positiva omdömen vad gäller upplevelsen av trygghet, personalens kompetens, mat och socialt innehåll.

I beslutet riktar länsstyrelsen kritik mot bristfällig social dokumentation samt låg boendestandard vid sjukhemmen Syrenen och Kastanjen.

Förvaltningen har lämnat yttrande över tillsynsrapporten med kommentarer till de brister som länsstyrelsen funnit. Förvaltningen föreslår att yttrandet antas av nämnden.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens yttrande att överlämnas till länsstyrelsen.

Ajournering

- Sammanträdet ajourneras i 15 minuter.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Särskilt yttrande

- Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lämnar båda in särskilt yttrande (bilagor).

__________


§1053 Ändring av delegationsordning, nya organisationen

Ärendebeskrivning

Den nya organisationen för socialförvaltningen träder i kraft från 1 januari 2006. Då övergår bl a budgetansvaret till cheferna för respektive avdelning. En successiv övergång sker redan från början av oktober 2005 i de frågor där ansvaret kan överföras.

Chefen för avdelningen Biståndsbedömning, Elisabeth Hagert-Richter, börjar sitt arbete på förvaltningen den 3 oktober och bör då kunna fatta beslut i de frågor som hon har ansvaret för.

Budgetansvaret övergår till nya cheferna från 1 januari 2006. I de beslut som biståndschefen fattar under tiden 3 oktober – 31 december 2005, och vilka har ekonomiska konsekvenser, ska samråd ske med den avdelningschef som har det ekonomiska ansvaret fram till slutet av 2005.

Ordförandens förslag

- Beslut i frågor som markerats i bilaga delegeras till biståndschefen från den 3 oktober 2005.

- Beslut i fråga om tjänsteköp av kommunal hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer delegeras till avdelningschefen för äldreomsorg-boende från 1 januari 2006.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________                 


§1054 Delårsrapport 2005-08-31

Ärendebeskrivning

Prognostiserat nettoresultat för hela året är plus 2 Mkr, vilket är mycket positivare än tidigare prognoser. Överskottet beror till stor del på retroaktiva momsintäkter.  Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd har under året ökat kraftigt och beräknas till minus 1,8 Mkr vid årets slut. Trots detta uppnås ett positivt resultat totalt sett. Åtgärder har genomförts under hela året, vilket har gett effekt

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner delårsrapporten 2005-08-31

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 


§1055 Socialförvaltningens förslag till underlag för socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2006-2008

Ärendebeskrivning

Socialnämndens verksamhets- och budgetplan avser åren 2006-2008. Planen omfattar verksamhetens innehåll, kvalitet och budget. Den nya planeringsmodell som är antagen av kommunstyrelsen i april 2005 ligger till grund för planen och innebär att budgeten är kopplad till omvärldsanalys, strategier, mål, åtagande och kvalitetsgarantier.

Socialnämndens nettoram för 2006 är 424 Mkr, vilket är en utökning med 14,3 Mkr i förhållande i föregående år. Dessa medel beräknas finansiera pris- och löneökningar samt utökning enligt utbyggnadsplan. Försörjningsstödet har genom omdisponering av medel tillförts 1,9 Mkr på grund av fler bidragstagare.

I övrigt innehåller planen ett bibehållande av en god och jämn kvalitet inom hela verksamheten. Den nya organisationen beräknas samordna och effektivisera verksamheten samt ytterligare höja kvaliteten under kommande år.

Underlaget lämnas socialnämnden för kännedom. Nämnden kommer att behandla planen på nytt efter kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 10 november.

Ordförandeutlåtande

Socialförvaltningen har utarbetat ett budgetförslag för 2006. Ramökningen i förhållande till år 2005 är kr 14,3 milj kr.

Förvaltningen har under innevarande år ständigt och på alla nivåer arbetat för att hålla budgeten. 2005 års andra tertialrapport visar att förvaltningen för helåret sannolikt kommer att visa ett mindre överskott.

Genom satsningar på förebyggande åtgärder inom framför allt äldreomsorgen och avdelningen för ungdom och missbruk har verksamheterna uppnått en bättre kvalitet till relativt sett lägre kostnad än tidigare.  Både antalet äldre och antalet ungdomar ökar dock kraftigt de närmaste åren. Alkohol- och drogvanorna i landet förändras så att missbruket ökar inom alla kategorier. Trots konjunkturuppgång ökar inte antalet jobb. Yttre omständigheter gör alltså att förvaltningens resurser behöver ökas trots framgångsrikt arbete.

forts § 1055

Nämnden ska inte idag fatta något beslut om budgeten. Jag kommenterar här endast det förslag förvaltningen lagt fram, inför den fortsatta hanteringen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ramökningen täcker främst beräknade löneökningar och en tvåprocentig indexuppräkning av kostnader för köpta tjänster samt till viss utökning av verksamheterna. Ramen täcker dock inte alla angelägna behov. 

Handikappomsorgen kommer under 2006 att kunna starta ytterligare ett boende för psykiskt handikappade vilket innebär att ca fem personer kan beredas vård i kommunen i stället för på utomkommunala köpta platser.

Kostnaden för personlig assistans ökar, både i antal timmar och ökande timkostnader. Statsbidraget för assistanstimmar täcker aldrig de verkliga kostnaderna och beräknas inte heller göra detta kommande år.

I övrigt beräknas avdelningens ramtillskott användas för korttidstillsyn och korttidsvistelse vilket är verksamheter som till stor del kommer anhöriga till godo genom den avlastning de innebär.

Omstrukturering av servicehuset till seniorlägenheter innebär att pensionärer, främst över 75 år, har möjlighet att efterfråga handikappanpassade centralt belägna bostäder utan att behöva genomgå behovsprövning. Detta var i stort grundtanken när servicehuset uppfördes. Ett 20-tal bostäder har dock under 2005 byggts om till ålderdomshem, platser för korttidsvistelse och dylikt vilket innebär ökat personalbehov, vars kostnad måste täckas av ökad budgetram för äldreomsorgen.

De nytillkomna platserna har tillskapats till förhållandevis låg investeringskostnad. De har inneburit att kostnaden för köpta platser kan hållas nere. Dessutom kan uppförande av ett nytt äldreboende sannolikt skjutas upp något.

Äldreomsorgen har ansökt om statliga medel för kompetensutveckling av vårdpersonal. Kompetensutvecklingen måste ske på arbetstid vilket innebär att vikariekostnader uppstår. Om inte statliga medel för detta tillförs uppstår det svårigheter att inom budgetramen genomföra kompetensutvecklingsprogrammet.

Statliga medel har även sökts för inrättande av en tjänst som anhörigkonsulent samt för ett specialteam inom hemtjänsten som skulle

forts § 1055

arbeta med personer med särskilda behov. Detta är två angelägna projekt vars genomförande förutsätter medel utöver ramen.

Ett försök med arbete var tredje helg för vårdpersonal på någon avdelning ryms tyvärr inte heller inom ram. Förhoppningarna inför ett sådant projekt är att sjukfrånvaron skulle minska och rekryteringen skulle underlättas.

Avdelningen Familj och Försörjning behöver tillskott för att klara det ökade behovet av ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten ökar och både försäkringskassan och arbetsförmedlingen tillämpar hårdare bedömningar än tidigare år vilket innebär att antalet personer som inte klarar sin försörjning ökar. Detta trots avdelningens insatser för att få folk i arbete eller utbildning.

Ungdom och Missbruk har minskade kostnader för sin verksamhet tack vare satsning på förebyggande insatser samt vård och behandling på hemmaplan vilket minskar behovet av placeringar. Insatserna har också lett till förhöjd kvalitet i behandlingarna och minskad grad av återfall.

Budgetramen lades fast under våren. Konjunkturförändringar, ändringar i statsbidragsregler och lagstiftning påverkar ramen. Om budgetutrymmet skulle öka bör ovan specificerade projekt och försök prioriteras.

Ordförandens förslag

- Redovisningen noteras

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 


§1056 Utlämnande av sekretessuppgifter - handledning av Ersta Sköndal högskola

Ärendebeskrivning

Sedan 1 oktober 2003 samverkar Ungdom och Missbruk samt avdelningen för Familj och Försörjning med Ersta Sköndal högskola. Samverkan syftar till att stödja kunskapsbaseringen av kommunens praktiska sociala arbete, lokala utvärderingar och undersökningar. Vidare syftar samverkan till att stödja kunskapsbaseringen och förankringen av högskolans utbildning i det praktiska sociala arbetet samt att stödja forskningens användbarhet för det sociala arbetet och utbildningen.

Kenneth Sundh, lektor vid Ersta Sköndal högskola, har begärt att få ta del av sekretessbelagda uppgifter för att kunna handleda sina studenter.

Socialförvaltningen är positiv till forskning som belyser socialtjänstens insatser, och föreslår därför att tillstånd lämnas för utlämnande av sekretessuppgifter.

Ordförandens förslag

- Kenneth Sundh får ta del av sekretessbelagda uppgifter med de föreskrifter som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 


§1057 Utlämnande av sekretessuppgifter – magisteruppsats, Ungdomsenheten

Ärendebeskrivning

Under höstterminen 2005 avser Maria Bondesson, magisterstudent vid Ersta Sköndal högskola, att skriva sin magisteruppsats relaterad till Ungdomsenheten. Uppsatsen syftar till att belysa frågor kring insatsen kontaktperson för tonåringar enligt SoL § 4:2. Utvärderingen är intressant för Ungdomsenheten och kan komma att påverka insatsen utifrån de nämnda frågeställningarna.

För att Maria ska kunna genomföra utvärderingen behöver hon ta del av sekretessbelagda. Här avses både intervjuer med personal vid Ungdomsenheten, kontaktpersoner, ungdomar och deras föräldrar samt möjlighet att ta del av journaldata.   

Socialförvaltningen är positiv till forskning som belyser socialtjänstens insatser, och föreslår därför att tillstånd lämnas för utlämnande av sekretessuppgifter.

Ordförandens förslag

- Maria Bondesson får ta del av sekretessbelagda uppgifter med de föreskrifter som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 


§1058 Regler för gallring av digitala handlingar

Ärendebeskrivning

Hantering av kommunens allmänna handlingar styrs av bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen. Utöver dessa lagar finns kommunens arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner för varje myndighet. Lagarna gäller alla allmänna handlingar oavsett medium. Det innebär att det utöver gallringsregler för kommunens pappershantering även måste finnas motsvarande regler för gallring av digitala handlingar.

I december 2002 antog kommunkansliet regler för gallring av digitala handlingar. Kommunstyrelsen föreslår på sammanträdet i juni 2005, i egenskap av kommunens arkivmyndighet, övriga nämnder/myndigheter att anta dessa regler för hantering av digitala handlingar.

Förvaltningen föreslår att reglerna angående gallring av digitala handlingar, antagna av kommunstyrelsen, antas inom socialförvaltningen. En sammanfattning av de antagna reglerna, i de frågor som avser socialförvaltningen bifogas. Kommunstyrelsens beslut i sin helhet finns i aktbilaga.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar kommunstyrelsens regler för gallring av digitala handlingar.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 


§1059 Anmälningar av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet           2005-08-25

- Omsorgsutskottet     2005-09-20

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 


§1060 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 29, 30 (bilagor)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillsynsbesök, Trollängens äldreboende (bilaga)

- Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder - slutrapport

Kommunfullmäktige Tyresö kommun

- Ökad delaktighet för personer med funktionshinder – plan för Tyresö kommun 2005-2007, § 48

- Motion om komplettering av kommunens upphandlingsregler, § 49

Kommunstyrelsen Tyresö kommun

- Information om Klarspråk i Tyresö kommun, § 104

- Förutsättning för strategi- och budgetplan 2006, § 94

Socialförvaltningen Tyresö kommun

- Yttrande angående detaljplan för område vid Peppargränd (bilaga)

- Tillägg beträffande utlåtande om ändrad användning av industribyggnad, Kopparen 14, Vintervägen 10 till ungdomsdiskotek (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2005-05-11

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______


§1061 Information

Monica Schelin

- Lämnar information från Förtroenderådet

Catarina Stavenberg

- Informerar om ett Lex Sara ärende.