Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-02-26

Sammanträde 2014-02-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Resultat från brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2013-kvalitetsbarometern

Dnr 2014/SN 0037 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Resultatet från brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
En brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen har genomförts av Bo Engström vid konsultfirman Utredningsspecialisten, i samarbete med socialförvaltningens stab. Bo Engström kommer att presentera resultatet vid socialnämndens sammanträde den 26 februari 2014. En sammanställning av resultatet biläggs.

Bilagor
Sammanfattning i särtryck KB IFO Tyresö 2013.pdf
Tjänsteskrivelse brukarundersökning 2013 - IFO.pdf

2 Resultat från brukarundersökning inom biståndsavdelningen 2013 - kvalitetsbarometern

Dnr 2014/SN 0052 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Resultatet från brukarundersökning inom biståndsavdelningen 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
En brukarundersökning inom biståndsavdelningen, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, har genomförts av Bo Engström vid konsultfirman Utredningsspecialisten, i samarbete med socialförvaltningens stab. Bo Engström kommer att presentera resultatet vid socialnämndens sammanträde den 26 februari 2014. En sammanställning av resultatet biläggs.

Bilagor
Sammanfattning i särtryck KB Bistånd Tyresö 2013.pdf
Tjänsteskrivelse brukarundersökning 2013 biståndsavdelningen.pdf

3 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Dnr 2013/SN 0101 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för budgetåret 2013 godkännes.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat.Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.

Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.

Vid sammanträdet medverkar ekonomichef Sigbrith Martinsson samt controller Elisabeth Larsson.

Bilagor
Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2013.pdf
Verksamhetsberättelse 2013, 14-02-18.pdf

4 Granskning Björkbackens vård- och omsorgsboende enheten Kastanjen

Dnr 2014/SN 0031 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har granskat Enhet Kastanjen inom Björkbackens äldrecentrum. Kastanjens vård- och omsorgsboende är ett boende i kommunal regi för somatiskt sjuka personer över 65 år med stora och omfattande omvårdnadsbehov samt för personer med behov av palliativ omvårdnad i livets slutskede. I granskningen framkommer att enheten behöver ändra sina rutiner för nycklar till boenderummen, så att alla boende erbjuds nyckel till sitt boenderum. Därutöver framkommer flera förbättringsområden där enheten behöver göra ett utvecklingsarbete.

Bilagor
Granskningsrapport Kastanjen 2013.pdf
Tjskr Granskning Kastanjen.pdf

5 Uppföljning av Ängsgårdens demensboende.

Dnr 2012/SN 0181 013

Socialnämndens förslag till beslut
Rapporten "Uppföljning av Ängsgårdens demensboende" noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten vid kommunledningskontoret har genomfört en uppföljande granskning av Ängsgårdens demensboende. Granskningen visar att det har gjorts förbättringar inom samtliga områden där brister påtalades i den första granskningen. Vidare att den nya utföraren dock behöver mer tid för att införa nya rutiner och arbetssätt samt att det fortfarande finns utvecklingsområden att arbeta med, främst gällande mat och måltider.

Kvalitetsenheten vid kommunledningskontoret kommer att genomföra en fördjupad granskning av Ängsgården under våren 2014, i enlighet med enhetens granskningsplan.

Socialförvaltningen planerar att genomföra en avtalsuppföljning under våren 2014.

Bilagor
Uppföljning av Ängsgårdens demensboende.pdf
Tjskr Uppföljning Ängsgården.pdf

6 Målstrategier för äldreomsorgen 2014

Dnr 2014/SN 0041 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av målstrategier för äldreomsorgen 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
I Nämndplan 2014 anges verksamhetsspecifika mål för respektive verksamhetsområde samt kommungemensamma mål. Enligt kommunens styrprocess ska verksamheterna, utifrån enhetsplanerna för 2014, redovisa vilka målstrategier och aktiviteter de avser arbeta efter i syfte att uppnå målen. Målstrategier för äldreomsorgen 2014 presenteras avseende utförare egen regi samt biståndsavdelningen äldreomsorg.

Målstrategierna kommer även att presenteras muntligt av avdelningschef för biståndsavdelningen äldreomsorg och avdelningschef för äldreomsorg egen regi vid socialnämndens sammanträde den 26 februari 2014.

Bilagor
Målstrateiger för äldreomsorgen 2014.pdf

7 Utredning om avgift för boendestöd *

Dnr 2014/SN 0009 51

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att egenavgiften för boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning upphör från och med den 1 maj 2014.

Beskrivning av ärendet
År 2011 infördes en avgift för insatsen boendestöd för personer som har en psykisk funktionsnedsättning (KF 2011-04-14, § 53). Inkomsterna för kommunen är marginella samtidigt som avgiften kan leda till att personer med psykisk ohälsa inte får det stöd de är i behov av, varför förvaltningen föreslår att avgiften upphör.

Bilagor
Utredning om avgift för boendestöd.pdf

8 Återapportering gällande barnavårdsutredningar

Dnr 2013/SN 0207 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utredningsenheten för barn- och ungdom inom individ- och familjeomsorgen presenterade vid socialnämndens sammanträde 2013-11-27 (§ 1098) en rapport som beskrev en överbelastad arbetssituation. Arbetssituationen medförde att man inte kunde genomföra utredningar i den takt och omfattning som krävdes. Den bedömningen som gjordes var att individ- och familjeomsorgen inte hade möjlighet att fullfölja delegationerna för de redovisade individuella ärendena. Med anledning av detta överlämnades ansvaret för de individuella ärendena till socialutskottet för vidare hantering och åtgärder. Individ-och familjeomsorgen redovisade i samband med detta en åtgärdsplan för att komma tillrätta med arbetssituationen på utredningsenheten. I nuläget har personalbristen åtgärdats bland annat genom inhyrd personal. Samtliga ärenden har fördelats till handläggare. Antalet ärenden där utredningstiden överskrider stipulerade fyra månader har minskat från 54 till 38. Ett utvecklingsarbete kring personalförsörjning och organisation har påbörjats.

Bilagor
Tjskr Återrapportering bv utredningar.pdf

9 Yttrande gällande "Tillsyn bostad med särskild service för barn eller ungdomar av Hällebo barn- och ungdomsboende i Tyresö kommun" - redovisning av vidtagna åtgärder

Dnr 2012/SN 0044 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande tillsyn av Hällebo barn- och ungdomsboende antas och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har den 30 januari 2013 genomfört en anmäld inspektion på Hällebo barn- och ungdomsboende. Ärendet har sedan dess tagits över av den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I beslut daterat den 15 januari 2014 ställer IVO krav om att Socialnämnden ska vidta åtgärder som säkerställer att verksamheten uppfyller kraven enligt lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder samt att den som förestår verksamheten ska ha en lämplig utbildning. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande avseende redovisning av vidtagna åtgärder med anledning tillsynen.

Bilagor
Begäran redovisning.pdf
Yttrande gällande tillsyn Hällebo.pdf

10 Förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering doping

Dnr 2013/SN 0231 52

Socialnämndens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden följer KSLs rekommendation och beslutar att
1. förlänga policyn till och med 31 december 2015.
2. likställa policyn som en överenskommelse.
3. godkänna tillägget till policyn om dopning.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av KSLs rekommendation om förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering avseende dopning. Förvaltningen har inga invändningar mot innehållet. I Tyresö kommun bedrivs missbruks- och beroendevården redan i enlighet med länets rådande policy. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att socialnämnden beslutar i enlighet med rekommendationens förslag. Svar lämnas till KSL senast den 30 april 2014.

Bilagor
Rekommendation missiv.pdf
Missbrukspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av missbrukspolicy.pdf

11 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-02-18

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Beslut avgifter ÄO FH 2014 pga förändringar prisbasbeloppet.pdf
Avtal Drift av Trollängens äldreboende 2013-KS0175.pdf

12 Anmälningar/meddelanden 2014

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
- Meddelandeblad nr 1/2014, - Trygghetslarm och befogenhetslagen (bilaga).

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll GAN 2014-01-30, § 4 (bilaga)

Kommunfullmäktige
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll KF 2014-01-16, § 7 (bilaga).
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll KF 2014-02-13, § 16 (bilaga).
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll KF 2014-02-14, § 28 (bilaga).

Bilagor
Meddelandeblad nr 1-2014.pdf
PU kommunfullmäktige 2014-01-16 § 7.pdf
PU GAN 2014-01-30,§ 4 En väg in.pdf
PU kommunfullmäktige 2014-02-13 § 16 fylln val.pdf
PU kommunfullmäktige 2014-02-13 § 28.pdf

13 Förvaltningschefens rapport februari

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport februari.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (117 kb)

§1011 Resultat från brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2013-kvalitetsbarometern

Dnr 2014/SN 0037 010

Socialnämndens beslut
- Resultatet från brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
En brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen har genomförts av Bo Engström vid konsultfirman Utredningsspecialisten, i samarbete med socialförvaltningens stab. Bo Engström kommer att presentera resultatet vid socialnämndens sammanträde den 26 februari 2014. En sammanställning av resultatet biläggs.

Bilagor
Sammanfattning i särtryck KB IFO Tyresö 2013.pdf
Tjänsteskrivelse brukarundersökning 2013 - IFO.pdf

§1012 Resultat från brukarundersökning inom biståndsavdelningen 2013 - kvalitetsbarometern

Dnr 2014/SN 0052 010

Socialnämndens beslut
- Resultatet från brukarundersökning inom biståndsavdelningen 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
En brukarundersökning inom biståndsavdelningen, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, har genomförts av Bo Engström vid konsultfirman Utredningsspecialisten, i samarbete med socialförvaltningens stab. Bo Engström kommer att presentera resultatet vid socialnämndens sammanträde den 26 februari 2014. En sammanställning av resultatet biläggs.

Bilagor
Sammanfattning i särtryck KB Bistånd Tyresö 2013.pdf
Tjänsteskrivelse brukarundersökning 2013 biståndsavdelningen.pdf

§1013 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Dnr 2013/SN 0101 10

Socialnämndens beslut
- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för budgetåret 2013 godkännes.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat.Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.

Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.

Vid sammanträdet medverkar ekonomichef Sigbrith Martinsson samt controller Elisabeth Larsson.

Bilagor
Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2013.pdf
Verksamhetsberättelse 2013, 14-02-18.pdf
Bilaga bokslut 2013 - Nyckeltal.pdf

§1014 Granskning Björkbackens vård- och omsorgsboende enheten Kastanjen

Dnr 2014/SN 0031 013

Socialnämndens beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har granskat Enhet Kastanjen inom Björkbackens äldrecentrum. Kastanjens vård- och omsorgsboende är ett boende i kommunal regi för somatiskt sjuka personer över 65 år med stora och omfattande omvårdnadsbehov samt för personer med behov av palliativ omvårdnad i livets slutskede. I granskningen framkommer att enheten behöver ändra sina rutiner för nycklar till boenderummen, så att alla boende erbjuds nyckel till sitt boenderum. Därutöver framkommer flera förbättringsområden där enheten behöver göra ett utvecklingsarbete.

Bilagor
Granskningsrapport Kastanjen 2013.pdf
Tjskr Granskning Kastanjen.pdf

§1015 Uppföljning av Ängsgårdens demensboende.

Dnr 2012/SN 0181 013

Socialnämndens beslut
Rapporten "Uppföljning av Ängsgårdens demensboende" noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson(S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten vid kommunledningskontoret har genomfört en uppföljande granskning av Ängsgårdens demensboende. Granskningen visar att det har gjorts förbättringar inom samtliga områden där brister påtalades i den första granskningen. Vidare att den nya utföraren dock behöver mer tid för att införa nya rutiner och arbetssätt samt att det fortfarande finns utvecklingsområden att arbeta med, främst gällande mat och måltider.

Kvalitetsenheten vid kommunledningskontoret kommer att genomföra en fördjupad granskning av Ängsgården under våren 2014, i enlighet med enhetens granskningsplan.

Socialförvaltningen planerar att genomföra en avtalsuppföljning under våren 2014. 

Bilagor
Uppföljning av Ängsgårdens demensboende.pdf
Tjskr Uppföljning Ängsgården.pdf

§1016 Målstrategier för äldreomsorgen 2014

Dnr 2014/SN 0041 010

Socialnämndens beslut
- Redovisningen av målstrategier för äldreomsorgen 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
I Nämndplan 2014 anges verksamhetsspecifika mål för respektive verksamhetsområde samt kommungemensamma mål. Enligt kommunens styrprocess ska verksamheterna, utifrån enhetsplanerna för 2014, redovisa vilka målstrategier och aktiviteter de avser arbeta efter i syfte att uppnå målen. Målstrategier för äldreomsorgen 2014 presenteras avseende utförare egen regi samt biståndsavdelningen äldreomsorg.

Målstrategierna kommer även att presenteras muntligt av avdelningschef för biståndsavdelningen äldreomsorg och avdelningschef för äldreomsorg egen regi vid socialnämndens sammanträde den 26 februari 2014.

Bilagor
Målstrateiger för äldreomsorgen 2014.pdf

§1017 Utredning om avgift för boendestöd

Dnr 2014/SN 0009 51

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att egenavgiften för boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning upphör från och med den 1 maj 2014.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
År 2011 infördes en avgift för insatsen boendestöd för personer som har en psykisk funktionsnedsättning (KF 2011-04-14, § 53). Inkomsterna för kommunen är marginella samtidigt som avgiften kan leda till att personer med psykisk ohälsa inte får det stöd de är i behov av, varför förvaltningen föreslår att avgiften upphör.

Beslutsgång
Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Söderlund (MP) stödjer ordförandens förslag.

Bilagor
Utredning om avgift för boendestöd.pdf

§1018 Återapportering gällande barnavårdsutredningar

Dnr 2013/SN 0207 52

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utredningsenheten för barn- och ungdom inom individ- och familjeomsorgen presenterade vid socialnämndens sammanträde 2013-11-27 (§ 1098) en rapport som beskrev en överbelastad arbetssituation. Arbetssituationen medförde att man inte kunde genomföra utredningar i den takt och omfattning som krävdes. Den bedömningen som gjordes var att individ- och familjeomsorgen inte hade möjlighet att fullfölja delegationerna för de redovisade individuella ärendena. Med anledning av detta överlämnades ansvaret för de individuella ärendena till socialutskottet för vidare hantering och åtgärder. Individ-och familjeomsorgen redovisade i samband med detta en åtgärdsplan för att komma tillrätta med arbetssituationen på utredningsenheten. I nuläget har personalbristen åtgärdats bland annat genom inhyrd personal. Samtliga ärenden har fördelats till handläggare. Antalet ärenden där utredningstiden överskrider stipulerade fyra månader har minskat från 54 till 38. Ett utvecklingsarbete kring personalförsörjning och organisation har påbörjats.

Sara Strandberg, avdelningschef informerar vid sammanträdet att antalet ärendet där utredningstiden överskrider stipulerade fyra månader nu är 15 st.

Bilagor
Tjskr Återrapportering bv utredningar.pdf

§1019 Yttrande gällande "Tillsyn bostad med särskild service för barn eller ungdomar av Hällebo barn- och ungdomsboende i Tyresö kommun" - redovisning av vidtagna åtgärder

Dnr 2012/SN 0044 013

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande tillsyn av Hällebo barn- och ungdomsboende antas och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har den 30 januari 2013 genomfört en anmäld inspektion på Hällebo barn- och ungdomsboende. Ärendet har sedan dess tagits över av den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I beslut daterat den 15 januari 2014 ställer IVO krav om att Socialnämnden ska vidta åtgärder som säkerställer att verksamheten uppfyller kraven enligt lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder samt att den som förestår verksamheten ska ha en lämplig utbildning. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande avseende redovisning av vidtagna åtgärder med anledning tillsynen.

Bilagor
Begäran redovisning.pdf
Yttrande gällande tillsyn Hällebo.pdf

§1020 Förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering doping

Dnr 2013/SN 0231 52

Socialnämndens beslut
Socialnämnden följer KSLs rekommendation och beslutar att
1. förlänga policyn till och med 31 december 2015.
2. likställa policyn som en överenskommelse.
3. godkänna tillägget till policyn om dopning.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av KSLs rekommendation om förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering avseende dopning. Förvaltningen har inga invändningar mot innehållet. I Tyresö kommun bedrivs missbruks- och beroendevården redan i enlighet med länets rådande policy. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att socialnämnden beslutar i enlighet med rekommendationens förslag. Svar lämnas till KSL senast den 30 april 2014.

Bilagor
Rekommendation missiv.pdf
Missbrukspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av missbrukspolicy.pdf

§1021 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-02-18

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Beslut avgifter ÄO FH 2014 pga förändringar prisbasbeloppet.pdf
Avtal Drift av Trollängens äldreboende 2013-KS0175.pdf

§1022 Anmälningar/meddelanden 2014

Dnr 2014/SN 0014 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
- Meddelandeblad nr 1/2014, - Trygghetslarm och befogenhetslagen (bilaga).

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-  Utdrag ur sammanträdesprotokoll GAN 2014-01-30, § 4 (bilaga)

Kommunfullmäktige
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll  KF 2014-01-16, § 7 (bilaga).
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll  KF 2014-02-13, § 16 (bilaga).
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll  KF 2014-02-14, § 28 (bilaga).

Information från ordförande
- Socialnämndskonferens fredag den 11 april.

Bilagor
Meddelandeblad nr 1-2014.pdf
PU kommunfullmäktige 2014-01-16 § 7.pdf
PU GAN 2014-01-30,§ 4 En väg in.pdf
PU kommunfullmäktige 2014-02-13 § 16 fylln val.pdf
PU  kommunfullmäktige 2014-02-13 § 28.pdf

§1023 Förvaltningschefens rapport februari

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Avdelningschef Auli Metsänsalo lämnar vid sammanträdet kompletterande information gällande LOV (Lagen om valfrihet) för hemtjänst. De brukare som har hemtjänst idag behöver endast göra ett aktivt val i två fall; om de själva vill byta företag, eller om det företag de har idag inte kommer finnas kvar i valfrihetssystemet.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport februari.pdf