Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-11-25

Sammanträde 2015-11-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Granskning av vård- och omsorgsboendet Björkebo och Nejlikan

Dnr 2015/SN 0192 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendena Björkebo och Nejlikan har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 13 maj till 15 juli 2015. Boendena drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Björkebo är samlingsnamn för tre mindre omsorgsboenden (Vitsippan, Gullvivan och Blåklockan) med totalt 33 platser. Nejlikan är ett boende för personer med demenssjukdom och har 11 platser.

Förvaltningens bedömning är att Björkebo och Nejlikan är väl fungerande verksamheter. En översyn behöver dock göras när det gäller trygghetslarm så att de fungerar i de gemensamma utrymmena.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Björkebo och Nejlikan.pdf

2 Granskning av vård- och omsorgsboendet Näckrosen och Solrosen

Dnr 2015/SN 0191 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendena Näckrosen och Solrosen har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 7 september till 13 oktober 2015. Boendena drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Näckrosen och Solrosen är gruppboenden för personer med demenssjukdom och består av totalt 20 mindre lägenheter.

Förvaltningens bedömning är att Näckrosen och Solrosen har en väl fungerande verksamhet. Verksamheten behöver dock säkerställa att all personal har kunskap om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Näckrosen och Solrosen 2015.pdf

3 Granskning av vård- och omsorgsboendet Syrenen

Dnr 2015/SN 0190 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demensboendet Syren har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 9 juni till 15 september 2015. Syrenen drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Boendet har 26 platser.

Förvaltningens bedömning är att Syrenen har en väl fungerande verksamhet. Verksamheten behöver fortsätta att utveckla den löpande dokumentationen så att den har större fokus på den boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Syrenen.pdf

4 Överenskommelser om vård och omsorg för äldre

Dnr 2015/SN 0112 50

Socialnämndens förslag till beslut
Tyresö kommuns socialnämnd antar
1. Fyra av fem delöverenskommelser i sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för personer i särskilt boende för äldre. Kommunen antar inte delöverenskommelsen "Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre.
2. Tilläggsöverenskommelse om samverkan kring att förebygga och behandla missbruk och beroende hos äldre.
3. Tilläggsöverenskommelse avseende samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
I Stockholms län finns sedan tidigare ett antal länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan mellan kommun och landsting vad avser målgruppen äldre. I september 2012 uppdrog dåvarande Presidiegruppen till KSLs kansli och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF) att ta fram ett förslag till en sammanhållen överenskommelse om äldre. I uppdraget ingick också att förtydliga ansvarsfördelning och samverkan kring individuell nutritionsbehandling i särskilda boende för äldre.

Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har beslutat rekommendera kommunerna i länet att anta "Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för personer som bor i särskilt boende för äldre". Överenskommelsen består av fem delar som har samlats under ett paraply. KSL:s förslag omfattar också två tilläggsöverenskommelser, en om samverkan kring att förebygga och behandla missbruk och beroende hos äldre samt den andra om samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Rekommendation överenskommelse äldre.pdf

5 Yttrande gällande Tillsyn av stödboende för ensamkommande barn och unga

Dnr 2015/SN 0175 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande tillsyn av HVB för ensamkommande barn och unga vid stödboende 54:an antas och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde i september 2015 en oanmäld inspektion på stödboendet 54:an. IVO bedömer att huvudmannen har brustit i sitt ansvar att meddela IVO att boendet har en ordning för in- och utskrivning som avviker från huvudregeln enligt 3 kap. 11 § SoF. I yttrandet redovisas vidtagna åtgärder.

Nämnden har fått anstånd från IVO till den 4 december 2015 med redovisningen av vidtagna åtgärder.

Bilagor
Yttrande.pdf
Beslut.pdf

6 Svar på revisonsrapport om boendeplanering i Tyresö kommun

Dnr 2015/SN 0154 016

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens skrivelse antas som socialnämndens svar på revisionsrapporten om boendeplanering.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av socialnämndens och kommunstyrelsens boendeplaneringsprocess.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden endast till viss del arbetar med planeringsprocessen på ett ändamålsensligt sätt. Orsakerna till detta ligger till största delen utanför socialnämndens ansvarsområde. Även om vissa åtgärder redan har vidtagits alternativt planerats för att hantera de utmaningar som väntar ger granskningen sammantaget en tydlig indikation om att kommunen ligger efter i boendeplaneringen och då särskilt inom äldreomsorgen.

Utifrån granskningsresultatet ger revisorerna ett antal rekommendationer i rapporten. Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast 2015-12-23.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Brev från pwc.pdf
Revisionsrapport.pdf

7 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 31 oktober 2015 samt prognos för helåret 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 oktober samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Uppföljning per 31 oktober.pdf

8 Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2016 *

Dnr 2015/SN 0197 61

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande.

Bilagor
Framställan om överenskommelse.pdf
Informationsbrev fördelningstal.pdf

9 Muntlig information om ny organisation

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Åsa Danielsson informerar muntligt om ny organisation för socialförvaltningen 2016.

Bilagor
Ny organisation socialförvaltningen 2016.pdf

10 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-10-27 (ordinarie), 2015-11-02 (extra utskott), 2015-11-12 (extra utskott), 2015-11-16 (ordinarie) samt 2015-11-19 (extra utskott).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut november.pdf

11 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut angående klagomål (bilaga).

Socialförvaltningen
Uppföljning av handlingsplan 2014-2015 samt reviderad handlingsplan 2016 utifrån inventeringen psykisk funktinsnedsättning (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2015-10-20.

Inkommen skrivelse
Skrivelse från "Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter" (bilaga).

Bilagor
Beslut IVO.pdf
PRIO 2015 Uppföljning handlingsplan inventering.pdf
Skrivelse från mffmr.pdf

12 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1089 Granskning av vård- och omsorgsboendet Björkebo och Nejlikan

Dnr 2015/SN 0192 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendena Björkebo och Nejlikan har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 13 maj till 15 juli 2015. Boendena drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Björkebo är samlingsnamn för tre mindre omsorgsboenden (Vitsippan, Gullvivan och Blåklockan) med totalt 33 platser. Nejlikan är ett boende för personer med demenssjukdom och har 11 platser.

Förvaltningens bedömning är att Björkebo och Nejlikan är väl fungerande verksamheter. En översyn behöver dock göras när det gäller trygghetslarm så att de fungerar i de gemensamma utrymmena.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Björkebo och Nejlikan.pdf

§1090 Granskning av vård- och omsorgsboendet Näckrosen och Solrosen

Dnr 2015/SN 0191 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendena Näckrosen och Solrosen har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 7 september till 13 oktober 2015. Boendena drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Näckrosen och Solrosen är gruppboenden för personer med demenssjukdom och består av totalt 20 mindre lägenheter.

Förvaltningens bedömning är att Näckrosen och Solrosen har en väl fungerande verksamhet. Verksamheten behöver dock säkerställa att all personal har kunskap om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Näckrosen och Solrosen 2015.pdf

§1091 Granskning av vård- och omsorgsboendet Syrenen

Dnr 2015/SN 0190 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demensboendet Syren har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 9 juni till 15 september 2015. Syrenen drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Boendet har 26 platser.

Förvaltningens bedömning är att Syrenen har en väl fungerande verksamhet. Verksamheten behöver fortsätta att utveckla den löpande dokumentationen så att den har större fokus på den boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Syrenen.pdf

§1092 Överenskommelser om vård och omsorg för äldre

Dnr 2015/SN 0112 50

Socialnämndens beslut
Tyresö kommuns socialnämnd antar
1 Fyra av fem delöverenskommelser i sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för personer i särskilt boende för äldre. Kommunen antar inte delöverenskommelsen "Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre.
2 Tilläggsöverenskommelse om samverkan kring att förebygga och behandla missbruk och beroende hos äldre.
3 Tilläggsöverenskommelse avseende samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I Stockholms län finns sedan tidigare ett antal länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan mellan kommun och landsting vad avser målgruppen äldre. I september 2012 uppdrog dåvarande Presidiegruppen till KSLs kansli och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF) att ta fram ett förslag till en sammanhållen överenskommelse om äldre. I uppdraget ingick också att förtydliga ansvarsfördelning och samverkan kring individuell nutritionsbehandling i särskilda boende för äldre.
Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har beslutat rekommendera kommunerna i länet att anta "Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för personer som bor i särskilt boende för äldre". Överenskommelsen består av fem delar som har samlats under ett paraply. KSL:s förslag omfattar också två tilläggsöverenskommelser, en om samverkan kring att förebygga och behandla missbruk och beroende hos äldre samt den andra om samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till att alla fem delöverenskommelserna antas.
Peter Freij (M) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) ändringsyrkande gällande beslutspunkt 1.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Rekommendation överenskommelse äldre.pdf

§1093 Yttrande gällande Tillsyn av stödboende för ensamkommande barn och unga

Dnr 2015/SN 0175 013

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande tillsyn av HVB för ensamkommande barn och unga vid stödboende 54:an antas och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde i september 2015 en oanmäld inspektion på stödboendet 54:an. IVO bedömer att huvudmannen har brustit i sitt ansvar att meddela IVO att boendet har en ordning för in- och utskrivning som avviker från huvudregeln enligt 3 kap. 11 § SoF. I yttrandet redovisas vidtagna åtgärder.

Nämnden har fått anstånd från IVO till den 4 december 2015 med redovisningen av vidtagna åtgärder.

Bilagor
Yttrande.pdf
Beslut.pdf

§1094 Svar på revisonsrapport om boendeplanering i Tyresö kommun

Dnr 2015/SN 0154 016

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens skrivelse antas som socialnämndens svar på revisionsrapporten om boendeplanering.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöterna (bilaga).

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av socialnämndens och kommunstyrelsens boendeplaneringsprocess.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden endast till viss del arbetar med planeringsprocessen på ett ändamålsensligt sätt. Orsakerna till detta ligger till största delen utanför socialnämndens ansvarsområde. Även om vissa åtgärder redan har vidtagits alternativt planerats för att hantera de utmaningar som väntar ger granskningen sammantaget en tydlig indikation om att kommunen ligger efter i boendeplaneringen och då särskilt inom äldreomsorgen.

Utifrån granskningsresultatet ger revisorerna ett antal rekommendationer i rapporten. Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast 2015-12-23.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Brev från pwc.pdf
Revisionsrapport.pdf

§1095 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
- Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 31 oktober 2015 samt prognos för helåret 2015 noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöterna (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 oktober samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Uppföljning per 31 oktober.pdf

§1096 Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2016

Dnr 2015/SN 0197 61

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
1. Föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att godkänna att överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från 2016-01-15 för ensamkommande asylsökande barn och unga.

2. Föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att godkänna att överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.

Socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 20.30 till kl. 20.45.
2. Under förutsättning att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige godkänner att överenskommelser tecknas med Migrationsverket så ges förvaltningschefen delegation att teckna överenskommelser om antalet platser.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöterna (bilaga).

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade om hon haft rösträtt yrkat att ordförandens förslag ändras till att socialnämnden föreslår att godkänna att överenskommelsen tecknas med Migrationsverket till totalt 189 platser för ensamkommande asylsökande barn och unga.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att Tyresö kommun i första hand ska teckna överenskommelse med Migrationsverket för totalt 115 platser från och med 2016-01-15 och tills vidare tills en ny överenskommelse om annat antal platser tecknas eller att överenskommelsen sägs upp.

Om Tyresö kommun tecknar en första överenskommelse om 115 platser förväntas det av Migrationsverket att kommunen även avser att teckna överenskommelse för resterade 74 platser så att det totala antalet platser blir 189.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar att mötet ajourneras.

Peter Söderlund (MP) yrkar att ordförandens förslag ändras till att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att överenskommelsen tecknas med Migrationsverket till totalt 189 platser för ensamkommande asylsökande barn och unga.

Gerd Dufberg (M), Peter Freij (M), Anna Lund (KD), Åsa de Mander (L) och Lars-Owe Larsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Carl-Johan Karlsons (S) yrkande om att mötet ajourneras bifalls.

Ordförande ställer proposition på Peter Söderlunds (MP) yrkande gällande antal platser för ensamkommande asylsökande barn och unga.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Framställan om överenskommelse.pdf
Informationsbrev fördelningstal.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§1097 Muntlig information om ny organisation

Socialnämndens beslut
- Ärendet bordläggs och behandlas vid kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om ny organisation för socialförvaltningen 2016.

Bilagor
Ny organisation socialförvaltningen 2016.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§1097_prot_20151125.pdf (109 kb)

§1098 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-10-27 (ordinarie), 2015-11-02 (extra utskott), 2015-11-12 (extra utskott), 2015-11-16 (ordinarie) samt 2015-11-19 (extra utskott).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut november.pdf

§1099 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut angående klagomål (bilaga).

Socialförvaltningen
Uppföljning av handlingsplan 2014-2015 samt reviderad handlingsplan 2016 utifrån inventeringen psykisk funktinsnedsättning (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2015-10-20.

Inkommen skrivelse
Skrivelse från "Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter" (bilaga).
 
Socialnämndens ordförande
Ordförandeuppdrag gällande redovisning av åtgärder med anledning av att så många ensamkommande flyktingbarn anvisas till Tyresö (bilaga).

Bilagor
Beslut IVO.pdf
PRIO 2015 Uppföljning handlingsplan inventering.pdf
Skrivelse från mffmr.pdf
Ordförandeuppdrag.pdf

§1100 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf