Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-08-29

Sammanträde 2016-08-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Muntlig information om läget inom barn- och ungdomsenheten

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Anna-Lena Engstedt och enhetschef Eva Tullander informerar om den aktuella situationen på barn- och ungdomsenheten.

2 Åtgärder för att nå en budget i balans verksamhetsåret 2016

Dnr 2015/SN 0179 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Redovisade åtgärder godkänns.
2. Åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att göra en översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecentrum i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten. Översynen presenteras för socialnämndens senast i december 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att återrapportera åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning (KS 2016-05-31, § 95).

Socialförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen redan beslutade åtgärder samt förslag på ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna för socialnämndens verksamhetsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse åtgärder.pdf

3 Svar på Motion om förstärkt anhörigstöd *

Dnr 2016/SN 0081 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs.

Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att yttra sig om motionen.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion.pdf

4 Rapportering av ej verkställda beslut 2016 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/SN 0072 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik per juni.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-06-21 (ordinarie), 2016-07-01, 2016-07-29.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

6 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden augusti 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden augusti.pdf
Överenskommelser om mottagande av ensamkommande.pdf
Beslut arbetsmiljöverket Björkbacken.pdf
Förbud mot upplåtelse och föreläggande Björkbacken.pdf
Meddelandeblad nr 6_2016, MAS och MAR.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-06-16 §134.pdf

7 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1064 Muntlig information om läget inom barn- och ungdomsenheten

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Eva Tullander informerar om den aktuella situationen på barn- och ungdomsenheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§1064_prot_20160829.pdf (111 kb)

§1065 Åtgärder för att nå en budget i balans verksamhetsåret 2016

Dnr 2015/SN 0179 003

Socialnämndens beslut
1. Redovisade åtgärder godkänns.
2. Åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att göra en översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecentrum i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten. Översynen presenteras för socialnämndens senast i december 2016.
 
Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att återrapportera åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning (KS 2016-05-31, § 95).

Socialförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen redan beslutade åtgärder samt förslag på ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna för socialnämndens verksamhetsområden.

Ordförandeförslag
Förvaltningschefen ges i uppdrag att göra en översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecentrum i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten. Översynen presenteras för socialnämndens senast i december 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse åtgärder.pdf
Sammanfattning av åtgärdsplan till socialnämnden 2016-08-29.pdf

§1066 Svar på Motion om förstärkt anhörigstöd

Dnr 2016/SN 0081 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs.

Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att yttra sig om motionen.

Yrkande
Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Peter Söderlunds (MP) yrkande om att föreslå bifall till motionen.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion.pdf

§1067 Rapportering av ej verkställda beslut 2016 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/SN 0072 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik per juni.pdf

§1068 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-06-21 (ordinarie), 2016-07-01, 2016-07-29.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1069 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
1. Anmälningar/meddelanden noteras.
2. Protokollsanteckning godkänns inte.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden augusti 2016 listas i bifogad rapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Andreas Jonsson föreslår att anmälningar/meddelanden noteras.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar att hans begäran om protokollsanteckning godkänns.
Andreas Jonsson (M) yrkar avslag till Carl-Johan Karlsons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Ordförande ställer frågan om socialnämnden ska bifalla Carl-Johan Karlsons (S) yrkande och finner att socialnämnden avslagit det.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden augusti.pdf
Överenskommelser om mottagande av ensamkommande.pdf
Beslut arbetsmiljöverket Björkbacken.pdf
Förbud mot upplåtelse och föreläggande Björkbacken.pdf
Meddelandeblad nr 6_2016, MAS och MAR.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-06-16 §134.pdf

§1070 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor vid detta sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1070_prot_20160829.pdf (111 kb)