Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-01-30

Sammanträde 2013-01-30

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1000 Information om KomAn-projektet

1001 Resultat från nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen

1002 Reviderad nämndplan 2013

1003 Revidering av riktlinjerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen

1004 Ängsgårdens åtgärdsplan med anledning av granskning.

1005 Rapportering av ej verkställda beslut

1006 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista januari.pdf (189 kb)

§1000 Information om KomAn- vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Projektchef Anna Lexelius och intern utvärderare Mia Ledwith informerar om KomAn - vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. KomAn är ett 3 ½- årigt projekt med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Deltagande parter är Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan i nämnda kommuner.

Insatserna i projektet avslutades 2012-12-31 och ska nu utvärderas.

§1001 Resultat från nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar muntligt resultatet av den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Undersökningen har genomförts för fjärde gången men då årets frågor är helt nya går det inte att göra direkta jämförelser med tidigare år.


Diarienummer 2012/SN 0027 003

§1002 Reviderad nämndplan 2013

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden fastställer den reviderade nämndplanen 2013.

Reservation

Peter Söderlund (mp) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till miljöpartiets budgetförslag som lämnat till kommunfullmäktige.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämndplan 2013 har nu kompletterats med nyckeltal samt budgetfördelning per verksamhetsområde. Målen för äldreomsorgen i nämndplan 2013 har justerats med anledning av förändringar i nationella brukarundersökningen där begreppet Nöjd kund-index (NKI) tagits bort.

En översyn kommer att göras av nyckeltalen för nämndplan 2014 och bokslut 2013.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Nämndplan 2013


Diarienummer 2013/SN 0009 003

§1003 Revidering av riktlinjerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen med anledning av lagändring beträffande parboende

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden antar reviderade ”Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun”.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Genom en ändring i socialtjänstlagen som trädde ikraft den 1 november 2012 ingår det i skälig levnadsnivå att fortsättningsvis kunna sammanbo med make oavsett om den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Syftet med lagändringen är att äldre par som delat ett långt liv tillsammans inte ska behöva flytta isär bara för att deras omsorgsbehov skiljer sig åt. Socialförvaltningen har utrett hur lagändringen bör tillämpas i Tyresö kommun och föreslår i denna tjänsteskrivelse en revidering av riktlinjerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen med anledning av lagändringen. I ärendet redovisas även erfarenheter från andra kommuner. Förvaltningen har för revideringen av riktlinjerna rådfrågat kommunjuristen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse.

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun.

Överenskommelse om ersättning för service och mat.

Överenskommelse om kategoriboende.

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 11/2012

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 12:51


Diarienummer 2012/SN 0181 013

§1004 Ängsgårdens åtgärdsplan med anledning av Projekt Medborgarfokus granskning

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar Ängsgårdens åtgärdsplan.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Mimosa Vård & Omsorg AB tog över driften av Ängsgården från kommunen den 26 mars 2012. Enlig socialnämndens ”Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter 2012-14” ska nystartad verksamhet granskas inom sex månader och enskilda verksamheter en gång per år.

Under sommaren och hösten 2012 inkom flera klagomål och synpunkter angående maten på Ängsgården. Projekt Medborgarfokus genomförde en granskning av verksamheten under hösten 2012. Även granskningen visade på brister när det gäller maten. Andra utvecklingsområden som lyftes fram i granskningsrapporten var måltidssituationerna, de sociala aktiviteterna, den sociala dokumentationen och kontaktmannaskapet.

Ängsgården har med anledning av granskningen tagit fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna i maten och beskriva hur de arbetar vidare med de utvecklingsområden som påtalades (se bilaga 1). I planen beskrivs vilka åtgärder som kommer att vidtas samt när dessa ska genomföras och redovisas till Tyresö kommun/beställaren.

Projekt Medborgarfokus planerar att göra en uppföljande granskning av Ängsgården i augusti 2013.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

Åtgärdsplan

Diarienummer 2012/SN 0004 006

2012/SN 0004 006

§1005 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar rapporten.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2012. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

Statistik


Diarienummer 2012/SN 015-003

2013/SN 012 003

§1006 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2012-12-17, 2012-12-28, 2012-01-08, 2013-01-22.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto samt t f förvaltningschef Sara Strandberg.

§1007 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialdepartementet

- Beslut att utbetala medel för prestationsmål inom ramen för överenskommelsen om riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2101 (bilaga).

Socialstyrelsen

- Prestationsersättning för att utforma lokala värdighetsgarantier 2012 (bilaga).

- Tillsyn av Hällebo barn- och ungdomsboende (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 13:2, Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och betalning i särskilda boenden (bilaga).

- Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 (bilaga).

- Överenskommelse mellan statan och SKL om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 (bilaga).

- Överenskommelse för 2013 mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Godkänd slutrapport för projekt ”Våldsutsatta familjer – samverkan skola-socialtjänst (bilaga).

Kommunstyrelsen

- Protokollsutdrag 2012-12-18, § 204 Långsiktiga konsekvenser av en förändrad åldersstruktur (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2012-11-13

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Protokollsutdrag 2012-12-06, § 90 Utredning av socialt entreprenörskap (bilaga).

§1008 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar information.

_____________________________________________________________

Bokslut 2012

Ingrid Boheman Risto informerar om preliminärt resultat bokslut 2012. Vid delårsbokslut har ett underskott på 12 miljoner prognostiserats men resultatet pekar på ett underskott på 9 miljoner. En analys kommer till nämnden i februari.

Seniorguiden

Auli Metsänsalo, avdelningschef informerar om att en Seniorguide inrättas i Tyresö fr.o.m 1 februari. Seniorguiden (en handläggare på biståndsavdelningen) kan nås på direkttelefonnummer 08-5785 9530 två gånger per vecka för frågor kring äldreomsorg. Seniorguiden är till för de över 65 år eller anhörig och ska ge råd, information, vägledning och vid behov förmedla kontakt och slussa vidare.

Fråga om åtgärder på IFO

Susann Ronström (s) efterfrågar information om budgetåtgärder på IFO. En redovisning av vilka nedskärningar som planeras med risk- och konsekvensanalys både ur personal- och brukarperspektiv ska lämnas till nämnden.