Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-09-24

Sammanträde 2014-09-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Delårsbokslut per augusti 2014 med prognos för helåret samt uppföljning av verksamhetsmål

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Den ekonomiska rapporten återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde och finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tertial 2 uppföljning per augusti.pdf
Måluppfyllelser Socialnämnden T2, 2014.pdf
Sammanställning budgetuppföljning T2.pdf

2 Åtgärdsplan Biståndsavdelningen

Dnr 2014/SN 0157 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under våren 2014 granskat biståndsavdelningens handläggning och rutiner vid uppföljning av beslut. Granskningsrapporten redovisades på socialnämnden 2014-06-18. I granskningen framkom att biståndsavdelningen behövde åtgärda tillämpningen av den förenklade biståndsbedömningen så att den blir rättssäker, säkerställa uppföljning av beviljade insatser samt säkerställa dokumentation om och hur samtycke inhämtas. Därutöver framkom flera förbättringsområden.

Åtgärdsplanen har upprättats gemensamt av avdelningscheferna inom biståndsavdelningen, Auli Metsänsalo och Stig Jönsson

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan biståndsavdelningen.pdf

3 Revidering av länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn

Dnr 2011/SN 0152 005

Socialnämndens förslag till beslut
- Revideringen av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn antas enligt Kommunförbundet Stockholms läns förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden antog den 23 maj 2011, § 1050, länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten gällande ensamkommande barn och ungdomar enligt Kommunförbundet Stockholms läns (KSL:s) förslag. KSL beslutade den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner att anta revidering av de länsgemensamma riktlinjerna.

Socialförvaltningen rekommenderar att revideringen av de länsgemensamma riktlinjerna antas enligt KSL:s förslag.

Bilagor
Revidering.pdf
Ställningstagande revidering.pdf

4 Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdutbildningar

Dnr 2013/SN 0122 51

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden beslutar att i nuläget avstå från att teckna samverkansavtal med vårdutbildningar på högskolenivå i enlighet med KSLs rekommendation.

Beskrivning av ärendet
KSLs styrelse beslutade vid sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet.

Äldreomsorgen i Tyresö har under lång tid tagit emot studenter från Karolinska Institutet under deras VFU och studenter från gymnasial omvårdnadsutbildning under deras praktikperioder. Förvaltningens uppfattning är att den föreslagna omfattningen i avtalet inte är möjlig att ta emot i verksamheten samtidigt som verksamheten ska bedrivas med god kvalitet och studenterna ska få en kvalitetsmässigt bra utbildning. Det är dock viktigt att följa utvecklingen av samverkansavtalet och fortsätta dialogen om verksamhetsförlagd utbildning, inte minst i syfte att möta framtidens rekryteringsbehov inom vård- och omsorgsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal VFU.pdf
Begäran om ställningstagande.pdf

5 Palliativt kunskapscentrum

Dnr 2014/SN 0170 014

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden avvaktar KSL:s rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt palliativt kunskapscentrum för att se hur utvecklingen av centrumet fortskrider.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av kunskap om palliativ vård på alla nivåer inom vård och omsorg i länet både inom landstingsdriven, kommunal och privat driven vård. KSL:s styrelse rekommenderar länets kommuner att teckna avtal om etablering och finansiering av ett regionalt palliativt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet.

Målet för kunskapscentrumet är att all personal som vårdar palliativa patienter ska ha kunskap och förståelse för ett palliativt förhållningssätt utifrån en gemensam värdegrund. Centrumet ska utgöra en kunskapsbank, driva utvecklingsfrågor och belysa etiska frågor.

Kostnaderna för kunskapscentrumet beräknas till 8,2 miljoner kronor första året. Stockholms läns landsting föreslås stå för 50 procent av kostnaden och kommuner i länet för 50 procent. Kostnaden för respektive kommun är 1,90 kronor per invånare. För Tyresö kommun innebär det en kostnad på 83 900 kronor det första året.

Förvaltningen är positiv till KSL:s förslag om etablering av ett palliativt kunskapscentrum men vill avvakta med att teckna avtal för att se hur utvecklingen av centrumet fortskrider.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Palliativt kunskapscentrum.pdf
Ställningstagande.pdf

6 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret
- Uppföljande granskning av Hemtjänst centrum.

Bilagor
Hemtjänst centrum uppföljning av granskning.pdf

7 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-08-26, 2014-09-12.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut september.pdf
Ansökan prestationsersättning lokala värdighetsgarantier.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport .pdf

§1071 Delårsbokslut per augusti 2014 med prognos för helåret samt uppföljning av verksamhetsmål

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
1. Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.

2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar hur nämnden når balans för verksamhetsåret 2015.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll och Elisabeth Larsson och Mattias Eriksson presenterar resultatet vid sammanträdet.

Ann-Kristin Olovsdotter, avdelningschef för äldreomsorgen egenregi redovisar muntligt åtgärder utifrån socialnämndens uppdrag i samband med delårsbokslut 1, 2014-05-21, § 1045 p 5 "Socialnämnden ger äldreomsorgens egenregi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader".

Måluppfyllelses för socialnämnden redovisas per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tertial 2 uppföljning per augusti.pdf
Måluppfyllelser Socialnämnden T2, 2014.pdf
Sammanställning budgetuppföljning T2 NY.pdf
Ordförandeutlåtande 140924, § 1071.pdf

§1072 Åtgärdsplan Biståndsavdelningen

Dnr 2014/SN 0157 013

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under våren 2014 granskat biståndsavdelningens handläggning och rutiner vid uppföljning av beslut. Granskningsrapporten redovisades på socialnämnden 2014-06-18. I granskningen framkom att biståndsavdelningen behövde åtgärda tillämpningen av den förenklade biståndsbedömningen så att den blir rättssäker, säkerställa uppföljning av beviljade insatser samt säkerställa dokumentation om och hur samtycke inhämtas. Därutöver framkom flera förbättringsområden.

Åtgärdsplanen har upprättats gemensamt av avdelningscheferna inom biståndsavdelningen, Auli Metsänsalo och Stig Jönsson

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan biståndsavdelningen.pdf

§1073 Revidering av länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn

Dnr 2011/SN 0152 005

Socialnämndens beslut
- Revideringen av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn antas enligt Kommunförbundet Stockholms läns förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden antog den 23 maj 2011, § 1050, länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten gällande ensamkommande barn och ungdomar enligt Kommunförbundet Stockholms läns (KSL:s) förslag. KSL beslutade den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner att anta revidering av de länsgemensamma riktlinjerna.

Socialförvaltningen rekommenderar att revideringen av de länsgemensamma riktlinjerna antas enligt KSL:s förslag.

Bilagor
Revidering.pdf
Ställningstagande revidering.pdf

§1074 Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdutbildningar

Dnr 2013/SN 0122 51

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden beslutar att i nuläget avstå från att teckna samverkansavtal med vårdutbildningar på högskolenivå i enlighet med KSLs rekommendation.

Beskrivning av ärendet
KSLs styrelse beslutade vid sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet.

Äldreomsorgen i Tyresö har under lång tid tagit emot studenter från Karolinska Institutet under deras VFU och studenter från gymnasial omvårdnadsutbildning under deras praktikperioder. Förvaltningens uppfattning är att den föreslagna omfattningen i avtalet inte är möjlig att ta emot i verksamheten samtidigt som verksamheten ska bedrivas med god kvalitet och studenterna ska få en kvalitetsmässigt bra utbildning. Det är dock viktigt att följa utvecklingen av samverkansavtalet och fortsätta dialogen om verksamhetsförlagd utbildning, inte minst i syfte att möta framtidens rekryteringsbehov inom vård- och omsorgsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal VFU.pdf
Begäran om ställningstagande.pdf

§1075 Palliativt kunskapscentrum

Dnr 2014/SN 0170 014

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden avvaktar att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt palliativt kunskapscentrum för att se hur utvecklingen av centrumet fortskrider.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av kunskap om palliativ vård på alla nivåer inom vård och omsorg i länet både inom landstingsdriven, kommunal och privat driven vård. KSL:s styrelse rekommenderar länets kommuner att teckna avtal om etablering och finansiering av ett regionalt palliativt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet.

Målet för kunskapscentrumet är att all personal som vårdar palliativa patienter ska ha kunskap och förståelse för ett palliativt förhållningssätt utifrån en gemensam värdegrund. Centrumet ska utgöra en kunskapsbank, driva utvecklingsfrågor och belysa etiska frågor.

Kostnaderna för kunskapscentrumet beräknas till 8,2 miljoner kronor första året. Stockholms läns landsting föreslås stå för 50 procent av kostnaden och kommuner i länet för 50 procent. Kostnaden för respektive kommun är 1,90 kronor per invånare. För Tyresö kommun innebär det en kostnad på 83 900 kronor det första året.

Förvaltningen är positiv till KSL:s förslag om etablering av ett palliativt kunskapscentrum men vill avvakta med att teckna avtal för att se hur utvecklingen av centrumet fortskrider.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Palliativt kunskapscentrum.pdf
Ställningstagande.pdf

§1076 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret
- Uppföljande granskning av Hemtjänst centrum.

Socialnämndens ordförande
- Uppdrag om Utbyggnadsplan

Bilagor
Hemtjänst centrum uppföljning av granskning.pdf
Ordförandeuppdrag Utbyggnadsplan.pdf

 

§1077 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-08-26, 2014-09-12.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut september.pdf
Ansökan prestationsersättning lokala värdighetsgarantier.pdf

§1078 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport .pdf