Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-04-25

Sammanträde 2007-04-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1025 Verksamhetsuppföljning – NESTOR FoU-center

Dnr 043/07-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde redogörs för NESTOR FoU-centers verksamhet av FoU chefen Britt Almberg.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1026 Införande av kundval även för omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten

Dnr 044/07-732

Ärendebeskrivning

I februari 2002 infördes kundval inom hemtjänstens serviceinsatser (städning, tvätt och inköp) i Tyresö kommun. Socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram ett förslag för att införa kundval även för omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten, med sikte på ett genomförande under år 2007.

Förvaltningen föreslår att en upphandling görs av högst sex privata utförare. Upphandlingen sker utan priskonkurrens i form av en kvalitets­upphandling.

I kundvalet ska både omvårdnads- och serviceinsatser under dag, kväll och helg ingå. Förvaltningen föreslår att även ledsagning och avlösning för vuxna funktionshindrade ingår och att utförarna ansvarar för akuta larm under avtalad tid samt distribution av matlådor. Nattinsatser, larminstallation och -administration, larmcentral och Specialteamet föreslås ligga utanför kundvalet. Samtliga företag ska kunna erbjuda alla typer av hemtjänstinsatser under alla tider som upphandlingen omfattar och i hela kommunen.

Ersättningen till den kommunala hemtjänsten och de privata utförarna fastställs årsvis och ska spegla den faktiska kostnaden för att producera en hemtjänsttimme. För beviljad hemtjänst betalar vårdtagaren avgift till kommunen enligt fastställd taxa på samma sätt som idag.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden beslutar att kundval inom hemtjänsten, omfattande både service- och omvårdnadsinsatser, ska införas senast under 2008.

- Socialnämnden delegerar till förvaltningschefen att fastställa förfrågnings­underlaget och genomföra upphandlingen enligt de riktlinjer som framgår av följande tjänsteskrivelse samt att teckna avtal med högst sex privata utförare.

Protokollsanteckning

Carl-Johan Karlsson vill föra till protokollet att ordföranden garanterar att upphandlingen genomförs i enlighet med gällande lagstiftning

Ajournering

Socialnämnden ajourneras mellan 20.15 – 20-35

Yrkanden

Mathias Tegnér (s) yrkar att ärendet återremitteras. Gerd Dufberg (m) och Bengt Bergström ( c) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstordning gäller

- den som stöder ordförandens förslag röstar ja

- den som stöder återremiss röstar nej

Ja-röster lämnas av Anna SteeleKarlström (fp), Bengt Bergström ( c), Christina Hinnas (m), Ted Bondefalk (m), Gerd Dufberg (m), Rode Kennerberg (kd) och Birgitta Soccorsi (m)

Nej-röster lämnas av Mathias Tegnér (s), Carl-Johan Karlsson (s), Rune Jansson (s) och Monica Schelin (s)

Med sju röster ja-röster mot fyra nej-röster har socialnämnden beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Mathias Tegner reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation. Reservationen stöds av mp och v.

____________

§1027 Ekonomisk rapport per mars 2007 och prognos för året

Dnr 038/07-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning samt en investeringssammanställning till och med mars 2007.

Inga förändringar i förhållande till budget på årsbasis prognostiseras.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1028 Tillsynsplan för enskild verksamhet samt rapport från tillsyn 2007

Dnr 045/07-751

Ärendebeskrivning

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten år belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL.

I Tyresö kommun finns dels Magelungens behandlingshem och dels Villa Viktoria som socialnämnden yttrade sig om vid sammanträdet 2007-02-21.

Socialförvaltningen bifogar i ärendet en flerårig tillsynsplan för verksamheterna och för kännedom även tillsynsrapporten över Magelungen.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner föreliggande tillsynsplan.

- Socialnämnden noterar tillsynsrapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1029 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 023/07-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-04-24

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1030 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 12 – 16 (bilagor)

Migrationsverket

- Beslut om ersättning för boendeplatser och boendedygn enligt 7 b § Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.. (bilaga)

Arbetsmiljöverket

- Information om avslutat ärende (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Inbjudan till information om fortsatta satsningar för kvinnojoursverksamhet (bilaga)

Tyresö kommun – Stadsbyggnadskontoret

- Information om samråd – Pelles väg.

Tyresö kommun – Handikapprådet

- Sammanträdesprotokoll från 2007-03-06

Tyresö kommun – Socialförvaltning

- Statistik från rapporteringsskyldigheten enligt SoL 16 kap 6 § f-h. (bilaga)

- Rapport – Institutionsplacerade vuxna missbrukare 2005. Uppföljning av drogsituationen efter utskrivning (bilaga)

- Rapport – Uppföljning av deltagare i öppenvårdsprogram vid Ungdom och Missbruk 2006 (bilaga)

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

__________


§1030 Information

Bengt Bergström

- Information ges från senaste sammanträdet med kommunala handikapprådet.

Anna SteeleKarlström

- Informerar om verksamhetsbesök den 9 maj

Anita Brynje

- Informerar om branden på Gudöterassen

- Informerar om kommunens kvalitetspris

Catarina Stavenberg

- Informerar om brukarundersökning som genomförs under våren. Resultatet presenteras den 26 september klockan 17:30 på C3L.

Monica Schelin

- Ställer fråga angående insändare rörande hemtjänsten. Auli Metsänsalo svarar