Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-03-25

Sammanträde 2015-03-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Budgetuppföljning per 28 februari 2015

Dnr 2015/SN 0051 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar ej klara vid utskick. Kommer att läggas till på fredag.

2 Måluppfyllelser och särskilda uppdrag 2015

Dnr 2014/SN 0219 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden noterar den muntliga redovisningen av måluppfyllelse samt genomförande av särskilda uppdrag i enlighet med nämndplanen 2015.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen anges de mål och särskilda uppdrag som ska genomföras under året. Dessa mål och uppdrag har sedan ytterligare konkretiserats i respektive verksamhetsområdes myndighetsplan. Detta har i huvudsak gjorts genom att ett antal aktiviteter och övriga åtgärder identifierats och som ska genomföras under året för att nå måluppfyllelse och därmed nämndplanens intentioner och krav.

I samband med socialnämndens sammanträde kommer en övergripande redovisning för socialförvaltningens arbete med måluppfyllelse och genomoförande av särskilda uppdrag att redovisas muntligt.

Bilagor
Tjänseskrivelse.pdf

3 Rapport enligt Lex Sarah - anmälan

Dnr 2015/SN 0021 009

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om utredning enligt lex Sarah på barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen. Anmälan har skickats in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lex Sarah.pdf

4 Verksamhetsberättelse 2014 för den kommunala utföraren för äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr 2015/SN 0028 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för budgetåret 2014 för den kommunala utföraren för äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Den kommunala utföraren inom Socialnämndens ansvarsområde redovisar ett samlat underskott på motsvarande 5 993 tkr. Äldreomsorgens underskott uppgår till -7 512 tkr medan Funktionsnedsättning redovisar ett överskott motsvarande 1 519 tkr.

Föreliggande dokument ska inte betraktas som ett bokslut utan som en verksamhetsberättelse för den kommunala utförarens verksamhet under 2014 men där också det ekonomiska resultatet redovisas. Själva bokslutsarbetet har genomförts samtidigt med det övriga bokslutsarbetet under januari månad och i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse egenregi ÄO, FO.pdf

5 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018 omvärldsanalys

Dnr 2015/SN 0047 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till remissvar avseende planeringsförutsättningar inför kommunplan 2016-2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 har socialnämnden fått remiss avseende vilka viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018. Vilka faktorer som bör beaktas utifrån vad som framkommit i samband med bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015.
Av remissvaret ska även framgå investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet och eventuella förändringar i gällande investeringsprogram. Vidare ska behovet av förändring av taxor och avgifter redovisas.

Remissvaret kommer att redovisas för kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 22 april 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss kommunplan.pdf
Remiss kommunplan 2016-2018.pdf
Omvärldsanalys Tyresö Kommun2016-2018.pdf

6 Reviderade riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Dnr 2015/SN 0052 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah, fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden fastställde 2011-08-31, § 1048 riktlinjer för lex Sarah. Riktlinjerna hade reviderats utifrån förändringar i lex Sarah-bestämmelserna som innebar att lex Sarah-bestämmelserna även omfattade individ- och familjeomsorgen samt personlig assistans. Syftet med riktlinjerna är att de ska ge vägledning i hur lex Sarah bestämmelserna ska följas inom socialnämndens verksamheter, och ligga till grund för enheternas lokala rutiner. De fastställda riktlinjerna är dock så kortfattade att de inte uppfyller det syftet, varpå förvaltningen har arbetat fram förslag på reviderade riktlinjer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer lex Sarah.pdf
Riktlinje lex Sarah.pdf

7 Aktualisering av delegationsordning

Dnr 2015/SN 0044 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Delegationsordningen för socialförvaltningen antas enligt förslag

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens delegationsordning har antagits i sin helhet senast 2007-03-28, § 1019 och därefter har årliga revideringar gjorts. Nu har en genomgång gjorts av delegationsordningen med en redaktionell omarbetning för att modernisera och anpassa den till nuvarande organisation. Vissa beslutspunkter har ändrats och vissa har tillkommit. Några ändringar av delegat föreslås och dessa är markerade med gult.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Delegationsordning revidering 2015.pdf

8 Remiss förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2015/SN 0045 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till remissvar om "Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium" antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB, som äger fastigheten Forellen, arbetat fram ett förslag till multihus för ny gymnasieskola, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner. Förslaget har redovisats i kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade förslaget till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remisssvar.pdf
Remis från kommunstyrelsen 150127, § 5.pdf

9 Justering av § 1014, 2015-02-25 socialnämnden

Dnr 2015/SN 0030 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Paragraf 1014 från socialnämndens sammanträde 2015-02-25 justeras.

Beskrivning av ärendet
Justering av paragraf 1014 från socialnämndens sammanträde 2015-02-25 på grund av oenighet vid justering 2015-03-02.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningschefen arbetar för närvarande med att se över socialförvaltningens organisation och bemanning, dels för att möjliggöra utökad LOV och dels för att säkerställa att tillräckliga resurser finns för respektive verksamhetsområde.

Vid socialnämndens sammanträde 2015-02-25 behandlades ärende "§ 1014 Rapport barn och unga" som en första del i att belysa situationen på barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen, för att informera nämnden om utvecklingen över tid när det gäller lagstiftning och föreskrifter, antal ärenden och andra faktorer som påverkar enhetens arbete.

Till sammanträdet fick nämnden en skriftlig rapport och under sammanträdet även en muntlig redovisning. Det fanns möjlighet att ställa frågor till tjänstemännen. Förslag till beslut var att notera informationen.

Vid sammanträdet anmälde socialdemokraternas gruppledare Carl-Johan Karlsson att de ville lämna ett särskilt yttrande till ärendet. I detta särskilda yttrande uppehåller sig Socialdemokraterna i första hand kring kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-12, där en motion från socialdemokraterna behandlades. Carl-Johan Karlsson beskriver i det särskilda yttrandet sin uppfattning om vad som sades vid kommunfullmäktiges sammanträde och vid socialnämndens sammanträde 2015-02-25. I ett särskilt yttrande har man rätt att skriva vad man vill men jag kan ändå finna det anmärkningsvärt att man inte håller sig till ärendet som yttrandet avser. Dessutom är det min uppfattning att varken jag eller Peter Freij (M) yttrade oss på kommunfullmäktiges sammanträde på det sätt som beskrivs i det särskilda yttrandet.

"§ 1014 Rapport barn och unga" var en första del i att beskriva situationen på barn- och ungdomsenheten, jag är mycket angelägen om att vi kan fortsätta det påbörjade arbetet med att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att utreda barn och unga i den omfattning som krävs.

Bilagor
§ 1014 Protokollsida.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

10 Revidering av sammanträdesplan 2015

Socialnämndens förslag till beslut
- Revidering av sammanträdesplan 2015 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Datum för socialnämndens sammanträden fastställs årligen i en sammanträdesplan. För 2015 fastställdes denna 2014-10-22, § 1088. Nu föreslås en ändring av tid för början av sammanträdet från kl 19.00 till kl 18.30 samt att sammanträdet för augusti ställs in.

Reviderad sammanträdesplan:
Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början kl 18.30.

29 april
20 maj
17 juni
23 september
21 oktober
25 november
16 december

11 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-02-06, 2015-02-17.

Bilagor
Delegationsbeslut förvaltningschef.pdf
Beslut fördelning ekon stöd till idéburna organisationer 2015.pdf

12 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg
- Tillsyn av kommunernas myndighetsutövning 2015 inom IFO, området barn och familj (bilaga).
- Beslut angående tillsyn av HVB barn och unga vid stödboendet 54:an (bilaga).

Socialförvaltningen
- Slutrapport Bemanningsenheten i Tyresö kommun (bilaga)
- Laglighetsprövning enligt KL (bilaga)
- Yttrande angående laglighetsprövning (bilaga)

Akademikerförbundet SSR
- Skrivelse angående Rapport Barn och unga aktuella inom IFO - utveckling 2009-2014 (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet
- Svar till KPR angående förenklad biståndsbedömning (bilaga)
- Protokollsutdrag 2014-12-10, § 32 (bilaga)

Bilagor
Tillsyn IVO myndighetsutövning barn och familj IFO.pdf
Beslut från IVO angående tillsyn stödboendet 54an.pdf
Slutrapport Bemanningsenheten i Tyresö.pdf
Yttrande laglighetsprövning.pdf
Begäran om yttrande angående kommunalbesvär.pdf
Skrivelse från SSR ang Rapport Barn och unga.pdf
Svar till KPR angående förenklad biståndsbedömning.pdf
Protokollsutdrag 14-12-10, § 32 KPR.pdf

13 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1023 Budgetuppföljning per 28 februari 2015

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar rapporten avseende budgetuppföljning per 28 februari 2015.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 28 februari samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse presenteras i samband med tertial 1 och 2.

Bifogat återfinns uppföljning per den 28 februari inkluderande prognos per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning februari.pdf
Uppföljning av budget per februari NY.pdf

§1024 Verksamhetsberättelse 2014 för utförare egenregi

Dnr 2015/SN 0028 010

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelser för budgetåret 2014 för den kommunala utföraren för äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen.

Beskrivning av ärendet
Föreliggande dokument ska inte betraktas som ett bokslut utan som en verksamhetsberättelse för den kommunala utförarens verksamheter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning under 2014, men där också det ekonomiska resultatet redovisas. Själva bokslutsarbetet har genomförts samtidigt med det övriga bokslutsarbetet under januari månad och i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas.

För individ- och familjeomsorgen görs vid sammanträdet en muntlig redovisning med utdrag ur de kommunala utförarnas verksamhetsberättelser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse egenregi ÄO, FO.pdf
Verksamhetsberättelse i egenregi 2014.pdf

§1025 Rapport enligt Lex Sarah - anmälan

Dnr 2015/SN 0021 009

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om utredning enligt lex Sarah på barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen. Anmälan har skickats in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lex Sarah.pdf

§1026 Prioriterade områden och särskilda uppdrag 2015

Dnr 2014/SN 0219 003

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden noterar den muntliga redovisningen av prioriterade områden samt genomförande av särskilda uppdrag i enlighet med nämndplanen 2015.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen anges de mål och särskilda uppdrag som ska genomföras under året. Dessa mål och uppdrag har sedan ytterligare konkretiserats i respektive verksamhetsområdes myndighetsplan. Detta har i huvudsak gjorts genom att ett antal aktiviteter och övriga åtgärder identifierats och som ska genomföras under året för att nå måluppfyllelse och därmed nämndplanens intentioner och krav.

I samband med socialnämndens sammanträde kommer en övergripande redovisning för socialförvaltningens arbete med prioriterade områden och genomförande av särskilda uppdrag att redovisas muntligt.

Bilagor
Tjänseskrivelse.pdf
Mål och särskilda uppdrag socialförvaltningen 2015.pdf

§1027 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018 omvärldsanalys

Dnr 2015/SN 0047 010

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till remissvar avseende planeringsförutsättningar inför kommunplan 2016-2018 antas.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.
Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Gunilla Andersson (V) inkommer med ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 har socialnämnden fått remiss avseende vilka viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018. Vilka faktorer som bör beaktas utifrån vad som framkommit i samband med bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015.
Av remissvaret ska även framgå investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet och eventuella förändringar i gällande investeringsprogram. Vidare ska behovet av förändring av taxor och avgifter redovisas.

Remissvaret kommer att redovisas för kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 22 april 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss kommunplan.pdf
Remiss kommunplan 2016-2018.pdf
Omvärldsanalys Tyresö Kommun2016-2018.pdf

§1028 Reviderade riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Dnr 2015/SN 0052 003

Socialnämndens beslut
- Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah, fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden fastställde 2011-08-31, § 1048 riktlinjer för lex Sarah. Riktlinjerna hade reviderats utifrån förändringar i lex Sarah-bestämmelserna som innebar att lex Sarah-bestämmelserna även omfattade individ- och familjeomsorgen samt personlig assistans. Syftet med riktlinjerna är att de ska ge vägledning i hur lex Sarah bestämmelserna ska följas inom socialnämndens verksamheter, och ligga till grund för enheternas lokala rutiner. De fastställda riktlinjerna är dock så kortfattade att de inte uppfyller det syftet, varpå förvaltningen har arbetat fram förslag på reviderade riktlinjer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer lex Sarah.pdf
Riktlinje lex Sarah.pdf

§1029 Aktualisering av delegationsordning

Dnr 2015/SN 0044 003

Socialnämndens beslut
- Delegationsordningen för socialförvaltningen antas enligt förslag

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens delegationsordning har antagits i sin helhet senast 2007-03-28, § 1019 och därefter har årliga revideringar gjorts. Nu har en genomgång gjorts av delegationsordningen med en redaktionell omarbetning för att modernisera och anpassa den till nuvarande organisation. Vissa beslutspunkter har ändrats och vissa har tillkommit. Några ändringar av delegat föreslås och dessa är markerade med gult.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Delegationsordning 2015-03-25.pdf

§1030 Svar på remiss om förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2015/SN 0045 001

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till remissvar om "Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium" antas.

Protokollsanteckning
Det antecknas på begäran av Carl-Johan Karlson (S) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till sitt särskilda yttrande till kommunstyrelsen 2015-01-27, § 5.

Det antecknas på begäran av Peter Söderlund (MP) att han inte deltar i beslutet utan hänvisar till miljöpartiets särskilda yttrande till kommunstyrelsen 2015-01-27, § 5.

Ersättare Gunilla Andersson (V) vill ha antecknat i protokollet att om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet och hänvisat till socialdemokraternas och miljöpartiets särskilda yttrande till kommunstyrelsen 2015-01-27, § 5.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB, som äger fastigheten Forellen, arbetat fram ett förslag till multihus för ny gymnasieskola, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner. Förslaget har redovisats i kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade förslaget till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remisssvar.pdf
Remis från kommunstyrelsen 150127, § 5.pdf

§1031 Justering av § 1014, 2015-02-25 socialnämnden

Dnr 2015/SN 0030 010

Socialnämndens beslut
- Mötet ajourneras mellan kl 22:10 och 22:15.
- Paragraf 1014 från socialnämndens sammanträde 2015-02-25 justeras.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) inkommer med en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Justering av paragraf 1014 från socialnämndens sammanträde 2015-02-25 på grund av oenighet vid justering 2015-03-02.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningschefen arbetar för närvarande med att se över socialförvaltningens organisation och bemanning, dels för att möjliggöra utökad LOV och dels för att säkerställa att tillräckliga resurser finns för respektive verksamhetsområde.

Vid socialnämndens sammanträde 2015-02-25 behandlades ärende "§ 1014 Rapport barn och unga" som en första del i att belysa situationen på barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen, för att informera nämnden om utvecklingen över tid när det gäller lagstiftning och föreskrifter, antal ärenden och andra faktorer som påverkar enhetens arbete.

Till sammanträdet fick nämnden en skriftlig rapport och under sammanträdet även en muntlig redovisning. Det fanns möjlighet att ställa frågor till tjänstemännen. Förslag till beslut var att notera informationen.

Vid sammanträdet anmälde socialdemokraternas gruppledare Carl-Johan Karlsson att de ville lämna ett särskilt yttrande till ärendet. I detta särskilda yttrande uppehåller sig Socialdemokraterna i första hand kring kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-12, där en motion från socialdemokraterna behandlades. Carl-Johan Karlsson beskriver i det särskilda yttrandet sin uppfattning om vad som sades vid kommunfullmäktiges sammanträde och vid socialnämndens sammanträde 2015-02-25. I ett särskilt yttrande har man rätt att skriva vad man vill men jag kan ändå finna det anmärkningsvärt att man inte håller sig till ärendet som yttrandet avser. Dessutom är det min uppfattning att varken jag eller Peter Freij (M) yttrade oss på kommunfullmäktiges sammanträde på det sätt som beskrivs i det särskilda yttrandet.

"§ 1014 Rapport barn och unga" var en första del i att beskriva situationen på barn- och ungdomsenheten, jag är mycket angelägen om att vi kan fortsätta det påbörjade arbetet med att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att utreda barn och unga i den omfattning som krävs.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (S) yrkar att protokollet 2015-02-25, § 1014 ska återspegla det faktiskt inträffade, dvs verkligheten. Vid sammanträdet beslutades att frågor och svar (i mail till nämndsekreterare 2015-03-02, fråga 1-9) skulle upptas i protokollet (Bilaga).

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill rösta bifall till ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill rösta bifall till Carl-Johan Karlsons (S) yrkande röstar nej.
Resultat: 6 ja, 5 nej.
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
§ 1014 Protokollsida.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

§1032 Revidering av sammanträdesplan 2015

Socialnämndens beslut
- Revidering av sammanträdesplan 2015 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Datum för socialnämndens sammanträden fastställs årligen i en sammanträdesplan. För 2015 fastställdes denna 2014-10-22, § 1088. Nu föreslås en ändring av tid för början av sammanträdet från kl 19.00 till kl 18.30 samt att sammanträdet för augusti ställs in.

Reviderad sammanträdesplan:
Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början kl 18.30.

29 april
20 maj
17 juni
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Beslut/Protokollsutdrag
§1032_prot_20150325.pdf (111 kb)

§1033 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-02-06, 2015-02-17.

Bilagor
Delegationsbeslut förvaltningschef.pdf
Beslut fördelning ekon stöd till idéburna organisationer 2015.pdf

§1034 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg
- Tillsyn av kommunernas myndighetsutövning 2015 inom IFO, området barn och familj (bilaga).
- Beslut angående tillsyn av HVB barn och unga vid stödboendet 54:an (bilaga).
Socialförvaltningen
- Slutrapport Bemanningsenheten i Tyresö kommun (bilaga)
- Laglighetsprövning enligt KL (bilaga)
- Yttrande angående laglighetsprövning (bilaga)
Akademikerförbundet SSR
- Skrivelse angående Rapport Barn och unga aktuella inom IFO - utveckling 2009-2014 (bilaga)
Kommunala pensionärsrådet
- Svar till KPR angående förenklad biståndsbedömning (bilaga)
- Protokollsutdrag 2014-12-10, § 32 (bilaga)

Bilagor
Tillsyn IVO myndighetsutövning barn och familj IFO.pdf
Beslut från IVO angående tillsyn stödboendet 54an.pdf
Slutrapport Bemanningsenheten i Tyresö.pdf
Yttrande laglighetsprövning.pdf
Begäran om yttrande angående kommunalbesvär.pdf
Skrivelse från SSR ang Rapport Barn och unga.pdf
Svar till KPR angående förenklad biståndsbedömning.pdf
Protokollsutdrag 14-12-10, § 32 KPR.pdf
Artikel socionomen nr 2-2015.pdf
Artikel ETC 9 mars 2015.pdf

§1035 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf