Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-08-30

Sammanträde 2017-08-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Ekonomisk uppföljning per 31 juli

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Rapporten noteras.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 juli avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 31 juli.pdf

2 Verksamhetsförändring inom Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2016/SN 0170 50

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Björkbackens vård- och omsorgsboende avvecklas i två etapper fram till år 2020.
2. Ängsgårdens vård- och omsorgsboende avvecklas under våren 2018.
Socialnämndens förslag till beslut
3. Under förutsättning av punkt 1 flyttas boendeplatserna på avdelningarna Syrenen och Näckrosen på Björkbackens vård- och omsorgsboende till vård- och omsorgsboendet Villa Basilika under våren 2018.4.
4. Under förutsättning av punkt 1 flyttas resterande boendeplatser till det tillkommande vård- och omsorgsboendet som kommer att startas i Tyresö centrum under år 2020.
5. Förvaltningschefen uppdras att ta och fram och redovisa för socialnämnden en ekonomisk plan för hur det tillkommande vård- och omsorgsboendet som uppförs i centrala Tyresö skulle kunna drivas i kommunal regi.

Beskrivning av ärendet
Det finns brister i lokalerna på Björkbackens vård- och omsorgsboende som har 104 permanenta boendeplatser. Arbetsmiljöverket har förbjudit Tyresö kommunen att bedriva omsorgsverksamhet från 15 juni 2019 om inte bristerna i arbetsmiljön åtgärdats. En ombyggnation bedöms för kostsam. Björkbackens vård- och omsorgsboende föreslås istället avvecklas i två etapper fram till år 2020. De boende föreslås flyttas till de tillkommande boendena Villa Basilika som står klart våren 2018 och boendet som uppförs av Hemsö Fastighets AB i centrala Tyresö som startas år 2020. Boendet Ängsgården kommer att avvecklas under våren 2018 för att ge plats åt en skola. De boende flyttas därför till Villa Basilika.

Ordförandeutlåtande
Alliansens ambition är att kunna erbjuda moderna och fräscha lägenheter till våra äldre inom äldreomsorgen. De befintliga lägenheterna på Björkbacken och Ängsgården är dessvärre i behov av renovering och alla har inte egen toalett. Dessutom är arbetsmiljön på vissa håll otillräcklig då badrum och dörrar är för små. Bara för att åtgärda arbetsmiljöbristerna krävs en ordentlig investering om 35 Mkr och ytterligare resurser krävs för att rusta lägenheterna i övrigt. Tack vare den kraftiga utbyggnaden av vård- och omsorgsplatser för äldre i kombination med en lägre behovsutveckling än förväntat kan vi istället ersätta gamla lokaler med nya. Det betyder att vi kommer att erbjuda plats på vård- och omsorgsboenden som alla är byggda på 2000-talet och är därmed bättre anpassade till dagens behov och arbetssätt inom äldreomsorgen.

Valfriheten och mångfalden är en annan hjärtefråga för oss i Alliansen. Därför har vi framgångsrikt sett till att fler aktörer har fått starta äldreomsorg i vår kommun. De är efterfrågade alternativ och komplement till den kommunala äldreomsorgen som många uppskattar. De tillkommande vård- och omsorgsboendena är inga undantag. Men i samband med att vi nu beslutar att avveckla verksamheten i det sista kommunala äldreboendet ger vi förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en ekonomisk plan för att möjliggöra för att ett av de nya äldreboendena ska drivas i kommunal regi. På så sätt kan vi erbjuda en maximal valfrihet och en bra balans mellan kommunal och upphandlad verksamhet.

Bilagor
Verksamhetsförändring inom Björkbackens vård- och omsorgsboende..pdf

3 Svar på motion "En utvecklad äldreomsorg" *

Dnr 2016/SN 0212 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) har lämnat en motion om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

4 Svar på remiss avseende nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

Dnr 2017/SN 0163 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) antas.

Beskrivning av ärendet
Justitiedepartementet har lämnat remiss gällande förslaget "Nya ungdomspåföljder" (Ds 2017:25). Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över remissen, framförallt avseende de delar som rör socialnämndens verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remiss Nya ungdomspåföljder.pdf
Sammanfattning Nya ungdomspåföljder.pdf

5 Personuppgiftsombud för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0149 008

Socialnämndens förslag till beslut
- Utredare Åsa Tenggren utses till personuppgiftsombud för socialnämndens verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Socialnämnden föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2017/SN 0085 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 juni 2017 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik.pdf

7 Ärendebalanslista för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, socialnämnden

Dnr 2016/SN 0003 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för socialnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för augusti 2017 samt pågående motioner redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag augusti 2017.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.

Socialutskottet 2017-06-12 (extra utskott), 2017-06-27 (ordinarie), 2017-07-06 (extra utskott), 2017-07-12 (extra utskott), 2017-08-03 (extra utskott), 2017-08-16 (extra utskott).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningarna/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden augusti 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden augusti 2017.pdf
Tillsyn stödboende Gula Villan.pdf
Tillsyn HVB barn o unga Gula villan.pdf
Beslut från JO.pdf
Inbjudan förtroendevalda 31 oktober.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-06-19 §75.pdf
Uppföljningsrapport Björkbacken Solgläntan dagverksamhet 2017.pdf
Uppföljningsrapport Björkbacken Syrenen 2017.pdf
Uppföljningsrapport Björkbacken Näckrosen och Solrosen 2017.pdf
Uppföljningsrapport Björkbacken Björkebo och Nejlikan 2017.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 4 2017.pdf

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

11 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1066 Ekonomisk uppföljning per 31 juli

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 juli avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 31 juli.pdf

§1067 Verksamhetsförändring inom Björkbackens vård- och omsorgsboende - ärendet utgår.

§1068 Svar på motion "En utvecklad äldreomsorg" - ärendet utgår.

§1069 Svar på remiss avseende nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

Dnr 2017/SN 0163 006

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) antas.

Beskrivning av ärendet
Justitiedepartementet har lämnat remiss gällande förslaget "Nya ungdomspåföljder" (Ds 2017:25). Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över remissen, framförallt avseende de delar som rör socialnämndens verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remiss Nya ungdomspåföljder.pdf
Sammanfattning Nya ungdomspåföljder.pdf

§1070 Personuppgiftsombud för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0149 008

Socialnämndens beslut
- Utredare Åsa Tenggren utses till personuppgiftsombud för socialnämndens verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Socialnämnden föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud.pdf

§1071 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2017/SN 0085 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 juni 2017 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik.pdf

§1072 Ärendebalanslista för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, socialnämnden

Dnr 2016/SN 0003 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för socialnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för augusti 2017 samt pågående motioner redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag augusti 2017.pdf

§1073 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
 
Socialutskottet 2017-06-12 (extra utskott), 2017-06-27 (ordinarie), 2017-07-06 (extra utskott), 2017-07-12 (extra utskott), 2017-08-03 (extra utskott), 2017-08-16 (extra utskott).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1074 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningarna/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden augusti 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden augusti 2017.pdf
Tillsyn stödboende Gula Villan.pdf
Tillsyn HVB barn o unga Gula villan.pdf
Beslut från JO.pdf
Inbjudan förtroendevalda 31 oktober.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-06-19 §75.pdf
Uppföljningsrapport Björkbacken Solgläntan dagverksamhet 2017.pdf
Uppföljningsrapport Björkbacken Syrenen 2017.pdf
Uppföljningsrapport Björkbacken Näckrosen och Solrosen 2017.pdf
Uppföljningsrapport Björkbacken Björkebo och Nejlikan 2017.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 4 2017.pdf

§1075 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1076 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor vid detta sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1076_prot_20170830.pdf (110 kb)