Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-09-23

Sammanträde 2009-09-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1062 Verksamhetsuppföljning IFO – samverkansprojekt Unga Klara

1063 Verksamhetsuppföljning IFO – barn och ungdomsvården

1064 Remisssvar betänkande "Ingen får vara Svarte Petter"

1065 Konkurrensutsättning av matproduktionen på Björkbackens äldrecentrum

1066 Delårsrapport per augusti

1067 Underlag till strategi- och budgetplan 2010 samt KELP 2011-2012

1068 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1062 Verksamhetsuppföljning IFO – samverkansprojekt med Unga Klara

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar metodutvecklare Ann Näfver om ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen, utvecklingsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Unga Klara ”Tröstar jag dig nu”.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

__________

§1063 Verksamhetsuppföljning IFO- lägesbeskrivning barn- och ungdomsvården

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde ger avdelningschef Elisabeth Hermansson en lägesbeskrivning över barn- och ungdomsvården.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 089/09-700

§1064 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten – yttrande över betänkandet

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet över vistelseutredningen, kallad för Ingen får vara Svarte Petter, Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU:2009:38). Utredningen har haft till uppgift att granska lagens tillämpning i de fall där det uppstått tolkningsproblem om var ansvaret ligger.

Socialförvaltningen tillstyrker huvuddelen av förslagen i betänkandet, men lämnar synpunkter i följande frågor:

- vistelsekommunens ansvar vid behov av stöd och hjälp, inte minst vid brådskande åtgärder till skydd för barn och unga

- semesterkommunernas ansvar vid tillfälliga vistelser, och

- skyldigheten för kommuner att lämna hjälp vid evakuering.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande att överlämnas till Socialdepartementet.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr: 083/09-739

§1065 Konkurrensutsättning av matproduktionen på Björkbackens äldrecentrum

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade beslut vid sammanträdet 2009-04-28, § 70, Storköksutredningen, att köket och restaurang vid Björkbackens äldrecentrum skulle få ett nytt läge intill nya trygghetsboendet, och att nuvarande lokaler skulle byggas om till äldrebostäder.

Enligt den policy för konkurrensutsättning som är antagen av kommunstyrelsen ska nämnderna ”kontinuerligt pröva i vilken form deras verksamheter skall bedrivas, det vill säga i egen regi eller på entreprenad”. Innan beslut fattas i nämnd ska det anmälas i kommunstyrelsen som ett informationsärende. Egenregin kan endast i undantagsfall lämna anbud, vilket nämnden i så fall måste fatta beslut om.

Frågan om kost och matproduktion behandlades i socialnämnden vid sammanträdet 2008-12-17 § 1099. I ärendet redogjorde förvaltningen för bland annat matproduktionen vid restaurang Lyktan och de förbättringsåtgärder som vidtagits angående kosten vid äldreboenden. Ärendet innehöll också en policy för kost och nutrition inom särskilda boenden, och behandlade frågan om matlådor inom hemtjänsten. Förvaltningen föreslog att driften av Lyktan med produktion av matlådor skulle konkurrensutsättas och att egenregin kunde lämna anbud. Socialnämnden beslöt att notera ärendet i avvaktan på den pågående storköksutredningen.

Beslut om storköksutredningen har fattats av kommunstyrelsen vid sammanträdet 2009-04-28. En förhandling enligt MBL med de fackliga organisationerna har skett 2009-09-07. Protokollet bifogas. Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tillstyrkt förslaget tidigare, inför ärendets behandling i socialnämnden i december 2008. KPR har också vid sammanträde 2009-09-09, informerats om ändringar avseende egenregianbud. Frågan om konkurrensutsättning av verksamheten har anmälts i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2009-08-26.

Ordförandens förslag

 1. Matproduktionen vid nya köket i anslutning till Björkbackens Äldrecentrum konkurrensutsätts genom upphandling enligt LOU.
 1. Matlådor till hemtjänsten levereras i kyld form. Valmöjlighet med minst två maträtter ska erbjudas varje dag.
 1. Socialnämnden antar bifogad policy för kvalitet avseende kost och nutrition inom särskilda boenden.

 1. Rätten att genomföra upphandlingen och att teckna avtal med den utförare som antas för uppdraget delegeras till förvaltningschefen i samråd med nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande (presidiet).

Tilläggsyrkanden

- Mathias Tegnér (s) yrkar tillägg till punkt 1 om att egenregianbud ska vara möjligt att lämnas.

- Mathias Tegnér (s) yrkar tillägg till punkt 4 om att tilldelningsbeslut i upphandling ska fattas av socialnämnd.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att oppositionens tilläggsyrkanden avslås.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig och inkommer med skriftlig reservation.

Protokollsanteckning

Ersättare Lillian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att om hon hade haft rösträtt hade stött Mathias Tegnérs (s-gruppen) tilläggsyrkande.

__________


Dnr: 045/09-042

§1066 Delårsrapport per augusti och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med augusti.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 13,4 miljoner hänförligt främst till individ- och familjeomsorgen. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. För övrigt underskott pågår åtgärder för att minimera kostnaderna.

Uppföljning av mål och åtagande angivna i strategi- och budgetplan 2009 redovisas. Huvuddelen av socialnämndens 21 åtaganden beräknas bli uppfyllda under året. Två åtaganden beräknas bli delvis uppfyllda och fyra åtaganden beräknas inte bli uppfyllda under året.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar delårsrapporten.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 093/09-041

§1067 Underlag till strategi- och budgetplan 2010 samt KELP 2011-2012

Ärendebeskrivning

Information om socialförvaltningens underlag till strategi- och budgetplan 2010 samt KELP 2011-2012 lämnas.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar underlaget till strategi- och budgetplan 2010 samt KELP 2011-2012.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 022/09-002

§1068 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2009-08-31

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag

Protokollsanteckning

Mathias Tegnér (s) vill ha antecknat i protokollet att han anser att beslut om fördelning av föreningsstöd inte bör vara delegerat utan fattas av nämnd.

__________

§1069 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 16 /09 (bilaga).

- Ekonomiskt bistånd kvartal 1-2, år 2009.

Regeringsrätten

- RÅ 2008 ref 39, Biståndsbedömning hemtjänst (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Yttrande, Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Tyresö Kommun

- Delrapport Kvinnofridsarbete (bilaga).

- Delrapport Kvinnojourens utslussningslägenhet (bilaga).

Socialnämndens ordförande

- Anmälan om konkurrensutsättning av verksamhet (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträde 2009-05-14.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälningarna

____________

§1070 Muntlig information och frågor

Anita Brynje

- Påminnelse om Nationella anhörigdagen den 6 oktober kl 13-16 på Björkbackens äldrecentrum.

Mathias Tegnér (s)

- Information om att Mathias Tegnér avgår från socialnämnden och att detta var hans sista sammanträde.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen

____________