Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-09-21

Sammanträde 2011-09-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1059 Verksamhetsuppföljning FOU Södertörn

1060 Ekonomisk rapport - delårsbokslut

1061 Beräkning av behov av äldreomsorg år 2011-2017

1062 Korttidsvård för äldre utomlands - anmälan

1063 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista september.pdf (184 kb)

§1059 Verksamhetsuppföljning FoU Södertörn

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar Martin Börjesson, chef för FoU-Södertörn om pågående forskningsprojekt. FoU Södertörn bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet i relation till socialtjänsten i de nio ägarkommunerna med fokus på individ- och familjeomsorg, funktionshinder och socialpsykiatri.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1060 Ekonomisk rapport - delårsbokslut

Dnr: 0039/11-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser delårsbokslut utifrån förbrukning till och med augusti.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 8 miljoner. Försörjningsstödet har under sommaren minskat något men det är förtidigt att i nuläget dra långtgående slutsatser. En plan har antagits med ett antal åtgärder som bland annat innebär vakanshållning av vissa tjänster.

Målet om minskning av barn- och ungdomsplaceringar med 20 % beräknas inte bli uppfyllt. Se bilaga angående måluppfyllelser.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten och delårsbokslutet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1061 Beräkning av behov av äldreomsorg år 2011-2017

Dnr: 0139/11-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen gör varje år beräkningar av behovet av permanenta platser i särskilt boende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. Beräkningarna bygger på statistik över omsorgsbehov, befolkningsstorlek och befolkningsprognos.

Antalet äldre över 65 år beräknas öka med 1 197 personer under planperioden, varav personer över 80 år ökar med 637 personer. Socialnämnden har tidigare uppdragit åt förvaltningen att planera för att ett nytt äldreboende ska stå klart år 2014. De aktuella beräkningarna visar att behovet av ett nytt äldreboende år 2014 kvarstår. Planeringsprocessen pågår och ett nytt äldreboende i privat drift ska uppföras invid Krusmyntan, på den tomt som ägs av kommunen och är planlagd för ändamålet. Det är beslutat att upphandlingen ska omfatta både drift av verksamheten samt byggande och ägande av fastigheten. Sannolikt kommer ytterligare ett särskilt boende att behövas i slutet av planperioden, dock är beräkningarna osäkra på så lång sikt.

Vidare utökas demensvården genom en successiv omstrukturering av befintliga platser och att det nya äldreboendet ges demensinriktning. Dagvården för demenssjuka har utökats från 18 till 25 platser och en ny enhet för korttidsvård med demensinriktning startar under 2012.

När det gäller hemtjänsten i Tyresö har behovet av insatser ökat mycket kraftigt från andra halvåret 2009 och fortsättningsvis även under 2010. Den 31 december 2010 hade 512 personer hemtjänst, vilket överstiger tidigare prognoser. Under det första halvåret 2011 har dock antalet personer med hemtjänst minskat varför ett genomsnitt mellan den sista december 2010 och den sista maj 2011 har använts vid beräkningarna. Sedan många år tillbaka har en lägre andel av den äldre befolkningen i Tyresö haft hemtjänst jämfört med länet och riket. Det kan förklaras av att andelen 80 år och äldre har varit lägre i kommunen än i riket och länet och att omsorgsbehovet därmed har varit lägre. Ökningstakten kan också vara en effekt av den uppsökande verksamhet som genomfördes under 2007-2009.

Det kommunala pensionärsrådet har informerats i ärendet vid sammanträdet den 14 september 2011.

Bilaga: Skrivelse från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.

Forts.

Forts § 1061

Ordförandens förslag

- Socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg år 2011-2017 godkänns.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp)

inkommer med ett särskilt yttrande.

____________

§1062 Korttidsvård för äldre utomlands - anmälan

Dnr: 0146/11-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade den 23 januari 2008, § 1006, beslut om att delegera rätten att upphandla och teckna avtal om korttidsvård utomlands till förvaltningschefen. Förvaltningschefen har den 7 september 2011 tecknat avtal med Swecan Spain Cooperation S.L. om köp av enstaka platser i form av korttidsvård utomlands för personer 65 år och äldre. Avtalet har tecknats efter genomförd direktupphandling och omfattar korttidsboendet Casa Solsken i Puerto de la Cruz på Teneriffa, Spanien. Casa Solsken är ett modernt omsorgs- och rehabiliteringsboende. Det finns möjlighet till omsorg, omvårdnad och serviceinsatser dygnet runt av svenskspråkig personal.

Ordförandens förslag

- Information om avtal med Swecan Spain Cooperation S.L., angående köp av enstaka platser i form av korttidsvård utomlands för personer 65 år och äldre, noteras.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________

§1063 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0203/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2011-09-13.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1064 Anmälningar / Meddelanden

Tyresö kommun- socialförvaltningen

- Yttrande angående tjänstemannaremiss Samverkan vid Egenvård (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2011-08-18.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

____________

§1065 Muntlig information och frågor

Linda Wikman, brottsförebyggare och Sara Strandberg, avdelningschef

Information och lägesbeskrivning om det brottsförebyggande arbetet kring ungdomar i Tyresö.

Verksamhetsbesök på individ- och familjeomsorgen

Inbjudan lämnas om tre verksamhetsbesök på IFO-avdelningen. Anmälan görs till anita.lindbohm@tyreso.se.

Andreas Jonsson, ordförande

Arbetet med nämndplanen och mål för kommande år pågår. Ett förslag till mål 2012 kommer att skickas till nämnden via e-post.

Susann Ronström (s)

- Fråga kring nya färdtjänstavtalet och vad som gäller vid avlämning vid adress.

- Fråga kring vilka regler som gäller för bostadstillägg för pensionärer med anledning av hyrorna på det nya trygghetsboendet.

Förvaltningen återkommer med svar vid nästa sammanträde.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________